Home : SumatraPDF : Catalan translations Not logged in. Log in with Twitter

1 untranslated out of 340 total strings
Progress:
99%

Couldn't get printer name Add a translation... • see on Google Translate
&About => &Quant a... Edit • see on Google Translate
About SumatraPDF => Quant al SumatraPDF Edit • see on Google Translate
&Actual Size\tCtrl+1 => Mida &real\tCtrl+1 Edit • see on Google Translate
Add Favorite => Afegeix un preferit Edit • see on Google Translate
Add page %s to favorites => Afegeix la pàgina %s als preferits Edit • see on Google Translate
Add page %s to favorites with (optional) name: => Afegeix la pàgina %s als preferits amb un nom (opcional): Edit • see on Google Translate
previous: Afegeix la pàgina %s als preferits amb el nom (opcional):
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Afegeix la pàgina %s als preferits\tCtrl+B Edit • see on Google Translate
Add to favorites => Afegeix als preferits Edit • see on Google Translate
Advanced => Opcions avançades Edit • see on Google Translate
previous: Avançats
&Advanced Options... => Opcions &avançades... Edit • see on Google Translate
All files => Tots els fitxers Edit • see on Google Translate
&All selected pages => &Totes les pàgines seleccionades Edit • see on Google Translate
All supported documents => Tots els documents compatibles Edit • see on Google Translate
previous: Tots els documents suportats
Annotations => Anotacions Edit • see on Google Translate
Application: => Aplicació: Edit • see on Google Translate
previous: Programa:
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Segur que voleu desinstal·lar el SumatraPDF? Edit • see on Google Translate
previous: Esteu segur de voler desinstal·lar el SumatraPDF?
Associate with PDF files? => Voleu associar-lo amb els fitxers PDF? Edit • see on Google Translate
Attachment: %s => Adjunt: %s Edit • see on Google Translate
Author: => Autor: Edit • see on Google Translate
Automatic => Automàtic Edit • see on Google Translate
Automatically check for &updates => &Comprova les actualitzacions automàticament Edit • see on Google Translate
&Back\tAlt+Left Arrow => &Enrere\tAlt+<-- Edit • see on Google Translate
previous: Enrere\tAlt+Left Arrow
Background Color: => Color de fons Edit • see on Google Translate
Book View => Vista de llibre Edit • see on Google Translate
previous: Vista de llibre
previous: Visualització de llibre
&Book View\tCtrl+8 => Vista de &llibre\tCtrl+8 Edit • see on Google Translate
previous: Vista de &llibre\tCtrl+8
previous: Visualització de &llibre\tCtrl+8
Bookmark shortcut to page %s of %s => Drecera del marcador a la pàgina %s de %s Edit • see on Google Translate
Bookmark Shortcuts => Dreceres dels marcadors Edit • see on Google Translate
previous: Dreceres de marcadors
Bookmarks => Marcadors Edit • see on Google Translate
Bytes => Bytes Edit • see on Google Translate
Can't connect to the Internet (error %#x). => No es pot connectar a internet (error %#x). Edit • see on Google Translate
Cancel => Cancel·la Edit • see on Google Translate
&Cancel => &Cancel·la Edit • see on Google Translate
Cannot print this file => No es pot imprimir el fitxer Edit • see on Google Translate
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => No es pot iniciar l'ordre de cerca cap enrere. Comproveu la línia d'ordres a les preferències. Edit • see on Google Translate
previous: No es pot iniciar l'ordre de cerca inversa. Comproveu la línia d'ordres a les preferències.
&Caret => &Cursor Edit • see on Google Translate
Change Language => Canvia l'idioma Edit • see on Google Translate
previous: Canvia la llengua (Change Language)
[Changes detected; refreshing] %s => [S'han detectat canvis; s'està actualitzant] %s Edit • see on Google Translate
Check for &Updates => &Comprova si hi ha una versió nova Edit • see on Google Translate
Checking for update... => S'està comprovant si hi ha actualitzacions... Edit • see on Google Translate
CHM documents => Documents CHM Edit • see on Google Translate
Circle => Cercle Edit • see on Google Translate
Close => Tanca Edit • see on Google Translate
&Close\tCtrl+W => &Tanca\tCtrl+W Edit • see on Google Translate
Collapse All => Redueixo-ho tot Edit • see on Google Translate
previous: Replega-ho tot
Color: => Color Edit • see on Google Translate
Comic books => Llibres de còmic Edit • see on Google Translate
Compatibility => Compatibilitat Edit • see on Google Translate
&Continue installing 32-bit version => &Continua amb la instal·lació de la versió de 32 bits Edit • see on Google Translate
Continuous => Contínua Edit • see on Google Translate
Continuous Book View => Vista de llibre contínua Edit • see on Google Translate
previous: Vista contínua de llibre
previous: Visualització contínua de llibre
Continuous Facing => Pàgina doble contínua Edit • see on Google Translate
Contribute Translation => Contribuïu en la traducció Edit • see on Google Translate
Copy &Image => Copia la &imatge Edit • see on Google Translate
Copy &Link Address => Copia l'adreça de l'enllaç Edit • see on Google Translate
Copy Co&mment => Copia el co&mentari Edit • see on Google Translate
&Copy Selection \tCtrl-C => &Copia la selecció \tCtrl-C Edit • see on Google Translate
&Copy To Clipboard\tCtrl-C => &Copia al porta-retalls\tCtrl-C Edit • see on Google Translate
copying text => s'està copiant text Edit • see on Google Translate
Copying text was denied (copying as image only) => No es pot copiar el text (només es copia com a imatge) Edit • see on Google Translate
Copyright: => Copyright: Edit • see on Google Translate
Could not obtain Printer properties => No es poden obtenir les propietats de la impressora Edit • see on Google Translate
Couldn't create the installation directory => No es pot crear la carpeta d'instal·lació Edit • see on Google Translate
previous: No s'ha pogut crear el directori d'instal·lació
previous: No es pot crear el directori d'instal·lació
Couldn't initialize printer => No es pot inicialitzar la impressora Edit • see on Google Translate
Couldn't install PDF previewer => No es pot instal·lar el visor ràpid de PDF Edit • see on Google Translate
previous: No s'ha pogut instal·lar el visor ràpid de PDF
Couldn't install PDF search filter => No es pot instal·lar el filtre de cerca de PDF Edit • see on Google Translate
previous: No s'ha pogut instal·lar el filtre de cerca PDF
previous: No es pot instal·lar el filtre de cerca PDF
Couldn't remove installation directory => No es pot suprimir la carpeta d'instal·lació Edit • see on Google Translate
previous: No s'ha pogut suprimir el directori d'instal·lació
previous: No es pot suprimir el directori d'instal·lació
Couldn't render the page => No es pot visualitzar la pàgina Edit • see on Google Translate
previous: No es pot representar la pàgina
Couldn't uninstall browser plugin => No es pot desinstal·lar el connector del navegador Edit • see on Google Translate
previous: No s'ha pogut desinstal·lar el connector de navegador
previous: No es pot desinstal·lar el connector de navegador
Couldn't uninstall PDF previewer => No es pot desinstal·lar el visor ràpid de PDF Edit • see on Google Translate
previous: No s'ha pogut desinstal·lar el visor ràpid PDF
previous: No es pot desinstal·lar el visor ràpid PDF
Couldn't uninstall Sumatra search filter => No s'ha pogut desinstal·lar el filtre de cerca del Sumatra Edit • see on Google Translate
Couldn't write %s to disk => No es pot escriure %s al disc Edit • see on Google Translate
previous: No s'ha pogut escriure %s al disc
Create Annotation &Under Cursor => Crea una anotació a sota del c&ursor Edit • see on Google Translate
previous: Crea una anotació a &sota del cursor
Create Annotation From Selection => Crea una anotació amb la selecció Edit • see on Google Translate
previous: Crea una anotació a la selecció
Created: => Creat: Edit • see on Google Translate
Current file => Fitxer actual Edit • see on Google Translate
Cursor position: => Posició del cursor Edit • see on Google Translate
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Ampliació &predeterminada…\tCtrl+Y Edit • see on Google Translate
previous: Zoom &predeterminat..\tCtrl+Y
previous: Escala &predeterminada…\tCtrl+Y
Dark => Fosc Edit • see on Google Translate
Darker => Més fosc Edit • see on Google Translate
previous: Molt fosc
Default &Layout: => &Disposició predeterminada: Edit • see on Google Translate
previous: &Vista predeterminada:
previous: &Visualització predeterminada:
Default &Zoom: => &Ampliació predeterminada Edit • see on Google Translate
previous: &Zoom predeterminat
Default PDF reader can't be changed in portable mode => No es pot canviar el lector de PDF predeterminat en mode portable. Edit • see on Google Translate
Denied Permissions: => Permisos denegats: Edit • see on Google Translate
&Discard changes => &Descarta Edit • see on Google Translate
DjVu documents => Documents DjVu Edit • see on Google Translate
previous: Documents djvu
Document Properties => Propietats del document Edit • see on Google Translate
&Don't ask me again => &No ho tornis a preguntar Edit • see on Google Translate
Don't install => No ho instal·lis Edit • see on Google Translate
Download 64-bit version => Baixa la versió de 64 bits Edit • see on Google Translate
E&xit Fullscreen => Surt de &la pantalla completa Edit • see on Google Translate
E&xit\tCtrl+Q => S&urt\tCtrl+Q Edit • see on Google Translate
Edit Annotations => Edita les anotacions Edit • see on Google Translate
Enter password => Introduïu la contrasenya Edit • see on Google Translate
Enter password for %s => Introduïu la constrasenya per a %s Edit • see on Google Translate
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Introduïu la línia d'ordres que voleu executar en fer doble clic al document PDF: Edit • see on Google Translate
EPUB ebooks => Documents EPUB Edit • see on Google Translate
Error loading %s => S'ha produït un error en carregar %s Edit • see on Google Translate
&Even pages only => Només les pàgines parelles Edit • see on Google Translate
Expand All => Desplega-ho tot Edit • see on Google Translate
F&avorites => Pr&eferits Edit • see on Google Translate
F&orward\tAlt+Right Arrow => En&davant\tAlt+--> Edit • see on Google Translate
previous: En&davant\tAlt+Right Arrow
F&ullscreen\tF11 => Pantalla &completa\tCtrl+Maj+L Edit • see on Google Translate
previous: Pantalla &completa\tCtrl+Shift+L
Facing => Pàgina doble Edit • see on Google Translate
&Facing\tCtrl+7 => Pàgina &doble\tCtrl+7 Edit • see on Google Translate
Failed to delete uninstaller registry keys => S'ha produït un error en suprimir les claus del registre del desinstal·lador Edit • see on Google Translate
previous: No s'ha pogut suprimir les claus de registre del desinstal·lador
previous: No es pot suprimir les claus de registre del desinstal·lador
previous: No es poden suprimir les claus de registre del desinstal·lador
previous: No es poden suprimir les claus del registre del desinstal·lador
Failed to register as default program on win 10 => S'ha produït un error en registrar com a programa per defecte en Windows 10 Edit • see on Google Translate
previous: Ha fallat en registrar com a programa per defecte en Windows 10
Failed to rename the file! => S'ha produït un error en canviar el nom del fitxer! Edit • see on Google Translate
previous: S'ha produït un error en canviar el nom al fitxer!
Failed to save a file => S'ha produït un error en desar el fitxer. Edit • see on Google Translate
Failed to write the extended file extension information to the registry => S'ha produït un error en escriure la informació de l'extensió del fitxer al registre Edit • see on Google Translate
previous: No s'ha pogut escriure la informació d'extensió de fitxer extesa al registre
previous: No es pot escriure la informació d'extensió de fitxer extesa al registre
Failed to write the uninstallation information to the registry => S'ha produït un error en escriure la informació de desinstal·lació al registre Edit • see on Google Translate
previous: No s'ha pogut escriure la informació de desinstal·lació al registre
previous: No es pot escriure la informació de desinstal·lació al registre
Fast Web View => Vista web ràpida Edit • see on Google Translate
previous: Visualització ràpida de web
Favorites => Preferits Edit • see on Google Translate
FictionBook documents => Documents FictionBook Edit • see on Google Translate
&File => &Fitxer Edit • see on Google Translate
File: => Fitxer: Edit • see on Google Translate
File %s not found => No es troba el fitxer %s Edit • see on Google Translate
previous: No s'ha trobat el fitxer %s
File Attachment => Fitxer adjunt Edit • see on Google Translate
File Size: => Mida del fitxer: Edit • see on Google Translate
Fin&d...\tCtrl+F => &Cerca...\tCtrl+F Edit • see on Google Translate
Find => Cerca Edit • see on Google Translate
Find: => Cerca: Edit • see on Google Translate
Find Next => Cerca següent Edit • see on Google Translate
Find Previous => Cerca anterior Edit • see on Google Translate
&Find what: => &Cerca el text: Edit • see on Google Translate
&First Page\tHome => &Primera pàgina\tInici Edit • see on Google Translate
Fit &Content\tCtrl+3 => Ajusta al &contingut\tCtrl+3 Edit • see on Google Translate
previous: Ajusta el &contingut\tCtrl+3
Fit &Page\tCtrl+0 => Ajusta a la &pàgina\tCtrl+0 Edit • see on Google Translate
Fit &Width\tCtrl+2 => Ajusta a l'am&plada\tCtrl+2 Edit • see on Google Translate
Fit a Single Page => Ajusta a una sola pàgina Edit • see on Google Translate
previous: Ajusta a una única pàgina
Fit Content => Ajusta al contingut Edit • see on Google Translate
previous: Ajusta el contingut
Fit Page => Ajusta a la pàgina Edit • see on Google Translate
&Fit pages to printable area => Ajusta les pàgines a l'àrea imprimible Edit • see on Google Translate
Fit Width => Ajusta a l'amplada Edit • see on Google Translate
Fit Width and Show Pages Continuously => Ajusta a l'amplada i mostra les pàgines de forma contínua Edit • see on Google Translate
previous: Ajusta l'amplada i mostra les pàgines de forma contínua
Fonts: => Tipus de lletra: Edit • see on Google Translate
Found text at page %s => S'ha trobat el text a la pagina %s Edit • see on Google Translate
Found text at page %s (again) => S'ha trobat el text a la pàgina %s (de nou) Edit • see on Google Translate
previous: S'ha trobat el text a la pàgina %s (altra vegada)
&Free Text => Text &lliure Edit • see on Google Translate
Frequently Read => Els més llegits Edit • see on Google Translate
previous: Llegits més freqüents
previous: Llegit amb freqüència
GB => GB Edit • see on Google Translate
&Go To => &Vés a Edit • see on Google Translate
Go to page => Vés a la pàgina Edit • see on Google Translate
&Go to page: => &Vés a la pàgina: Edit • see on Google Translate
&Help => &Ajuda Edit • see on Google Translate
Hide &Options => Amaga les &opcions Edit • see on Google Translate
Hide frequently read => Amaga els més llegits Edit • see on Google Translate
&Highlight\ta => Ress&alta\ta Edit • see on Google Translate
Hint: Use the F3 key for finding again => Suggeriment: feu servir la tecla F3 per tornar a cercar Edit • see on Google Translate
Image files (*.%s) => Fitxers d'imatge (*.%s)) Edit • see on Google Translate
Images => Imatges Edit • see on Google Translate
Ink => Tinta Edit • see on Google Translate
Install and relaunch => Instal·la i reinicia Edit • see on Google Translate
Install SumatraPDF => Instal·la el SumatraPDF Edit • see on Google Translate
Install SumatraPDF in &folder: => Instal·la el SumatraPDF a la &carpeta: Edit • see on Google Translate
Installation failed! => Ha fallat la instal·lació. Edit • see on Google Translate
previous: La instal·lació ha fallat!
previous: La instal·lació ha fallat.
Installation in progress... => Instal·lació en curs... Edit • see on Google Translate
previous: La instal·lació és en progrés...
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS => S'està instal·lant el SumatraPDF de 32 bits a un sistema operatiu de 64 bits Edit • see on Google Translate
KB => KB Edit • see on Google Translate
&Last Page\tEnd => Ú<ima pàgina\tFinal Edit • see on Google Translate
previous: Ú<ima pàgina\tFinal
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Permet que la &cerca d'escriptori del Windows cerqui els documents PDF Edit • see on Google Translate
previous: Permet al Windows Desktop Search &cercar als documents PDF
Let Windows show &previews of PDF documents => Permet al Windows mostrar les &vistes prèvies dels documents PDF Edit • see on Google Translate
previous: Permet al Windows mostrar &visualitzacions prèvies dels documents PDF
Light => Clar Edit • see on Google Translate
Line => Línia Edit • see on Google Translate
&Magnification: => &Nivell d'ampliació: Edit • see on Google Translate
previous: &Nivell d'augment:
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Voleu que el SumatraPDF sigui el visor predeterminat dels fitxers PDF? Edit • see on Google Translate
Make SumatraPDF my default PDF reader => Fes el SumatraPDF el lector de PDF predeterminat Edit • see on Google Translate
Man&ga Mode => Mode man&ga Edit • see on Google Translate
&Manual => &Manual Edit • see on Google Translate
&Match case => Distingeix entre &majúscules i minuscules Edit • see on Google Translate
previous: Respecta les &majúscules i minuscules
Match Case => Distigeix entre majúscules i minúscules Edit • see on Google Translate
MB => MB Edit • see on Google Translate
Mobi documents => Documents Mobi Edit • see on Google Translate
Modified: => Modificat: Edit • see on Google Translate
New &window\tCtrl+N => &Finestra nova\tCtrl+N Edit • see on Google Translate
New version available => Hi ha una versió nova disponible Edit • see on Google Translate
Next Page => Pàgina següent Edit • see on Google Translate
&Next Page\tRight Arrow => Pàgina &següent\t--> Edit • see on Google Translate
previous: Pàgina &següent\t->
&No => &No Edit • see on Google Translate
No matches were found => No s'han trobat coincidències Edit • see on Google Translate
No result found around line %u in file %s => No s'ha trobat cap resultat de cerca vàlid a la línia %u al fitxer %s Edit • see on Google Translate
No synchronization file found => No s'ha trobat el fitxer de sincronització Edit • see on Google Translate
No synchronization info at this position => No hi ha informació de sincronització en aquesta posició Edit • see on Google Translate
Number of Pages: => Nombre de pàgines: Edit • see on Google Translate
&Odd pages only => Només les pàgines &senars Edit • see on Google Translate
previous: Només les pàgines senars
(of %d) => (de %d) Edit • see on Google Translate
OK => D'acord Edit • see on Google Translate
Open => Obre Edit • see on Google Translate
Open &in PDF-XChange => Obre amb el PDF-&XChange Edit • see on Google Translate
previous: Obre amb el PDF-XChange
Open a document... => Obre un document... Edit • see on Google Translate
&Open Document => &Obre un document Edit • see on Google Translate
previous: &Obre el document
Open Embedded PDF => Obre el PDF incrustat Edit • see on Google Translate
Open in %s => Obre amb %s Edit • see on Google Translate
previous: Obre a %s
Open in &Adobe Reader => Obre amb l'&Adobe Reader Edit • see on Google Translate
Open in &Foxit Reader => Obre amb el &Foxit Reader Edit • see on Google Translate
Open in &Microsoft HTML Help => Obre amb l'Ajuda HTML de &Microsoft Edit • see on Google Translate
previous: Obre amb el Microsoft HTML Help
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Obre amb el Microsoft XPS-Viewer Edit • see on Google Translate
&Open...\tCtrl+O => &Obre...\tCtrl+O Edit • see on Google Translate
&Options => &Opcions Edit • see on Google Translate
&Options... => &Opcions... Edit • see on Google Translate
P&roperties\tCtrl+D => P&ropietats...\tCtrl+D Edit • see on Google Translate
Pa&ge...\tCtrl+G => Pà&gina...\tCtrl+G Edit • see on Google Translate
Page: => Pàgina: Edit • see on Google Translate
Page %s => Pàgina %s Edit • see on Google Translate
(page %s) => (pàgina %s) Edit • see on Google Translate
Page number %u inexistant => No existeix la pàgina %u Edit • see on Google Translate
previous: La pàgina %u no existeix
Page scaling => Escala de la pàgina Edit • see on Google Translate
previous: Escalat de la pàgina
Page Size: => Mida de la pàgina: Edit • see on Google Translate
previous: Mida de pàgina:
PalmDoc documents => Documents PalmDoc Edit • see on Google Translate
&Password: => &Contrasenya: Edit • see on Google Translate
PDF Document => Document PDF Edit • see on Google Translate
PDF documents => Documents PDF Edit • see on Google Translate
PDF Optimizations: => Optimitzacions del PDF: Edit • see on Google Translate
PDF Producer: => Productor del PDF: Edit • see on Google Translate
previous: Productor PDF:
PDF Version: => Versió del PDF: Edit • see on Google Translate
previous: Versió de PDF:
&Pin Document => &Marca el document Edit • see on Google Translate
Please close %s to proceed! => Tanqueu %s per continuar! Edit • see on Google Translate
Please wait - rendering... => S'està generant la visualització... Edit • see on Google Translate
previous: S'està renderitzant...
Poly Line => Línia poligonal Edit • see on Google Translate
Polygon => Polígon Edit • see on Google Translate
Postscript documents => Documents Postscript Edit • see on Google Translate
Pr&esentation\tF5 => Pr&esentació\tCtrl+L Edit • see on Google Translate
Previous Page => Pàgina anterior Edit • see on Google Translate
&Previous Page\tLeft Arrow => Pàgina &anterior\t<-- Edit • see on Google Translate
previous: Pàgina &anterior\t<-
Print => Imprimeix Edit • see on Google Translate
previous: Impressora
Print range => Interval d'impressió Edit • see on Google Translate
&Print... (denied) => &Imprimeix... (denegat) Edit • see on Google Translate
&Print...\tCtrl+P => &Imprimeix...\tCtrl+P Edit • see on Google Translate
Printer with given name doesn't exist => No existeix cap impressora amb el nom donat Edit • see on Google Translate
previous: No existeix cap impressora amb el nom proveït
printing document => s'està imprimint el document Edit • see on Google Translate
Printing in progress. => Impressió en curs. Edit • see on Google Translate
previous: Impressio en procés.
previous: La impressio és en procés.
Printing is still in progress. Abort and quit? => La impressió segueix en curs. Voleu cancel·lar-la i sortir? Edit • see on Google Translate
previous: La impressió encara està en procés. Voleu aturar i sortir?
Printing is still in progress. Abort and start over? => La impressió segueix en curs. Voleu cancel·lar-la i començar de nou? Edit • see on Google Translate
previous: La impressió encara es troba en progrés. Voleu cancel·lar-la i tornar a començar??
Printing page %d of %d... => S'està imprimient la pàgina %d de %d... Edit • see on Google Translate
Printing problem. => S'ha produït un problema en la impressió. Edit • see on Google Translate
Re&name...\tF2 => Canvia el &nom...\tF2 Edit • see on Google Translate
Redact => Redacta Edit • see on Google Translate
Remember &opened files => Recorda els fitxers &oberts Edit • see on Google Translate
&Remember the password for this document => &Recorda la contrasenya per a aquest document Edit • see on Google Translate
&Remember these settings for each document => Recorda aquestes &preferències per a cada document Edit • see on Google Translate
previous: Conserva aquestes &preferències per a cada document
Remove from favorites => Suprimeix dels preferits Edit • see on Google Translate
&Remove From History => &Suprimeix de l'historial Edit • see on Google Translate
previous: &Esborra-ho de l'historial
previous: &Suprimeix-ho de l'historial
Remove page %s from favorites => Suprimeix la pàgina %s dels preferits Edit • see on Google Translate
Rename To => Canvia el nom a Edit • see on Google Translate
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Gira a l'esquerra\tCtrl+Maj+- Edit • see on Google Translate
previous: Gira a l'esquerra\tCtrl+Shift+-
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Gira a la dreta\tCtrl+Maj++ Edit • see on Google Translate
previous: Gira a la dreta\tCtrl+Shift++
previous: Gira a la dreta\tCtrl+Majt++
S&election => S&elecció Edit • see on Google Translate
S&quiggly => &Ondulat Edit • see on Google Translate
previous: &Giragonses
Save annoations? => Voleu desar les anotacions? Edit • see on Google Translate
Save Annotations => Desa les anotacions Edit • see on Google Translate
&Save As...\tCtrl+S => Anomena i de&sa...\tCtrl+S Edit • see on Google Translate
Save changes to a new PDF => Desa els canvis a un PDF nou Edit • see on Google Translate
Save changes to existing PDF => Desa els canvis a un PDF existent Edit • see on Google Translate
Save Embedded File... => Desa el fitxer incrustat Edit • see on Google Translate
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Desa una &drecera...\tCtrl+Maj+5 Edit • see on Google Translate
Save to &new PDF => Desa a un PDF &nou Edit • see on Google Translate
&Save to existing PDF => Desa a un PDF &existent Edit • see on Google Translate
Search With &Bing => Cerca amb el &Bing Edit • see on Google Translate
Search With &Google => Cerca amb el &Google Edit • see on Google Translate
&Search With Google => &Cerca amb el Google Edit • see on Google Translate
Searching %d of %d... => S'està cercant %d de %d... Edit • see on Google Translate
Select &All\tCtrl+A => Seleccciona-ho &tot\tCtrl+A Edit • see on Google Translate
Select Annotation in Editor => Selecciona l'anotació a l'editor Edit • see on Google Translate
Select content with Ctrl+left mouse button => Seleccioneu contingut amb la combinació Ctrl + botó esquerre del ratolí Edit • see on Google Translate
previous: Seleccioneu contigut amb la combinació Ctrl+botó secundari del ratolí
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Seleccioneu la carpeta on voleu instal·lar el SumatraPDF: Edit • see on Google Translate
Selection: => Selecció: Edit • see on Google Translate
Send by &E-mail... => Envia per correu-&e... Edit • see on Google Translate
Set inverse search command-line => Configura la línia d'ordres de cerca cap enrere Edit • see on Google Translate
previous: Cerca cap enrere
&Settings => &Preferències Edit • see on Google Translate
Show &Bookmarks\tF12 => Mostra els &marcadors\tF12 Edit • see on Google Translate
Show &Favorites => Mostra els &preferits Edit • see on Google Translate
Show &Pages Continuously => Mostra les &pàgines de forma contínua Edit • see on Google Translate
Show &Scrollbars => Mostra les barres de &desplaçament Edit • see on Google Translate
previous: Mostra les &barres de desplaçament
Show &Toolbar\tF8 => Mostra la &barra d'eines Edit • see on Google Translate
Show Book&marks\tF12 => Mostra els &marcadors\tF12 Edit • see on Google Translate
previous: Mostra les &marcadors\tF12
Show Favorites => Mostra els preferits Edit • see on Google Translate
Show frequently read => Mostra els més llegits Edit • see on Google Translate
Show in &folder => Mostra-ho a la &carpeta Edit • see on Google Translate
Show Scr&ollbars => Mostra les barres de &desplaçament Edit • see on Google Translate
Show the &bookmarks sidebar when available => Mostra la &barra lateral de marcadors quan estigui disponible Edit • see on Google Translate
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Reduïu les pàgines a l'àrea imprimible (si és necessari) Edit • see on Google Translate
Single Page => Una sola pàgina Edit • see on Google Translate
previous: Pàgina única
&Single Page\tCtrl+6 => &Una sola pàgina\tCtrl+6 Edit • see on Google Translate
previous: Pàgina ú&nica\tCtrl+6
Skip this version => Omet aquesta versió Edit • see on Google Translate
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Això no hauria d'haver passat!\n\nFeu clic a Cancel·la, si voleu ajudar a corregir la causa d'aquest error. Edit • see on Google Translate
previous: Això no hauria d'haver passat!\n\nFeu clic a 'Cancel·la', si voleu ajudar-nos a corregir la causa d'aquest error.
Source file %s has no synchronization point => El fitxer d'origen %s no té un punt de sincronització vàlid Edit • see on Google Translate
Square => Quadrat Edit • see on Google Translate
&Stamp => &Segell Edit • see on Google Translate
Start SumatraPDF => Inicia el SumatraPDF Edit • see on Google Translate
&Strike Out => &Ratlla Edit • see on Google Translate
previous: &Barra
Subject: => Subjecte: Edit • see on Google Translate
previous: Assumpte:
SumatraPDF %s Installer => Instal·lador del SumatraPDF %s Edit • see on Google Translate
SumatraPDF %s Uninstaller => Desintal·lador del SumatraPDF %s Edit • see on Google Translate
SumatraPDF crashed => Ha fallat el SumatraPDF Edit • see on Google Translate
previous: El SumatraPDF ha fallat
SumatraPDF has been uninstalled. => S'ha desinstal·lat el SumatraPDF. Edit • see on Google Translate
SumatraPDF installation not found. => No s'ha trobat cap instal·lació del SumatraPDF. Edit • see on Google Translate
previous: No s'ha trobat cap instal·lació del SumatraPDF
SumatraPDF is your default PDF reader => El SumatraPDF és el lector de PDF per defecte Edit • see on Google Translate
previous: El SumatraPDF és el seu lector PDF predeterminat
previous: El SumatraPDF és el vostre lector PDF per defecte
SumatraPDF Options => Opcions del SumatraPDF Edit • see on Google Translate
SumatraPDF should now be your default PDF reader => El SumatraPDF ara és el lector de PDF predeterminat Edit • see on Google Translate
previous: El SumatraPDF ha d'ésser ara mateix el vostre lector PDF predeterminat
SumatraPDF Update => Actualització del SumatraPDF Edit • see on Google Translate
Support SumatraPDF => Col·laboreu amb el SumatraPDF Edit • see on Google Translate
previous: Suport a SumatraPDF
SVG documents => Documents SVG Edit • see on Google Translate
Synchronization file cannot be opened => No es pot obrir el fitxer de sincronització Edit • see on Google Translate
previous: El fitxer de sincronització no es pot obrir
Tagged PDF => PDF etiquetat Edit • see on Google Translate
&Text => &Text Edit • see on Google Translate
Text documents => Documents de text Edit • see on Google Translate
Thank you for choosing SumatraPDF! => Gràcies per triar el SumatraPDF! Edit • see on Google Translate
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Gràcies! S'ha instal·lat el SumatraPDF. Edit • see on Google Translate
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => L'instal·lador és malmès. Baixeu-lo una altra vegada.\nPerdoneu les molèsties! Edit • see on Google Translate
previous: L'instal·lador és malmès. Baixeu-lo una altra vegada.\nLamentem les molèsties!
&Theme => &Tema Edit • see on Google Translate
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Aquest document utilitza característiques no compatibles (%s) i potser no es pot mostrar correctament Edit • see on Google Translate
previous: Aquest document utilitza característiques no suportades (%s) i podria no ser mostrat correctament
Title: => Títol: Edit • see on Google Translate
Translate with &DeepL => Tradueix amb el &Deepl Edit • see on Google Translate
previous: Tradueix amb &Deepl
&Translate With Google => Tradueix amb el &Google Edit • see on Google Translate
previous: Tradueix amb &Google
&Underline => &Subratlla Edit • see on Google Translate
Uninstall SumatraPDF => Desinstal·la el SumatraPDF Edit • see on Google Translate
Uninstallation failed => Ha fallat la desinstal·lació Edit • see on Google Translate
previous: La desinstal·lació ha fallat
Uninstallation in progress... => Desinstal·lació en progrés... Edit • see on Google Translate
Unknown source file (%s) => Fitxer d'origen desconegut (%s) Edit • see on Google Translate
previous: Fitxer origen desconegut (%s)
Unsaved annotations => Anotacions sense desar Edit • see on Google Translate
Unsaved annotations in '%s' => Anotacions sense desar a «%s». Edit • see on Google Translate
previous: Anotacions sense desar a "%s".
Use &tabs => Utilitza les pes&tanyes Edit • see on Google Translate
&Use original page sizes => &Utilitza la mida de pàgina original Edit • see on Google Translate
previous: &Usa la mida de pàgina original
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Utilitza el SumatraPDF com a lector de PDF &predeterminat Edit • see on Google Translate
previous: Usa el SumatraPDF com a visor PDF &predeterminat
View => Visualitza Edit • see on Google Translate
&View => &Visualitza Edit • see on Google Translate
Visit &Website => Visiteu el lloc &web Edit • see on Google Translate
Warning => Avís Edit • see on Google Translate
&Window => &Finestra Edit • see on Google Translate
XPS documents => Documents XPS Edit • see on Google Translate
&Yes => &Sí Edit • see on Google Translate
You have the latest version. => Teniu la darrera versió. Edit • see on Google Translate
You have unsaved annotations => Teniu anotacions sense desar Edit • see on Google Translate
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? => Aquesta és la versió «%s». Està disponible la versió «%s».\nVoleu instal·lar la versió nova? Edit • see on Google Translate
previous: Aquesta és la versió "%s" i ja està disponible la versió "%s".\nVoleu instal·lar una nova versió?
previous: Aquesta és la versió «%s» i ja està disponible la versió «%s».\nVoleu instal·lar la versió nova?
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? => Esteu instal·lant el SumatraPDF de 32 bits a un sistema operatiu de 64 bits. Voleu baixar la versió de 64 bits? Edit • see on Google Translate
previous: Esteu instal·lant el SumatraPDF de 32 bits en un sistema operatiu de 64 bits. Voleu descarregar la versió de 64 bits?
previous: Esteu instal·lant el SumatraPDF de 32 bits a un sistema operatiu de 64 bits. Voleu descarregar la versió de 64 bits?
Zoom => Ampliació Edit • see on Google Translate
previous: Zoom
&Zoom => &Ampliació Edit • see on Google Translate
previous: &Escalat
Zoom factor => Factor d'ampliació Edit • see on Google Translate
previous: Factor d'escala
Zoom In => Amplia Edit • see on Google Translate
previous: Apropa't
previous: Acosta't
Zoom Out => Redueix Edit • see on Google Translate
previous: Allunya't

93 unused strings:

%s installation not found.
Add child
Add PDF as a child
Add PDF as a sibling
Add sibling
Are you sure you want to uninstall %s?
Author: %s
Border: %d
Caret
Colapse All
Color
Contents:
Create Annotation
Create Annotation Under Cursor
Date:
Discard
Edit
Edit Bookmarks
Export Bookmarks
Free Text
Hide &Favorites
Highlight
&Highlight\tA
Icon:
Interior Color:
Line End:
Line Start:
New Bookmarks
Opacity:
Opacity: %d
Popup: %d 0 R
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d
Remove Item
Saved annotations to '%s'
Saving of '%s' failed with: '%s'
Selekcja:
Sort By
Squiggly
Stamp
Strike Out
SumatraPDF %s Instaler
Tag (big first)
Tag (small first)
Text
Text Alignment:
Text Color:
Text Size:
Text Size: %d
Thank you for choosing RA-MICRO PDF!
Underline
Use &Tabs
You have unsaved annotations. Save them?
%s of %s => %s de %s
Book&marks\tF12 => &Marcadors\tF12
&Copy Selection => &Copia la selecció
&Copy Selection\tCtrl+C => &Copia la selecció\tCtrl+C
Couldn't create temporary directory => No es pot crear el directori temporal
previous: No s'ha pogut crear el directori temporal
Couldn't install browser plugin => No es pot instal·lar el connector del navegador
previous: No s'ha pogut instal·lar el connector del navegador
Couldn't obtain temporary directory => No es pot obtenir el directori temporal
previous: No s'ha pogut obtenir el directori temporal
Couldn't remove the shortcut => No es pot suprimir la drecera
previous: No s'ha pogut suprimir la drecera
Couldn't uninstall PDF search filter => No es pot desinstal·lar el filtre de cerca PDF
previous: No s'ha pogut desinstal·lar el filtre de cerca PDF
&Discard => &Descarta
Download => Baixa
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Error: no es pot executar el SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => S'ha produït un error: no es troba el SumatraPDF!
previous: Error: no s'ha trobat el SumatraPDF!
Error: The document couldn't be downloaded! => Error: no es pot baixar el document!
F&ullscreen\tCtrl+L => Pantalla &completa\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Pantalla &completa\tCtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory => No es pot copiar el desinstal·lador al directori temporal
previous: No s'ha pogut copiar el desinstal·lador al directori temporal
Failed to create a shortcut => No es pot crear una drecera
previous: No s'ha pogut crear una drecera
Formatting the book... %d pages => S'està formatant el llibre... %d pàgines
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Instal·la el &connector PDF pels navegadors Firefox, Chrome i Opera
previous: Instal·la el connector PDF pels navegadors Firefox, Chrome i Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Mantén instal·lat el connector PDF del &navegador (ja no es manté)
Loading file %s... => S'està carregant el fitxer %s...
New version %s is available. Download new version? => Es troba disponible una versió nova %s. Voleu baixar-la?
&No, thanks => &No, gràcies
Opening document in SumatraPDF... => S'està obrint el document al SumatraPDF...
P&roperties => P&ropietats
Pr&esentation\tCtrl+L => Pr&esentació\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Imprimeix com a &imatge (requereix més memòria)
&Print... => Im&primeix...
&Remove Document => &Suprimeix el document
Replace document &colors with Windows color scheme => Substitueix els &colors del document amb l'esquema de colors del Windows
Save As => Anomena i desa
&Save As... => Anomena i de&sa...
Select &All => Selecciona-ho &tot
Show &Bookmarks => Mostra els &marcadors
Show &pages continuously => Mostra les &pàgines de forma contínua
Show &Toolbar => Mostra la &barra d'eines
&Skip this version => &Omet aquesta versió
Some files to be installed are damaged or missing => Alguns fitxers que s'han d'instal·lar no hi són o són malmesos
You have version %s => Teniu la versió %s


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk