Home : SumatraPDF : Turkish translations Not logged in. Log in with Twitter

0 untranslated out of 293 total strings
Progress:
100%

&About => &Hakkında Edit
About SumatraPDF => SumatraPDF hakkında Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => Gerçek &Boyut\tCtrl+1 Edit
Add Favorite => Sık kullanılanlara ekle Edit
previous: Sık kullanılanı ekle
Add page %s to favorites => %s no.lu sayfayı sık kullanılanlara ekle Edit
previous: Sayfa %s sık kullanılanlara ekle
Add page %s to favorites with (optional) name: => %s no.lu sayfayı sık kullanılanlara (tercihe bağlı isimle) ekle: Edit
previous: Sayfa %s sık kullanılanlara (tercihe bağlı) isimle ekle:
previous: %s no.lu sayfayı sık kullanılanlara (tercihe bağlı) isimle ekle:
Add to favorites => Sık kullanılanlara ekle Edit
Advanced => Gelişmiş Edit
&Advanced Options... => Gelişmiş Ayarlar Edit
All files => Tüm dosyalar Edit
&All selected pages => Tüm seçilen &sayfalar Edit
All supported documents => Bütün desteklenen belgeler Edit
Application: => Uygulama: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => SumatraPDF'yi bilgisayarınızdan kaldırmak istediğinize emin misiniz ? Edit
Associate with PDF files? => PDF dosyaları ile bağdaştırmak ister misiniz? Edit
Attachment: %s => Ek: %s Edit
Author: => Yazar: Edit
Automatic => Otomatik Edit
Automatically check for &updates => &Güncellemeleri otomatik olarak kontrol et Edit
&Back\tAlt+Left Arrow => &Geri\tAlt+Sol Ok Edit
Book View => Kitap Görünümü Edit
&Book View\tCtrl+8 => &Kitap Görünümü Edit
Book&marks\tF12 => &Yer imleri\tF12 Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => %s. sayfasına %s yer imi kısayolu Edit
Bookmark Shortcuts => Yer imi kısayolları Edit
Bookmarks => Yer imleri Edit
Bytes => Bayt Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => İnternete erişilemiyor (hata %#x) Edit
Cancel => Vazgeç Edit
Cannot print this file => Bu dosyanın yazıcıdan dökümü yapılamaz Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Sondan başa arama komutu başlatılamadı. Ayarlarda komut satırını kontrol ediniz. Edit
Change Language => Dil değiştir (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [Değişiklik tespit edildi; güncelleniyor] %s Edit
Check for &Updates => &Güncellemeleri kontrol et Edit
CHM documents => CHM belgeleri Edit
Close => Kapat Edit
&Close\tCtrl+W => &Kapat\tCtrl+W Edit
Comic books => Çizgi romanlar Edit
Compatibility => Uyumluluk Edit
Continuous => Devamlı Edit
Continuous Book View => Devamlı Kitap Gibi Görünüm Edit
Continuous Facing => Devamlı çift sayfa Edit
Contribute Translation => Çeviriye katkıda bulunun. Edit
Copy &Image => &Görüntüyü Kopyala Edit
Copy &Link Address => &Bağlantı Adresini Kopyala Edit
Copy Co&mment => &Açıklamayı Kopyala Edit
&Copy Selection => Seçimi &Kopyala Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => Seçileni &kopyala\tCtrl+C Edit
copying text => metin kopyalanıyor Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Metnin kopyalanması reddedildi (görüntü olarak kopyalandı) Edit
Copyright: => Telif hakkı: Edit
Could not obtain Printer properties => Yazıcı özellikleri temin edilemedi Edit
Couldn't create temporary directory => Geçici dizin oluşturulamadı Edit
Couldn't create the installation directory => Kurulum dizini oluşturulamadı Edit
Couldn't initialize printer => Yazıcı başlatılamadı Edit
Couldn't install PDF previewer => PDF önizleyici yüklenemedi Edit
previous: PDF ön zileyici yüklenemedi
Couldn't install PDF search filter => PDF arama filtresi yüklenemedi Edit
Couldn't obtain temporary directory => Geçici dizin bulunamadı Edit
Couldn't remove installation directory => Kurulum dizini kaldırılamadı Edit
Couldn't remove the shortcut => Kısayol silinemedi Edit
Couldn't render the page => Sayfa oluşturulamadı Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Tarayıcı eklentisi silinemedi Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => PDF önizleyicisi kaldırılamadı Edit
Couldn't uninstall PDF search filter => PDF arama filtresi kaldırılamadı Edit
Couldn't write %s to disk => Diske %s yazılamadı Edit
Created: => Oluşturma tarihi: Edit
previous: Yaratılış tarihi:
Current file => Yürürlükteki dosya Edit
Cursor position: => İmleç konumu: Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Kişiselleştirilmiş &Yakınlaştırma... \tCtrl+Y Edit
Dark => Karanlık Edit
Darker => Daha karanlık Edit
Default &Layout: => Varsayılan &Düzen: Edit
Default &Zoom: => Varsayılan &Yakınlaştırma: Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Varsayılan PDF okuyucu taşınabilir modunda değiştirilemez Edit
Denied Permissions: => Reddedilen İzinler: Edit
DjVu documents => DjVu belgeleri Edit
Document Properties => Belge Özellikleri Edit
&Don't ask me again => Tekrar &sorma Edit
Download => İndir Edit
E&xit\tCtrl+Q => Ç&ık\tCtrl+O Edit
Enter password => Şifrenizi giriniz Edit
Enter password for %s => %s için şifrenizi giriniz Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => PDF belgesine çift tıklanınca yürütülecek komutu giriniz: Edit
EPUB ebooks => EPUB belgeleri Edit
Error loading %s => %s yükleme hatası Edit
&Even pages only => Sadece &çift sayfalar Edit
F&avorites => S&ık kullanılanlar Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => İ&leri\tAlt+Sağ Ok Edit
F&ullscreen\tF11 => &Tam Ekran\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => Çift sayfa Edit
&Facing\tCtrl+7 => Çift sayfa\tCtrl+7 Edit
Failed to copy uninstaller to temp directory => Kaldırıcıyı geçici dizine kopyalama başarısız oldu Edit
Failed to create a shortcut => Kısayol oluşturulamadı Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Kaldırıcı kayıt defteri anahtarlarını silemedi Edit
Failed to register as default program on win 10 => Win 10'da varsayılan program olarak kayıt edilemedi Edit
Failed to rename the file! => Dosyanın ismi değiştirilemedi! Edit
Failed to save a file => Dosya kaydedilirken hata çıktı. Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Kayıt defterine genişletimiş dosya uzantısı yazma başarısız oldu Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Kayıt defterine kaldırma bilgisi yazma işi başarısız oldu Edit
Fast Web View => Hızlı Web Görünümü Edit
Favorites => Sık kullanılanlar Edit
FictionBook documents => FictionBook belgeleri Edit
&File => &Dosya Edit
File: => Dosya: Edit
File %s not found => %s dosyası bulunamadı Edit
File Size: => Dosya boyutu: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => &Bul...\tCtrl+F Edit
Find: => Bul: Edit
Find => Bul Edit
Find Next => Sonrakini Bul Edit
Find Previous => Öncekini bul Edit
&Find what: => &Bulunacak olan: Edit
&First Page\tHome => &İlk Sayfa\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => &İçeriğe ölçekle\tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => &Sayfaya sığdır\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => &Genişliğe sığdır\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Tek sayfaya ölçekle Edit
Fit Content => İçeriğe ölçekle Edit
Fit Page => Sayfaya sığdır Edit
&Fit pages to printable area => Sayfaları &yazdırılabilecek alana ölçekle Edit
Fit Width => Genişliğe sığdır Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Genişliğe ölçekle ve sayfaları devamlı göster Edit
Fonts: => Yazı Tipleri: Edit
previous: Yazıyüzleri:
previous: Yazı Tipi:
Formatting the book... %d pages => Kitap biçimlendiriliyor... %d sayfa Edit
Found text at page %s => Metin %s numaralı sayfada bulundu Edit
Found text at page %s (again) => Metin sayfa %s bulundu (tekrar) Edit
Frequently Read => Sıkça okunan Edit
GB => GB Edit
&Go To => &Git Edit
&Go to page: => Sayfaya &git: Edit
Go to page => Sayfaya git Edit
&Help => &Yardım Edit
Hide &Options => Sakla & Seçenekler Edit
Hide frequently read => Sıkça okunanı gizle Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => İpucu: yeniden bulmak için F3 tuşunu kullanın Edit
Image files (*.%s) => Görüntü dosyaları (*.%s) Edit
Install SumatraPDF => SumatraPDF yükle Edit
Install SumatraPDF in &folder: => &folder klasörüne SumatraPDF'yi yükle Edit
Installation failed! => Yükleme başarısız ! Edit
Installation in progress... => Kurulum devam ediyor... Edit
KB => KB Edit
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => PDF ve tarayıcı eklentisini kurulu oalrak bırakınız (artık desteklenmiyor) Edit
&Last Page\tEnd => So&n Sayfa\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => PDF belgelrini aramak için Windows Masaüstü Aramaya izin ver Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => PDF belgelerini görüntülemek ve önizleme için Windows'a izin ver Edit
Light => Aydınlık Edit
&Magnification: => &Büyüteç: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => SumatraPDF'i PDF dosyaları için varsayılan uygulama yapmak ister misiniz? Edit
Make SumatraPDF my default PDF reader => Varsayılan PDF okuyucusu yap Edit
Man&ga Mode => Man&ga modu Edit
&Manual => &El kitabı Edit
Match Case => Büyük/Küçük harf eşleştir Edit
&Match case => B&üyük/Küçük harf eşleştir Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Mobi belgeleri Edit
Modified: => Değiştirilme tarihi: Edit
New version %s is available. Download new version? => Yeni sürüm %s dağıtıma sunulmuştur. İndirmek ister misiniz? Edit
Next Page => Sonraki Sayfa Edit
&Next Page\tRight Arrow => &Sonraki Sayfa\t-> Edit
previous: S&onraki Sayfa\t->
&No => &Hayır Edit
No matches were found => Sonuç bulunamadı Edit
No result found around line %u in file %s => %u satırı etrafında %s dosyasındaki sonuç bulunamadı Edit
No synchronization file found => Herhangi bir senkronizasyon dosyası bulunamadı Edit
No synchronization info at this position => Bu konumda senkronizasyon bilgisi mevcut değildir Edit
&No, thanks => &Hayır, teşekkürler Edit
Number of Pages: => Sayfa sayısı: Edit
&Odd pages only => Sadece &tek sayfalar Edit
(of %d) => (toplam %d) Edit
OK => Tamam Edit
Open => &Aç Edit
Open &in PDF-XChange => PDF-XChange ile aç Edit
Open a document... => Belge aç... Edit
&Open Document => Belgeyi &Aç Edit
Open in %s => %s içinde aç Edit
Open in &Adobe Reader => &Adobe Reader ile aç Edit
Open in &Foxit Reader => &Adobe Foxit ile aç Edit
Open in &Microsoft HTML Help => Microsoft HTML Help ile aç Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Microsoft XPS-Viewer ile aç Edit
&Open...\tCtrl+O => &Aç...\tCtrl+O Edit
&Options => &Ayarlar Edit
&Options... => &Seçenekler... Edit
P&roperties => Ö&zellikler Edit
P&roperties\tCtrl+D => &Özellikleri\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => &Sayfa...\tCtrl+G Edit
Page: => Sayfa: Edit
(page %s) => (sayfa %s) Edit
Page %s => Sayfa %s Edit
Page number %u inexistant => %u numaralı sayfa mevcut değildir Edit
Page scaling => Sayfa ölçeklendirme Edit
Page Size: => Sayfa Boyutu: Edit
PalmDoc documents => PalmDoc belgeleri Edit
&Password: => &Şifre: Edit
PDF Document => PDF Belge Edit
PDF documents => PDF belgeleri Edit
PDF Optimizations: => PDF Optimizasyonları: Edit
PDF Producer: => PDF Üretici: Edit
PDF Version: => PDF Sürümü: Edit
&Pin Document => Belgeye &Tuttur Edit
Please close %s to proceed! => Devam etmek için %s kapatın! Edit
Please wait - rendering... => Bekleyiniz - oluşturulmakta... Edit
Postscript documents => Postscript belgeleri Edit
Pr&esentation\tF5 => Tan&ıtım\tCtrl+L Edit
Previous Page => Önceki Sayfa Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => &Önceki Sayfa\t<- Edit
Print => Yazdır Edit
Print range => Baskı aralığı Edit
&Print... => &Yazdır... Edit
&Print... (denied) => &Baskı... (reddedildi) Edit
&Print...\tCtrl+P => &Yazdır...\tCtrl+P Edit
Printer with given name doesn't exist => Girilen isimli Yazıcı bulunamadı Edit
printing document => belge yazdırılıyor Edit
Printing in progress. => Baskı devam ediyor. Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Yazdırma sürüyor. İptal edip çıkmak istiyor musunuz? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Yazıcı hala kullanımda. Durdurup yeniden başlatılsınmı? Edit
Printing page %d of %d... => Sayfa %d %d yazdırılıyor... Edit
Printing problem. => Yazdırma problemi. Edit
Re&name...\tF2 => İsim Değiştir Edit
Remember &opened files => &Açılan dosyaları hatırla Edit
&Remember the password for this document => Bu belge için şifreyi &hatırla Edit
&Remember these settings for each document => Bu ayarları her belge için &hatırla Edit
&Remove Document => Belgeyi &Kaldır Edit
Remove from favorites => Sık kullanılanlardan çıkar Edit
Remove page %s from favorites => Sayfa %s sık kullanılanlardan çıkar Edit
Rename To => Belirtilen İsme Değiştir Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => S&ola çevir\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => &Sağa çevir\tCtrl+Shift++ Edit
Save As => Farklı kaydet Edit
&Save As... => &Farklı Kaydet... Edit
&Save As...\tCtrl+S => &Farklı kaydet...\tCtrl+S Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => K&ısayolu kaydet...\tCtrl+Shift+S Edit
Searching %d of %d... => %d sayfa (toplam %d sayfa) taranıyor... Edit
Select &All => &Hepsini Seç Edit
Select &All\tCtrl+A => T&ümünü Seç\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => İçeriği Ctrl+sol fare butonu ile seç Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => SumatraPDF'in yükleneceği alanı seçin: Edit
Selection: => Seçim: Edit
Send by &E-mail... => &E-mail ile yolla... Edit
Set inverse search command-line => Sondan başa arama komut satırı Edit
&Settings => &Ayarlar Edit
Show &Bookmarks => Göster &Sık Kullanılanlar Edit
Show &Pages Continuously => &Sayfaları devamlı göster Edit
Show &Toolbar\tF8 => &Araç çubuğunu göster Edit
Show Favorites => Sık kullanılanları göster Edit
Show frequently read => Sık okunanları göster Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Yer &imleri yan çubuğunu bulunduğunda göster Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => Sayfaları baskı alanına &indirgele (gerekirse) Edit
Single Page => Tek sayfa Edit
&Single Page\tCtrl+6 => &Tek Sayfa\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => Bu s&ürümü atla Edit
Some files to be installed are damaged or missing => Yüklü olması gereken bazı dosyalar eksik ve ya hasar görmüş Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Üzgünüz, bu olmamalıydı!\n\nEğer hatayı düzeltmemize yardımcı olmak istiyorsanız lütfen 'Cancel' a basın. Edit
Source file %s has no synchronization point => %s kaynak dosyasında senkronizasyon noktası yoktur Edit
Start SumatraPDF => SumatraPDF'yi başlat Edit
Subject: => Konu: Edit
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF %s yükleyici Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s Kaldırıcı Edit
SumatraPDF crashed => SumatraPDF çöktü Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF kaldırıldı. Edit
SumatraPDF installation not found. => SumatraPDF kurulum dosyası bulunamadı. Edit
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF varsayılan PDF okuyucunuz. Edit
previous: Varsayılan PDF okuyucunuz SumatraPDF'dir
SumatraPDF Options => SumatraPDF Seçenekleri Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF artık varsayılan PDF okuyucunuzdur Edit
SumatraPDF Update => SumatraPDF Güncelleme Edit
Synchronization file cannot be opened => Senkronizasyon dosyası açılamadı Edit
Tagged PDF => İşaretlenmiş PDF Edit
Text documents => Metin belgeler Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => SumatraPDF 'i seçtiğiniz için teşekkürler ! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Teşekkürler! SumatraPDF bilgisayarınıza kuruldu Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Yükleyici hasar görmüş.Lütfen tekrar indirin.\nGeçici rahatsızlık için özür dileriz! Edit
&Theme => &Tema Edit
previous: Tema
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Bu belge desteklenmeyen özellikler içeriyor (%s) ve doğru görüntülenemeyebilir Edit
Title: => Başlık: Edit
Uninstall SumatraPDF => SumatraPDF'i kaldır Edit
Uninstallation failed => Program kaldırma başarısız Edit
Uninstallation in progress... => Program kaldırılıyor... Edit
Unknown source file (%s) => Bilinmeyen kaynak dosyası (%s) Edit
Use &tabs => &Sekmeler kullan Edit
&Use original page sizes => Orijinal sayfa boyutlarını &kullan Edit
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => SumatraPDF varsayılan PDF okuyucum olsun Edit
&View => Gös&ter Edit
View => Görünüm Edit
Visit &Website => &Website ziyaret et Edit
previous: &Web sayfası
Warning => Uyarı Edit
&Window => &Pencere Edit
XPS documents => XPS belgeleri Edit
&Yes => &Evet Edit
You have the latest version. => Güncel sürümü kullanıyorsunuz. Edit
previous: En güncel sürümü kullanmaktasınız.
You have version %s => Kullandığınız sürüm: %s Edit
&Zoom => &Yakınlaştırma Edit
Zoom => Yakınlaştırma Edit
Zoom factor => Yakınlaştırma faktörü Edit
Zoom In => Yakınlaştır Edit
Zoom Out => Uzaklaştır Edit

18 unused strings:
%s of %s => %s ın %s ı
Couldn't install browser plugin => Tarayıcı eklentisi yüklenemedi
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Hata: SumatraPDF çalıştırılamadı!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Hata: SumatraPDF bulunamadı!
Error: The document couldn't be downloaded! => Hata: Belge indirilemedi!
F&ullscreen\tCtrl+L => &Tam Ekran\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => &Tam Ekran\tCtrl+Shift+L
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Firefox, Chrome ve Opera için &tarayıcı eklentisi yükle
previous: Firefox, Chrome ve Opera için tarayıcı eklentisi yükle
Loading file %s... => %s dosyası yükleniyor...
Opening document in SumatraPDF... => Belge SumatraPDF ile açılıyor...
Pr&esentation\tCtrl+L => Tan&ıtım\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Resim olarak bas (daha çok hafıza gerektirir)
Replace document &colors with Windows color scheme => Belgenin &renklerini Windows renk planıyla değiştir
Selekcja:
Show &pages continuously => &Sayfaları devamlı göster
Show &Toolbar => &Araç çubuğunu göster
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk