Home : SumatraPDF : Catalan-Valencian translations Not logged in. Log in with GitHub

83 untranslated out of 381 total strings
Progress:
78%

%s annotation. Ctrl+click to edit. Add a translation...
&Actual Size Add a translation...
Author: %s Add a translation...
&Back Add a translation...
&Book View Add a translation...
Border: %d Add a translation...
Cleared history of %d files, deleted thumbnails. Add a translation...
Clearing history... Add a translation...
&Close Add a translation...
Close All Tabs Add a translation...
Close Other Tabs Add a translation...
Close Tabs To The Left Add a translation...
Close Tabs To The Right Add a translation...
Command Palette Add a translation...
Contents: Add a translation...
Copy File Path Add a translation...
&Copy To Clipboard Add a translation...
Copy To Clipboard Add a translation...
Couldn't get printer name Add a translation...
Custom &Zoom... Add a translation...
Date: Add a translation...
Delete Add a translation...
Delete Annotation Add a translation...
E&xit Add a translation...
Edit %s Annotation Add a translation...
Error Add a translation...
F&orward Add a translation...
F&ullscreen Add a translation...
&Facing Add a translation...
Fin&d... Add a translation...
&First Page Add a translation...
Fit &Content Add a translation...
Fit &Page Add a translation...
Fit &Width Add a translation...
Get Fonts Info Add a translation...
&Highlight Add a translation...
Icon: Add a translation...
Install for all users Add a translation...
Interior Color: Add a translation...
&Keyboard Shortcuts Add a translation...
&Last Page Add a translation...
Line End: Add a translation...
Line Start: Add a translation...
Loading %s ... Add a translation...
Manual On Website Add a translation...
New &window Add a translation...
&Next Page Add a translation...
No Add a translation...
Opacity: Add a translation...
Opacity: %d Add a translation...
Open Attachment Add a translation...
Open Directory in &Double Commander Add a translation...
Open Directory in &Explorer Add a translation...
Open Directory in &Total Commander Add a translation...
Open Directory in Directory &Opus Add a translation...
Open in Microsoft &HTML Help Add a translation...
Open In New Window Add a translation...
&Open... Add a translation...
Pa&ge... Add a translation...
Please wait - loading... Add a translation...
Popup: %d 0 R Add a translation...
Pr&esentation Add a translation...
&Previous Page Add a translation...
Properties... Add a translation...
Re&name... Add a translation...
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d Add a translation...
Rotate &Left Add a translation...
Rotate &Right Add a translation...
Save Annotations to existing PDF Add a translation...
Save Attachment... Add a translation...
Save S&hortcut... Add a translation...
Saved annotations to '%s' Add a translation...
Saving of '%s' failed with: '%s' Add a translation...
Search with &Google Scholar Add a translation...
Search with &Wikipedia Add a translation...
Show Book&marks Add a translation...
Show in folder Add a translation...
&Single Page Add a translation...
Text Alignment: Add a translation...
Text Color: Add a translation...
Text Size: Add a translation...
Text Size: %d Add a translation...
Yes Add a translation...
&About => &Quant a... Edit
About SumatraPDF => Quant al SumatraPDF Edit
Add Favorite => Afegeix un preferit Edit
previous: Afig un preferit
previous: Afegix un preferit
Add page %s to favorites => Afegeix la pàgina %s als preferits Edit
previous: Afig la pàgina %s als preferits
previous: Afegix la pàgina %s als preferits
Add page %s to favorites with (optional) name: => Afegeix la pàgina %s als preferits amb el nom (opcional): Edit
previous: Afig la pàgina %s als preferits amb el nom (opcional):
previous: Afegix la pàgina %s als preferits amb el nom (opcional):
Add to favorites => Afegeix als preferits Edit
previous: Afig als preferits
previous: Afegix als preferits
Advanced => Avançats Edit
&Advanced Options... => Opcions &avançades... Edit
All files => Tots els fitxers Edit
&All selected pages => &Totes les pàgines seleccionades Edit
All supported documents => Tots els documents suportats Edit
Annotations => Anotacions Edit
Application: => Programa: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Esteu segur de voler desinstal·lar el SumatraPDF? Edit
Associate with PDF files? => Voleu associar-lo amb els fitxers PDF? Edit
Attachment: %s => Adjunt: %s Edit
Author: => Autor: Edit
Automatic => Automàtic Edit
Automatically check for &updates => &Comprova les actualitzacions automàticament Edit
Background Color: => Color de fons Edit
Book View => Visualització de llibre Edit
previous: Vista de llibre
Bookmark shortcut to page %s of %s => Drecera del marcador a la pàgina %s de %s Edit
Bookmark Shortcuts => Dreceres de marcadors Edit
Bookmarks => Marcadors Edit
Bytes => Bytes Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => No es pot connectar a internet (error %#x). Edit
&Cancel => &Cancel·la Edit
Cancel => Cancel·la Edit
Cannot print this file => No es pot imprimir el fitxer Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => No es pot iniciar l'ordre de cerca inversa. Comproveu la línia de comandes a les preferències. Edit
previous: No es pot iniciar l'ordre de cerca inversa. Comproveu la línia de comandes a les preferencies.
&Caret => &Cursor Edit
Change Language => Canvia la llengua (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [S'han detectat canvis; s'està actualitzant] %s Edit
Check for &Updates => &Comprova si hi ha una versió nova Edit
Checking for update... => S'està comprovant si hi ha actualitzacions... Edit
CHM documents => Documents CHM Edit
Circle => Cercle Edit
Close => Tanca Edit
Collapse All => Replega-ho tot Edit
Color: => Color Edit
Comic books => Llibres de còmic Edit
Compatibility => Compatibilitat Edit
&Continue installing 32-bit version => &Continua amb la instal·lació de la versió de 32 bits Edit
Continuous => Contínua Edit
Continuous Book View => Visualització contínua de llibre Edit
previous: Vista contínua de llibre
Continuous Facing => Pàgina doble contínua Edit
Contribute Translation => Contribuïu en la traducció Edit
Copy &Image => Copia la &imatge Edit
Copy &Link Address => Copia l'adreça de l'enllaç Edit
Copy Co&mment => Copia el co&mentari Edit
&Copy Selection => &Copia la selecció Edit
copying text => s'està copiant text Edit
Copying text was denied (copying as image only) => No es pot copiar el text (només es copia com a imatge) Edit
Copyright: => Copyright: Edit
Could not obtain Printer properties => No es poden obtindre les propietats de la impressora Edit
Couldn't create the installation directory => No es pot crear el directori d'instal·lació Edit
Couldn't initialize printer => No es pot inicialitzar la impressora Edit
Couldn't install PDF previewer => No es pot instal·lar el visor ràpid de PDF Edit
Couldn't install PDF search filter => No es pot instal·lar el filtre de cerca PDF Edit
Couldn't render the page => No es pot representar la pàgina Edit
Couldn't uninstall browser plugin => No es pot desinstal·lar el connector de navegador Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => No es pot desinstal·lar el visor ràpid PDF Edit
Couldn't uninstall Sumatra search filter => No s'ha pogut desinstal·lar el filtre de cerca del Sumatra Edit
Couldn't write %s to disk => No es pot escriure %s al disc Edit
Create Annotation &Under Cursor => Crea una anotació a sota del c&ursor Edit
Create Annotation From Selection => Crea una anotació amb la selecció Edit
Created: => Creat: Edit
Current file => Fitxer actual Edit
Cursor position: => Posició del cursor: Edit
Dark => Fosc Edit
Darker => Més fosc Edit
Default &Layout: => &Visualització predeterminada: Edit
previous: &Vista predeterminada:
Default &Zoom: => &Zoom predeterminat Edit
Denied Permissions: => Permisos denegats: Edit
&Discard changes => &Descarta Edit
DjVu documents => Documents djvu Edit
Document Properties => Propietats del document Edit
&Don't ask me again => &No m'ho tornis a preguntar Edit
previous: &No ho tornes a preguntar
Don't install => No ho instal·lis Edit
Download 64-bit version => Baixa la versió de 64 bits Edit
E&xit Fullscreen => Surt de &la pantalla completa Edit
Edit Annotations => Edita les anotacions Edit
Enter password => Introduïu la contrasenya Edit
Enter password for %s => Introduïu la constrasenya per a %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Introduïu la línia d'ordes que voleu executar en fer doble clic al document PDF: Edit
EPUB ebooks => Documents EPUB Edit
Error loading %s => S'ha produït un error en carregar %s Edit
&Even pages only => Només les pàgines parells Edit
previous: Només les pàgines parelles
Expand All => Desplega-ho tot Edit
F&avorites => P&referits Edit
previous: F&avorits
Facing => Pàgina doble Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => No es poden suprimir les claus de registre del desinstal·lador Edit
Failed to rename the file! => S'ha produÏt un error en canviar el nom del fitxer! Edit
Failed to save a file => S'ha produït un error en guardar el fitxer. Edit
previous: S'ha produït un error en alçar el fitxer.
Failed to write the extended file extension information to the registry => No es pot escriure la informació d'extensió de fitxer extesa al registre Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => No es pot escriure la informació de desinstal·lació al registre Edit
Fast Web View => Visualització ràpida de web Edit
Favorites => Preferits Edit
previous: Favorits
FictionBook documents => Documents FictionBook Edit
File: => Fitxer: Edit
&File => &Fitxer Edit
File %s not found => No s'ha trobat el fitxer %s Edit
File Attachment => Fitxer adjunt Edit
File Size: => Mida del fitxer: Edit
Find: => Cerca: Edit
Find => Cerca Edit
Find Next => Cerca següent Edit
Find Previous => Cerca anterior Edit
&Find what: => &Cerca el què: Edit
previous: &Cerca el texta:
Fit a Single Page => Ajusta a una única pàgina Edit
Fit Content => Ajusta el contingut Edit
Fit Page => Ajusta a la pàgina Edit
&Fit pages to printable area => Ajusta les pàgines a l'àrea imprimible Edit
Fit Width => Ajusta a l'amplada Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Ajusta l'amplada i mostra les pàgines de forma contínua Edit
Fonts: => Tipus de lletra: Edit
Found text at page %s => S'ha trobat el text a la pagina %s Edit
Found text at page %s (again) => S'ha trobat el text a la pàgina %s (altra vegada) Edit
&Free Text => Text &lliure Edit
Frequently Read => Llegits més freqüents Edit
GB => GB Edit
&Go To => &Vés a Edit
Go to page => Vés a la pàgina Edit
&Go to page: => &Vés a la pàgina: Edit
&Help => &Ajuda Edit
Hide &Options => Amaga les &opcions Edit
Hide frequently read => Amaga els més llegits Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Suggeriment: feu servir la tecla F3 per tornar a cercar Edit
Image files (*.%s) => Fitxers d'imatge (*.%s)) Edit
Images => Imatges Edit
Ink => Tinta Edit
Install and relaunch => Instal·la i reinicia Edit
Install SumatraPDF => Instal·la el SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Instal·la el SumatraPDF a la &carpeta: Edit
Installation failed! => La instal·lació ha fallat! Edit
Installation in progress... => La instal·lació és en progrés... Edit
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS => S'està instal·lant el SumatraPDF de 32 bits a un sistema operatiu de 64 bits Edit
KB => KB Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Permet al Windows Desktop Search &cercar als documents PDF Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Permet al Windows mostrar &visualitzacions prèvies dels documents Edit
Light => Lleuger Edit
Line => Línia Edit
&Magnification: => &Nivell d'augment: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Voleu que el SumatraPDF siga el visor predeterminat dels fitxers PDF? Edit
Man&ga Mode => Mode man&ga Edit
&Manual => &Manual Edit
&Match case => Respecta les &majúscules i minúscules Edit
previous: Respecta les &majúscules i minuscules
Match Case => Distigeix entre majúscules i minúscules Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Documents Mobi Edit
Modified: => Modificat: Edit
New version available => Hi ha una versió nova disponible Edit
Next Page => Pàgina següent Edit
&No => &No Edit
No matches were found => No s'han trobat coincidències Edit
No result found around line %u in file %s => No s'ha trobat cap resultat de la cerca vàlid a la línia %u al fitxer %s Edit
No synchronization file found => No s'ha trobat el fitxer de sincronització Edit
No synchronization info at this position => No hi ha informació de sincronització en esta posició Edit
Number of Pages: => Nombre de pàgines: Edit
&Odd pages only => Només les pàgines senars Edit
(of %d) => (de %d) Edit
OK => D'acord Edit
Open => Obre Edit
previous: Obri
Open &in PDF-XChange => Obre amb el PDF-XChange Edit
previous: Obri amb el PDF-XChange
Open a document... => Obri un document... Edit
&Open Document => &Obri el document Edit
Open Embedded PDF => Obre el PDF incrustat Edit
Open in %s => Obri amb %s Edit
previous: Obri a %s
Open in &Adobe Reader => Obre amb l'&Adobe Reader Edit
previous: Obri amb l'&Adobe Reader
Open in &Foxit Reader => Obre amb el &Foxit Reader Edit
previous: Obri amb el &Foxit Reader
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Obre amb el Microsoft XPS-Viewer Edit
previous: Obri amb el Microsoft XPS-Viewer
&Options => &Opcions Edit
&Options... => &Opcions... Edit
P&roperties => P&ropietats Edit
Page: => Pàgina: Edit
Page %s => Pàgina %s Edit
(page %s) => (pàgina %s) Edit
Page number %u inexistant => La pàgina %u no existeix Edit
Page scaling => Escalat de la pàgina Edit
Page Size: => Mida de pàgina: Edit
PalmDoc documents => Documents PalmDoc Edit
&Password: => &Contrasenya: Edit
PDF Document => Document PDF Edit
PDF documents => Documents PDF Edit
PDF Optimizations: => Optimitzacions del PDF: Edit
PDF Producer: => Productor PDF: Edit
PDF Version: => Versió de PDF: Edit
&Pin Document => &Marca el document Edit
Please close %s to proceed! => Tanqueu %s per continuar! Edit
Please wait - rendering... => S'està renderitzant... Edit
Poly Line => Línia poligonal Edit
Polygon => Polígon Edit
Postscript documents => Documents Postscript Edit
Previous Page => Pàgina anterior Edit
Print => Impressora Edit
Print range => Interval d'impressió Edit
&Print... => Im&primeix... Edit
&Print... (denied) => &Imprimeix... (denegat) Edit
Printer with given name doesn't exist => No existeix cap impressora amb aquest nom Edit
previous: No existeix cap impressora amb el nom proveït
printing document => s'està imprimint el document Edit
Printing in progress. => La impresió és en procés. Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => La impressió encara és en procés. Voleu aturar i sortir? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => La impressió encara es troba en progrés. Voleu cancel·lar-la i tornar a començar?? Edit
Printing page %d of %d... => S'està imprimient la pàgina %d de %d... Edit
Printing problem. => S'ha produït un problema en la impressió. Edit
Redact => Redacta Edit
Remember &opened files => Recorda els fitxers &oberts Edit
&Remember the password for this document => &Recorda la contrasenya per a aquest document Edit
previous: &Recorda la contrasenya per a este document
&Remember these settings for each document => Conserva estes &preferències per a cada document Edit
Remove from favorites => Suprimeix dels preferits Edit
&Remove From History => &Suprimeix de l'historial Edit
Remove page %s from favorites => Suprimeix la pàgina %s dels preferits Edit
Rename To => Canvia el nom a Edit
S&election => S&elecció Edit
S&quiggly => &Ondulat Edit
Save annotations? => Voleu desar les anotacions? Edit
&Save As... => Anomena i al&ça... Edit
Save changes to a new PDF => Desa els canvis a un PDF nou Edit
Save changes to existing PDF => Desa els canvis a un PDF existent Edit
Save Embedded File... => Desa el fitxer incrustat Edit
Save to &new PDF => Desa a un PDF &nou Edit
&Save to existing PDF => Desa a un PDF &existent Edit
Search With &Bing => Cerca amb el &Bing Edit
Search With &Google => Cerca amb el &Google Edit
&Search With Google => &Cerca amb el Google Edit
Searching %d of %d... => S'està cercant %d de %d... Edit
Select &All => Selecciona-ho &tot Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Seleccioneu contigut amb la combinació Ctrl+botó secundari del ratolí Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Seleccioneu la carpeta on voleu instal·lar el SumatraPDF: Edit
Selection: => Selecció: Edit
Send by &E-mail... => Envia per correu-&e... Edit
Set inverse search command-line => Cerca endarrera Edit
previous: Cerca cap arrere
&Settings => &Preferències Edit
Show &Bookmarks => Mostra els &marcadors Edit
Show &Favorites => Mostra els &preferits Edit
Show &Pages Continuously => Mostra les &pàgines de forma contínua Edit
Show &Scrollbars => Mostra les barres de &desplaçament Edit
Show &Toolbar => Mostra la &barra d'eines Edit
Show Favorites => Mostra els preferits Edit
Show frequently read => Mostra els més llegits Edit
Show in &folder => Mostra-ho en la &carpeta Edit
Show Scr&ollbars => Mostra les barres de &desplaçament Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Mostra la &barra lateral de marcadors quan estiga disponible Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Reduïu les pàgines a l'àrea imprimible (si és necessari) Edit
Single Page => Pàgina única Edit
Skip this version => Omet aquesta versió Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Això no hauria d'haver passat!\n\nFeu clic a 'Cancel·la', si voleu ajudar-nos a corregir la causa d'este error Edit
Source file %s has no synchronization point => El fitxer d'origen %s no té un punt de sincronització vàlid Edit
Square => Quadrat Edit
&Stamp => &Segell Edit
Start SumatraPDF => Inicia el SumatraPDF Edit
&Strike Out => &Ratlla Edit
Subject: => Assumpte: Edit
SumatraPDF %s Installer => Instal·lador del SumatraPDF %s Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => Desintal·lador del SumatraPDF %s Edit
SumatraPDF crashed => El SumatraPDF ha fallat Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => S'ha desinstal·lat el SumatraPDF. Edit
SumatraPDF installation not found. => No s'ha trobat cap instal·lació del SumatraPDF. Edit
SumatraPDF Options => Opcions del SumatraPDF Edit
SumatraPDF Update => Actualització del SumatraPDF Edit
SVG documents => Documents SVG Edit
Synchronization file cannot be opened => El fitxer de sincronització no es pot obrir Edit
Tagged PDF => PDF etiquetat Edit
&Text => &Text Edit
Text documents => Documents de text Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Gràcies per triar el SumatraPDF! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Gràcies! S'ha instal·lat el SumatraPDF. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => L'instal·lador és malmés. Baixeu-lo una altra vegada.\nLamentem les molèsties! Edit
&Theme => &Tema Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Aquest document utilitza característiques no suportades (%s) i pot no mostrar-se correctament Edit
Title: => Títol: Edit
Translate with &DeepL => Tradueix amb el &Deepl Edit
&Translate With Google => Tradueix amb el &Google Edit
&Underline => &Subratlla Edit
Uninstall SumatraPDF => Desinstal·la el SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => La desinstal·lació ha fallat Edit
Uninstallation in progress... => Desinstal·lació en progrés... Edit
Unknown source file (%s) => Fitxer origen desconegut (%s) Edit
Unsaved annotations => Anotacions sense desar Edit
Unsaved annotations in '%s' => Anotacions sense desar a «%s». Edit
Use &tabs => Utilitza &pestanyes Edit
&Use original page sizes => &Usa la mida de pàgina original Edit
&View => &Visualitza Edit
View => Visualitza Edit
Visit &Website => Visiteu el lloc &web Edit
Warning => Avís Edit
&Window => &Finestra Edit
XPS documents => Documents XPS Edit
&Yes => &Sí Edit
You have the latest version. => Teniu la darrera versió. Edit
You have unsaved annotations => Teniu anotacions sense desar Edit
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? => Aquesta és la versió «%s». Està disponible la versió «%s».\nVoleu instal·lar la versió nova? Edit
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? => Esteu instal·lant el SumatraPDF de 32 bits a un sistema operatiu de 64 bits. Voleu baixar la versió de 64 bits? Edit
Zoom => Zoom Edit
&Zoom => &Escalat Edit
Zoom factor => Factor d'escala Edit
Zoom In => Apropa't Edit
Zoom Out => Allunya't Edit

122 unused strings:

%s annotation. Ctrl+click to select. Ctrl+dbl click to edit.
%s installation not found.
Add child
Add PDF as a child
Add PDF as a sibling
Add sibling
Are you sure you want to uninstall %s?
Caret
Colapse All
Color
Create Annotation
Create Annotation Under Cursor
Delete Annotation\tDel
Discard
Edit
Edit Bookmarks
Export Bookmarks
Free Text
Hide &Favorites
Highlight
&Highlight\tA
New Bookmarks
Open Directory in Direcotry &Opus
Remove Item
Save Annotations to existing PDF\tCtrl+Shift+S
Selekcja:
Sort By
Squiggly
Stamp
Strike Out
SumatraPDF %s Instaler
Tag (big first)
Tag (small first)
Text
Thank you for choosing RA-MICRO PDF!
Underline
&Underline\tu
Use &Tabs
You have unsaved annotations. Save them?
%s of %s => %s de %s
&Actual Size\tCtrl+1 => Mida &real\tCtrl+1
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Afegeix la pàgina %s als preferits\tCtrl+B
&Back\tAlt+Left Arrow => Arrere\tAlt+Fletxa esquerra
previous: Arrere\tAlt+Left Arrow
&Book View\tCtrl+8 => Visualització de &llibre\tCtrl+8
previous: Vista de &llibre\tCtrl+8
Book&marks\tF12 => &Marcadors\tF12
&Close\tCtrl+W => &Tanca\tCtrl+W
&Copy Selection \tCtrl-C => &Copia la selecció \tCtrl-C
&Copy Selection\tCtrl+C => &Copia la selecció\tCtrl+C
&Copy To Clipboard\tCtrl-C => &Copia al porta-retalls\tCtrl-C
Couldn't create temporary directory => No es pot crear el directori temporal
Couldn't install browser plugin => No es pot instal·lar el connector del navegador
Couldn't obtain temporary directory => No es pot obtindre el directori temporal
Couldn't remove installation directory => No es pot suprimir el directori d'instal·lació
Couldn't remove the shortcut => No es pot suprimir la drecera
Couldn't uninstall PDF search filter => No es pot desinstal·lar el filtre de cerca PDF
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Zoom &predeterminat..\tCtrl+Y
Default PDF reader can't be changed in portable mode => No es pot canviar el lector de PDF predeterminat en mode portable.
&Discard => &Descarta
Download => Baixa
E&xit\tCtrl+Q => I&x\tCtrl+Q
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Error: no es pot executar el SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => S'ha produït un error: no es troba el SumatraPDF!
Error: The document couldn't be downloaded! => Error: no es pot baixar el document!
F&orward\tAlt+Right Arrow => Endavan&t\tAlt+Fletxa Dreta
previous: Avan&t\tAlt+Right Arrow
F&ullscreen\tCtrl+L => Pantalla &completa\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Pantalla &completa\tCtrl+Shift+L
F&ullscreen\tF11 => Pantalla &complerta\tCtrl+Majus+L
previous: Pantalla &completa\tCtrl+Shift+L
&Facing\tCtrl+7 => Pàgina &doble\tCtrl+7
Failed to copy uninstaller to temp directory => No es pot copiar el desinstal·lador al directori temporal
Failed to create a shortcut => No es pot crear una drecera
Failed to register as default program on win 10 => Ha fallat de registrar-lo com a programa per defecte a win 10
Fin&d...\tCtrl+F => &Cerca...\tCtrl+F
&First Page\tHome => &Primera pàgina\tInici
Fit &Content\tCtrl+3 => Ajusta el &contingut\tCtrl+3
Fit &Page\tCtrl+0 => Ajusta a la &pàgina\tCtrl+0
Fit &Width\tCtrl+2 => Ajusta a l'am&plada\tCtrl+2
Formatting the book... %d pages => S'està formatant el llibre... %d pàgines
&Highlight\ta => Ress&alta\ta
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Instal·la el &connector PDF per als navegadors Firefox, Chrome i Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Mantín instal·lat el connector PDF del &navegador (ja no es manté)
&Last Page\tEnd => Ú<ima pàgina\tFinal
Loading file %s... => S'està carregant el fitxer %s...
Make SumatraPDF my default PDF reader => Fes el SumatraPDF el lector de PDF predeterminat
New &window\tCtrl+N => &Finestra nova\tCtrl+N
New version %s is available. Download new version? => És disponible la nova versió %s. Voleu baixar-la?
previous: Es troba disponible una versió nova %s. Voleu baixar-la?
&Next Page\tRight Arrow => Pàgina &següent\tFletxa Dreta
previous: Pàgina &següent\t->
&No, thanks => &No, gràcies
Open in &Microsoft HTML Help => Obre amb el Microsoft HTML Help
previous: Obri amb el Microsoft HTML Help
&Open...\tCtrl+O => &Obre...\tCtrl+O
previous: &Obri...\tCtrl+O
Opening document in SumatraPDF... => S'està obrint el document al SumatraPDF...
P&roperties\tCtrl+D => P&ropietats...\tCtrl+D
Pa&ge...\tCtrl+G => Pà&gina...\tCtrl+G
Pr&esentation\tCtrl+L => Pr&esentació\tCtrl+L
Pr&esentation\tF5 => Pr&esentació\tCtrl+L
&Previous Page\tLeft Arrow => Pàgina &anterior\t<-
Print as &image (requires more memory) => Imprimeix com a &imatge (requereix més memòria)
&Print...\tCtrl+P => &Imprimeix...\tCtrl+P
Re&name...\tF2 => Canvia el &nom...\tF2
&Remove Document => &Suprimeix el document
Replace document &colors with Windows color scheme => Substitueix els &colors del document amb l'esquema de colors del Windows
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Gira a l'esquerra\tCtrl+Maj+-
previous: Gira a l'esquerra\tCtrl+Shift+-
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Gira a la dreta\tCtrl+Maj++
previous: Gira a la dreta\tCtrl+Shift++
Save annoations? => Voleu desar les anotacions?
Save Annotations => Desa les anotacions
Save As => Anomena i guarda
previous: Anomena i alça
&Save As...\tCtrl+S => Anomena i al&ça...\tCtrl+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Guarda una &drecera...\tCtrl+Maj+5
previous: Alça una &drecera...\tCtrl+Maj+5
Select &All\tCtrl+A => Seleccciona-ho &tot\tCtrl+A
Select Annotation in Editor => Selecciona l'anotació a l'editor
Show &Bookmarks\tF12 => Mostra els &marcadors\tF12
Show &pages continuously => Mostra les &pàgines de forma contínua
Show &Toolbar\tF8 => Mostra la &barra d'eines
Show Book&marks\tF12 => Mostra els &marcadors\tF12
&Single Page\tCtrl+6 => Pàgina ú&nica\tCtrl+6
&Skip this version => &Omet aquesta versió
previous: &Omet esta versió
Some files to be installed are damaged or missing => Alguns fitxers que s'han d'instal·lar no hi són o són malmesos
SumatraPDF is your default PDF reader => El SumatraPDF és el seu lector PDF predeterminat
SumatraPDF should now be your default PDF reader => El SumatraPDF ha d'esser ara mateix el vostre lector PDF predeterminat
Support SumatraPDF => Col·laboreu amb el SumatraPDF
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Usa el SumatraPDF com a visor PDF &predeterminat
You have version %s => Teniu la versió %s


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk