Home : SumatraPDF : Bulgarian translations Not logged in. Log in with GitHub

19 untranslated out of 376 total strings
Progress:
94%

%s annotation. Ctrl+click to edit. Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Cleared history of %d files, deleted thumbnails. Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Clearing history... Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Close All Tabs Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Close Tabs To The Left Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Copy File Path Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Delete Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Delete Annotation Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Edit %s Annotation Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Error Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&Keyboard Shortcuts Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Open Directory in &Double Commander Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Open Directory in &Explorer Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Open Directory in &Total Commander Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Open Directory in Directory &Opus Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Open in Microsoft &HTML Help Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Open In New Window Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Please wait - loading... Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
Properties... Add a translation... • see on DeepL • see on Google Translate
&About => За &програмата Edit • see on DeepL • see on Google Translate
About SumatraPDF => За SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Actual Size => &Реална големина Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Add Favorite => Добавяне към любимите Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Добави Любими
previous: Добавяне в „Любими“
Add page %s to favorites => Добавяне на страница %s към любимите Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Добави страница %s към любимите
Add page %s to favorites with (optional) name: => Добавяне на страница %s към любимите с име (по избор): Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Добави страница %s към любимите с име (по избор):
Add to favorites => Добавяне към любимите Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Добави към любимите
Advanced => Разширени (Допълнителни) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Допълнителни
&Advanced Options... => Разширени опции Edit • see on DeepL • see on Google Translate
All files => Всички файлове Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&All selected pages => &Всички избрани страници Edit • see on DeepL • see on Google Translate
All supported documents => Всички поддържани документи Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Annotations => Обяснения Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Application: => Приложение: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Наистина ли искате да деинсталирате SumatraPDF ? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Associate with PDF files? => Указване на програмата като такава по подразбиране за отваряне на PDF файлове? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: По подразбиране за PDF файлове?
Attachment: %s => Прикрепен: %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Author: => Автор: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Author: %s => Автор: %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Automatic => Автоматично Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Automatically check for &updates => Автоматична проверка за &обновления Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Автоматично проверявай за &обновления
&Back => &Назад Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Background Color: => Цвят на фона Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Book View => Изглед като книга Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Book View => &Като Книга Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bookmark shortcut to page %s of %s => Кратък път към отметка на страница %s от %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bookmark Shortcuts => Кратък път към отметки Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bookmarks => Отметки Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Border: %d => Окантовка: %d Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bytes => байта Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Байтове
Can't connect to the Internet (error %#x). => Няма връзка с Интернет (грешка %#x). Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Cancel => &Отказ Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cancel => Отказ Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cannot print this file => Файлът не може да бъде отпечатан Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Обратното търсене не може да започне. Моля проверете параметрите в настройките. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Caret => &коректорски знак Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Change Language => Смяна на езика на програмата (Change Language) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Смени езика (Change Language)
[Changes detected; refreshing] %s => [Намерени са промени; обновявам] %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Check for &Updates => Проверка за нова &версия Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Checking for update... => Проверявам за обновления Edit • see on DeepL • see on Google Translate
CHM documents => CHM документи Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Circle => Кръг Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Close => Затваряне Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Затвори
&Close => &Затвори Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Close Other Tabs => Затвори другите отметки Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Close Tabs To The Right => Затвори табовете в дясно Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Collapse All => Свиване на всички Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Color: => Цвят Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Comic books => CBR, CBZ документи (комикси) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Command Palette => Списък с команди Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Compatibility => Съвместимост Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Contents: => Съдържание: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Continue installing 32-bit version => Продължи с инсталация на &32 битова версия Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Continuous => Непрекъснати страници Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Continuous Book View => Непрекъснат изглед като книга Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Continuous Facing => Непрекъснати срещуположни страници Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Contribute Translation => Допринеси за превода Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copy &Image => Копиране на &изображението Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Копирай &изображението
Copy &Link Address => Копиране на интернет &адреса Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Копирай Интернет &адреса
Copy Co&mment => Копиране на &коментара Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Копирай &коментара
&Copy Selection => &Копиране на избраното Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: &Копирай избраното
&Copy To Clipboard => &Копирай в клипборда Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copy To Clipboard => Копирай в клипборда Edit • see on DeepL • see on Google Translate
copying text => копиране на текст Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copying text was denied (copying as image only) => Текстът не може да бъде копиран (затова беше копиран само като картинка) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Текстът не може да бъде копиран (копиране само като картинка)
Copyright: => Авторско право: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Could not obtain Printer properties => Настройките на принтера не са намерени Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't create the installation directory => Не може да се създаде директория за инсталация Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't get printer name => Името на принтера не бе намерено Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't initialize printer => Принтерът не може да бъде инициализиран Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't install PDF previewer => Програмата за преглед на PDF файлове не се инсталира Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't install PDF search filter => Не можа да се инсталира PDF филтър за търсене Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't render the page => Страницата не може да се изобрази Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't uninstall browser plugin => Не може да деинсталирате плъгина за браузъра Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't uninstall PDF previewer => Програмата за преглед на PDF файлове не е премахната. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Не може да се деинсталира Sumatra филтър за търсене Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't write %s to disk => Не можа да се запише %s на диска Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Create Annotation &Under Cursor => Създай анотация &под курсора Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Create Annotation From Selection => Създай Обяснение от избраното Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Created: => Създаден: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Current file => Сегашен файл Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cursor position: => Позиция на курсора Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Custom &Zoom... => Увеличение по и&збор Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Dark => Тъмен Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Darker => По-тъмен Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Date: => Дата: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Default &Layout: => &Разположение по подразбиране: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Default &Zoom: => &Увеличение по подразбиране: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Denied Permissions: => Достъпът отказан: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Discard changes => От&хвърли промените Edit • see on DeepL • see on Google Translate
DjVu documents => DjVu документи Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Document Properties => Свойства на документа Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Don't ask me again => Без повтор&но питане Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: &Не питай отново
Don't install => Не инсталирай Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Download 64-bit version => Свали 64-битова версия Edit • see on DeepL • see on Google Translate
E&xit => &Изход Edit • see on DeepL • see on Google Translate
E&xit Fullscreen => &Изход от цял екран Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Edit Annotations => Редактирай Обясненията Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Enter password => Въведете парола Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Enter password for %s => Въведете парола за %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Въведете командата, която ще бъде изпълнена при двоен клик върху PDF документа: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
EPUB ebooks => EPUB документи Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Error loading %s => Грешка при зареждане на %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Even pages only => Само &четни страници Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Expand All => Разгъване на всички Edit • see on DeepL • see on Google Translate
F&avorites => &Любими Edit • see on DeepL • see on Google Translate
F&orward => Н&апред Edit • see on DeepL • see on Google Translate
F&ullscreen => &Цял екран Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Facing => Из&глед с лице Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Facing => Срещуположни страници Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to delete uninstaller registry keys => Неуспешно изтриване на ключовете на деинсталатора в регистъра Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to rename the file! => Преименуването не беше успешно! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to save a file => Грешка при запаметяване на файла Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to write the extended file extension information to the registry => Информация за разширението за изпълнителни файлове не може да се вкара в регистъра. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Информация за разширението за изпълнителни файлове не може да се вкара в регистъра.
Failed to write the uninstallation information to the registry => Информацията за премахването на програмата не може да се впише в регистъра. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fast Web View => Бърз Web изглед Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Favorites => Любими Edit • see on DeepL • see on Google Translate
FictionBook documents => Документи FictionBook Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File: => Файл: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&File => &Файл Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File %s not found => Файлът %s не е намерен Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File Attachment => Прикачен файл Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File Size: => Големина на файла: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fin&d... => &Търси Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Find: => Търсене: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Търси:
Find => Търсене Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Търси
Find Next => Намиране на следващото съвпадение Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Намери следващото
Find Previous => Намиране на предишното съвпадение Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Намери предишното
&Find what: => &Търсене на: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&First Page => &Първа страница Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit &Content => Побиране по &съдържание Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit &Page => По&биране в страницата Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit &Width => Поб&иране по ширина Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit a Single Page => Оразмери една страница Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Content => Оразмеряване по съдържание Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Оразмери по съдържание
Fit Page => Оразмеряване по височина Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Оразмери по височина
&Fit pages to printable area => &Оразмери страниците в полето за отпечатване Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Width => Оразмери по ширина Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Width and Show Pages Continuously => Оразмери по широчина и покажи страниците непрекъснато Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fonts: => Шрифтове: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Found text at page %s => Текстът е намерен на страница %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Found text at page %s (again) => Текстът е намерен на страница %s (отново) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Free Text => С&вободен текст Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Frequently Read => Често четени Edit • see on DeepL • see on Google Translate
GB => GB Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Get Fonts Info => Информация за шрифта Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Go To => &Отиване на Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: &Отиди на
&Go to page: => Отиди на &страница: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Go to page => Отиване на страница Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Отиди на страница
&Help => &Помощ Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Hide &Options => Скрии &Опции Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Hide frequently read => Скриване на често четените Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Скрий често четените
&Highlight => Ак&центирано Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Hint: Use the F3 key for finding again => Съвет: Използвайте F3 за повторно търсене Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Icon: => Иконка: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Image files (*.%s) => Изображения (*.%s) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Images => Изображения Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Ink => Мастило Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Install and relaunch => Инсталирай и рестартирай програмата Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Install for all users => Инсталиране за всички потребители Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Install SumatraPDF => Инсталиране на SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Install SumatraPDF in &folder: => Инсталираи SumatraPDF във &папка Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Installation failed! => Инсталацията беше неуспешна! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Installation in progress... => Инсталиране... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS => Инсталира се 32-битова версия на SumatraPDF на 64-битова ОС Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Interior Color: => Вътрешен цвят: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
KB => KB Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Last Page => По&следна страница Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Нека Windows Desktop Search &търси PDF документи Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Let Windows show &previews of PDF documents => Нека Windows показва &преглед на PDF документи Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Light => Светъл Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Line => Линия Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Line End: => Край на реда: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Line Start: => Начало на реда: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Loading %s ... => Зареждане %s ... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Magnification: => &Увеличение: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Искате ли да зададете SumatraPDF като основното си приложение за отваряне на PDF файлове? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Направи SumatraPDF основно приложение за PDF файлове?
Man&ga Mode => Режим за ман&га Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Manual => &Ръководство Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Match Case => Същия текст Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Match case => &Същия текст Edit • see on DeepL • see on Google Translate
MB => MB Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Mobi documents => Mobi документи Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Modified: => Променен: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
New &window => Нов &прозорец Edit • see on DeepL • see on Google Translate
New version available => Достъпна е нова версия Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Next Page => Следваща страница Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Next Page => С&ледваща страница Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&No => &Не Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No matches were found => Няма съвпадения Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No result found around line %u in file %s => Няма резултати около ред %u във файла %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No synchronization file found => Файлът за синхронизация не е намерен Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No synchronization info at this position => В тази позиция няма информация за синхронизация Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Number of Pages: => Брой страници: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Odd pages only => Само &нечетни страници Edit • see on DeepL • see on Google Translate
(of %d) => (от %d) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
OK => OK Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Opacity: => Прозрачност: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Opacity: %d => Прозрачност: %d Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open => Отваряне Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Отвори
Open &in PDF-XChange => Отворяне с PDF-XChange Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Отвори с PDF-XChange
Open a document... => Отворяне на документ... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Отвори документ...
Open Attachment => Отваряне на прикачения файл Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Open Document => &Отваряне на документ Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: &Отвори документ
Open Embedded PDF => Отвори вградения PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in %s => Отваряне с %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in &Adobe Reader => Отваряне с &Adobe Reader Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Отвори с &Adobe Reader
Open in &Foxit Reader => Отваряне с &Foxit Reader Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Отвори с &Foxit Reader
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Отваряне с Microsoft XPS-Viewer Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Отвори с Microsoft XPS-Viewer
&Open... => &Отвори... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Options => &Настройки Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Options... => &Настройки Edit • see on DeepL • see on Google Translate
P&roperties => &Свойства Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Pa&ge... => Ст&раница... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page: => Страница: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
(page %s) => (страница %s) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page %s => Страница %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page number %u inexistant => Страница с номер %u не съществува Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page scaling => Оразмеряване на страницата Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page Size: => Размери на страницата: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PalmDoc documents => PalmDoc документи Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Password: => &Парола Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF Document => PDF документ Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF documents => PDF документи Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF Optimizations: => PDF оптимизации: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF Producer: => PDF създател: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF Version: => PDF версия: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Pin Document => &Закачи документ Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Please close %s to proceed! => Моля изберете %s за да продължите! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Please wait - rendering... => Моля изчакайте - изображението се създава Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Poly Line => Поли-линия Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Polygon => Полигон Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Popup: %d 0 R => Изскачащ прозорец: %d 0 R Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Postscript documents => Postscript документи Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Pr&esentation => Режим п&резентация Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Previous Page => Предишна страница Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Previous Page => Пре&дишна страница Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Print => Отпечатване Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Отпечатай
Print range => Отпечатване на някои страници Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Print... => &Отпечатване... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Print... (denied) => От&печатване... (отказано) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printer with given name doesn't exist => Принтер с това име не съществува Edit • see on DeepL • see on Google Translate
printing document => отпечатване на документ Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing in progress. => Печатане... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and quit? => Печатането все още е на ход. Сигурни ли сте, че искате принудително да го откажете и да излезете? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and start over? => Отпечатването се извършва. Прекъсни и започни отначало? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing page %d of %d... => Отпечатване на страница %d от %d... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing problem. => Проблем при печатане. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Re&name... => Пре&именуване... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d => Правоъгълник: x=%d y=%d dx=%d dy=%d Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Redact => Редактирай Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Remember &opened files => &Запомни отворените файлове Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Remember the password for this document => Запомни &паролата за този документ Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Remember these settings for each document => Запази &настройките за всеки документ Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Remove from favorites => Премахни от любимите Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Remove From History => Из&трий от хронологията Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Remove page %s from favorites => Премахни страница %s от любимите Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Rename To => Преименувай на Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Rotate &Left => Завърти на&ляво Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Rotate &Right => Завърти на&дясно Edit • see on DeepL • see on Google Translate
S&election => Се&лекция Edit • see on DeepL • see on Google Translate
S&quiggly => &Криволичещо Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save Annotations to existing PDF => Запази Обясненията в съществуващ PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save annotations? => Да запазя ли обясненията? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Save As... => За&пис като... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Запа&мети като...
Save Attachment... => Запис на прикачения файл... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save changes to a new PDF => Запази промените в нов PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save changes to existing PDF => Запази промените в съществуващ PDF файл Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save Embedded File... => Запис на вградения файл... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save S&hortcut... => Запази &пряк път Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save to &new PDF => Запази в &нов PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Save to existing PDF => Запи&ши в съществуващ PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Запиши в съществуващ PDF
Saved annotations to '%s' => Запазени анотации към '%s' Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Saving of '%s' failed with: '%s' => Записът на '%s' бе неуспешен с: '%s' Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Search With &Bing => Потърси с &Bing Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Search With &Google => Потърси с &Google Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Search With Google => По&търси с Google Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Searching %d of %d... => Търсене в страница %d от %d... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Select &All => Избери всичко Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Select content with Ctrl+left mouse button => Изберете съдържание с Ctrl и левия бутон на мишката Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Изберете папката, в която да се инсталира SumatraPDF: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Selection: => Избор: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Send by &E-mail... => Изпрати по &електронната поща Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Set inverse search command-line => Въведи параметри за обратно търсене Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Settings => &Настройки Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Bookmarks => Покажи отметките Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Favorites => Покажи &Любими Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Pages Continuously => &Непрекъснати страници Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Scrollbars => Покажи &лентите за превъртане (Scrollbars) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Toolbar => Лен&та с инструменти Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show Book&marks => Покажи от&метки Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show Favorites => Покажи Любими Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show frequently read => Покажи често четените Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show in &folder => Покажи в &папка Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show in folder => Покажи в папката Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show Scr&ollbars => Пока&жи лентите за превъртане Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show the &bookmarks sidebar when available => Покажи &показалеца в страничната колона когато е възможно Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Намали страниците в мястото за отпечатване (при необходимост) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Single Page => &Една страница Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Single Page => Една страница Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Skip this version => Пропусни тази версия Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Извинете, това не би трябвало да се случва!\n\nМоля, натиснете „Отказ“, ако искате да ни помогнете да поправим причината за този срив (спиране). Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Извинете, това не би трябвало да се случва!\n\nНатиснете 'Отказ', ако искате да ни помогнете да поправим причината за това спиране.
Source file %s has no synchronization point => Файлът-източник %s няма точка на синхронизация Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Източникът %s няма точка на синхронизация
Square => Квадрат Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Stamp => &Подпечатване Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: &Печат
Start SumatraPDF => Стартираи SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Strike Out => Зач&еркнато Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Subject: => Относно (тема): Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Относно:
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF %s инсталатор Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s деинсталатор Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF crashed => SumatraPDF се срина (спря внезапно) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: SumatraPDF спря
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF е премахнат. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF installation not found. => Не е намерена инсталационен пакет на SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF Options => Настройки на SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF Update => Обновяване на SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SVG documents => SVG документи Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Synchronization file cannot be opened => Файлът за синхронизация не може да бъде отворен Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Tagged PDF => Етикетирен .PDF файл (Tagged PDF) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Text => &Текст Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text Alignment: => Подравняване на текста Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text Color: => Цвят на текста Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text documents => Текстови документи Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text Size: => Размер на текста Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text Size: %d => Текст размер: %d Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Thank you for choosing SumatraPDF! => Благодаря че избрахте SumatraPDF! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Благодаря ви! SumatraPDF вече е инсталиран. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Програмата за инсталиране е повредена. Моля, изтеглете я отново.\n Простете ни за неудобството! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Theme => &Тема Edit • see on DeepL • see on Google Translate
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Този документ използва неподдържана функционалност (%s) и може да не се визуализира коректно Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Title: => Заглавие: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Translate with &DeepL => Превод с &DeepL Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Translate With Google => &Превод с Google Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Underline => &Подчертавка Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Uninstall SumatraPDF => Деинсталиране на SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Uninstallation failed => Деинсталирането беше неуспешно! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Uninstallation in progress... => Деинсталиране... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Unknown source file (%s) => Файлът, избран за източник, е непознат (%s) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Непознат файлов източник (%s)
Unsaved annotations => Незапазени обяснения Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Unsaved annotations in '%s' => Незаписани анотации в '%s' Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Use &tabs => &Използвай табулатор Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Use original page sizes => Използване на &оригиналните размери на страниците Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Използвай &оригиналната големина
View => Изглед Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&View => &Изглед Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Visit &Website => Посетете &уебсайта Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Посетете &сайта
Warning => Внимание Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Window => &Прозорец Edit • see on DeepL • see on Google Translate
XPS documents => XPS документи Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Yes => &Да Edit • see on DeepL • see on Google Translate
You have the latest version. => Имате последната версия. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
You have unsaved annotations => Имате незаписан анотации Edit • see on DeepL • see on Google Translate
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? => Имате версия '%s' а версия '%s' е достъпна.\nИскате ли да инсталирате новата версия? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? => Вие инсталирате 32-битова версия на SumatraPDF на 64-битова ОС.\nИскате ли да свалите\n64-битовата версия? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Zoom => &Увеличение Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Zoom => Увеличение Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Zoom factor => Коефициент на увеличение Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Zoom In => Увеличаване Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Увеличи
Zoom Out => Намаляне Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Намали

122 unused strings:

%s annotation. Ctrl+click to select. Ctrl+dbl click to edit.
%s installation not found.
Add child
Add PDF as a child
Add PDF as a sibling
Add sibling
Are you sure you want to uninstall %s?
Caret
Colapse All
Color
&Copy Selection \tCtrl-C
&Copy To Clipboard\tCtrl-C
Create Annotation
Create Annotation Under Cursor
Discard
&Discard
Edit
Edit Bookmarks
Export Bookmarks
Free Text
Hide &Favorites
Highlight
&Highlight\ta
&Highlight\tA
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera
New Bookmarks
Open Directory in Direcotry &Opus
Opening document in SumatraPDF...
Remove Item
Save annoations?
Save Annotations to existing PDF\tCtrl+Shift+S
Selekcja:
Sort By
Squiggly
Stamp
Strike Out
SumatraPDF %s Instaler
Tag (big first)
Tag (small first)
Text
Thank you for choosing RA-MICRO PDF!
Underline
&Underline\tu
Use &Tabs
You have unsaved annotations. Save them?
%s of %s => %s от %s
&Actual Size\tCtrl+1 => &Оригинален (реален) размер\tCtrl+1
previous: &Оригинален размер\tCtrl+1
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Добави страница %s към любимите\tCtrl+B
&Back\tAlt+Left Arrow => На&зад\tAlt+Лява стрелка
&Book View\tCtrl+8 => &Изглед като книга\tCtrl+8
Book&marks\tF12 => &Отметки\tF12
&Close\tCtrl+W => &Затвори\tCtrl+W
&Copy Selection\tCtrl+C => &Копиране на избраното\tCtrl+C
previous: &Копирай избраното\tCtrl+C
Couldn't create temporary directory => Не може да се създаде временна директория
Couldn't install browser plugin => Не можа да се инсталира плъгина за браузъра
Couldn't obtain temporary directory => Не можа да се получи временна директория
Couldn't remove installation directory => Не можа да се изтрие инсталационната директория
Couldn't remove the shortcut => Не можа да се изтрие командата за бърз достъп
Couldn't uninstall PDF search filter => Не може да деинсталирате PDF филтър за търсене
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Увеличение по &избор...\tCtrl+Y
Default PDF reader can't be changed in portable mode => PDF четеца не може да бъде сменен в преносим режим
Delete Annotation\tDel => Изтрий анотация\tDel
Download => Свали
E&xit\tCtrl+Q => Из&ход\tCtrl+Q
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Грешка: Не може да се стартира SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Грешка: SumatraPDF не може да бъде открит!
Error: The document couldn't be downloaded! => Грешка: Документът не може да бъде изтеглен!
F&orward\tAlt+Right Arrow => Нап&ред\tAlt+Дясна стрелка
F&ullscreen\tCtrl+L => &Цял Екран\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => &Цял Екран\tCtrl+Shift+L
previous: &Цял Екран\tCtrl+Shift+L
previous: &Цял Екран\tCtrl+L
F&ullscreen\tF11 => На &цял екран\tCtrl+Shift+L / F11
previous: &Цял Екран\tCtrl+Shift+L
&Facing\tCtrl+7 => &Срещуположни страници\tCtrl+7
Failed to copy uninstaller to temp directory => Не може да се копира деинсталатора във временната директория
Failed to create a shortcut => Не може да се създаде командата за бърз достъп
Failed to register as default program on win 10 => Грешка при регистрация като програма по подразбиране на Windows 10
Fin&d...\tCtrl+F => &Търси...\tCtrl+F
&First Page\tHome => &Начална страница\tHome
Fit &Content\tCtrl+3 => Оразмеряване по &съдържание\tCtrl+3
previous: Оразмери по &съдържание\tCtrl+3
Fit &Page\tCtrl+0 => Оразмеряване по &височина\tCtrl+0
previous: Оразмери по &височина\tCtrl+0
Fit &Width\tCtrl+2 => Оразмеряване по &ширина\tCtrl+2
previous: Оразмери по &ширина\tCtrl+2
Formatting the book... %d pages => Форматиране на книгата... %d страници
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Запази PDF приставката за &браузъри (не се поддържа)
&Last Page\tEnd => &Последна страница\tEnd
Loading file %s... => Зареждане на файл %s...
Make SumatraPDF my default PDF reader => Направи SumatraPDF четец на PDF по подразбиране
New &window\tCtrl+N => Нов &прозорец\tCtrl+N
New version %s is available. Download new version? => Достъпна е нова версия %s. Искате ли да я свалите?
&Next Page\tRight Arrow => Следва&ща страница\tДясна стрелка
&No, thanks => &Не, благодаря
Open in &Microsoft HTML Help => Отваряне с Microsoft HTML Help
previous: Отвори с Microsoft HTML Help
&Open...\tCtrl+O => &Отваряне...\tCtrl+O
previous: &Отвори...\tCtrl+O
P&roperties\tCtrl+D => &Свойства
Pa&ge...\tCtrl+G => &Страница...\tCtrl+G
Pr&esentation\tCtrl+L => &Презентация\tCtrl+L
Pr&esentation\tF5 => &Презентация\tCtrl+L
&Previous Page\tLeft Arrow => Преди&шна страница\tЛява стрелка
Print as &image (requires more memory) => Отпечатване като изображение (изисква повече памет)
previous: Отпечатай като изображение (изисква повече памет)
&Print...\tCtrl+P => От&печатай\tCtrl+P
Re&name...\tF2 => Преименувай...\tF2
&Remove Document => &Премахни документ
Replace document &colors with Windows color scheme => Замени &цветовете на документа с цветовата схема на Windows
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Завъртане на&ляво\tCtrl+Shift+-
previous: Завърти на&ляво\tCtrl+Shift+-
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Завъртане на&дясно\tCtrl+Shift++
previous: Завърти на&дясно\tCtrl+Shift++
Save Annotations => Запази анотациите
Save As => Запис като
previous: Запамети като
&Save As...\tCtrl+S => За&пис като...\tCtrl+S
previous: Запа&мети като...\tCtrl+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Запамети &кратък път към файла...\tCtrl+Shift+S
Select &All\tCtrl+A => Избери &всичко\tCtrl+A
Select Annotation in Editor => Изберете анотация в редактора
Show &Bookmarks\tF12 => Покажи &Любими\tF12
Show &pages continuously => &Непрекъснати страници
Show &Toolbar\tF8 => Лен&та с инструменти
Show Book&marks\tF12 => Покажи Отмет&ките\tF12
&Single Page\tCtrl+6 => &Една страница\tCtrl+6
&Skip this version => &Пропусни тази версия
Some files to be installed are damaged or missing => Някои файлове които са нужни за инсталацията са повредени или липсват
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF е вашият PDF четец по подразбиране
previous: SumatraPDF е вашият PDF четец
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF вече трябва да е указана като подразбиращ се четец на/за PDF файлове
previous: SumatraPDF вече трябва да е четец на PDF по подразбиране
Support SumatraPDF => Спонсорирай SumatraPDF
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Използване на SumatraPDF като основен четец на PDF файлове
You have version %s => Вашата версия е %s


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk