Home : SumatraPDF : Czech translations Not logged in. Log in with GitHub

0 untranslated out of 381 total strings
Progress:
100%

%s annotation. Ctrl+click to edit. => Poznámka %s. Ctrl+kliknutí pro úpravu. Edit
&About => &O programu Edit
previous: &O programu
About SumatraPDF => O programu SumatraPDF Edit
&Actual Size => &Skutečná velikost Edit
Add Favorite => Přidat oblíbenou položku Edit
Add page %s to favorites => Přidat stránku %s k oblíbeným... Edit
Add page %s to favorites with (optional) name: => Přidat stránku %s k oblíbeným s (volitelným) názvem: Edit
Add to favorites => Přidat k oblíbeným Edit
Advanced => Upřesnit Edit
&Advanced Options... => &Pokročilé možnosti... Edit
previous: &Pokročilá nastavení...
All files => Všechny soubory Edit
&All selected pages => Vše&chny vybrané stránky Edit
All supported documents => Všechny podporované dokumenty Edit
Annotations => Poznámky Edit
Application: => Aplikace: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Opravdu chcete odinstalovat SumatraPDF? Edit
Associate with PDF files? => Přidružit k PDF souborům? Edit
Attachment: %s => Příloha: %s Edit
Author: => Autor: Edit
Author: %s => Autor: %s Edit
Automatic => Automaticky Edit
Automatically check for &updates => &Automaticky kontrolovat aktualizace Edit
&Back => &Zpět Edit
Background Color: => Barva pozadí: Edit
&Book View => &Režim čtení Edit
Book View => Kniha Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Zástupce záložky na straně %s souboru %s Edit
Bookmark Shortcuts => Zástupce záložky Edit
Bookmarks => Záložky Edit
Border: %d => Okraj: %d Edit
Bytes => Bajtů Edit
previous: bajtů
Can't connect to the Internet (error %#x). => Nelze se připojit k Internetu (chyba %#x). Edit
Cancel => Zrušit Edit
previous: Storno
&Cancel => &Zrušit Edit
Cannot print this file => Tento soubor nelze vytisknout Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Příkaz inverzní hledání nelze spustit. Zkontrolujte nastavení příkazového řádku. Edit
&Caret => &Vynechávka Edit
Change Language => Změnit jazyk... (Change Language) Edit
previous: Změnit jazyk... (Change Language)
previous: Změnit jazyk... (Language)
[Changes detected; refreshing] %s => [Zjištěna změna; probíhá aktualizace] %s Edit
Check for &Updates => &Zkontrolovat aktualizace Edit
Checking for update... => Kontroluji aktualizace... Edit
CHM documents => Dokumenty CHM Edit
previous: CHM dokumenty
Circle => Kruh Edit
Cleared history of %d files, deleted thumbnails. => Vymazána historie %d souborů, vymazány miniatury. Edit
Clearing history... => Mažu historii... Edit
Close => Zavřít Edit
&Close => &Zavřít Edit
Close All Tabs => Zavřít všechny karty Edit
Close Other Tabs => Zavřít ostatní karty Edit
Close Tabs To The Left => Zavřít karty doleva Edit
Close Tabs To The Right => Zavřít karty vpravo Edit
Collapse All => Sbalit vše Edit
Color: => Barva: Edit
Comic books => Komiksy Edit
Command Palette => Příkazový řádek Edit
Compatibility => Kompatibilita Edit
Contents: => Obsah: Edit
&Continue installing 32-bit version => &Pokračovat v instalaci 32-bitové verze Edit
Continuous => Jedna stránka průběžně Edit
Continuous Book View => Kniha průběžně Edit
Continuous Facing => Více stran průběžně Edit
previous: Dvojstránky průběžně
Contribute Translation => Zaslat překlad Edit
Copy &Image => Kopírovat &obrázek Edit
Copy &Link Address => Kopírovat &adresu odkazu Edit
Copy Co&mment => Kopírovat ko&mentář Edit
Copy File Path => Kopírovat cestu k souboru Edit
&Copy Selection => &Kopírovat výběr Edit
Copy To Clipboard => Kopírovat do schránky Edit
&Copy To Clipboard => &Kopírovat do schránky Edit
copying text => kopírování textu Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Kopírování textu bylo odepřeno (zkopírováno jako obraz) Edit
Copyright: => Autorská práva: Edit
Could not obtain Printer properties => Nelze získat vlastnosti tiskárny Edit
Couldn't create the installation directory => Nepodařilo se vytvořit adresář pro instalaci Edit
Couldn't get printer name => Nepodařilo se získat název tiskárny Edit
Couldn't initialize printer => Tiskárnu nelze inicializovat Edit
Couldn't install PDF previewer => Nelze nainstalovat PDF prohlížeč Edit
previous: Nelze nainstalova PDF prohlížeč
Couldn't install PDF search filter => Nelze nainstalovat vyhledávací PDF filtr Edit
Couldn't render the page => Stránku nelze vykreslit Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Nepodařilo se odinstalovat rozšíření z prohlížeče Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => Nelze odinstalovat PDF prohlížeč Edit
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Nepodařilo se odinstalovat vyhledávácí filtr Sumatry Edit
Couldn't write %s to disk => Nelze zapsat %s na disk Edit
Create Annotation &Under Cursor => Vytvořit poznámku &pod kurzorem Edit
Create Annotation From Selection => Vytvořit poznámku z výběru Edit
Created: => Vytvořeno: Edit
Current file => Aktuální soubor Edit
Cursor position: => Pozice kurzoru: Edit
Custom &Zoom... => Vlastní &zvětšení Edit
Dark => Tmavý Edit
Darker => Tmavší Edit
Date: => Datum: Edit
Default &Layout: => Výchozí &uspořádání: Edit
Default &Zoom: => Výchozí &zvětšení: Edit
Delete => Vymazat Edit
Delete Annotation => Smazat Poznámku Edit
Denied Permissions: => Odepřená oprávnění: Edit
&Discard changes => &Zahodit změny Edit
DjVu documents => Dokumenty DjVu Edit
previous: DjVu dokumenty
Document Properties => Vlastnosti dokumentu Edit
&Don't ask me again => &Příště se již neptat Edit
Don't install => Neinstalovat Edit
Download 64-bit version => Stáhnout 64-bitovou verzi Edit
E&xit => U&končit Edit
E&xit Fullscreen => O&pustit režim celé obrazovky Edit
Edit %s Annotation => Upravit poznámku %s Edit
Edit Annotations => Upravit poznámky Edit
Enter password => Zadejte heslo Edit
Enter password for %s => Zadejte heslo pro %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Dvojité kliknutí na PDF dokument vykoná zadaný příkazový řádek: Edit
EPUB ebooks => Dokumenty EPUB Edit
previous: EPUB dokumenty
Error => Chyba Edit
Error loading %s => Chyba při načítání %s Edit
&Even pages only => Pouz&e sudé stránky Edit
Expand All => Rozbalit vše Edit
F&avorites => &Oblíbené položky Edit
F&orward => V&před Edit
F&ullscreen => C&elá obrazovka Edit
Facing => Více stran Edit
previous: Dvojstránky
&Facing => &Více stran Edit
previous: &Dvojstránky
Failed to delete uninstaller registry keys => Nepodařilo se smazat odinslační záznamy z registru Edit
Failed to rename the file! => Přejmenování souboru se nezdařilo! Edit
previous: Soubor se nepodařilo přejmenovat!
Failed to save a file => Soubor se nepodařilo uložit Edit
previous: Při ukládání došlo k chybě
Failed to write the extended file extension information to the registry => Nepodařilo se zapsat informace o příponě souboru do registru Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Nepodařilo se zapsat odinstalační záznamy do registru Edit
previous: Nepodařilo se zapsat odinslační záznamy do registru
Fast Web View => Rychlé zobrazování z webu Edit
Favorites => Oblíbené položky Edit
FictionBook documents => Dokumenty FictionBook Edit
&File => &Soubor Edit
File: => Soubor: Edit
File %s not found => Soubor %s nebyl nalezen Edit
File Attachment => Příloha Edit
File Size: => Velikost souboru: Edit
Fin&d... => Nají&t... Edit
Find: => Najít: Edit
Find => Najít Edit
Find Next => Najít další Edit
Find Previous => Najít předchozí Edit
&Find what: => &Najít: Edit
&First Page => &První strana Edit
Fit &Content => Přizpůsobit &obsahu Edit
Fit &Page => Přizpůsobit &stránce Edit
Fit &Width => Přizpůsobit &šířce Edit
Fit a Single Page => Přizpůsobit pro jednu celou stránku v okně Edit
Fit Content => Přizpůsobit obsah Edit
Fit Page => Podle stránky Edit
&Fit pages to printable area => Přizpůsobit &stránky na tisknutelnou plochu Edit
Fit Width => Podle šířky Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Přizpůsobit šířce okna a zobrazit stránky průběžně Edit
Fonts: => Písma: Edit
Found text at page %s => Položka nalezena na stránce %s Edit
Found text at page %s (again) => Položka nalezena na stránce %s (znovu) Edit
&Free Text => &Textové pole Edit
Frequently Read => Často čtené dokumenty Edit
GB => GB Edit
Get Fonts Info => Použitá písma Edit
&Go To => &Přejít Edit
&Go to page: => &Přejít na stránku: Edit
Go to page => Přejít na stránku Edit
&Help => Náp&ověda Edit
Hide &Options => Skrýt &možnosti Edit
Hide frequently read => Skrýt často čtené dokumenty Edit
&Highlight => &Zvýraznění Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Nápověda: Klávesou F3 vyhledáte další výskyt Edit
Icon: => Ikona: Edit
previous: Razítko:
Image files (*.%s) => Soubory obrázků (*.%s) Edit
Images => Obrázky Edit
Ink => Inkoust Edit
Install and relaunch => Nainstalovat a znovu spustit Edit
Install for all users => Instalovat pro všechny uživatele Edit
Install SumatraPDF => Nainstalovat SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Nainstalovat SumatraPDF do &složky: Edit
previous: Nainstalovat SumatraPDF do &folder
previous: Nainstalovat SumatraPDF do &složky:
Installation failed! => Instalace se nezdařila! Edit
previous: Instalace selhala!
Installation in progress... => Probíhá instalace... Edit
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS => Instaluje se 32-bitová verze Sumatra PDF na 64-bitový OS Edit
Interior Color: => Barva vnitřku: Edit
KB => KB Edit
&Keyboard Shortcuts => &Klávesové zkratky Edit
&Last Page => &Poslední strana Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Nechte Windows Desktop Search &prohledávat PDF dokumenty Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Nechte Windows zobrazit &náhledy PDF dokumentů Edit
Light => Světlý Edit
Line => Řádek Edit
Line End: => Konec řádku: Edit
Line Start: => Začátek řádku: Edit
Loading %s ... => Načítám %s ... Edit
&Magnification: => &Zvětšení: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Nastavit SumatraPDF jako výchozí prohlížeč PDF souborů? Edit
Man&ga Mode => Man&ga režim Edit
previous: Man&ga mód
&Manual => &Manuál Edit
previous: &Příručka
Manual On Website => Manuál na webové stránce Edit
previous: Manuál na Webu
&Match case => &Rozlišovat velikost písmen Edit
Match Case => Rozlišovat velikost písmen Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Dokumenty Mobi Edit
previous: Mobi dokumenty
Modified: => Změněno: Edit
New &window => Nové &okno Edit
New version available => Je k dispozici nová verze Edit
Next Page => Další stránka Edit
&Next Page => &Další strana Edit
&No => &Ne Edit
No => Ne Edit
No matches were found => Žádná položka nebyla nalezena Edit
No result found around line %u in file %s => Kolem řádku %u v souboru %s nebyl nalezen žádný výsledek Edit
previous: Kolem řádku %u v souboru %s nenalezen žádný výsledek
No synchronization file found => Soubor synchronizace nebyl nalezen Edit
previous: Soubor synchronizace nenalezen
No synchronization info at this position => Na této pozici není informace o synchronizaci Edit
Number of Pages: => Počet stránek: Edit
&Odd pages only => &Pouze liché stránky Edit
(of %d) => (z %d) Edit
OK => OK Edit
Opacity: => Průhlednost: Edit
Opacity: %d => Průhlednost: %d Edit
Open => Otevřít... Edit
Open &in PDF-XChange => Otevřít v programu PDF-XChange Edit
Open a document... => Otevřít dokument... Edit
Open Attachment => Otevřít přílohu Edit
Open Directory in &Double Commander => Otevřít složku v &Double Commanderu Edit
Open Directory in &Explorer => Otevřít složku v &Průzkumníku Edit
Open Directory in &Total Commander => Otevřít složku v &Total Commanderu Edit
Open Directory in Directory &Opus => Otevřít složku v Directory &Opusu Edit
&Open Document => &Otevřít dokument Edit
Open Embedded PDF => Otevřít vložené PDF Edit
Open in %s => Otevřít v %s Edit
Open in &Adobe Reader => Otevřít v programu &Adobe Reader Edit
Open in &Foxit Reader => Otevřít v programu &Foxit Reader Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Otevřít v programu Microsoft XPS-Viewer Edit
Open in Microsoft &HTML Help => Otevřít v Microsoft &HTML Help Edit
Open In New Window => Otevřít v novém okně Edit
&Open... => &Otevřít... Edit
&Options => &Možnosti Edit
&Options... => &Možnosti... Edit
P&roperties => &Vlastnosti Edit
Pa&ge... => Str&ana... Edit
Page: => Stránka: Edit
Page %s => Stránka %s Edit
(page %s) => (stránka %s) Edit
Page number %u inexistant => Stránka číslo %u neexistuje Edit
Page scaling => Měřítko stránky Edit
Page Size: => Velikost stránky: Edit
PalmDoc documents => Dokumenty PalmDoc Edit
previous: PalmDoc dokumenty
&Password: => &Heslo: Edit
PDF Document => Dokument PDF Edit
previous: PDF dokument
PDF documents => Dokumenty PDF Edit
previous: PDF dokumenty
PDF Optimizations: => Optimalizace PDF: Edit
PDF Producer: => Producent PDF: Edit
PDF Version: => Verze PDF: Edit
&Pin Document => &Připnout dokument Edit
Please close %s to proceed! => Prosím ukončete %s pro pokračování! Edit
Please wait - loading... => Načítám soubor... Edit
Please wait - rendering... => Prosím čekejte, probíhá vykreslování... Edit
Poly Line => Křivka Edit
Polygon => Polygon Edit
Popup: %d 0 R => Vyskakovací okno: %d 0 R Edit
Postscript documents => Dokumenty PostScript Edit
previous: PostScript dokumenty
Pr&esentation => Pr&ezentace Edit
Previous Page => Předchozí stránka Edit
&Previous Page => &Předchozí strana Edit
Print => Tisk... Edit
Print range => Rozsah tisku Edit
&Print... => &Tisk... Edit
&Print... (denied) => &Tisk... (odepřen) Edit
Printer with given name doesn't exist => Tiskárna se zadaným názvem neexistuje Edit
printing document => tisk dokumentu Edit
Printing in progress. => Probíhá tisk Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Tisk stále probíhá. Přerušit a odejít? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Tisk je stále probíhá. Přerušit a začít znovu? Edit
Printing page %d of %d... => Tisk stránky %d z %d... Edit
Printing problem. => Potíže s tiskem Edit
Properties... => Vlastnosti... Edit
Re&name... => Pře&jmenovat... Edit
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d => Obdélník: x=%d y=%d dx=%d dy=%d Edit
Redact => Redigovat Edit
previous: Redigovat
Remember &opened files => Pamatovat si &otevřené soubory Edit
&Remember the password for this document => P&amatovat si heslo tohoto dokumentu Edit
&Remember these settings for each document => &Pamatovat si tato nastavení pro každý dokument Edit
Remove from favorites => Odebrat z oblíbených Edit
&Remove From History => &Odstranit z historie Edit
Remove page %s from favorites => Odebrat stránku %s z oblíbených Edit
Rename To => Přejmenovat na Edit
Rotate &Left => Otočit &vlevo Edit
Rotate &Right => Otočit &vpravo Edit
S&election => V&ýběr Edit
S&quiggly => V&lnovka Edit
previous: Vlnovka
Save Annotations to existing PDF => Uložit poznámky do stávajícího PDF souboru Edit
Save annotations? => Uložit poznámky? Edit
&Save As... => &Uložit jako... Edit
Save Attachment... => Uložit přílohu... Edit
Save changes to a new PDF => Uložit změny do nového PDF souboru Edit
Save changes to existing PDF => Uložit změny do stávajícího PDF souboru Edit
Save Embedded File... => Uložit vložený soubor... Edit
Save S&hortcut... => Uložit Z&ástupce Edit
Save to &new PDF => Uložit do &nového PDF souboru Edit
&Save to existing PDF => &Uložit do stávajícího PDF souboru Edit
Saved annotations to '%s' => Uložit poznámky do '%s' Edit
Saving of '%s' failed with: '%s' => Ukládání '%s' se nezdařilo s: '%s' Edit
Search With &Bing => Vyhledat &Bingem Edit
previous: Vyhledat s &Bingem
Search With &Google => Vyhledat &Googlem Edit
previous: Vyhledat s &Googlem
Search with &Google Scholar => Vyhledat pomocí &Google Scholar Edit
previous: Hledat pomocí Google Scholar
previous: Hledat pomocí &Google Scholar
Search with &Wikipedia => Vyhledat na &Wikipedii Edit
previous: Hledat na Wikipedii
&Search With Google => &Vyhledat Googlem Edit
previous: &Vyhledat s Googlem
Searching %d of %d... => Prohledává se %d z %d... Edit
Select &All => Vybrat &vše Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Vybrat obsah klávesou Ctrl a levým tlačítkem myši Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Vyberte adresář, do kterého chcete nainstalovat SumatraPDF: Edit
Selection: => Výběr: Edit
Send by &E-mail... => Odeslat &e-mailem... Edit
Set inverse search command-line => Nastavit inverzní vyhledávání z příkazového řádku Edit
&Settings => &Nastavení Edit
Show &Bookmarks => Zobrazit &záložky Edit
Show &Favorites => Zobrazit &Oblíbené Edit
Show &Pages Continuously => Zobrazit stránky &průběžně Edit
Show &Scrollbars => Zobrazit &posuvníky Edit
Show &Toolbar => Zobrazit panel nás&trojů Edit
Show Book&marks => Zobrazit &Záložky Edit
Show Favorites => Zobrazit oblíbené položky Edit
Show frequently read => Zobrazit často čtené dokumenty Edit
Show in &folder => Zobrazit ve &složce Edit
Show in folder => Zobrazit ve složce Edit
Show Scr&ollbars => Zobrazit Pos&uvníky Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Zo&brazit záložky v postranním panelu, jsou-li dostupné Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Zmenšit stránky na tisknutelnou plochu (v případě potřeby) Edit
&Single Page => &Jedna stránka Edit
Single Page => Jedna stránka Edit
Skip this version => Přeskočit tuto verzi Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => To se nemělo stát, omlouváme se.\n\nPokud nám chcete pomoci vyřešit příčinu tohoto pádu, klikněte na tlačítko Storno. Edit
Source file %s has no synchronization point => Zdrojový soubor %s nemá bod synchronizace Edit
Square => Čtverec Edit
&Stamp => &Razítko Edit
Start SumatraPDF => Spustit SumatraPDF Edit
&Strike Out => &Přeškrtnutí Edit
Subject: => Předmět: Edit
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF %s instalátor Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s odinstalátor Edit
SumatraPDF crashed => SumatraPDF - Selhání Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF byl odinstalován. Edit
SumatraPDF installation not found. => Instalace programu SumatraPDF nebyla nalezena. Edit
SumatraPDF Options => Možnosti programu SumatraPDF Edit
SumatraPDF Update => SumatraPDF - Aktualizace Edit
SVG documents => SVG dokumenty Edit
Synchronization file cannot be opened => Soubor synchronizace nelze otevřít Edit
Tagged PDF => Tagované PDF Edit
&Text => &Text Edit
Text Alignment: => Zarovnání textu: Edit
Text Color: => Barva textu: Edit
Text documents => Textové dokumenty Edit
Text Size: => Velikost textu: Edit
Text Size: %d => Velikost textu: %d Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Děkujeme, že jste si vybrali SumatraPDF! Edit
previous: Děkujeme, že jste si vybrali SumatraPDF!
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Děkujeme! Program SumatraPDF byl nainstalován. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Instalační program byl nejspíše poškozen. Stáhněte si jej prosím znovu. \nOmlouváme se za způsobené nepříjemnosti! Edit
&Theme => &Motiv Edit
previous: &Téma
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Tento dokument používá nepodporované funkce (%s) a tímto se nemusí vykreslit správně Edit
Title: => Název: Edit
Translate with &DeepL => Přeložit s &DeepL Edit
&Translate With Google => &Přeložit Googlem Edit
&Underline => &Podtržení Edit
Uninstall SumatraPDF => Odinstalovat SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Odinstalace programu se nezdařila Edit
previous: Odinstalace programu selhala
Uninstallation in progress... => Probíhá odinstalace... Edit
Unknown source file (%s) => Neznámý zdrojový soubor (%s) Edit
Unsaved annotations => Neuložené poznámky Edit
Unsaved annotations in '%s' => Neuložené poznámky v '%s' Edit
Use &tabs => Použít &karty Edit
&Use original page sizes => Po&užít původní velikost stránky Edit
View => Zobrazení Edit
&View => &Zobrazit Edit
Visit &Website => Navštívit &webovou stránku Edit
Warning => Upozornění Edit
&Window => &Okno Edit
XPS documents => Dokumenty XPS Edit
previous: XPS dokumenty
&Yes => &Ano Edit
Yes => Ano Edit
You have the latest version. => Používáte nejnovější verzi. Edit
You have unsaved annotations => Máte neuložené poznámky Edit
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? => Používáte verzi '%s' a verze '%s' je k dispozici.\nChcete nainstalovat novou verzi? Edit
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? => Instalujete 32-bitovou verzi SumatraPDF na 64-bitový OS.\nChcete stáhnout\n64-bitovou verzi? Edit
Zoom => Zvětšení Edit
&Zoom => Z&většení Edit
Zoom factor => Měřítko přiblížení Edit
Zoom In => Zvětšit Edit
Zoom Out => Zmenšit Edit

122 unused strings:

%s annotation. Ctrl+click to select. Ctrl+dbl click to edit.
%s installation not found.
Add child
Add PDF as a child
Add PDF as a sibling
Add sibling
Are you sure you want to uninstall %s?
Caret
Colapse All
Color
&Copy Selection \tCtrl-C
&Copy To Clipboard\tCtrl-C
Create Annotation
Create Annotation Under Cursor
Delete Annotation\tDel
Discard
&Discard
Edit
Edit Bookmarks
Export Bookmarks
Free Text
Hide &Favorites
Highlight
&Highlight\tA
&Highlight\ta
New Bookmarks
Open Directory in Direcotry &Opus
Remove Item
Save annoations?
Save Annotations
Save Annotations to existing PDF\tCtrl+Shift+S
Select Annotation in Editor
Show &Bookmarks\tF12
Show Book&marks\tF12
Sort By
Squiggly
Stamp
Strike Out
SumatraPDF %s Instaler
Support SumatraPDF
Tag (big first)
Tag (small first)
Text
Thank you for choosing RA-MICRO PDF!
Underline
&Underline\tu
Use &Tabs
You have unsaved annotations. Save them?
%s of %s => %s z %s
&Actual Size\tCtrl+1 => Skutečná &velikost\tCtrl+1
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Přidat stránku %s do oblíbených\tCtrl+B
&Back\tAlt+Left Arrow => Z&pět\tAlt+Šipka vlevo
&Book View\tCtrl+8 => K&niha\tCtrl+8
Book&marks\tF12 => Zál&ožky\tF12
&Close\tCtrl+W => &Zavřít\tCtrl+W
&Copy Selection\tCtrl+C => &Kopírovat výběr\tCtrl+C
Couldn't create temporary directory => Nepodařilo se vytvořit dočasný adresář
Couldn't install browser plugin => Nepodařilo se nainstalovat rozšíření do prohlížeče
Couldn't obtain temporary directory => Dočasný adresář není dostupný
previous: Dočasná složka není dostupná
Couldn't remove installation directory => Nepodařilo se odstranit adresář pro instalaci
Couldn't remove the shortcut => Nepodařilo se odstranit zástupce
Couldn't uninstall PDF search filter => Nelze odinstalovavat vyhledávací PDF filtr
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Vlastní &měřítko...\tCtrl+Y
Default PDF reader can't be changed in portable mode => V přenosném režimu nelze měnit výchozí PDF prohlížeč
Download => Stáhnout
E&xit\tCtrl+Q => &Konec\tCtrl+Q
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Chyba: Nepodařilo se spustit SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Chyba: Program SumatraPDF nebyl nalezen!
Error: The document couldn't be downloaded! => Chyba: Stažení dokumentu se nezdařilo!
F&orward\tAlt+Right Arrow => V&před\tAlt+Šipka vpravo
F&ullscreen\tCtrl+L => &Celá obrazovka\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => &Celá obrazovka\tCtrl+Shift+L
F&ullscreen\tF11 => &Celá obrazovka\tF11
previous: &Celá obrazovka\tCtrl+Shift+L
&Facing\tCtrl+7 => &Dvojstránky\tCtrl+7
Failed to copy uninstaller to temp directory => Nezdařilo se zkopírovat odinstalační program do dočasného adresáře
previous: Nepodařilo se zkopírovat odinstalační program do dočasné složky
previous: Nepodařilo se zkopírovat odinstalační program do dočasného adresáře
Failed to create a shortcut => Vytvoření zástupce se nezdařilo
Failed to register as default program on win 10 => Nepodařilo se nastavit jako výchozí program na Windows 10
Fin&d...\tCtrl+F => Nají&t...\tCtrl+F
&First Page\tHome => První &stránka\tHome
Fit &Content\tCtrl+3 => Přizpůsobit &obsah\tCtrl+3
Fit &Page\tCtrl+0 => Podle &stránky\tCtrl+0
Fit &Width\tCtrl+2 => &Podle šířky\tCtrl+2
Formatting the book... %d pages => Formátování knihy... %d stránek
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Instalovat PDF doplněk pro prohlížeče Firefox, Chrome a Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Ponechat nainstalovaný plugin &prohlížeč PDF (již není podporován)
&Last Page\tEnd => Pos&lední stránka\tEnd
Loading file %s... => Načítání souboru %s...
Make SumatraPDF my default PDF reader => Nastavit SumatraPDF jako výchozí PDF prohlížeč
New &window\tCtrl+N => Nové &okno\tCtrl+N
New version %s is available. Download new version? => Nová verze %s je k dispozici. Stáhnout novou verzi?
&Next Page\tRight Arrow => Další strá&nka\tŠipka vpravo
&No, thanks => &Ne, děkuji
Open in &Microsoft HTML Help => Otevřít v programu Microsoft HTML Help
&Open...\tCtrl+O => &Otevřít...\tCtrl+O
Opening document in SumatraPDF... => Otevírat dokumenty v SumatraPDF...
P&roperties\tCtrl+D => &Vlastnosti...\tCtrl+D
Pa&ge...\tCtrl+G => Strán&ka...\tCtrl+G
Pr&esentation\tCtrl+L => Pr&ezentace\tCtrl+L
Pr&esentation\tF5 => Pr&ezentace\tF5
previous: Pr&ezentace\tCtrl+L
&Previous Page\tLeft Arrow => &Předchozí stránka\tŠipka vlevo
Print as &image (requires more memory) => Tisknout jako &obrázek (vyžaduje více paměti)
&Print...\tCtrl+P => &Tisk...\tCtrl+P
Re&name...\tF2 => Přejme&novat...\tF2
&Remove Document => Odeb&rat dokument
Replace document &colors with Windows color scheme => Barvy dokumentu nahradit barevným s&chématem systému Windows
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Otočit do&leva\tCtrl+Shift+Num-
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Otočit dop&rava\tCtrl+Shift+Num+
Save As => Uložit jako...
&Save As...\tCtrl+S => &Uložit jako...\tCtrl+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => U&ložit zástupce...\tCtrl+Shift+S
Select &All\tCtrl+A => Vybrat &vše\tCtrl+A
Selekcja: => Výběr:
Show &pages continuously => Zobrazit stránky &průběžně
Show &Toolbar\tF8 => Zobrazit panel nás&trojů
&Single Page\tCtrl+6 => &Jedna stránka\tCtrl+6
&Skip this version => &Přeskočit tuto verzi
Some files to be installed are damaged or missing => Některé soubory potřebné pro instalaci jsou poškozené nebo nebyly nalezeny
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF je výchozím PDF prohlížečem
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF by měl být výchozím PDF prohlížečem
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Použít SumatraPDF jako &výchozí PDF prohlížeč
previous: Použij SumatraPDF jako &výchozí PDF prohlížeč
You have version %s => Používáte verzi %s


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk