Home : SumatraPDF : Albanian translations Not logged in. Log in with Twitter

0 untranslated out of 293 total strings
Progress:
100%

&About => &Për Edit
About SumatraPDF => Për SumatraPDF Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => Përmasa &reale\tCtrl+1 Edit
Add Favorite => Shënoj te pëlqimet Edit
Add page %s to favorites => Shënoj faqen %s te pëlqimet Edit
Add page %s to favorites with (optional) name: => Mbani shënim faqen %s nën emrin (fakultativ): Edit
Add to favorites => Shënoj te pëlqimet Edit
Advanced => Avancuar Edit
&Advanced Options... => Opsionet e &avancuara... Edit
All files => Të gjithë skedarët Edit
previous: Të gjitha skedat
&All selected pages => &Gjithë faqet e përzgjedhura Edit
previous: &Gjithë faqet e seleksionuara
All supported documents => Dokumente të garantuara Edit
previous: Dokumentet e garantuara
Application: => Aplikacioni: Edit
previous: Programi:
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Jeni i sigurt se doni të çinstaloni SumatraPDF? Edit
Associate with PDF files? => Do e shoqëroni me skedarët PDF? Edit
previous: Do e shoqëroni me skedat PDF?
Attachment: %s => Shtojca: %s Edit
Author: => Autori: Edit
Automatic => Automatik Edit
Automatically check for &updates => Verifikoj automatikisht &azhurnimet Edit
&Back\tAlt+Left Arrow => &Prapa\tAlt+Left Arrow Edit
Book View => Libër Edit
&Book View\tCtrl+8 => &Libër\tCtrl+8 Edit
Book&marks\tF12 => Faqet me &shenjë\tF12 Edit
previous: Shir&ita\tF12
previous: Faqe të &shenjuara\tF12
previous: Faqet e &shenjuara\tF12
Bookmark shortcut to page %s of %s => Shkurtorja e shenjimit për faqet %s nga %s Edit
previous: Shkurtorja e shiritit për faqen %s nga %s
Bookmark Shortcuts => Shkurtoret e shenjimit Edit
previous: Shkurtoret e shiritit
Bookmarks => Faqet me shenjë Edit
previous: Shirita
previous: Faqe të shenjuara
previous: Faqet e shenjuara
Bytes => bajt Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Nuk mund të lidhet në internet (gabim %#x). Edit
previous: Nuk mund të lidhet në Internet (gabim %#x).
Cancel => Anuloj Edit
Cannot print this file => Nuk printohet skedari Edit
previous: Nuk mund të printojë skedën
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Nuk mund të kërkoni mbrapsht. Ju lutemi, verifikoni komandën te parametrat. Edit
previous: Nuk mund të kërkojë mbrapsht. Ju lutemi të verifikoni komandën te parametrat.
previous: Nuk mund të kërkojë mbrapsht. Lutemi të verifikoni komandën te parametrat.
previous: Nuk mund të kërkojë mbrapsht. Ju lutemi, verifikoni komandën te parametrat.
previous: Nuk mund të kërkohet mbrapsht. Ju lutemi, verifikoni komandën te parametrat.
Change Language => Ndryshoj gjuhën (Change Language) Edit
previous: Ndryshoj gjuhën
[Changes detected; refreshing] %s => [Dikton ndryshimet; freskon] %s Edit
Check for &Updates => &Azhurnoj Edit
CHM documents => Dokumente CHM Edit
Close => Mbyll Edit
&Close\tCtrl+W => &Mbyll\tCtrl+W Edit
Comic books => Comic books Edit
Compatibility => Përputhja Edit
previous: Pajtueshmëria
Continuous => Vazhdimësi Edit
Continuous Book View => Libër në vazhdimësi Edit
Continuous Facing => Përbri në vazhdimësi Edit
Contribute Translation => Kontribuoj në përkthim Edit
previous: Kontribuoj përkthimin
Copy &Image => Kopjoj &figurën Edit
Copy &Link Address => Kopjoj adresën e &lidhësit Edit
Copy Co&mment => Kopjoj ko&mentin Edit
&Copy Selection => &Kopjoj materialin Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => &Kopjoj materialin\tCtrl+C Edit
copying text => kopjimi i tekstit Edit
previous: kopjon tekstin
Copying text was denied (copying as image only) => Ndalohet kopjimi i tekstit (kopjohet vetëm si figurë) Edit
Copyright: => Kopirajti: Edit
Could not obtain Printer properties => Nuk mund të marrë vetitë e printerit Edit
previous: Nuk mund të marrë vetitë e Printerit
Couldn't create temporary directory => Nuk mund të krijojë direktorinë e përkohshme Edit
Couldn't create the installation directory => Nuk mund të krijojë direktorinë për instalimin Edit
Couldn't initialize printer => Nuk mund të vë në punë printerin Edit
Couldn't install PDF previewer => Nuk mund të instalojë parashikuesin e PDF-ve Edit
Couldn't install PDF search filter => Nuk mund të instalojë kërkuesin e PDF-ve Edit
Couldn't obtain temporary directory => Nuk mund të sigurojë direktorinë e përkohshme Edit
Couldn't remove installation directory => Nuk mund të heqë direktorinë e përkohshme Edit
Couldn't remove the shortcut => Nuk mund të heqë shkurtoren Edit
Couldn't render the page => Nuk mund të radhitë faqen Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Nuk mund të çinstalojë spinën për shfletuesin Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => Nuk mund të çinstalojë parashikuesin e PDF-ve Edit
Couldn't uninstall PDF search filter => Nuk mund të çinstalojë kërkuesin e PDF-ve Edit
Couldn't write %s to disk => %s nuk shkruhet në disk Edit
previous: Nuk mund të shkruajë %s në disk
Created: => Krijuar më: Edit
Current file => Skedari aktual Edit
previous: Skeda aktuale
Cursor position: => Pozicioni i kursorit: Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => &Shkalla e caktuar...\tCtrl+Y Edit
Dark => I errët Edit
Darker => Më i errët Edit
Default &Layout: => &Faqosja standarde: Edit
previous: &Formati standard:
Default &Zoom: => &Shkalla standarde: Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Lexuesi standard i PDF-ve nuk ndryshohet në mënyrën portabël Edit
previous: Lexuesi standard i PDFve nuk mund të ndryshojë në mënyrën portabël
previous: Lexuesi standard i PDF-ve nuk mund të ndryshojë në mënyrën portabël
Denied Permissions: => Nuk lejohen: Edit
previous: Nuk lejohet:
DjVu documents => Dokumente DjVu Edit
Document Properties => Vetitë e dokumentit Edit
&Don't ask me again => &Mos pyet më Edit
Download => Shkarkoj Edit
E&xit\tCtrl+Q => D&al\tCtrl+Q Edit
Enter password => Shkruani fjalëkalimin Edit
Enter password for %s => Shkruani fjalëkalimin për %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Komanda që jepet kur klikoni dy herë dokumentin PDF: Edit
previous: Komanda që duhet dhënë kur klikoni dy herë dokumentin PDF:
EPUB ebooks => Libra elektronikë EPUB Edit
Error loading %s => Gabim në hapjen e %s Edit
&Even pages only => Vetëm faqet &çift Edit
F&avorites => P&ëlqej Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => P&ërpara\tAlt+Right Arrow Edit
F&ullscreen\tF11 => Ekran i p&lotë\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => Përbri Edit
&Facing\tCtrl+7 => &Përbri\tCtrl+7 Edit
Failed to copy uninstaller to temp directory => Problem me kopjimin e çinstaluesit te direktoria e përkohshme Edit
previous: Dështoi kopjimi i çinstaluesit te direktoria e përkohshme
Failed to create a shortcut => Problem me krijimin e shkurtores Edit
previous: Dështoi krijimi i shkurtores
Failed to delete uninstaller registry keys => Problem me fshirjen e çinstaluesit nga regjistri Edit
previous: Dështoi fshirja e çinstaluesit nga regjistri
Failed to register as default program on win 10 => Problem me regjistrimin si program standard në win 10 Edit
Failed to rename the file! => Problem me riemërtimin e skedarit! Edit
previous: Dështoi riemërtimi i skedës!
previous: Problem me riemërtimin e skedës!
Failed to save a file => Problem me ruajtjen e skedarit Edit
previous: Dështoi ruajtja e skedës
previous: Problem me ruajtjen e skedës
Failed to write the extended file extension information to the registry => Problem me shkrimin në regjistër të informacionit të zgjeruar për skedarin. Edit
previous: Dështoi shkrimi në regjistër i informacionit të zgjeruar për skedën.
previous: Problem me shkrimin në regjistër të informacionit të zgjeruar për skedën.
Failed to write the uninstallation information to the registry => Problem me shkrimin në regjistër të informacionit për çinstalimin Edit
previous: Dështoi shkrimi në regjistër i informacionit për çinstalimin
Fast Web View => Hapet shpejt në internet Edit
previous: Hap shpejt në internet
Favorites => Pëlqej Edit
FictionBook documents => Dokumente FictionBook Edit
&File => &Skedar Edit
previous: &Skedar
previous: &Skedari
File: => Skedari: Edit
previous: Skeda:
File %s not found => Nuk gjendet skedari %s Edit
previous: Nuk gjen skedën %s
File Size: => Madhësia e skedarit: Edit
previous: Masa e skedës:
Fin&d...\tCtrl+F => G&jej...\tCtrl+F Edit
Find: => Gjej: Edit
Find => Gjej Edit
Find Next => Gjej përpara Edit
Find Previous => Gjej prapa Edit
&Find what: => &Gjej çfarë: Edit
&First Page\tHome => &Faqja e parë\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => Përshtat &materialin\tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => Përshtat &faqen\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => Përshtat &gjerësinë\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Përshtat në njëfletësh Edit
Fit Content => Përshtat materialin Edit
Fit Page => Përshtat faqen Edit
&Fit pages to printable area => &Përshtat faqet në hapësirën e printuar Edit
Fit Width => Përshtat gjerësinë Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Përshtat gjerësinë dhe tregoj faqet në vazhdimësi Edit
Fonts: => Fonte: Edit
Formatting the book... %d pages => Formaton librin... %d faqe Edit
Found text at page %s => Gjen tekstin në faqen %s Edit
Found text at page %s (again) => Gjen tekstin në faqen %s (përsëri) Edit
Frequently Read => Lexime të shpeshta Edit
GB => GB Edit
&Go To => &Shkoj te Edit
previous: &Shkoj Te
&Go to page: => &Shkoj te faqja: Edit
Go to page => Shkoj te faqja Edit
&Help => &Ndihmë Edit
Hide &Options => Fsheh &opsionet Edit
Hide frequently read => Fsheh leximet e shpeshta Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Këshillë: Përdorni tastin F3 për gjetjen e radhës Edit
Image files (*.%s) => Figura (*.%s) Edit
Install SumatraPDF => Instaloj SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Instaloj SumatraPDF në &dosje: Edit
Installation failed! => Problem me instalimin! Edit
previous: Dështoi instalimi!
Installation in progress... => Instalimi vijon... Edit
KB => KB Edit
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Mbaj të instaluar spinën PDF për &shfletuesit (nuk garantohet) Edit
&Last Page\tEnd => &Faqja e fundit\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Lejoj Windows Desktop Search të &kërkojë dokumentet PDF Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Lejoj Windows Desktop Search të ¶shikojë dokumentet PDF Edit
Light => I çelët Edit
&Magnification: => &Zmadhimi: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => A të jetë SumatraPDF aplikacioni standard për skedarët PDF? Edit
previous: Doni që SumatraPDF të jetë programi standard për skedat PDF?
previous: SumatraPDF të jetë aplikacioni standard për skedat PDF?
Make SumatraPDF my default PDF reader => SumatraPDF të jetë lexuesi standard i PDF-ve Edit
previous: SumatraPDF të jetë lexuesi standard për PDF
Man&ga Mode => Mënyra Man&ga Edit
&Manual => &Manuali Edit
Match Case => Krahasoj madhësinë e shkrimit Edit
&Match case => &Krahasoj shkronjat Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Dokumente Mobi Edit
Modified: => Modifikuar më: Edit
New version %s is available. Download new version? => Ka dalë versioni i ri %s. Do e shkarkoni? Edit
Next Page => Faqja tjetër Edit
&Next Page\tRight Arrow => &Faqja tjetër\tRight Arrow Edit
&No => &Jo Edit
No matches were found => Nuk ka ngjashmëri Edit
No result found around line %u in file %s => Pa rezultat në radhën %u te skedari %s Edit
previous: Pa rezultat në radhën %u te skeda %s
previous: Asnjë rezultat në radhën %u te skeda %s
previous: Pa rezultat në radhën %u te skeda %s
No synchronization file found => Nuk gjendet skedari i sinkronizimit Edit
previous: Nuk gjen skedën e sinkronizimit
No synchronization info at this position => Nuk ka info për sinkronizimin në këtë pozicion Edit
previous: Nuk ka info sinkronizimi në këtë pozicion
&No, thanks => &Jo, faleminderit Edit
Number of Pages: => Numri i faqeve: Edit
&Odd pages only => Vetëm faqet &teke Edit
(of %d) => (nga %d) Edit
OK => OK Edit
Open => Hap Edit
Open &in PDF-XChange => Hap &në PDF-XChange Edit
Open a document... => Hap një dokument... Edit
&Open Document => &Hap dokumentin Edit
Open in %s => Hap në %s Edit
Open in &Adobe Reader => Hap në &Adobe Reader Edit
Open in &Foxit Reader => Hap në &Foxit Reader Edit
Open in &Microsoft HTML Help => Hap në &Microsoft HTML Help Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Hap në &Microsoft XPS-Viewer Edit
&Open...\tCtrl+O => &Hap...\tCtrl+O Edit
&Options => &Opsionet Edit
&Options... => &Opsionet... Edit
previous: &Mundësi...
previous: &Mundësitë...
previous: &Opcionet...
P&roperties => V&eti Edit
P&roperties\tCtrl+D => V&eti\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => Fa&qja...\tCtrl+G Edit
Page: => Faqja: Edit
(page %s) => (faqja %s) Edit
Page %s => Faqja %s Edit
Page number %u inexistant => Nuk ekziston numri i faqes %u Edit
Page scaling => Shkalla e fletës Edit
Page Size: => Përmasat: Edit
previous: Përmasat e fletës:
PalmDoc documents => Dokumente PalmDoc Edit
&Password: => &Fjalëkalimi: Edit
PDF Document => Dokument PDF Edit
PDF documents => Dokumente PDF Edit
PDF Optimizations: => PDF optimizimet: Edit
previous: PDF Optimizime:
previous: PDF optimizime:
PDF Producer: => PDF prodhuesi: Edit
previous: PDF Prodhuesi:
PDF Version: => PDF versioni: Edit
previous: PDF Versioni:
&Pin Document => &Fiksoj dokumentin Edit
previous: &Ngul dokumentin
Please close %s to proceed! => Ju lutemi, mbyllni %s për të vazhduar! Edit
previous: Lutemi të mbyllni %s për të vazhduar!
Please wait - rendering... => Ju lutemi, prisni - radhitet... Edit
previous: Ju lutemi të prisni - radhit...
previous: Lutemi të prisni radhitjen...
previous: Lutemi të prisni - po radhitet...
Postscript documents => Dokumente Postscript Edit
Pr&esentation\tF5 => Pr&ezantim\tCtrl+L Edit
Previous Page => Faqja e mëparshme Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => &Faqja e mëparshme\tLeft Arrow Edit
Print => Printoj Edit
Print range => Kufiri i printimit Edit
&Print... => &Printoj... Edit
&Print... (denied) => &Printoj... (ndalohet) Edit
&Print...\tCtrl+P => &Printoj...\tCtrl+P Edit
Printer with given name doesn't exist => Nuk ekziston printeri me këtë emër Edit
printing document => printimi i dokumentit Edit
previous: printon doumentin
previous: printon dokumentin
Printing in progress. => Printimi vijon. Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Printimi vijon. Do e ndërprisni dhe e pezulloni? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Printimi vijon. Do e ndërprisni dhe e filloni nga e para? Edit
previous: Printimi vijon. Do e ndërprisni apo do e filloni nga e para?
previous: Printimi vijon. Do e ndërprisni dhe filloni nga e para?
Printing page %d of %d... => Printon faqen %d nga %d... Edit
Printing problem. => Problem në printim. Edit
Re&name...\tF2 => Rie&mërtoj...\tF2 Edit
Remember &opened files => Mbaj mend skedarët e &hapur Edit
previous: Mbaj mend skedat e &hapura
&Remember the password for this document => &Mbaj mend fjalëkalimin për këtë dokument Edit
&Remember these settings for each document => &Mbaj mend parametrat për çdo dokument Edit
&Remove Document => &Heq dokumentin Edit
Remove from favorites => Heq nga pëlqimet Edit
Remove page %s from favorites => Heq faqen %s nga pëlqimet Edit
Rename To => Riemërtoj si Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Kthej &majtas\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Kthej &djathtas\tCtrl+Shift++ Edit
Save As => Ruaj si Edit
&Save As... => &Ruaj si... Edit
&Save As...\tCtrl+S => &Ruaj si...\tCtrl+S Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => &Ruaj s&hkurtoren...\tCtrl+Shift+S Edit
Searching %d of %d... => Kërkon %d nga %d... Edit
Select &All => Seleksionoj të &gjithë Edit
Select &All\tCtrl+A => Seleksionoj të &gjithë\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Seleksiononi materialin me Ctrl+butonin e majtë të mausit Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Seleksiononi dosjen ku do të instalohet SumatraPDF: Edit
Selection: => Përzgjedhja: Edit
Send by &E-mail... => Dërgoj me &e-mail... Edit
Set inverse search command-line => Jepni komandën e kërkimit mbrapsht Edit
&Settings => &Parametrat Edit
previous: &Parametra
Show &Bookmarks => Tregoj &faqet me shenjë Edit
previous: Tregoj &shiritat
previous: Tregoj &faqet e shenjuara
Show &Pages Continuously => Tregoj &faqet në vazhdimësi Edit
Show &Toolbar\tF8 => Tregoj &brezin e mjeteve Edit
Show Favorites => Tregoj pëlqimet Edit
Show frequently read => Tregoj leximet e shpeshta Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Tregoj &faqet me shenjë kur janë të gatshme Edit
previous: Tregoj brezin anësor të &shiritave kur mundësohet
previous: Tregoj brezin me &faqet e shenjuara kur mundësohen
previous: Tregoj &faqet e shenjuara kur janë të gatshme
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Ngjesh faqet në hapësirën e printuar (sipas nevojës) Edit
Single Page => Njëfletësh Edit
&Single Page\tCtrl+6 => &Njëfletësh\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => &Shmang këtë versionin Edit
Some files to be installed are damaged or missing => Janë dëmtuar ose mungojnë disa skedarë që do të instalohen Edit
previous: Janë dëmtuar ose mungojnë disa skeda që do të instalohen.
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Na falni, kjo nuk duhej të ndodhte!\n\nJu lutemi, shtypni 'Anuloj' që të na ndihmoni për ta ndrequr gabimin. Edit
previous: Na falni, kjo nuk duhej të ndodhte!\n\nJu lutemi të shtypni 'Anuloj' nëse doni të na ndihmoni që ta ndreqim gabimin.
previous: Na falni, kjo nuk duhej të ndodhte!\n\nJu lutemi, shtypni 'Anuloj' nëse doni të na ndihmoni që ta ndreqim gabimin.
previous: Na falni, kjo nuk duhej të ndodhte!\n\nJu lutemi, shtypni 'Anuloj' po deshët të na ndihmoni që ta ndreqim gabimin.
Source file %s has no synchronization point => Skedarit burimor %s i mungon pika e sinkronizimit Edit
previous: Skeda burimore %s nuk ka pikë sinkronizimi
Start SumatraPDF => Nis SumatraPDF Edit
Subject: => Tema: Edit
SumatraPDF %s Installer => Instaluesi i SumatraPDF %s Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => Çinstaluesi i SumatraPDF %s Edit
SumatraPDF crashed => SumatraPDF ngeci Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF u çinstalua Edit
SumatraPDF installation not found. => Nuk u gjet SumatraPDF i instaluar. Edit
previous: SumatraPDF nuk u gjet.
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF është lexuesi standard i PDF-ve Edit
previous: SumatraPDF është lexuesi standard për PDF
SumatraPDF Options => SumatraPDF opsionet Edit
previous: SumatraPDF Mundësitë
previous: SumatraPDF Opcionet
previous: SumatraPDF Opsionet
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF tani do të jetë lexuesi standard i PDF-ve Edit
previous: SumatraPDF tani do jetë lexuesi standard për PDF
previous: SumatraPDF tani do jetë lexuesi standard i PDF-ve
SumatraPDF Update => SumatraPDF azhurnimi Edit
previous: SumatraPDF Azhurnimi
Synchronization file cannot be opened => Nuk hapet skedari i sinkronizimit Edit
previous: Nuk hapet sinkronizimi i skedës
previous: Nuk hapet skeda e sinkronizimit
Tagged PDF => PDF me etiketa Edit
Text documents => Dokumente tekst Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Faleminderit që zgjodhët SumatraPDF! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Faleminderit! SumatraPDF u instalua. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Instaluesi ka të meta. Ju lutemi, shkarkojeni edhe një herë.\nNa falni për bezdinë! Edit
previous: Instaluesi ka të meta. Lutemi ta shkarkoni përsëri.\nNa falni për bezdinë!
&Theme => &Motivi Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Ky dokument përdor veçori që nuk garantohen (%s) dhe mund të aplikohen pjesërisht Edit
Title: => Titulli: Edit
Uninstall SumatraPDF => Çinstaloj SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Dështoi çinstalimi Edit
Uninstallation in progress... => Çinstalimi vijon... Edit
Unknown source file (%s) => Skedar burimor i panjohur (%s) Edit
previous: Skedë burimore e panjohur (%s)
Use &tabs => Përdor &skedat Edit
&Use original page sizes => &Përdor përmasat origjinale të fletës Edit
previous: &Përdor përmasën origjinale të fletës
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Përdor SumatraPDF si lexuesin &standard të PDF-ve Edit
previous: Përdor SumatraPDF si programin &standard për PDF
&View => &Pamje Edit
previous: &Pamje
previous: &Pamja
View => Pamje Edit
previous: Pamje
previous: Pamja
Visit &Website => SumatraPDF në &internet Edit
Warning => Kujdes Edit
&Window => &Dritare Edit
XPS documents => Dokumente XPS Edit
&Yes => &Po Edit
You have the latest version. => Keni versionin e fundit. Edit
previous: Ky është versioni më i fundit.
You have version %s => Keni versionin %s Edit
previous: Ky është versioni %s
&Zoom => &Shkalla Edit
previous: &Shkalla
previous: &Shkallë
Zoom => Përshtat Edit
previous: Shtrij
Zoom factor => Koeficienti i zmadhimit Edit
previous: Faktori shkallë
Zoom In => Zmadhoj Edit
Zoom Out => Zvogëloj Edit

18 unused strings:
%s of %s => %s nga %s
Couldn't install browser plugin => Nuk mund të instalojë spinën për shfletuesin
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Gabim: Nuk mund të hapë SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Gabim: Nuk u gjet SumatraPDF!
previous: Gabim: SumatraPDF nuk u gjet!
Error: The document couldn't be downloaded! => Gabim: Nuk mund të shkarkohet dokumenti!
previous: Gabim: Dokumenti nuk mund të shkarkohet!
F&ullscreen\tCtrl+L => Ekran i p&lotë\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Ekran i p&lotë\tCtrl+Shift+L
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Instaloj spinën PDF për &shfletuesin Firefox, Chrome dhe Opera
Loading file %s... => Hap skedën %s...
Opening document in SumatraPDF... => Hap dokumentin në SumatraPDF...
Pr&esentation\tCtrl+L => Pr&ezantim\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Printoj si &figurë (kërkon shumë RAM)
Replace document &colors with Windows color scheme => Zëvendësoj &ngjyrat e dokumentit me ato të Windows-it
previous: Zëvendësoj &ngjyrat e dokumentit me ngjyrat e Windows-it
Selekcja:
Show &pages continuously => Tregoj &faqet në vazhdimësi
Show &Toolbar => Tregoj &brezin e mjeteve
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk