Home : SumatraPDF : Armenian translations Not logged in. Log in with GitHub

2 untranslated out of 373 total strings
Progress:
99%

Error Add a translation... • see on Google Translate
&Keyboard Shortcuts Add a translation... • see on Google Translate
%s annotation. Ctrl+click to edit. => %s մեկնաբանություն: Ctrl+քլիք՝ խմբագրելու համար: Edit • see on Google Translate
&About => &Ծրագրի մասին Edit • see on Google Translate
About SumatraPDF => SumatraPDF-ի մասին Edit • see on Google Translate
&Actual Size => &Իրական չափը Edit • see on Google Translate
Add Favorite => Ավելացնել ընտրյալներին Edit • see on Google Translate
Add page %s to favorites => Ավելացնել %s էջը ընտրյալներին Edit • see on Google Translate
Add page %s to favorites with (optional) name: => Ավելացնել %s էջը ընտրյալներին հետևյալ անվամբ` Edit • see on Google Translate
Add to favorites => Ավելացնել ընտրյալներին Edit • see on Google Translate
Advanced => Ընդլայնված Edit • see on Google Translate
&Advanced Options... => &Ընդլայնված ընտրանքներ.. Edit • see on Google Translate
previous: &Ընդլայնված կարգավորումներ..
All files => Բոլոր ֆայլերը Edit • see on Google Translate
&All selected pages => &Ընտրված բոլոր էջերը Edit • see on Google Translate
All supported documents => Բոլոր աջակցվող փաստաթղթերը Edit • see on Google Translate
previous: Բոլոր աջակցվող փասթաթղթերը
previous: Աջակցվող բոլոր փասթաթղթերը
previous: Աջակցող բոլոր փասթաթղթերը
previous: Աջակցվող բոլոր փասթաթղթերը
previous: Աջակցվող բոլոր փաստաթղթերը
Annotations => Ծանոթագրություններ Edit • see on Google Translate
Application: => Ծրագիր՝ Edit • see on Google Translate
previous: Ծրագիրը.
previous: Ծրագիր.
previous: Ծրագիր՝
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Համոզվա՞ծ եք, որ ցանկանում եք ջնջել SumatraPDF-ը: Edit • see on Google Translate
Associate with PDF files? => Համակցե՞լ PDF ֆայլերի հետ։ Edit • see on Google Translate
previous: Ասոցիացնե՞լ PDF ֆայլերի հետ։
Attachment: %s => Կցորդ. %s Edit • see on Google Translate
Author: => Հեղինակ՝ Edit • see on Google Translate
previous: Հեղինակը.
Author: %s => Հեղինակ՝ %s Edit • see on Google Translate
Automatic => Ինքնաշխատ Edit • see on Google Translate
Automatically check for &updates => Ինքնաշխատ ստուգել &թարմացումները Edit • see on Google Translate
&Back => &Վերադառնալ Edit • see on Google Translate
Background Color: => Խորքի գույնը. Edit • see on Google Translate
Book View => Գրքի տեսքով Edit • see on Google Translate
previous: Գրքի նման
&Book View => &Գրքի տեսքով Edit • see on Google Translate
Bookmark shortcut to page %s of %s => Էջանշել %s էջից %s-ը Edit • see on Google Translate
Bookmark Shortcuts => Էջանշել պիտակները Edit • see on Google Translate
Bookmarks => Էջանիշեր Edit • see on Google Translate
previous: Էջեր
Border: %d => Եզրագիծ. %d Edit • see on Google Translate
Bytes => Բայթ Edit • see on Google Translate
Can't connect to the Internet (error %#x). => Հնարավոր չէ կապակցել (սխալ %#x)։ Edit • see on Google Translate
previous: Հնարավոր չէ կապնվել (սխալ %#x)։
Cancel => Չեղարկել Edit • see on Google Translate
previous: Մերժել
&Cancel => Չեղարկել Edit • see on Google Translate
Cannot print this file => Հնարավոր չէ տպել այս ֆայլը Edit • see on Google Translate
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Հնարավոր չէ որոնել։ Ստուգեք հրամանների տողի կարգավորումները։ Edit • see on Google Translate
previous: Հնարավոր չէ որոնել։Ստուգեք հրամանների տողի կարգավորումները։
&Caret => &Ստեղն Edit • see on Google Translate
Change Language => Փոխել լեզուն (Change Language) Edit • see on Google Translate
[Changes detected; refreshing] %s => [Հայտնաբերվել են փոփոխություններ, ընթանում է թարմացում] %s Edit • see on Google Translate
Check for &Updates => &Ստուգել նոր տարբերակը Edit • see on Google Translate
Checking for update... => Արդիացումների ստուգում... Edit • see on Google Translate
CHM documents => CHM փաստաթղթեր Edit • see on Google Translate
previous: CHM ֆայլեր
Circle => Շրջան Edit • see on Google Translate
Cleared history of %d files, deleted thumbnails. => %d ֆայլերի մաքրված պատմություն, ջնջված մանրապատկերներ: Edit • see on Google Translate
Clearing history... => Պատմության մաքրում... Edit • see on Google Translate
Close => Փակել Edit • see on Google Translate
&Close => &Փակել Edit • see on Google Translate
Close Other Tabs => Փակել այլ ներդիրները Edit • see on Google Translate
Close Tabs To The Right => Փակել աջի ներդիրները Edit • see on Google Translate
Collapse All => Կոծկել բոլորը Edit • see on Google Translate
Color: => Գույն. Edit • see on Google Translate
Comic books => Հումորային գրքեր Edit • see on Google Translate
previous: Հումորիստական գրքեր
Command Palette => Հրամանի նախշ Edit • see on Google Translate
Compatibility => Համատեղելիությունը Edit • see on Google Translate
Contents: => Բովանդակություններ. Edit • see on Google Translate
&Continue installing 32-bit version => &Շարունակել 32 բիթային տարբերակի տեղադրումը Edit • see on Google Translate
Continuous => Անդադար Edit • see on Google Translate
Continuous Book View => Շարունակել գրքի տեսքով Edit • see on Google Translate
Continuous Facing => Անդադար երկու էջով Edit • see on Google Translate
Contribute Translation => Օգնել թարգմանել Edit • see on Google Translate
Copy &Image => Պատճենել &Նկարը Edit • see on Google Translate
Copy &Link Address => Պատճենել &հղումը Edit • see on Google Translate
Copy Co&mment => Պատճենել մեկ&նաբանությունը Edit • see on Google Translate
Copy File Path => Պատճենել ֆայլի ուղին Edit • see on Google Translate
&Copy Selection => &Պատճենել նշվածը Edit • see on Google Translate
previous: &Պատճենել ընտրվածը
&Copy To Clipboard => &Պատճենել սեղմնատախտակ Edit • see on Google Translate
Copy To Clipboard => Պատճենել սեղմնատախտակին Edit • see on Google Translate
copying text => գրվածքի պատճենվում Edit • see on Google Translate
previous: Տեքստը պատճենվում է
Copying text was denied (copying as image only) => Գրվածքի պատճենումը թույլատրված չէ (պատճենում է որպես պատկեր) Edit • see on Google Translate
previous: Տեքստի պատճենումը թույլատրված չէ (պատճենում է որպես պատկեր)
Copyright: => Հեղ. իրավունքը. Edit • see on Google Translate
Could not obtain Printer properties => Տպիչի հատկությունները հասանելի չեն Edit • see on Google Translate
Couldn't create the installation directory => Հնարավոր չեղավ ստեղծել տեղադրման թղթապանակը Edit • see on Google Translate
Couldn't get printer name => Հնարավոր չեղավ ստանալ տպիչի անունը Edit • see on Google Translate
Couldn't initialize printer => Հնարավոր չէ գտնել տպիչ Edit • see on Google Translate
Couldn't install PDF previewer => Հնարավոր չեղավ տեղակայել PDF-ի նախադիտումը Edit • see on Google Translate
Couldn't install PDF search filter => Հնարավոր չեղավ տեղակայել PDF-ի որոնման պայման Edit • see on Google Translate
Couldn't render the page => Հնարավոր չեղավ ստեղծել էջի պատկերը Edit • see on Google Translate
Couldn't uninstall browser plugin => Հնարավոր չեղավ հեռացնել դիտարկիչի բաղադրիչը Edit • see on Google Translate
Couldn't uninstall PDF previewer => Հնարավոր չեղավ հեռացնել PDF-ի նախադիտումը Edit • see on Google Translate
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Հնարավոր չեղավ ապատեղադրել Sumatra որոնման զտիչը Edit • see on Google Translate
Couldn't write %s to disk => Հնարավոր չէ գրել %s պնակում Edit • see on Google Translate
Create Annotation &Under Cursor => Ստեղծել մեկնաբանություն &նշորդի ներքո Edit • see on Google Translate
Create Annotation From Selection => Ստեղծել ծանոթագրություններ ընտրվածից Edit • see on Google Translate
Created: => Ստեղծված` Edit • see on Google Translate
previous: Ստեղծված է.
Current file => Ընթացիկ ֆայլը Edit • see on Google Translate
Cursor position: => Նշորդի դիրքը. Edit • see on Google Translate
Custom &Zoom... => Հարմարեցված &դիտափոխում... Edit • see on Google Translate
Dark => Մուգ Edit • see on Google Translate
Darker => Շատ մուգ Edit • see on Google Translate
Date: => Ամսաթիվ. Edit • see on Google Translate
Default &Layout: => Ծրագրային &դասավորություն. Edit • see on Google Translate
previous: Ծրագրային &լայնքը.
Default &Zoom: => Ծրագրային &չափը. Edit • see on Google Translate
Delete Annotation => Ջնջել մեկնաբանությունը Edit • see on Google Translate
Denied Permissions: => Լիազորությունները մերժված են. Edit • see on Google Translate
&Discard changes => &Մերժել Edit • see on Google Translate
DjVu documents => DjVu ֆայլեր Edit • see on Google Translate
Document Properties => Ֆայլի հատկությունները Edit • see on Google Translate
&Don't ask me again => &Այլևս չհարցնել Edit • see on Google Translate
Don't install => Չտեղադրել Edit • see on Google Translate
Download 64-bit version => Ներբեռնել 64 բիթային տարբերակը Edit • see on Google Translate
E&xit => Փ&ակել Edit • see on Google Translate
E&xit Fullscreen => Փ&ակել լիաէկրանը Edit • see on Google Translate
Edit %s Annotation => Խմբագրել %s մեկնաբանությունը Edit • see on Google Translate
Edit Annotations => Խմբագրել ծանոթագրությունները Edit • see on Google Translate
Enter password => Գրեք գաղտնաբառը Edit • see on Google Translate
previous: Գրել ծածկագիրը
Enter password for %s => Գրեք գաղտնաբառը՝ %s-ի համար Edit • see on Google Translate
previous: Գրել ծածկագիրը՝ %s-ի համար
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Մուտքագրեք հրաման, որը կկատարվի PDF ֆայլում մկնիկի կրկնակի սեղման ժամանակ. Edit • see on Google Translate
EPUB ebooks => EPUB ebooks Edit • see on Google Translate
Error loading %s => Բացման սխալ %s Edit • see on Google Translate
&Even pages only => &Միայն զույգ էջերը Edit • see on Google Translate
Expand All => Ընդարձակել բոլորը Edit • see on Google Translate
F&avorites => Ը&նտրյալներ Edit • see on Google Translate
F&orward => Ա&ռաջ Edit • see on Google Translate
F&ullscreen => Լ&իաէկրան Edit • see on Google Translate
&Facing => &Դիմահայաց Edit • see on Google Translate
Facing => Երկու էջ Edit • see on Google Translate
Failed to delete uninstaller registry keys => Հնարավոր չեղավ ջնջել Գրանցատեղիի բանալիները Edit • see on Google Translate
Failed to rename the file! => Հնարավոր չեղավ վերանվանել ֆայլը։ Edit • see on Google Translate
previous: Հնարավոր չեղավ անվանափոխել ֆայլը։
Failed to save a file => Հնարավոր չէ պահել ֆայլում Edit • see on Google Translate
previous: Հնարավոր չէ պահպանել ֆայլում
Failed to write the extended file extension information to the registry => Հնարավոր չեղավ ֆայլի ընդլայնման մասին գրառել Գրանցատեղիում Edit • see on Google Translate
Failed to write the uninstallation information to the registry => Ծրագիրը հեռացնելու մասին գրառումը չստացվեց Գրանցատեղիում Edit • see on Google Translate
Fast Web View => Արագ վեբ դիտում Edit • see on Google Translate
Favorites => Ընտրյալներ Edit • see on Google Translate
FictionBook documents => FictionBook փաստաթղթեր Edit • see on Google Translate
&File => &Ֆայլ Edit • see on Google Translate
File: => Ֆայլ՝ Edit • see on Google Translate
previous: Ֆայլ.
previous: Ֆայլը.
File %s not found => %s ֆայլը չի գտնվել Edit • see on Google Translate
File Attachment => Ֆայլի կցորդ Edit • see on Google Translate
File Size: => Ֆայլի չափը՝ Edit • see on Google Translate
previous: Ֆայլի չափը.
Fin&d... => Գտն&ել... Edit • see on Google Translate
Find: => Գտնել. Edit • see on Google Translate
previous: Փնտրել.
previous: Գտնել.
previous: Փնտրել.
Find => Գտնել Edit • see on Google Translate
previous: Փնտրել
Find Next => Գտնել հաջորդը Edit • see on Google Translate
Find Previous => Գտնել նախորդը Edit • see on Google Translate
&Find what: => &Ինչ գտնել. Edit • see on Google Translate
previous: &Ինչ փնտրել.
&First Page => &Առաջին էջ Edit • see on Google Translate
Fit &Content => Հարմարեցնել &բովանդակությունը Edit • see on Google Translate
Fit &Page => Հարմարեցնել &էջը Edit • see on Google Translate
Fit &Width => Հարմարեցնել &լայնությունը Edit • see on Google Translate
Fit a Single Page => Ձգել մեկ էջի չափով Edit • see on Google Translate
Fit Content => Հարմարեցնել բովանդակությունը Edit • see on Google Translate
Fit Page => Ձգել էջը Edit • see on Google Translate
&Fit pages to printable area => &Հարմարեցնել էջերը տպելու համար Edit • see on Google Translate
previous: &Հարմարեցնել էջերը տպման համար
Fit Width => Ձգել լայնությամբ Edit • see on Google Translate
Fit Width and Show Pages Continuously => Ձգել լայնությամբ և ցուցադրել էջերը անդադար Edit • see on Google Translate
previous: Ձգել լայնությամբ և ցույց տալ էջերը անդադար
Fonts: => Տառատեսաներ. Edit • see on Google Translate
Found text at page %s => Գրվածքը գտնվել է %s էջում Edit • see on Google Translate
previous: Տեքստը գտնվել է %s էջում
Found text at page %s (again) => Գտնել գրվածքը %s էջում (կրկին) Edit • see on Google Translate
previous: Գտնել տեքստ %s էջում (կրկին)
&Free Text => &Ազատ գրվածք Edit • see on Google Translate
Frequently Read => Հաճախ ընթերցվածներ Edit • see on Google Translate
previous: Հաճախակի բացվածները
GB => ԳԲ Edit • see on Google Translate
Get Fonts Info => Տառատեսակների մասին Edit • see on Google Translate
&Go To => &Անցում Edit • see on Google Translate
previous: &Անցնել
Go to page => Անցնել էջի Edit • see on Google Translate
&Go to page: => &Անցնել էջի. Edit • see on Google Translate
previous: &Անցնել էջին.
&Help => &Օգնություն Edit • see on Google Translate
Hide &Options => Թաքցնել &ընտրանքները Edit • see on Google Translate
Hide frequently read => Թաքցնել հաճախակի բացվածները Edit • see on Google Translate
previous: Թաքցնել հաճախակի կարդացածը
&Highlight => &Գունանշում Edit • see on Google Translate
Hint: Use the F3 key for finding again => Որոնումը կրկնելու համար օգտագործեք F3 կոճակը Edit • see on Google Translate
Icon: => Պատկերակ. Edit • see on Google Translate
Image files (*.%s) => Պատկերի ֆայլեր (*.%s) Edit • see on Google Translate
previous: Նկարի ֆայլեր (*.%s)
Images => Պատկերներ Edit • see on Google Translate
Ink => Թանաք Edit • see on Google Translate
Install and relaunch => Տեղադրել և վեաթողարկել Edit • see on Google Translate
Install for all users => Տեղադրել բոլոր օգտվողների համար Edit • see on Google Translate
Install SumatraPDF => Տեղադրել SumatraPDF-ը Edit • see on Google Translate
previous: Տեղակայել SumatraPDF-ը
Install SumatraPDF in &folder: => Տեղադրել SumatraPDF-ը &հետևյալ պանակում՝ Edit • see on Google Translate
previous: Տեղադրել SumatraPDF-ը &հետևյալ թղթապանակում՝
Installation failed! => Տեղակայումը ձախողվեց: Edit • see on Google Translate
Installation in progress... => Ընթացքում է... Edit • see on Google Translate
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS => Տեղադրել 32 բիթային SumatraPDF-ը 64 բիթային OS-ում Edit • see on Google Translate
Interior Color: => Ներքին գույնը. Edit • see on Google Translate
KB => ԿԲ Edit • see on Google Translate
&Last Page => &Վերջին էջ Edit • see on Google Translate
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Թույլատրել Windows Desktop Search-ին &PDF ֆայլերի որոնումը Edit • see on Google Translate
previous: Թույլատրեք Windows Desktop Search-ին &փնտրել PDF ֆայլեր
previous: Թույլատրել Windows Desktop Search-ին &փնտրել PDF ֆայլեր
Let Windows show &previews of PDF documents => Թույլատրել Windows-ին &ցուցադրել PDF ֆայլերի նախադիտումը Edit • see on Google Translate
previous: Թույլատրեք Windows-ին &ցուցադրել PDF ֆայլերի նախադիտումը
Light => Լուսավոր Edit • see on Google Translate
Line => Գիծ Edit • see on Google Translate
Line End: => Տողի ավարտը. Edit • see on Google Translate
Line Start: => Տողի մեկնարկը. Edit • see on Google Translate
Loading %s ... => %s-ի բեռնում... Edit • see on Google Translate
&Magnification: => &Մեծացնել Edit • see on Google Translate
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Դարձնե՞լ SumatraPDF-ը սկզբնադիր ծրագիր PDF ֆայլերը բացելու համար: Edit • see on Google Translate
previous: Հաստատե՞լ SumatraPDF-ն PDF ֆայլերը բացող հիմնական ծրագիր։
Man&ga Mode => Man&ga եղանակ Edit • see on Google Translate
&Manual => &Օգնություն Edit • see on Google Translate
Match Case => Հաշվի առնել մեծատառ/փոքրատառը Edit • see on Google Translate
&Match case => &Հաշվի առնել մեծատառ/փոքրատառը Edit • see on Google Translate
MB => ՄԲ Edit • see on Google Translate
Mobi documents => XPS ֆայլեր Edit • see on Google Translate
Modified: => Փոփոխված՝ Edit • see on Google Translate
previous: Փոփոխված.
New &window => Նոր &պատուհան Edit • see on Google Translate
New version available => Մատչելի է նոր տարբերակ Edit • see on Google Translate
&Next Page => &Հաջորդ էջ Edit • see on Google Translate
Next Page => Հաջորդ էջը Edit • see on Google Translate
&No => &Ոչ Edit • see on Google Translate
No matches were found => Ոչինչ չի գտնվել Edit • see on Google Translate
previous: Օրինակներ չի գտնվել
No result found around line %u in file %s => Ոչինչ չի գտնվել %u տողում %s ֆայլի Edit • see on Google Translate
No synchronization file found => Չեն գտնվել համանման ֆայլեր Edit • see on Google Translate
No synchronization info at this position => Այստեղ չկա համաժամեցնելու համար տեղեկություն Edit • see on Google Translate
Number of Pages: => Էջերի քանակը. Edit • see on Google Translate
&Odd pages only => &Միայն կենտ էջերը Edit • see on Google Translate
(of %d) => (%d-ից) Edit • see on Google Translate
previous: (%d-ը)
OK => Լավ Edit • see on Google Translate
previous: ԼԱՎ
Opacity: => Մգություն. Edit • see on Google Translate
Opacity: %d => Մգություն. %d Edit • see on Google Translate
Open => Բացել Edit • see on Google Translate
Open &in PDF-XChange => Բացել PDF-XChange-ում Edit • see on Google Translate
Open a document... => Բացել փաստաթուղթ... Edit • see on Google Translate
previous: Բացել ֆայլ...
Open Attachment => Բացել կցորդը Edit • see on Google Translate
Open Directory in &Double Commander => Բացել գրացուցակը &Double Commander-ում Edit • see on Google Translate
Open Directory in &Explorer => Բացել գրացուցակը &Explorer-ում Edit • see on Google Translate
Open Directory in &Total Commander => Բացել գրացուցակը &Total Commander-ում Edit • see on Google Translate
Open Directory in Directory &Opus => Բացել գրացուցակը Directory &Opus-ում Edit • see on Google Translate
&Open Document => &Բացել փաստաթուղթ Edit • see on Google Translate
previous: &Բացել էջը
Open Embedded PDF => Բացել ներկառուցված PDF-ը Edit • see on Google Translate
previous: Բացել ներդրված PDF-ը
Open in %s => Բացել %s-ում Edit • see on Google Translate
Open in &Adobe Reader => Բացել &Adobe Reader-ում Edit • see on Google Translate
Open in &Foxit Reader => Բացել &Foxit Reader-ում Edit • see on Google Translate
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Բացել Microsoft XPS-Viewer-ում Edit • see on Google Translate
Open in Microsoft &HTML Help => Բացել Microsoft &HTML Օգնությունում Edit • see on Google Translate
Open In New Window => Բացել նոր պատուհանում Edit • see on Google Translate
&Open... => &Բացել,.. Edit • see on Google Translate
&Options => &Ընտրանքներ Edit • see on Google Translate
&Options... => &Ընտրանքներ... Edit • see on Google Translate
P&roperties => Հ&ատկություններ Edit • see on Google Translate
previous: Հ&ատկությունները
Pa&ge... => Է&ջ... Edit • see on Google Translate
Page: => Էջը. Edit • see on Google Translate
Page %s => Էջ %s Edit • see on Google Translate
(page %s) => (էջ %s) Edit • see on Google Translate
Page number %u inexistant => %u էջը գոյություն չունի Edit • see on Google Translate
Page scaling => Էջի շարժը Edit • see on Google Translate
Page Size: => Էջի չափը. Edit • see on Google Translate
PalmDoc documents => PalmDoc փաստաթղթեր Edit • see on Google Translate
&Password: => &Գաղտնաբառը Edit • see on Google Translate
previous: &Ծածկագիրը
PDF Document => PDF ֆայլ Edit • see on Google Translate
PDF documents => PDF ֆայլեր Edit • see on Google Translate
PDF Optimizations: => PDF-ի լավարկում՝ Edit • see on Google Translate
previous: PDF-ի լավարկում.
PDF Producer: => PDF-ի արտադրող՝ Edit • see on Google Translate
previous: PDF արտադրողը.
previous: PDF-ը ստեղծվել է.
PDF Version: => PDF-ի տարբերակ՝ Edit • see on Google Translate
previous: PDF-ի տարբերակը.
&Pin Document => &Գամել փաստաթուղթը Edit • see on Google Translate
previous: &Կցել էջը
Please close %s to proceed! => Շարունակելուց առաջ փակեք %s-ը: Edit • see on Google Translate
Please wait - loading... => Սպասեք, բեռնվում է... Edit • see on Google Translate
Please wait - rendering... => Խնդրում ենք սպասել... Edit • see on Google Translate
Poly Line => Բազմագիծ Edit • see on Google Translate
Polygon => Պոլիգոն Edit • see on Google Translate
Popup: %d 0 R => Ելնող. %d 0 R Edit • see on Google Translate
Postscript documents => Հետգրվածքային ֆայլեր Edit • see on Google Translate
Pr&esentation => Նե&րկայացում Edit • see on Google Translate
&Previous Page => &Նախորդ էջ Edit • see on Google Translate
Previous Page => Նախորդ էջը Edit • see on Google Translate
Print => Տպել Edit • see on Google Translate
Print range => Տպելու կարգը Edit • see on Google Translate
&Print... => &Տպել... Edit • see on Google Translate
&Print... (denied) => &Տպել... (մերժված) Edit • see on Google Translate
Printer with given name doesn't exist => Այս անվամբ տպիչ գոյություն չունի Edit • see on Google Translate
printing document => Ֆայլը տպվում է Edit • see on Google Translate
Printing in progress. => Տպում է: Edit • see on Google Translate
previous: Տպվում է:
Printing is still in progress. Abort and quit? => Տպում է: Ընդհատե՞լ և փակել: Edit • see on Google Translate
previous: Տպվում է: Ընդհատե՞լ և փակել:
Printing is still in progress. Abort and start over? => Տպում է։ Կանգնեցնե՞լ։ Edit • see on Google Translate
previous: Տպվում է։ Կանգնեցնե՞լ։
Printing page %d of %d... => Տպում է %d էջը %d-ից... Edit • see on Google Translate
previous: Տպվում է %d էջը %d-ից...
Printing problem. => Սխալ տպելիս Edit • see on Google Translate
Properties... => Հատկություններ... Edit • see on Google Translate
Re&name... => Ան&վանափոխել... Edit • see on Google Translate
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d => Ուղղ. x=%d y=%d dx=%d dy=%d Edit • see on Google Translate
Redact => Փոփոխել Edit • see on Google Translate
Remember &opened files => Հիշել &բացված ֆայլերը Edit • see on Google Translate
&Remember the password for this document => &Հիշել ֆայլի գաղտնաբառը Edit • see on Google Translate
&Remember these settings for each document => Հիշել այս կարգավորումները &բոլոր ֆայլերի համար Edit • see on Google Translate
Remove from favorites => Հեռացնել ընտրյալներից Edit • see on Google Translate
&Remove From History => &Հեռացնել պատմությունից Edit • see on Google Translate
Remove page %s from favorites => Հեռացնել %s էջը ընտրյալներից Edit • see on Google Translate
Rename To => Վերանվանել՝ Edit • see on Google Translate
previous: Անվանափոխել՝
Rotate &Left => Պտտել &ձախ Edit • see on Google Translate
Rotate &Right => Պտտել &աջ Edit • see on Google Translate
S&election => Ը&նտրում Edit • see on Google Translate
S&quiggly => Ա&լիքավոր Edit • see on Google Translate
Save Annotations to existing PDF => Պահել ծանոթագրությունը առկա PDF-ում Edit • see on Google Translate
Save annotations? => Պահե՞լ մեկնաբանությունը? Edit • see on Google Translate
&Save As... => &Պահել որպես Edit • see on Google Translate
previous: &Պահպանել որպես
Save Attachment... => Պահել կցորդը... Edit • see on Google Translate
Save changes to a new PDF => Պահել փոփոխությունները նոր PDF-ում Edit • see on Google Translate
Save changes to existing PDF => Պահել փոփոխությունները առկա PDF-ում Edit • see on Google Translate
Save Embedded File... => Պահել ներկառուցված ֆայլը... Edit • see on Google Translate
previous: Պահպանել ներկառուցված ֆայլը...
Save S&hortcut... => Պահել դ&յուրանցումը... Edit • see on Google Translate
Save to &new PDF => Պահել &նոր PDF-ում Edit • see on Google Translate
&Save to existing PDF => &Պահել առկա PDF-ում Edit • see on Google Translate
Saved annotations to '%s' => Պահված մեկնաբանություններ '%s'-ում Edit • see on Google Translate
Saving of '%s' failed with: '%s' => '%s'-ի պահումը ձախողվեց հետևյալով՝ '%s' Edit • see on Google Translate
Search With &Bing => Որոնել &Bing-ով Edit • see on Google Translate
Search With &Google => Որոնել &Google-ով Edit • see on Google Translate
&Search With Google => &Որոնել Google-ով Edit • see on Google Translate
Searching %d of %d... => Փնտրվում է %d-ից %d Edit • see on Google Translate
Select &All => Նշել &բոլորը Edit • see on Google Translate
previous: Ընտրել &բոլորը
Select content with Ctrl+left mouse button => Նշել ընտրվածը Ctrl+մկնիկի ձախ կոճակով Edit • see on Google Translate
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Ընտրեք պանակ, որտեղ պետք է տեղադրվի SumatraPDF-ը՝ Edit • see on Google Translate
previous: Ընտրեք թղթապանակում, որտեղ պետք է տեղակայվի SumatraPDF-ը՝
Selection: => Նշվածը. Edit • see on Google Translate
Send by &E-mail... => Ուղարկել &էլ. փոստով Edit • see on Google Translate
previous: Ուղարկել &email-ով
Set inverse search command-line => Նշել որոնման հրամանների տողը Edit • see on Google Translate
previous: Նշել փնտրման հրամանների տողը
&Settings => &Կարգավորումներ Edit • see on Google Translate
Show &Bookmarks => Ցուցադրել &Էջանիշերը Edit • see on Google Translate
Show &Favorites => Ցուցադրել &Ընտրյալները Edit • see on Google Translate
previous: Ցույց տալ &Ընտրյալները
Show &Pages Continuously => Էջերը &ցուցադրել շարունակական Edit • see on Google Translate
previous: Էջերը &ցույց տալ շարունակական
Show &Scrollbars => Ցուցադրել &ոլորգոտիները Edit • see on Google Translate
Show &Toolbar => Ցուցադրել &գործիքները Edit • see on Google Translate
previous: Ցույց տալ գործիքները
Show Book&marks => Ցուցադրել էջա&նիշերը Edit • see on Google Translate
Show Favorites => Ցուցադրել ընտրյալները Edit • see on Google Translate
Show frequently read => Ցուցադրել հաճախակի բացվածները Edit • see on Google Translate
previous: Ցուցադրել հաճախակի կարդացվածը
Show in &folder => Ցուցադրել &պանակում Edit • see on Google Translate
previous: Ցույց տալ &պանակում
Show in folder => Ցուցադրել պանակում Edit • see on Google Translate
Show Scr&ollbars => Ցուցադրել ոլո&րագոտիները Edit • see on Google Translate
Show the &bookmarks sidebar when available => Հնարավորության դեպքում ցուցադրել &Էջերը Edit • see on Google Translate
previous: Հնարավորության դեպքում ցույց տալ &Էջերը
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Հարմարեցնել էջը տպելու համար (եթե պահանջվում է) Edit • see on Google Translate
Single Page => Մեկ էջ Edit • see on Google Translate
previous: &Մեկ էջ
&Single Page => &Մեկ էջ Edit • see on Google Translate
Skip this version => Բաց թողնել այս տարբերակը Edit • see on Google Translate
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Կներեք, սա չպետք է տեղի ունենար։\n\nՍեղմեք 'Չեղարկել'՝եթե ցանկանում եք օգնել մեզ վերացնելու այս սխալը։ Edit • see on Google Translate
previous: Կներեք, սա չպետք է տեղի ունենար։\n\nՍեղմեք 'Մերժել'՝եթե ցանկանում եք օգնել մեզ վերացնելու այս սխալը։
Source file %s has no synchronization point => %s ֆայլը չունի համաժամեցման կետ Edit • see on Google Translate
Square => Քառակուսի Edit • see on Google Translate
&Stamp => &Կնիք Edit • see on Google Translate
Start SumatraPDF => Բացել SumatraPDF-ը Edit • see on Google Translate
&Strike Out => &Ջնջած Edit • see on Google Translate
Subject: => Ֆայլը. Edit • see on Google Translate
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF %s-ը տեղակայելու ծրագիր Edit • see on Google Translate
previous: SumatraPDF %s-ի տեղադրիչ
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s-ը հեռացնելու ծրագիր Edit • see on Google Translate
previous: SumatraPDF %s-ի Ջնջիչ
SumatraPDF crashed => SumatraPDF-ի ձախողում Edit • see on Google Translate
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF-ը հեռացվել է: Edit • see on Google Translate
SumatraPDF installation not found. => SumatraPDF-ը չի գտնվել: Edit • see on Google Translate
SumatraPDF Options => Ընտրանքներ Edit • see on Google Translate
SumatraPDF Update => SumatraPDF-ի թարմացումներ Edit • see on Google Translate
previous: SumatraPDF-ի թարմացումները
SVG documents => SVG փաստաթղթեր Edit • see on Google Translate
Synchronization file cannot be opened => Հնարավոր չէ բացել համաժամեցման ֆայլը Edit • see on Google Translate
Tagged PDF => Կցված PDF Edit • see on Google Translate
&Text => &Գրվածք Edit • see on Google Translate
Text Alignment: => Գրվածքի հավասարեցում Edit • see on Google Translate
Text Color: => Գրվածքի գույն Edit • see on Google Translate
Text documents => Գրվածքային փաստաթղթեր Edit • see on Google Translate
previous: Տեքստային ֆայլեր
Text Size: => Գրվածքի չափ. Edit • see on Google Translate
Text Size: %d => Գրվածքի չափը՝ %d Edit • see on Google Translate
Thank you for choosing SumatraPDF! => Շնորհակալություն SumatraPDF-ը նախընտրելու համար: Edit • see on Google Translate
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Շնորհակալություն: SumatraPDF-ը տեղադրվել է: Edit • see on Google Translate
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Ծրագրի տեղադրիչը վնասված է: Կրկին բեռնեք այն:\nՀայցում ենք Ձեր ներողամտությունը: Edit • see on Google Translate
&Theme => &Ոճը Edit • see on Google Translate
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Փաստաթուղթը օգտագործում է չաջակցվող յուրահատկություններ (%s) և հնարավոր է նորմալ չաշխատի: Edit • see on Google Translate
Title: => Անունը. Edit • see on Google Translate
Translate with &DeepL => Թարգմանել &DeepL-ով Edit • see on Google Translate
&Translate With Google => &Թարգմանել Google-ով Edit • see on Google Translate
&Underline => &Ընդգծված Edit • see on Google Translate
Uninstall SumatraPDF => Ջնջել SumatraPDF-ը Edit • see on Google Translate
Uninstallation failed => Հնարավոր չեղավ հեռացնել ծրագիրը Edit • see on Google Translate
Uninstallation in progress... => Ծրագիրը հեռացվում է... Edit • see on Google Translate
Unknown source file (%s) => Անհայտ ֆայլ (%s) Edit • see on Google Translate
Unsaved annotations => Չպահված մեկնաբանություններ Edit • see on Google Translate
Unsaved annotations in '%s' => Չպահված մեկնաբանություններ '%s'-ում Edit • see on Google Translate
Use &tabs => Ավելացնել &ներդիրներ Edit • see on Google Translate
&Use original page sizes => &Օգտագործել էջերի իրական չափը Edit • see on Google Translate
View => Տեսք Edit • see on Google Translate
previous: Դիտել
previous: Տեսքը
&View => &Տեսք Edit • see on Google Translate
previous: &Դիտել
previous: &Տեսքը
Visit &Website => Ծրագրի &կայքը Edit • see on Google Translate
Warning => Զգուշացում Edit • see on Google Translate
&Window => &Պատուհան Edit • see on Google Translate
XPS documents => XPS ֆայլեր Edit • see on Google Translate
&Yes => &Այո Edit • see on Google Translate
You have the latest version. => Սա վերջին տարբերակն է։ Edit • see on Google Translate
previous: Սա վերջին տարբերակն է։
previous: Սա նորագույն տարբերակն է։
You have unsaved annotations => Դուք ունեք չպահված մեկնաբանություններ Edit • see on Google Translate
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? => Ձեր տարբերակն է՝ '%s', իսկ մատչելի է '%s' տարբերակը:\nՑանկանո՞ւմ եք տեղադրել նոր տարբերակը: Edit • see on Google Translate
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? => Դուք տեադրում եք SumatraPDF-ի 32 բիթային տարբերակը 64 բիթային OS-ում:\nՑանկանո՞ւմ եք ներբեռնել\n64 բիթային տարբերակը: Edit • see on Google Translate
&Zoom => &Դիտափոխել Edit • see on Google Translate
previous: &Չափը
Zoom => Դիտափոխել Edit • see on Google Translate
previous: Չափը
Zoom factor => Չափի գործակիցը Edit • see on Google Translate
Zoom In => Մեծացնել Edit • see on Google Translate
Zoom Out => Փոքրացնել Edit • see on Google Translate

122 unused strings:

%s annotation. Ctrl+click to select. Ctrl+dbl click to edit.
Colapse All
Delete Annotation\tDel
Hide &Favorites
&Highlight\tA
Open Directory in Direcotry &Opus
Save Annotations to existing PDF\tCtrl+Shift+S
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs
=> XPS փաստաթղթեր
%s installation not found. => %s-ի տեղադրումը չի գտնվել:
%s of %s => %s՝ %s-ից
&Actual Size\tCtrl+1 => Իրական &չափը\tCtrl+1
Add child => Ավելացնել ենթատարր
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Ավելացնել %s էջը ընտրյալներին\tCtrl+B
Add PDF as a child => Ավելացնել PDF-ը որպես ենթատարր
Add PDF as a sibling => Ավելացնել PDF-ը որպես ժառանգ
Add sibling => Ավելացնել ժառանգ
Are you sure you want to uninstall %s? => Համոզվա՞ծ եք, որ ցանկանում եք ապատեղադրել %s-ը:
&Back\tAlt+Left Arrow => &Նախորդը\tAlt+Left Arrow
previous: Հետ\tAlt+<-
&Book View\tCtrl+8 => &Գրքի տեսքով\tCtrl+8
Book&marks\tF12 => Էջան&իշեր\tF12
previous: Էջերը\tF12
previous: Էջանիշեր\tF12
Caret => Նշորդ
&Close\tCtrl+W => &Փակել\tCtrl+W
Color => Գույն
&Copy Selection \tCtrl-C => &Պատճենել ընտրումը \tCtrl-C
&Copy Selection\tCtrl+C => Պատճենել նշվածը\tCtrl+C
previous: Պատճենել ընտրվածը\tCtrl+C
&Copy To Clipboard\tCtrl-C => &Պատճենել սեղմատախտգակ\tCtrl-C
Couldn't create temporary directory => Հնարավոր չեղավ ստեղծել ժամանակավոր թղթապանակ
Couldn't install browser plugin => Հնարավոր չեղավ տեղադրել դիտարկիչի բաղադրիչը
Couldn't obtain temporary directory => Հնարավոր չեղավ ստանալ ժամանակավոր թղթապանակ
Couldn't remove installation directory => Հնարավոր չեղավ ջնջել տեղադրման թղթապանակը
Couldn't remove the shortcut => Հնարավոր չեղավ ջնջել պիտակը
Couldn't uninstall PDF search filter => Հնարավոր չեղավ հեռացնել PDF որոնման պայմանը
previous: Հնարավոր չեղավ հեռացնել PDF որոնելու պայմանը
Create Annotation => Ստեղծել ծանոթագրություն
Create Annotation Under Cursor => Ստգեղծել ծանոթագրություն նշորդի ներքո
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => &Ընտրված չափով\tCtrl+Y
previous: &Ընտրված չափը\tCtrl+Y
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Շարժական վիճակում հնարավոր չէ փոխել PDF կարդալու հիմնական ծրագիրը
Discard => Մերժել
&Discard => &Մերժել
Download => Ներբեռնել
previous: Բեռնել
E&xit\tCtrl+Q => Փա&կել\tCtrl+Q
Edit => Խմբագրել
Edit Bookmarks => Խմբագրել էջանիշերը
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Սխալ. Հնարավոր չէ բացել SumatraPDF-ը:
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Սխալ. SumatraPDF-ը չի գտնվել:
Error: The document couldn't be downloaded! => Սխալ. Փաստաթուղթը չի կարող բեռնվել:
Export Bookmarks => Արտահանել էջանիշերը
F&orward\tAlt+Right Arrow => Առաջ\tAlt+->
F&ullscreen\tCtrl+L => Ամ&բողջ էկրանով\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Ամ&բողջ էկրանով\tCtrl+Shift+L
F&ullscreen\tF11 => Լ&իաէկրան\tCtrl+Shift+L
previous: Ամ&բողջ էկրանով\tCtrl+Shift+L
&Facing\tCtrl+7 => &Երկու էջով\tCtrl+7
Failed to copy uninstaller to temp directory => Հնարավոր չեղավ պատճենել ջնջիչը ժամանակավոր թղթապանակ
Failed to create a shortcut => Հնարավոր չեղավ ստեղծել պիտակը
Failed to register as default program on win 10 => Հնարավոր չեղավ գրանցել որպես լռելյայն ծրագիր Win 10-ում
Fin&d...\tCtrl+F => Փնտ&րել...\tCtrl+F
&First Page\tHome => Առաջին էջը\tHome
Fit &Content\tCtrl+3 => Հարմարեցնել &բովանդակությունը\tCtrl+3
Fit &Page\tCtrl+0 => Էջի &չափով\tCtrl+0
Fit &Width\tCtrl+2 => Հավասարեցնել &լայնությամբ\tCtrl+2
Formatting the book... %d pages => Գրքի կազմորոշում... %d էջ
Free Text => Ազատ գրվածք
Highlight => Գունանշում
&Highlight\ta => &Գունանշում\ta
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Տեղադրել PDF-ի &բաղադրիչը Firefox-ում, Chrome-ում և Opera-ում
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Թողնել &դիտարկիչի PDF բաղադրիչը (այլևս չի աջակցում)
&Last Page\tEnd => Վերջին էջը\tEnd
Loading file %s... => %s ֆայլը բացվում է...
Make SumatraPDF my default PDF reader => Համակցել PDF ֆայլերը SumatraPDF-ի հետ
previous: Ասոցիացնել PDF ֆայլերը SumatraPDF-ի հետ
New &window\tCtrl+N => Նոր &պատուհան\tCtrl+N
New Bookmarks => Նոր էջանիշեր
New version %s is available. Download new version? => Հասանելի է նոր՝ %s տարբերակը։ Ներբեռնե՞լ նոր տարբերակը։
previous: Հասանելի է նոր՝ %s տարբերակը։ Բեռնե՞լ նոր տարբերակը։
&Next Page\tRight Arrow => Հաջորդ էջը\t->
&No, thanks => &Ոչ
previous: &Ոչ, շնորհակալություն
Open in &Microsoft HTML Help => Բացել Microsoft HTML Help-ում
&Open...\tCtrl+O => Բացել...\tCtrl+O
Opening document in SumatraPDF... => Փաստաթուղթը բացվում է SumatraPDF-ով...
P&roperties\tCtrl+D => Հ&ատկություններ...\tCtrl+D
Pa&ge...\tCtrl+G => Էջ&ը...\tCtrl+G
Pr&esentation\tCtrl+L => Ներ&կայացումը\tCtrl+L
Pr&esentation\tF5 => Ներ&կայացում\tF5
previous: Ներ&կայացումը\tCtrl+L
&Previous Page\tLeft Arrow => Նախորդ էջը\t<-
Print as &image (requires more memory) => Տպել որպես &նկար (պահանջում է լր. հիշողություն)
&Print...\tCtrl+P => &Տպել\tCtrl+P
Re&name...\tF2 => Վե&րանվանել...\tF2
previous: Ան&վանափոխել...\tF2
&Remove Document => &Հեռացնել փաստաթուղթը
previous: Հեռացնել էջը
Remove Item => Հեռացնել միույթը
Replace document &colors with Windows color scheme => Փոխարինել փաստաթղթի &գույները Windows-ի գույնային սխեմայով
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Պտտել ձախ\tCtrl+Shift+-
previous: Շրջել ձախ\tCtrl+Shift+-
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Պտտել աջ\tCtrl+Shift++
previous: Շրջել աջ\tCtrl+Shift++
Save annoations? => Պահե՞լ մեկնաբանությունը:
Save Annotations => Պահել ծանոթագրությունը
previous: Պահպանել ծանոթագրությունը
Save As => Պահել որպես
previous: Պահպանել որպես
&Save As...\tCtrl+S => &Պահել որպես\tCtrl+S
previous: &Պահպանել որպես\tCtrl+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Պահել դ&յուրանցումը...\tCtrl+Shift+S
previous: Պահպանել պ&իտակը...\tCtrl+Shift+S
Select &All\tCtrl+A => Նշել &բոլորը\tCtrl+A
previous: Ընտրել &բոլորը\tCtrl+A
Select Annotation in Editor => Ընտրեք մեկնաբանությունը Խմբագրիչում
Selekcja: => Նշվածը.
Show &Bookmarks\tF12 => Ցուցադրել &Էջանիշերը\tF12
previous: Ցույց տալ&Էջանիշերը\tF12
Show &pages continuously => Էջերը &ցույց տալ շարունակական
Show &Toolbar\tF8 => Ցուցադրել &գործիքները
Show Book&marks\tF12 => Ցուցադրել Էջա&նիշերը\tF12
previous: Ցույց տալ էջա&նիշերը\tF12
&Single Page\tCtrl+6 => &Մեկ էջով\tCtrl+6
&Skip this version => &Բաց թողնել այս տարբերակը
Some files to be installed are damaged or missing => Տեղակայվող որոշ ֆայլեր վնասված են կամ բացակայում են
Sort By => Տեսակավորել ըստ՝
Squiggly => Ալիքավոր
Stamp => Կնիք
Strike Out => Գծաջնջված
SumatraPDF is your default PDF reader => PDF ֆայլերը համակցված են SumatraPDF-ի հետ
previous: PDF ֆայլերը ասոցիացվել են SumatraPDF-ի հետ
SumatraPDF should now be your default PDF reader => PDF ֆայլերը ասոցիացվեցին SumatraPDF-ի հետ
Support SumatraPDF => Աջակցել SumatraPDF-ին
Tag (big first) => Պիտակ (նախ մեծը)
Tag (small first) => Պիտակ (նախ փոքրը)
Text => Գրվածք
Thank you for choosing RA-MICRO PDF! => Շնորհակալություն RA-MICRO PDF-ը նախընտրելու համար:
Underline => Ընդգծում
&Underline\tu => &Ընդգծել\tu
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Օգտ. SumatraPDF-ը որպես &սկզբնադիր PDF ընթերցիչ
previous: Օգտ. SumatraPDF-ը որպես &PDF-ի հիմնական ծրագիր
You have unsaved annotations. Save them? => Դուք ունեք չպահված մեկնաբանություններ: Պահե՞լ դրանք:
You have version %s => Դուք օգտագործում եք %s տարբերակը


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk