Home : SumatraPDF : Galician translations Not logged in. Log in with GitHub

4 untranslated out of 377 total strings
Progress:
98%

Close All Tabs Add a translation... • see on Google Translate
Close Tabs To The Left Add a translation... • see on Google Translate
Delete Add a translation... • see on Google Translate
Manual On Website Add a translation... • see on Google Translate
%s annotation. Ctrl+click to edit. => %s anotación. Ctrl+clic para editar. Edit • see on Google Translate
&About => &Acerca de Edit • see on Google Translate
previous: Arred&or de
previous: A&cerca de
About SumatraPDF => Acerca do SumatraPDF Edit • see on Google Translate
previous: Arredor do SumatraPDF
previous: Aceca de SumatraPDF
&Actual Size => T&amaño actual Edit • see on Google Translate
Add Favorite => Engadir favorito Edit • see on Google Translate
previous: Engadir Favorito
Add page %s to favorites => Engadir a páxina %s aos favoritos Edit • see on Google Translate
previous: Engadir páxina %s aos favoritos
Add page %s to favorites with (optional) name: => Engadir páxina %s aos favoritos cun nome (opcional): Edit • see on Google Translate
Add to favorites => Engadir a favoritos Edit • see on Google Translate
Advanced => Avanzado Edit • see on Google Translate
&Advanced Options... => Opcións &avanzadas... Edit • see on Google Translate
previous: &Opcións avanzadas...
All files => Todos os ficheiros Edit • see on Google Translate
previous: Todos os arquivos
&All selected pages => Tod&as as páxinas seleccionadas Edit • see on Google Translate
previous: &Todas as páxinas seleccionadas
All supported documents => Todos os documentos compatibles Edit • see on Google Translate
previous: Todos os documentos admitidos
previous: Todos os documentos soportados
Annotations => Anotacións Edit • see on Google Translate
Application: => Aplicación: Edit • see on Google Translate
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Seguro que queres desinstalar SumatraPDF? Edit • see on Google Translate
Associate with PDF files? => Asociar con ficheiros PDF? Edit • see on Google Translate
previous: Asociar con arquivos PDF?
Attachment: %s => Anexo: %s Edit • see on Google Translate
previous: Adxunto: %s
Author: => Autor: Edit • see on Google Translate
Author: %s => Autor: %s Edit • see on Google Translate
Automatic => Automático Edit • see on Google Translate
Automatically check for &updates => Comprobar se hai actualizacións a&utomaticamente Edit • see on Google Translate
previous: Comprobar actualizacións automáticamente
previous: Comprobar se hai &actualizacións automáticamente
&Back => &Volver Edit • see on Google Translate
Background Color: => Cor de fondo Edit • see on Google Translate
previous: cor de fondo
&Book View => Vista de li&bro Edit • see on Google Translate
Book View => Vista de libro Edit • see on Google Translate
previous: Vista Libro
Bookmark shortcut to page %s of %s => Atallo de marcador á páxina %s de %s Edit • see on Google Translate
Bookmark Shortcuts => Atallos de marcadores Edit • see on Google Translate
Bookmarks => Marcadores Edit • see on Google Translate
Border: %d => Bordo: %d Edit • see on Google Translate
Bytes => Bytes Edit • see on Google Translate
Can't connect to the Internet (error %#x). => Non se pode conectar a Internet (error %#x). Edit • see on Google Translate
&Cancel => &Cancelar Edit • see on Google Translate
Cancel => Cancelar Edit • see on Google Translate
Cannot print this file => Non se pode imprimir este ficheiro Edit • see on Google Translate
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Non se pode iniciar o comando de busca inversa. Revisa a liña de comandos na configuración. Edit • see on Google Translate
previous: Non se pode iniciar comando de búsqueda inversa. Por favor, revisa a liña de comandos nos axustes.
previous: Non se pode iniciar o comando de búsqueda inversa. Revisa a liña de comandos na confiiguración.
&Caret => &Circunflexo Edit • see on Google Translate
Change Language => Cambiar lingua Edit • see on Google Translate
previous: Cambiar lingua (Change Language)
previous: Cambiar a lingua
previous: Cambiar a lingua (Change Language)
[Changes detected; refreshing] %s => [Cambios detectados; actualizando] %s Edit • see on Google Translate
Check for &Updates => Buscar actualizacións Edit • see on Google Translate
previous: &Comprobar nova versión
previous: Comprobar a&ctualizacións
previous: Buscar a&ctualizacións
previous: Buscar act&ualizacións
Checking for update... => Comprobar actualizacións Edit • see on Google Translate
CHM documents => Documentos CHM Edit • see on Google Translate
Circle => Círculo Edit • see on Google Translate
Cleared history of %d files, deleted thumbnails. => Limpado historial de %d ficheiros, eliminadas miniaturas. Edit • see on Google Translate
Clearing history... => Limpando historial... Edit • see on Google Translate
&Close => Pe&char Edit • see on Google Translate
Close => Pechar Edit • see on Google Translate
Close Other Tabs => Pechar outras lapelas Edit • see on Google Translate
Close Tabs To The Right => Pechar lapelas á dereita Edit • see on Google Translate
Collapse All => Contraer todo Edit • see on Google Translate
Color: => cor Edit • see on Google Translate
Comic books => Albumes de cómic Edit • see on Google Translate
Command Palette => Paleta de comando Edit • see on Google Translate
Compatibility => Compatibilidade Edit • see on Google Translate
Contents: => Contidos: Edit • see on Google Translate
&Continue installing 32-bit version => Continuar instalando a versión de 32 bits Edit • see on Google Translate
Continuous => Contínuo Edit • see on Google Translate
Continuous Book View => Vista de libro continua Edit • see on Google Translate
previous: Vista continua de libro
Continuous Facing => Páxina dobre continua Edit • see on Google Translate
Contribute Translation => Axudar coa traducción Edit • see on Google Translate
previous: Contribuir na traducción
Copy &Image => Copiar a &imaxe Edit • see on Google Translate
Copy &Link Address => Copiar o enderezo da &ligazón Edit • see on Google Translate
previous: Copar enderezo da ligazón
previous: Copar o enderezo da &ligazón
Copy Co&mment => Copiar o comentario Edit • see on Google Translate
previous: Copiar Co&mentario
previous: Copiar o co&mentario
Copy File Path => Copiar camiño do ficheiro Edit • see on Google Translate
&Copy Selection => &Copiar a selección Edit • see on Google Translate
previous: &Copiar Selección
Copy To Clipboard => Copiar ao portapapeis Edit • see on Google Translate
&Copy To Clipboard => &Copiar ao portapapeis Edit • see on Google Translate
copying text => copiando texto Edit • see on Google Translate
Copying text was denied (copying as image only) => Impediuse copiar texto (estase a copiar só como imaxe) Edit • see on Google Translate
previous: Copiar texto foi denegado (copiando só coma imaxe)
Copyright: => Copyright: Edit • see on Google Translate
Could not obtain Printer properties => Non se puideron obter as propiedades da impresora Edit • see on Google Translate
previous: Non se poden obter as propiedades da impresora
Couldn't create the installation directory => Non se puido crear o cartafol de instalación Edit • see on Google Translate
Couldn't get printer name => Non se puido obter nome da impresora Edit • see on Google Translate
Couldn't initialize printer => Non se puido inicializar a impresora Edit • see on Google Translate
previous: Non se pode inicializar a impresora
Couldn't install PDF previewer => Non se puido instalado o previsualizador de PDF Edit • see on Google Translate
Couldn't install PDF search filter => Non se puido instalar o filtro de busca de PDF Edit • see on Google Translate
Couldn't render the page => Non se puido presentar a páxina Edit • see on Google Translate
previous: Non se pode compoñer a páxina
previous: Non se pode mostrar a páxina
previous: Non se pode xerar a vista da páxina
Couldn't uninstall browser plugin => Non se puido desinstalar o engadido do navegador Edit • see on Google Translate
Couldn't uninstall PDF previewer => Non se puido desinstalar o previsualizador de PDFs Edit • see on Google Translate
previous: Non se puido desintalar o previsualizador de PDF
previous: Non se puido desintalar o previsualizador de PDF
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Non se pode desinstalar o filtro de busca do Sumatra Edit • see on Google Translate
Couldn't write %s to disk => Non se puido escribir %s no disco Edit • see on Google Translate
Create Annotation &Under Cursor => Crear anotación baixo o p&unteiro Edit • see on Google Translate
previous: Crear anotación baixo o c&ursor
Create Annotation From Selection => Crear anotacion a partir da selección Edit • see on Google Translate
Created: => Creado: Edit • see on Google Translate
Current file => Ficheiro actual Edit • see on Google Translate
Cursor position: => Posición do punteiro Edit • see on Google Translate
Custom &Zoom... => Aumento personali&zado... Edit • see on Google Translate
Dark => Escuro Edit • see on Google Translate
Darker => Máis escuro Edit • see on Google Translate
Date: => Data: Edit • see on Google Translate
Default &Layout: => Disposición por defecto: Edit • see on Google Translate
Default &Zoom: => &Aumento por defecto: Edit • see on Google Translate
previous: Aumento por defecto:
Delete Annotation => Eliminar anotación Edit • see on Google Translate
Denied Permissions: => Permisos denegados: Edit • see on Google Translate
&Discard changes => &Descartar cambios Edit • see on Google Translate
DjVu documents => Documentos DjVu Edit • see on Google Translate
Document Properties => Propiedades do documento Edit • see on Google Translate
&Don't ask me again => Non preguntar de novo Edit • see on Google Translate
Don't install => Non instalar Edit • see on Google Translate
Download 64-bit version => Baixar versión de 64 bits Edit • see on Google Translate
E&xit => Sa&ír Edit • see on Google Translate
E&xit Fullscreen => Sa&ír da pantalla completa Edit • see on Google Translate
Edit %s Annotation => Editar %s anotación Edit • see on Google Translate
Edit Annotations => Editar anotacións Edit • see on Google Translate
Enter password => Insira o contrasinal Edit • see on Google Translate
previous: Introduza o contrasinal
previous: Introduce o contrasinal
Enter password for %s => Insira contrasinal para %s Edit • see on Google Translate
previous: Introduza contrasinal para %s
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Insira a liña de comandos a invocar cando prema dúas veces no documento PDF: Edit • see on Google Translate
previous: Introduza a liña de comandos a invocar cando faga dobre-click sobre o documento PDF:
EPUB ebooks => Documentos EPUB Edit • see on Google Translate
Error => Erro Edit • see on Google Translate
Error loading %s => Erro cargando %s Edit • see on Google Translate
&Even pages only => &Páxinas pares só Edit • see on Google Translate
Expand All => Expandir todo Edit • see on Google Translate
F&avorites => F&avoritos Edit • see on Google Translate
F&orward => A&vanzar Edit • see on Google Translate
F&ullscreen => P&antalla completa Edit • see on Google Translate
Facing => Páxina dobre Edit • see on Google Translate
&Facing => Páxina &dobre Edit • see on Google Translate
Failed to delete uninstaller registry keys => Fallou o borrado das claves de rexistro Edit • see on Google Translate
Failed to rename the file! => Fallouse ao renomear o ficheiro Edit • see on Google Translate
Failed to save a file => Erro ao salvar o arquivo. Edit • see on Google Translate
Failed to write the extended file extension information to the registry => Non se puido escribir a información de extensión do ficheiro no rexistro Edit • see on Google Translate
Failed to write the uninstallation information to the registry => Fallouse ao escribir a información de desintalación no rexistro Edit • see on Google Translate
Fast Web View => Vista web rápida Edit • see on Google Translate
Favorites => Favoritos Edit • see on Google Translate
FictionBook documents => Documentos FictionBook Edit • see on Google Translate
&File => &Ficheiro Edit • see on Google Translate
previous: &Arquivo
File: => Ficheiro: Edit • see on Google Translate
File %s not found => Ficheiro %s non atopado Edit • see on Google Translate
File Attachment => Ficheiro anexo Edit • see on Google Translate
File Size: => Tamaño do ficheiro: Edit • see on Google Translate
previous: Tamaño de arquivo:
Fin&d... => Atopa&r... Edit • see on Google Translate
Find => Procurar Edit • see on Google Translate
Find: => Procura: Edit • see on Google Translate
Find Next => Atopar seguinte Edit • see on Google Translate
previous: Atopar Seguinte
Find Previous => Atopar anterior Edit • see on Google Translate
previous: Atopar Anterior
&Find what: => &Atopar que: Edit • see on Google Translate
&First Page => &Primeira páxina Edit • see on Google Translate
Fit &Content => Axustar &contido Edit • see on Google Translate
Fit &Page => Axustar &páxina Edit • see on Google Translate
Fit &Width => Axustar &largura Edit • see on Google Translate
Fit a Single Page => Axustar a páxina única Edit • see on Google Translate
Fit Content => Axustar contido Edit • see on Google Translate
previous: Axustar Contido
Fit Page => Páxina enteira Edit • see on Google Translate
&Fit pages to printable area => &Axustar páxinas á área imprimible Edit • see on Google Translate
Fit Width => Axustar ao ancho Edit • see on Google Translate
Fit Width and Show Pages Continuously => Axustar ancho e amosar páxinas seguidas Edit • see on Google Translate
Fonts: => Tipos de letra: Edit • see on Google Translate
previous: Fontes:
Found text at page %s => Atopado texto na páxina %s Edit • see on Google Translate
Found text at page %s (again) => Atopado texto na páxina %s (de novo) Edit • see on Google Translate
&Free Text => Texto &libre Edit • see on Google Translate
Frequently Read => Lido decote Edit • see on Google Translate
GB => GB Edit • see on Google Translate
Get Fonts Info => Obter información do tipo de letra Edit • see on Google Translate
&Go To => Ir &a Edit • see on Google Translate
Go to page => Ir a páxina Edit • see on Google Translate
&Go to page: => &Ir á páxina: Edit • see on Google Translate
&Help => A&xuda Edit • see on Google Translate
Hide &Options => Agochar as &opcións Edit • see on Google Translate
Hide frequently read => Agachar o lido decote Edit • see on Google Translate
&Highlight => &Resaltado Edit • see on Google Translate
Hint: Use the F3 key for finding again => Usar "F3" para amosar seguinte resultado Edit • see on Google Translate
Icon: => Icona Edit • see on Google Translate
Image files (*.%s) => Ficheiros de imaxe (*.%s) Edit • see on Google Translate
Images => Imaxes Edit • see on Google Translate
Ink => Trazo Edit • see on Google Translate
Install and relaunch => Instalar e volver iniciar Edit • see on Google Translate
Install for all users => Instalar para todos os usuarios Edit • see on Google Translate
Install SumatraPDF => Instalar SumatraPDF Edit • see on Google Translate
Install SumatraPDF in &folder: => Instalar SumatraPDF no &cartafol: Edit • see on Google Translate
Installation failed! => Fallou a instalación! Edit • see on Google Translate
Installation in progress... => Instalación en curso... Edit • see on Google Translate
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS => Instalando o SumatraPDF de 32-bit en sistema de 64-bit Edit • see on Google Translate
Interior Color: => Cor interior: Edit • see on Google Translate
KB => KB Edit • see on Google Translate
&Keyboard Shortcuts => Atallos de &teclado Edit • see on Google Translate
&Last Page => Ú<ima páxina Edit • see on Google Translate
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Deixar que o buscador de escritorio de Windos &busque nos documentos de PDF Edit • see on Google Translate
Let Windows show &previews of PDF documents => Deixar que Windows mostre &previsualizacións de documentos PDF Edit • see on Google Translate
Light => Claro Edit • see on Google Translate
Line => Liña Edit • see on Google Translate
Line End: => Liña final: Edit • see on Google Translate
Line Start: => Liña inicial: Edit • see on Google Translate
Loading %s ... => Cargando %s ... Edit • see on Google Translate
&Magnification: => &Ampliación: Edit • see on Google Translate
previous: &Aumento:
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Facer o SumatraPDF a aplicación por defecto para arquivos PDF? Edit • see on Google Translate
Man&ga Mode => Modo Man&ga Edit • see on Google Translate
&Manual => Manual de Instruccións Edit • see on Google Translate
Match Case => Coincidir maiúsculas e minúsculas Edit • see on Google Translate
&Match case => &Coincidencia maiúsculas/minúsculas Edit • see on Google Translate
MB => MB Edit • see on Google Translate
Mobi documents => Documentos Mobi Edit • see on Google Translate
Modified: => Modificado: Edit • see on Google Translate
New &window => Nova &xanela Edit • see on Google Translate
New version available => Nova versión dispoñible Edit • see on Google Translate
&Next Page => Segui&nte páxina Edit • see on Google Translate
Next Page => Páxina seguinte Edit • see on Google Translate
&No => &Non Edit • see on Google Translate
No matches were found => Non se atoparon coincidencias Edit • see on Google Translate
No result found around line %u in file %s => Non se atopou resultado arredor da liña %u no ficheiro %s Edit • see on Google Translate
No synchronization file found => Non se atopou ficheiro de sincronización Edit • see on Google Translate
No synchronization info at this position => Non hai datos de sincronización nesta posición Edit • see on Google Translate
Number of Pages: => Número de Páxinas: Edit • see on Google Translate
&Odd pages only => &Só páxinas impares Edit • see on Google Translate
(of %d) => (de %d) Edit • see on Google Translate
OK => OK Edit • see on Google Translate
Opacity: => Opacidade: Edit • see on Google Translate
Opacity: %d => Opacidade: %d Edit • see on Google Translate
Open => Abrir Edit • see on Google Translate
Open &in PDF-XChange => Abrir no PDF-XChange Edit • see on Google Translate
Open a document... => Abrir un documento... Edit • see on Google Translate
Open Attachment => Abrir anexo Edit • see on Google Translate
Open Directory in &Double Commander => Abrir directorio no &Double Commander Edit • see on Google Translate
Open Directory in &Explorer => Abrir directorio no &explorador Edit • see on Google Translate
Open Directory in &Total Commander => Abrir directorio no &Total Commander Edit • see on Google Translate
Open Directory in Directory &Opus => Abrir directorio no Directory &Opus Edit • see on Google Translate
&Open Document => Abrir documento Edit • see on Google Translate
previous: Abrir Documento
Open Embedded PDF => Abrir PDF inserido Edit • see on Google Translate
Open in %s => Abrir en %s Edit • see on Google Translate
Open in &Adobe Reader => Abrir no &Adobe Reader Edit • see on Google Translate
Open in &Foxit Reader => Abrir no &Foxit Reader Edit • see on Google Translate
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Abrir no Microsoft XPS-Viewer Edit • see on Google Translate
Open in Microsoft &HTML Help => Abrir na axuda Microsoft &HTML Edit • see on Google Translate
Open In New Window => Abrir en xanela nova Edit • see on Google Translate
&Open... => &Abrir... Edit • see on Google Translate
&Options => &Opcións Edit • see on Google Translate
&Options... => &Opcións... Edit • see on Google Translate
P&roperties => P&ropiedades Edit • see on Google Translate
Pa&ge... => Pá&xina... Edit • see on Google Translate
Page: => Páxina: Edit • see on Google Translate
Page %s => Páxina %s Edit • see on Google Translate
(page %s) => (páxina %s) Edit • see on Google Translate
Page number %u inexistant => Non existe a páxina %u Edit • see on Google Translate
Page scaling => Escalado de páxina Edit • see on Google Translate
Page Size: => Tamaño de páxina: Edit • see on Google Translate
PalmDoc documents => Documentos PalmDoc Edit • see on Google Translate
&Password: => &Contrasinal: Edit • see on Google Translate
PDF Document => Documento PDF Edit • see on Google Translate
PDF documents => Documentos PDF Edit • see on Google Translate
PDF Optimizations: => Optimización de PDF: Edit • see on Google Translate
PDF Producer: => Productor do PDF: Edit • see on Google Translate
PDF Version: => Versión PDF: Edit • see on Google Translate
&Pin Document => &Marcar Documento Edit • see on Google Translate
Please close %s to proceed! => Peche %s para continuar Edit • see on Google Translate
Please wait - loading... => Prégase agardar, cargando... Edit • see on Google Translate
Please wait - rendering... => Agarde por favor - compoñendo... Edit • see on Google Translate
Poly Line => Liña polivinílica Edit • see on Google Translate
Polygon => Polígono Edit • see on Google Translate
Popup: %d 0 R => Aparecer: %d 0 R Edit • see on Google Translate
Postscript documents => Documentos Postscript Edit • see on Google Translate
Pr&esentation => Pr&esentación Edit • see on Google Translate
Previous Page => Páxina anterior Edit • see on Google Translate
&Previous Page => &Páxina anterior Edit • see on Google Translate
Print => Imprimir Edit • see on Google Translate
Print range => Imprimir un rango Edit • see on Google Translate
&Print... => &Imprimir... Edit • see on Google Translate
&Print... (denied) => &Imprimir... (denegado) Edit • see on Google Translate
Printer with given name doesn't exist => A impresora co nome indicado non existe Edit • see on Google Translate
printing document => imprimindo documento Edit • see on Google Translate
Printing in progress. => Impresión en curso. Edit • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and quit? => Aínda se está imprimindo. Abortar e saír? Edit • see on Google Translate
previous: Ainda se está imprimindo. Quere detela e saír?
Printing is still in progress. Abort and start over? => Aínda se está imprimino. Abortar e comezar de novo? Edit • see on Google Translate
previous: A impresión está aínda en curso. Detela e recomezar?
Printing page %d of %d... => Imprimir páxina %d de %d... Edit • see on Google Translate
Printing problem. => Problema de impresión. Edit • see on Google Translate
Properties... => Propiedades... Edit • see on Google Translate
Re&name... => Cambiar &nome... Edit • see on Google Translate
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d => Rectángulo: x=%d y=%d dx=%d dy=%d Edit • see on Google Translate
Redact => Redactar Edit • see on Google Translate
Remember &opened files => Lembrar ficheiros abertos Edit • see on Google Translate
&Remember the password for this document => &Lembrar o contrasinal para este documento Edit • see on Google Translate
&Remember these settings for each document => &Lembrar estes axustes para cada documento Edit • see on Google Translate
Remove from favorites => Eliminar de favoritos Edit • see on Google Translate
&Remove From History => Elimina&r do historial Edit • see on Google Translate
Remove page %s from favorites => Eliminar páxina %s de favoritos Edit • see on Google Translate
Rename To => Renomear como Edit • see on Google Translate
Rotate &Left => Rotar &esquerda Edit • see on Google Translate
Rotate &Right => Rotar de&reita Edit • see on Google Translate
S&election => S&elección Edit • see on Google Translate
S&quiggly => O&ndulado Edit • see on Google Translate
Save Annotations to existing PDF => Gardar anotacións ó PDF existente Edit • see on Google Translate
Save annotations? => Gardar anotacións? Edit • see on Google Translate
&Save As... => &Gardar como... Edit • see on Google Translate
Save Attachment... => Gardar anexo... Edit • see on Google Translate
Save changes to a new PDF => Gardar anotacións a un novo PDF Edit • see on Google Translate
Save changes to existing PDF => Gardar cambios nun PDF existente Edit • see on Google Translate
Save Embedded File... => Gardar ficheiro inserido... Edit • see on Google Translate
Save S&hortcut... => Gardar ata&llo... Edit • see on Google Translate
Save to &new PDF => Gardar en PDF &novo Edit • see on Google Translate
&Save to existing PDF => Gardar a PDF exi&stente Edit • see on Google Translate
Saved annotations to '%s' => Gardáronse as anotacións a '%s' Edit • see on Google Translate
Saving of '%s' failed with: '%s' => O gardado de '%s' fallou con: '%s' Edit • see on Google Translate
Search With &Bing => Buscar con &Bing Edit • see on Google Translate
Search With &Google => Buscar con &Google Edit • see on Google Translate
&Search With Google => Bu&scar con Google Edit • see on Google Translate
Searching %d of %d... => Procurando %d de %d... Edit • see on Google Translate
Select &All => Seleccion&ar todo Edit • see on Google Translate
previous: Seleccionar Todo
Select content with Ctrl+left mouse button => Seleccionar contido con Ctrl+botón esquerdo do rato Edit • see on Google Translate
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Escolla o cartafol onde quere instalar SumatraPDF Edit • see on Google Translate
Selection: => Selección: Edit • see on Google Translate
Send by &E-mail... => Enviar por email... Edit • see on Google Translate
Set inverse search command-line => Establecer liña de comandos da procura inversa Edit • see on Google Translate
previous: Establecer procura inversa
&Settings => &Axustes Edit • see on Google Translate
Show &Bookmarks => Amosar &marcadores Edit • see on Google Translate
previous: Mostrar os &marcadores
Show &Favorites => Amosar &favoritos Edit • see on Google Translate
Show &Pages Continuously => Amosar páxinas seguidas Edit • see on Google Translate
Show &Scrollbars => Amosr barra&s de desprazamento Edit • see on Google Translate
Show &Toolbar => Amosar barra de ferramentas Edit • see on Google Translate
Show Book&marks => Amosar &marcadores Edit • see on Google Translate
Show Favorites => Amosar favoritos Edit • see on Google Translate
previous: Amosar Favoritos
Show frequently read => Amosar lidos decote Edit • see on Google Translate
Show in &folder => Amosar no carta&fol Edit • see on Google Translate
Show in folder => Amosar no cartafol Edit • see on Google Translate
Show Scr&ollbars => Amosar barras de desprazament&o Edit • see on Google Translate
Show the &bookmarks sidebar when available => Amosar a &barra de marcadores cando estea dispoñible Edit • see on Google Translate
previous: Amosar a barra de marcadores cando estea dispoñible
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Reducir páxinas á área imprimible (se for necesario) Edit • see on Google Translate
&Single Page => Páxina &única Edit • see on Google Translate
Single Page => Unha soa páxina Edit • see on Google Translate
Skip this version => Omitir esta versión Edit • see on Google Translate
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Desculpe, isto non debería ocorrer\n\nPor favor, prema 'Cancelar', se quere axudarnos a reparar o motivo deste erro. Edit • see on Google Translate
previous: Desculpe, isto non debería ocurrir\n\nPor favor, prema 'Cancelar', se quere axudarnos a reparar a causa deste erro.
Source file %s has no synchronization point => O ficheiro de orixe %s non ten punto de sincronización Edit • see on Google Translate
Square => Cadrado Edit • see on Google Translate
&Stamp => &Selo Edit • see on Google Translate
Start SumatraPDF => Iniciar SumatraPDF Edit • see on Google Translate
&Strike Out => Ri&scado Edit • see on Google Translate
Subject: => Asunto: Edit • see on Google Translate
SumatraPDF %s Installer => Instalador %s SumatraPDF Edit • see on Google Translate
SumatraPDF %s Uninstaller => Desinstalador %s SumatraPDF Edit • see on Google Translate
SumatraPDF crashed => SumatraPDF fallou Edit • see on Google Translate
SumatraPDF has been uninstalled. => Desintalouse SumatraPDF Edit • see on Google Translate
SumatraPDF installation not found. => Non se atopou ningunha instalación de SumatraPDF. Edit • see on Google Translate
SumatraPDF Options => Opcións de SumatraPDF Edit • see on Google Translate
SumatraPDF Update => Actualización de SumatraPDF Edit • see on Google Translate
SVG documents => documentos SVG Edit • see on Google Translate
Synchronization file cannot be opened => O ficheiro de sincronización non pode abrirse Edit • see on Google Translate
Tagged PDF => Etiquetado PDF Edit • see on Google Translate
previous: PDF etiquetado
&Text => &Texto Edit • see on Google Translate
Text Alignment: => Aliñación do texto: Edit • see on Google Translate
Text Color: => Cor do texto: Edit • see on Google Translate
Text documents => Documentos de texto Edit • see on Google Translate
Text Size: => Tamaño do texto: Edit • see on Google Translate
Text Size: %d => Tamaño do texto: %d Edit • see on Google Translate
Thank you for choosing SumatraPDF! => Graciñas por escoller SumatraPDF! Edit • see on Google Translate
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Parabéns! Xa tes SumatraPDF instalado. Edit • see on Google Translate
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => O instalador danouse. Por favor, descárgueo de novo.\nDesculpe as molestias! Edit • see on Google Translate
previous: O instalador está corrompido. Descárgao de novo.
&Theme => &Tema Edit • see on Google Translate
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Este documento usa características non compatibles (%s) e pode non presentarse correctamente. Edit • see on Google Translate
Title: => Título: Edit • see on Google Translate
Translate with &DeepL => Traducido con &DeepL Edit • see on Google Translate
&Translate With Google => &Traducido con Google Edit • see on Google Translate
&Underline => S&ubliñado Edit • see on Google Translate
Uninstall SumatraPDF => Desinstalar SumatraPDF Edit • see on Google Translate
Uninstallation failed => Fallou a desinstalación Edit • see on Google Translate
Uninstallation in progress... => Desinstalación en procreso... Edit • see on Google Translate
Unknown source file (%s) => Ficheiro de orixe descoñecido (%s) Edit • see on Google Translate
previous: Ficheiros de orixe descoñecidos (%s)
Unsaved annotations => Anotacións sen gardar Edit • see on Google Translate
Unsaved annotations in '%s' => Anotacións sen gardar en '%s' Edit • see on Google Translate
Use &tabs => Usar &lapelas Edit • see on Google Translate
&Use original page sizes => &Usar tamaños de páxina orixinais Edit • see on Google Translate
&View => &Ver Edit • see on Google Translate
View => Ver Edit • see on Google Translate
Visit &Website => Visitar a páxina &web Edit • see on Google Translate
previous: Visitar o &Website
Warning => Aviso Edit • see on Google Translate
&Window => &Xanela Edit • see on Google Translate
XPS documents => Documentos XPS Edit • see on Google Translate
&Yes => &Si Edit • see on Google Translate
You have the latest version. => Tes a última versión Edit • see on Google Translate
previous: Ten vostede a última versión
You have unsaved annotations => Tes anotacións sen gardar Edit • see on Google Translate
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? => Tes a versión '%s' e está dispoñíbel a versión '%s'.\nQueres instalar a nova versión? Edit • see on Google Translate
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? => Estas a instalar o SumatraPDF de 32-bit nun sistema de 64-bit.\nQueres descargar a versión\nde 64-bit? Edit • see on Google Translate
&Zoom => &Aumento Edit • see on Google Translate
previous: &Zoom
previous: &Ampliar
Zoom => Aumento Edit • see on Google Translate
previous: Zoom
previous: Ampliar
Zoom factor => Factor de aumento Edit • see on Google Translate
Zoom In => Ampliar Edit • see on Google Translate
previous: Achegar zoom
Zoom Out => Reducir Edit • see on Google Translate
previous: Afastar zoom

122 unused strings:

%s annotation. Ctrl+click to select. Ctrl+dbl click to edit.
Colapse All
&Copy Selection \tCtrl-C
&Copy To Clipboard\tCtrl-C
Create Annotation Under Cursor
&Discard
Discard
Hide &Favorites
&Highlight\ta
&Highlight\tA
Open Directory in Direcotry &Opus
Save annoations?
Save Annotations to existing PDF\tCtrl+Shift+S
Selekcja:
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs
You have unsaved annotations. Save them?
%s installation not found. => %s instalación non atopada.
%s of %s => %s de %s
&Actual Size\tCtrl+1 => &Tamaño actual\tCtrl+1
previous: &Tamaño real\tCtrl+1
Add child => Engadir secundario
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Engadir páxina %s aos favoritos\tCtrl+B
Add PDF as a child => Engadir PDF como secundario
Add PDF as a sibling => Engadir PDF como relacionado
Add sibling => Engadir relacionado
Are you sure you want to uninstall %s? => Estás seguro de desinstalar %s?
&Back\tAlt+Left Arrow => &Atrás\tAlt+Frecha esquerda
previous: &Atrás\tAlt+Flecha esquerda
&Book View\tCtrl+8 => Vista de li&bro\tCtrl+8
previous: Vista de &libro\tCtrl+8
Book&marks\tF12 => &Marcadores\tF12
previous: Preferidos\tF12
Caret => Caret (V invertido)
&Close\tCtrl+W => Pe&char\tCtrl+W
previous: &Pechar\tCtrl+W
Color => Cor
&Copy Selection\tCtrl+C => &Copiar selección\tCtrl+C
previous: &Copiar Selección\tCtrl+C
Couldn't create temporary directory => Non se puido crear o cartafol temporal
Couldn't install browser plugin => Non se puido instalar o engadido para o navegador
Couldn't obtain temporary directory => Non se puido obter o cartafol temporal
previous: Non se deu obtido o cartafol temporal
Couldn't remove installation directory => Non se puido eliminar o cartafol de instalación
Couldn't remove the shortcut => Non se puido eliminar o atallo
Couldn't uninstall PDF search filter => Non se puido desinstalar o filtro de buscas de PDF
Create Annotation => Crear anotación
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => &Aumento a medida...\tCtrl+Y
Default PDF reader can't be changed in portable mode => O lector de PDF por defecto non pode trocarse en modo portable
Delete Annotation\tDel => Borrar anotación
Download => Descargar
E&xit\tCtrl+Q => &Saír\tCtrl+Q
previous: Sai&r\tCtrl+Q
Edit => Editar
Edit Bookmarks => Editar marcadores
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Erro: non se puido executar SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Erro: non se atopou SumatraPDF!
Error: The document couldn't be downloaded! => Erro: o documento non se puido descargar!
Export Bookmarks => Exportar marcadores
F&orward\tAlt+Right Arrow => Adiante\tAlt+Right Arrow
F&ullscreen\tCtrl+L => &Pantalla completa\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => A toda pantalla\tCtrl+Shift+L
F&ullscreen\tF11 => A toda pantalla\tCtrl+Shift+L
&Facing\tCtrl+7 => &Dúas páxinas\tCtrl+7
Failed to copy uninstaller to temp directory => Fallou a copia do desinstalador no cartafol temporal
Failed to create a shortcut => Fallou a creación do atallo
Failed to register as default program on win 10 => Non se puido rexistrar como programa por defecto en Windows 10
Fin&d...\tCtrl+F => Procura...\tCtrl+F
&First Page\tHome => Primeira páxina\tHome
Fit &Content\tCtrl+3 => Axustar &contido\tCtrl+3
previous: Axustar &Contido\tCtrl+3
Fit &Page\tCtrl+0 => &Páxina enteira\tCtrl+0
Fit &Width\tCtrl+2 => Axustar ao ancho\tCtrl+2
Formatting the book... %d pages => Dándolle formato ao libro... %d páxinas
Free Text => Texto libre
Highlight => Realzar
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Instalar o engadido de &navegador de PDFs para Firefox, Chrome e Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Manter instalado o engadido PDF do &navegador (sen soporte)
previous: Manter instalado o complemento PDF do &navegador (sen soporte)
&Last Page\tEnd => Última páxina\tEnd
Loading file %s... => Cargando o ficheiro %s...
Make SumatraPDF my default PDF reader => Facer do SumatraPDF o lector PDF predefinido
previous: Facer do SumatraPDF o leitor PDF por defecto
New &window\tCtrl+N => Nova xa&nela\tCtrl+N
previous: Nova &xanela\tCtrl+N
New Bookmarks => Novos marcadores
New version %s is available. Download new version? => A nova versión %s está dispoñible. ¿Desexa obtela?
&Next Page\tRight Arrow => Páxina seguinte\t->
&No, thanks => &Non, grazas
Open in &Microsoft HTML Help => Abrir no Microsoft HTML Help
&Open...\tCtrl+O => A&brir...\tCtrl+O
Opening document in SumatraPDF... => Abrindo o documento en SumatraPDF...
P&roperties\tCtrl+D => P&ropiedades\tCtrl+D
Pa&ge...\tCtrl+G => Páxina...\tCtrl+G
Pr&esentation\tCtrl+L => Pr&esentación\tCtrl+L
Pr&esentation\tF5 => Pr&esentación\tCtrl+L
&Previous Page\tLeft Arrow => Páxina anterior\t<-
Print as &image (requires more memory) => Imprimir como &imaxe (precisará de máis memoria)
&Print...\tCtrl+P => &Imprimir...\tCtrl+P
Re&name...\tF2 => Re&nomear...\tF2
&Remove Document => &Borrar documento
previous: &Borrar Documento
Remove Item => Borrar elemento
Replace document &colors with Windows color scheme => Cambiar as &cores do documento pola paleta de cores de Windows
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Xirar á esquerda\tCtrl+Shift+-
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Xirar á dereita\tCtrl+Shift++
Save Annotations => Gardar anotacións
Save As => Gardar como
previous: Salvar como
&Save As...\tCtrl+S => &Gardar como...\tCtrl+S
previous: &Salvar como...\tCtrl+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Gardar atallo...\tCtrl+Shift+S
previous: Gardar Atallo...\tCtrl+Shift+S
Select &All\tCtrl+A => Seleccion&ar todo\tCtrl+A
previous: Seleccionar Todo\tCtrl+A
Select Annotation in Editor => Seleccionar anotación no editor
Show &Bookmarks\tF12 => Amosar &marcadores\tF12
Show &pages continuously => Amosar páxinas seguidas
Show &Toolbar\tF8 => Amosar barra de ferramentas
Show Book&marks\tF12 => Amosar &marcadores\tF12
&Single Page\tCtrl+6 => Unha &soa páxina\tCtrl+6
previous: &Páxina única\tCtrl+6
&Skip this version => Ignorar esta versión
Some files to be installed are damaged or missing => Algúns ficheiros a instalar están danados ou faltan
previous: Algúns ficheiros que se precisan instalar están danados ou faltan
Sort By => Ordenar por
Squiggly => Zigzag
Stamp => Selo
Strike Out => Riscar
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF é o seu lector de PDF por defecto
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF será agora o seu lector de PDF por defecto
Support SumatraPDF => Asistencia do SumatraPDF
Tag (big first) => Etiqueta (grande primeiro)
Tag (small first) => Etiqueta (pequena primeiro)
Text => Texto
Thank you for choosing RA-MICRO PDF! => Grazas por escoller RA-MICRO PDF!
Underline => Subliñado
&Underline\tu => Subliñar
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Emprega SumatraPDF como o lector de PDF por &defecto
You have version %s => A versión actual é %s
previous: A súa versión é %s


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk