Home : SumatraPDF : Macedonian translations Not logged in. Log in with Twitter

53 untranslated out of 340 total strings
Progress:
84%

&Caret Add a translation... • see on Google Translate
Circle Add a translation... • see on Google Translate
&Copy Selection \tCtrl-C Add a translation... • see on Google Translate
Couldn't get printer name Add a translation... • see on Google Translate
Couldn't uninstall Sumatra search filter Add a translation... • see on Google Translate
Create Annotation &Under Cursor Add a translation... • see on Google Translate
Delete Annotation\tDel Add a translation... • see on Google Translate
E&xit Fullscreen Add a translation... • see on Google Translate
Failed to register as default program on win 10 Add a translation... • see on Google Translate
&Free Text Add a translation... • see on Google Translate
&Highlight\ta Add a translation... • see on Google Translate
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS Add a translation... • see on Google Translate
Line Add a translation... • see on Google Translate
New &window\tCtrl+N Add a translation... • see on Google Translate
Open Embedded PDF Add a translation... • see on Google Translate
Poly Line Add a translation... • see on Google Translate
Polygon Add a translation... • see on Google Translate
Redact Add a translation... • see on Google Translate
&Remove From History Add a translation... • see on Google Translate
S&election Add a translation... • see on Google Translate
S&quiggly Add a translation... • see on Google Translate
Save Annotations to existing PDF Add a translation... • see on Google Translate
Save annotations? Add a translation... • see on Google Translate
Save changes to existing PDF Add a translation... • see on Google Translate
Save Embedded File... Add a translation... • see on Google Translate
Save to &new PDF Add a translation... • see on Google Translate
&Save to existing PDF Add a translation... • see on Google Translate
Search With &Bing Add a translation... • see on Google Translate
Search With &Google Add a translation... • see on Google Translate
&Search With Google Add a translation... • see on Google Translate
Select Annotation in Editor Add a translation... • see on Google Translate
Show &Bookmarks\tF12 Add a translation... • see on Google Translate
Show &Favorites Add a translation... • see on Google Translate
Show &Scrollbars Add a translation... • see on Google Translate
Show Book&marks\tF12 Add a translation... • see on Google Translate
Show in &folder Add a translation... • see on Google Translate
Show Scr&ollbars Add a translation... • see on Google Translate
Skip this version Add a translation... • see on Google Translate
Square Add a translation... • see on Google Translate
&Stamp Add a translation... • see on Google Translate
&Strike Out Add a translation... • see on Google Translate
SVG documents Add a translation... • see on Google Translate
&Text Add a translation... • see on Google Translate
&Theme Add a translation... • see on Google Translate
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly Add a translation... • see on Google Translate
Translate with &DeepL Add a translation... • see on Google Translate
&Translate With Google Add a translation... • see on Google Translate
&Underline\tu Add a translation... • see on Google Translate
Unsaved annotations Add a translation... • see on Google Translate
Unsaved annotations in '%s' Add a translation... • see on Google Translate
You have unsaved annotations Add a translation... • see on Google Translate
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? Add a translation... • see on Google Translate
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? Add a translation... • see on Google Translate
&About => &За SumatraPDF... Edit • see on Google Translate
About SumatraPDF => За SumatraPDF Edit • see on Google Translate
&Actual Size\tCtrl+1 => &Реална големина\tCtrl+1 Edit • see on Google Translate
Add Favorite => Додај омилен Edit • see on Google Translate
previous: Додади омилен
Add page %s to favorites => Додај страница %s во омилени Edit • see on Google Translate
previous: Додади страница %s во омилени
Add page %s to favorites with (optional) name: => Додај страница %s во омилени со име по избор: Edit • see on Google Translate
previous: Додади страница %s во омилени со име по избор:
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Додајте страница %s во омилени \ tCtrl+B Edit • see on Google Translate
Add to favorites => Додај во омилени Edit • see on Google Translate
previous: Додади во омилени
Advanced => Напредни Edit • see on Google Translate
&Advanced Options... => &Напредни oпции... Edit • see on Google Translate
All files => Сите датотеки Edit • see on Google Translate
&All selected pages => &Сите означени страници Edit • see on Google Translate
All supported documents => Сите поддражни документи Edit • see on Google Translate
Annotations => Прибелешки Edit • see on Google Translate
Application: => Апликација: Edit • see on Google Translate
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Дали сте сигурни дека сакате да го избришете SumatraPDF? Edit • see on Google Translate
Associate with PDF files? => Да управувам со PDF-датотеки? Edit • see on Google Translate
Attachment: %s => Прилог: %s Edit • see on Google Translate
Author: => Автор: Edit • see on Google Translate
Automatic => Автоматски Edit • see on Google Translate
Automatically check for &updates => Проверувај за &надградби автоматски Edit • see on Google Translate
&Back\tAlt+Left Arrow => Назад\tAlt+Left Arrow Edit • see on Google Translate
Background Color: => Боја на позадина Edit • see on Google Translate
Book View => Книга Edit • see on Google Translate
&Book View\tCtrl+8 => Книга\tCtrl+8 Edit • see on Google Translate
Bookmark shortcut to page %s of %s => Кратенки од обележувачи за страница %s од %s Edit • see on Google Translate
Bookmark Shortcuts => Кратенки од обележувачи Edit • see on Google Translate
Bookmarks => Обележувачи Edit • see on Google Translate
Bytes => бајти Edit • see on Google Translate
Can't connect to the Internet (error %#x). => Не можам да се поврзам на Интернет (грешка %#x). Edit • see on Google Translate
&Cancel => Откажи Edit • see on Google Translate
Cancel => Откажи Edit • see on Google Translate
Cannot print this file => Не можам да ја печатам оваа датотека Edit • see on Google Translate
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Не можам да започнам со обратното пребарување. Провери ја командната линија во поставувањата. Edit • see on Google Translate
Change Language => Смени јазик (Change Language) Edit • see on Google Translate
[Changes detected; refreshing] %s => [Забележав промени; освежувам...] %s Edit • see on Google Translate
Check for &Updates => &Провери за надградби Edit • see on Google Translate
Checking for update... => Провери за надградба Edit • see on Google Translate
CHM documents => CHM-документи Edit • see on Google Translate
Close => Затвори Edit • see on Google Translate
&Close\tCtrl+W => &Затвори\tCtrl+W Edit • see on Google Translate
Collapse All => Затвори се Edit • see on Google Translate
Color: => Боја Edit • see on Google Translate
Comic books => Стрипови Edit • see on Google Translate
Compatibility => Компатибилност Edit • see on Google Translate
&Continue installing 32-bit version => Продолжете со инсталирање на 32-битна верзија Edit • see on Google Translate
Continuous => Непрекинат поглед Edit • see on Google Translate
Continuous Book View => Книга со непрекинат поглед Edit • see on Google Translate
Continuous Facing => Непрекинат поглед со две страници Edit • see on Google Translate
Contribute Translation => Учествувај во преведувањето на оваа апликација Edit • see on Google Translate
Copy &Image => Копирај &слика Edit • see on Google Translate
Copy &Link Address => Копирај ја адресата на &врската Edit • see on Google Translate
Copy Co&mment => Копирај коментар Edit • see on Google Translate
&Copy To Clipboard\tCtrl-C => Копирај во таблата со исечоци \ tCtrl-C Edit • see on Google Translate
copying text => копирам текст Edit • see on Google Translate
Copying text was denied (copying as image only) => Копирањето на текстот беше одбиено (копирање само во вид на слика) Edit • see on Google Translate
Copyright: => Авторско право: Edit • see on Google Translate
Could not obtain Printer properties => Не можам да дојдам до својствата на печатачот Edit • see on Google Translate
Couldn't create the installation directory => Не можам да ја создадам папката за инсталација Edit • see on Google Translate
Couldn't initialize printer => Не можам да го подготвам печатачот Edit • see on Google Translate
Couldn't install PDF previewer => Не можам да инсталирам прикажувачот на PDF Edit • see on Google Translate
previous: Не можам да инсталирам прегледувач на PDF
Couldn't install PDF search filter => Не можам да инсталирам филтер за пребарување на PDF Edit • see on Google Translate
Couldn't remove installation directory => Не можам да ја избришам инсталационата папка Edit • see on Google Translate
Couldn't render the page => Не можам да ја прикажам страницата Edit • see on Google Translate
Couldn't uninstall browser plugin => Не можам да го избришам додатокот за прелистувачи Edit • see on Google Translate
previous: Не можев да го избришам додатокот за прелистувачи
Couldn't uninstall PDF previewer => Не можам да го избришам прикажувачот на PDF Edit • see on Google Translate
Couldn't write %s to disk => Не можам да ја снимам %s на диск Edit • see on Google Translate
previous: Не можев да ја запишам %s на дискот
previous: Не можам да ја запишам %s на диск
Create Annotation From Selection => Креирајте прибелешка од изборот Edit • see on Google Translate
Created: => Создадено на: Edit • see on Google Translate
Current file => Активна датотека Edit • see on Google Translate
Cursor position: => Местоположба на покажувач: Edit • see on Google Translate
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => &Зумирање по избор...\tCtrl+Y Edit • see on Google Translate
Dark => Темно Edit • see on Google Translate
Darker => Потемно Edit • see on Google Translate
Default &Layout: => &Основен поглед: Edit • see on Google Translate
Default &Zoom: => Основно &зумирање: Edit • see on Google Translate
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Основниот читач на PDF не може да работи во мобилен режим Edit • see on Google Translate
Denied Permissions: => Одбиени привилегии: Edit • see on Google Translate
&Discard changes => Откажи ги измените Edit • see on Google Translate
DjVu documents => DjVu-документи Edit • see on Google Translate
Document Properties => Својства на документ Edit • see on Google Translate
&Don't ask me again => Не ме прашувај повторно Edit • see on Google Translate
Don't install => Не инсталирај Edit • see on Google Translate
Download 64-bit version => Преземете 64-битна верзија Edit • see on Google Translate
E&xit\tCtrl+Q => &Излези\tCtrl+Q Edit • see on Google Translate
Edit Annotations => Измени прибелешка Edit • see on Google Translate
Enter password => Внеси лозинка Edit • see on Google Translate
Enter password for %s => Внеси лозинка за %s Edit • see on Google Translate
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Внесете команда, за да се извршува при секое двојно кликнунвање на PDF-документот: Edit • see on Google Translate
EPUB ebooks => EPUB-е-книги Edit • see on Google Translate
Error loading %s => Грешка при вчитување %s Edit • see on Google Translate
&Even pages only => Само &парни страници Edit • see on Google Translate
Expand All => Прошириги сите Edit • see on Google Translate
F&avorites => Омилени Edit • see on Google Translate
F&orward\tAlt+Right Arrow => Напред\tAlt+Right Arrow Edit • see on Google Translate
F&ullscreen\tF11 => На цел екран\tCtrl+Shift+L Edit • see on Google Translate
Facing => Две страници Edit • see on Google Translate
&Facing\tCtrl+7 => Две страници\tCtrl+7 Edit • see on Google Translate
Failed to delete uninstaller registry keys => Не успеав да ги избришам регистарските клучеви на деинсталаторот Edit • see on Google Translate
Failed to rename the file! => Не успеав да ја преименувам датотеката! Edit • see on Google Translate
previous: Не успеав да го сменам името на датотеката!
Failed to save a file => Зачувување на PDF-документот не успеа Edit • see on Google Translate
Failed to write the extended file extension information to the registry => Не успеав да ги запишам информациите за типови на датотеки во регистарот Edit • see on Google Translate
Failed to write the uninstallation information to the registry => Не успеав да ги запишам информациите за деинсталаторот во регистарот Edit • see on Google Translate
Fast Web View => Брз веб-преглед Edit • see on Google Translate
Favorites => Омилени Edit • see on Google Translate
FictionBook documents => Документи на FictionBook Edit • see on Google Translate
File: => Датотека: Edit • see on Google Translate
&File => &Датотека Edit • see on Google Translate
File %s not found => Датотеката %s не е најдена Edit • see on Google Translate
File Attachment => Прикачи документ Edit • see on Google Translate
File Size: => Големина на датотека: Edit • see on Google Translate
Fin&d...\tCtrl+F => Најди...\tCtrl+F Edit • see on Google Translate
Find => Најди Edit • see on Google Translate
Find: => Најди: Edit • see on Google Translate
Find Next => Најди следно Edit • see on Google Translate
Find Previous => Најди претходно Edit • see on Google Translate
&Find what: => &Најди што: Edit • see on Google Translate
&First Page\tHome => Прва страница\tHome Edit • see on Google Translate
Fit &Content\tCtrl+3 => Прилагоди на &содржина\tCtrl+3 Edit • see on Google Translate
Fit &Page\tCtrl+0 => Прилагоди на &страница\tCtrl+0 Edit • see on Google Translate
Fit &Width\tCtrl+2 => Прилагоди на &ширина\tCtrl+2 Edit • see on Google Translate
Fit a Single Page => Прилагоди на поединечна страница Edit • see on Google Translate
Fit Content => Прилагоди на содржина Edit • see on Google Translate
Fit Page => Прилагоди на страница Edit • see on Google Translate
&Fit pages to printable area => &Прилагоди страници на зона за печатење Edit • see on Google Translate
Fit Width => Прилагоди на ширина Edit • see on Google Translate
Fit Width and Show Pages Continuously => Прилагоди на широчина и прикажи страници непрекинато Edit • see on Google Translate
Fonts: => Букви: Edit • see on Google Translate
Found text at page %s => Пронајдов текст на страница %s Edit • see on Google Translate
Found text at page %s (again) => Пронајдов текст на страница %s (повторно) Edit • see on Google Translate
Frequently Read => Често читани Edit • see on Google Translate
GB => GB Edit • see on Google Translate
&Go To => П&ојди на Edit • see on Google Translate
Go to page => Појди на страница Edit • see on Google Translate
&Go to page: => &Појди на страница: Edit • see on Google Translate
&Help => &Помош Edit • see on Google Translate
Hide &Options => Скриј &опции Edit • see on Google Translate
Hide frequently read => Сокриј често читани Edit • see on Google Translate
Hint: Use the F3 key for finding again => Совет: За повторно пребарување користете F3 од тастатурата Edit • see on Google Translate
Image files (*.%s) => Слики (*.%s) Edit • see on Google Translate
Images => Слики Edit • see on Google Translate
previous: Sliki
Ink => Мастило Edit • see on Google Translate
Install and relaunch => Инсталирајте и повторно стартувајте Edit • see on Google Translate
Install SumatraPDF => Инсталирај SumatraPDF Edit • see on Google Translate
Install SumatraPDF in &folder: => Инсталирај SumatraPDF во &папка: Edit • see on Google Translate
previous: Инсталирај SumatraPDF во &folder:
Installation failed! => Инсталирањето не успеа! Edit • see on Google Translate
Installation in progress... => Инсталирањето е во тек... Edit • see on Google Translate
KB => KB Edit • see on Google Translate
&Last Page\tEnd => Последна страница\tEnd Edit • see on Google Translate
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Дозволи Windows Desktop Search да пребарува низ PDF-документи Edit • see on Google Translate
previous: Дозволи Windows Desktop Search да пребарува низ документи од тип PDF
Let Windows show &previews of PDF documents => Дозволи Windows да прикажува слики за PDF-документи Edit • see on Google Translate
previous: Дозволи Windows да прикажува слики за документи од тип PDF
Light => Светло Edit • see on Google Translate
&Magnification: => &Зголемување Edit • see on Google Translate
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Дали да ја направам SumatraPDF основна апликација за PDF-датотеки? Edit • see on Google Translate
Make SumatraPDF my default PDF reader => Направи ја SumatraPDF основен читач на PDF Edit • see on Google Translate
Man&ga Mode => Режим за Man&ga Edit • see on Google Translate
&Manual => Прирачник за употреба Edit • see on Google Translate
Match Case => Разликувај мали и големи букви Edit • see on Google Translate
&Match case => &Разликувај мали и големи букви Edit • see on Google Translate
MB => MB Edit • see on Google Translate
Mobi documents => Mobi-документи Edit • see on Google Translate
Modified: => Изменето на: Edit • see on Google Translate
New version available => Достапна е нова верзија Edit • see on Google Translate
Next Page => Следна страница Edit • see on Google Translate
&Next Page\tRight Arrow => Следна страница\t-> Edit • see on Google Translate
&No => &Не Edit • see on Google Translate
No matches were found => Не се пронајдени совпаѓања Edit • see on Google Translate
No result found around line %u in file %s => Не најдов резултати околу линијата %u во датотеката %s Edit • see on Google Translate
No synchronization file found => Не најдов синхронизациска датотека Edit • see on Google Translate
No synchronization info at this position => Нема информации за синхронизација на оваа позиција Edit • see on Google Translate
Number of Pages: => Број на страници: Edit • see on Google Translate
&Odd pages only => Само &непарни страници Edit • see on Google Translate
(of %d) => (од %d) Edit • see on Google Translate
OK => Во ред Edit • see on Google Translate
Open => Отвори Edit • see on Google Translate
Open &in PDF-XChange => Отвори со PDF-XChange Edit • see on Google Translate
Open a document... => Отвори документ... Edit • see on Google Translate
&Open Document => Отвори документ Edit • see on Google Translate
Open in %s => Отвори во %s Edit • see on Google Translate
Open in &Adobe Reader => Отвори со &Adobe Reader Edit • see on Google Translate
Open in &Foxit Reader => Отвори со &Foxit Reader Edit • see on Google Translate
Open in &Microsoft HTML Help => Отвори со Microsoft HTML Help Edit • see on Google Translate
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Отвори со Microsoft XPS-Viewer Edit • see on Google Translate
&Open...\tCtrl+O => &Отвори...\tCtrl+O Edit • see on Google Translate
&Options => &Опции Edit • see on Google Translate
&Options... => &Опции... Edit • see on Google Translate
P&roperties\tCtrl+D => С&војства...\tCtrl+D Edit • see on Google Translate
Pa&ge...\tCtrl+G => Страница...\tCtrl+G Edit • see on Google Translate
Page: => Страница: Edit • see on Google Translate
Page %s => страница %s Edit • see on Google Translate
(page %s) => (страница %s) Edit • see on Google Translate
Page number %u inexistant => Страница со број %u не постои Edit • see on Google Translate
Page scaling => Размер на страница Edit • see on Google Translate
Page Size: => Големина на страница: Edit • see on Google Translate
PalmDoc documents => документи на PalmDoc Edit • see on Google Translate
&Password: => &Лозинка: Edit • see on Google Translate
PDF Document => PDF-документ Edit • see on Google Translate
PDF documents => PDF-документи Edit • see on Google Translate
PDF Optimizations: => Оптимизации за PDF: Edit • see on Google Translate
PDF Producer: => PDF-генератор: Edit • see on Google Translate
PDF Version: => Верзија на PDF: Edit • see on Google Translate
&Pin Document => Закачи документ Edit • see on Google Translate
Please close %s to proceed! => Ве молам затворете го %s, за да продолжите! Edit • see on Google Translate
Please wait - rendering... => Ве молам почекајте - создавам приказ... Edit • see on Google Translate
Postscript documents => Postscript-документи Edit • see on Google Translate
Pr&esentation\tF5 => Презентација\tCtrl+L Edit • see on Google Translate
Previous Page => Претходна страница Edit • see on Google Translate
&Previous Page\tLeft Arrow => Претходна страница\t<- Edit • see on Google Translate
Print => Печати Edit • see on Google Translate
Print range => Опсег за печатење Edit • see on Google Translate
&Print... (denied) => &Печати... (denied) Edit • see on Google Translate
&Print...\tCtrl+P => &Печати...\tCtrl+P Edit • see on Google Translate
Printer with given name doesn't exist => Не постои печатач со зададеното име Edit • see on Google Translate
printing document => печатам документ Edit • see on Google Translate
Printing in progress. => Печатењето е во тек. Edit • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and quit? => Печатењето е сè уште во тек. Да го поништам и прекинам? Edit • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and start over? => Печатењето трае сè уште. Да го запрам и да почнам одново? Edit • see on Google Translate
Printing page %d of %d... => Печатење на страница %d од %d... Edit • see on Google Translate
Printing problem. => Проблем при печатење. Edit • see on Google Translate
Re&name...\tF2 => Преименувај... \tF2 Edit • see on Google Translate
Remember &opened files => Запомни ги &отворените датотеки Edit • see on Google Translate
&Remember the password for this document => &Запомни ја лозинката за овој документ Edit • see on Google Translate
&Remember these settings for each document => &Запомни ги овие поставувања за секој документ Edit • see on Google Translate
Remove from favorites => Отстрани од омилени Edit • see on Google Translate
Remove page %s from favorites => Отстрани страница %s од омилени Edit • see on Google Translate
Rename To => Преименувај во Edit • see on Google Translate
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Ротирај на лево\tCtrl+Shift+- Edit • see on Google Translate
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Ротирај на десно\tCtrl+Shift++ Edit • see on Google Translate
&Save As...\tCtrl+S => &Зачувај како...\tCtrl+S Edit • see on Google Translate
Save changes to a new PDF => Зачувај ги измените во нов ПДФ Edit • see on Google Translate
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Зачувај &кратенка...\tCtrl+Shift+S Edit • see on Google Translate
Searching %d of %d... => Пребарувам %d од %d страници... Edit • see on Google Translate
Select &All\tCtrl+A => Избери сè\tCtrl+A Edit • see on Google Translate
Select content with Ctrl+left mouse button => Селектирај со Ctrl и левото копче на глувчето Edit • see on Google Translate
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Изберете ја папката каде што треба да се инсталира SumatraPDF: Edit • see on Google Translate
Selection: => Селекција: Edit • see on Google Translate
Send by &E-mail... => Испрати по &е-пошта... Edit • see on Google Translate
Set inverse search command-line => Активирај инверзно пребарување Edit • see on Google Translate
&Settings => &Поставувања Edit • see on Google Translate
Show &Pages Continuously => Прикажувај страници непрекинато Edit • see on Google Translate
Show &Toolbar\tF8 => Прикажи алатник Edit • see on Google Translate
Show Favorites => Прикажи омилени Edit • see on Google Translate
Show frequently read => Прикажи често читани Edit • see on Google Translate
Show the &bookmarks sidebar when available => Прикажи го алатникот со &обележувачи кога е достапен Edit • see on Google Translate
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Намали страници според зона за печатење (ако е потребно) Edit • see on Google Translate
Single Page => Една страница Edit • see on Google Translate
&Single Page\tCtrl+6 => Единечна страница\tCtrl+6 Edit • see on Google Translate
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Извинете, ова не требаше да се случи!\n\nДоколку сакате да ни помогнете да го отстраниме овој проблем, Ве молам изберете 'Откажи'. Edit • see on Google Translate
Source file %s has no synchronization point => Изворната датотека %s нема синхронизациска точка Edit • see on Google Translate
Start SumatraPDF => Стартувај SumatraPDF Edit • see on Google Translate
previous: Отвори SumatraPDF
Subject: => Предмет: Edit • see on Google Translate
SumatraPDF %s Installer => Инсталација на SumatraPDF %s Edit • see on Google Translate
SumatraPDF %s Uninstaller => Деинсталација на SumatraPDF %s Edit • see on Google Translate
SumatraPDF crashed => SumatraPDF се сруши Edit • see on Google Translate
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF е избришан. Edit • see on Google Translate
SumatraPDF installation not found. => Не најдов инсталации на SumatraPDF. Edit • see on Google Translate
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF е Вашиот основен читач на PDF Edit • see on Google Translate
SumatraPDF Options => Поставувања на SumatraPDF Edit • see on Google Translate
SumatraPDF should now be your default PDF reader => Сега SumatraPDF би требало да е Вашиот основен читач на PDF Edit • see on Google Translate
SumatraPDF Update => Надградување на SumatraPDF Edit • see on Google Translate
Synchronization file cannot be opened => Синхронизациската датотека не може да се отвори Edit • see on Google Translate
Tagged PDF => Означен PDF Edit • see on Google Translate
Text documents => Текстуални документи Edit • see on Google Translate
Thank you for choosing SumatraPDF! => Ви благодарам што го одбравте SumatraPDF! Edit • see on Google Translate
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Ви благодарам! SumatraPDF е успешно инсталиран. Edit • see on Google Translate
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Датотеката за инсталирање е расипана. Ве молам преземете ја повторно.\nИзвинете на незгодата! Edit • see on Google Translate
Title: => Наслов: Edit • see on Google Translate
Uninstall SumatraPDF => Избриши SumatraPDF Edit • see on Google Translate
Uninstallation failed => Бришењето не успеа Edit • see on Google Translate
Uninstallation in progress... => Бришењето е во тек... Edit • see on Google Translate
Unknown source file (%s) => Непозната изворна датотека (%s) Edit • see on Google Translate
Use &tabs => Користи &табови Edit • see on Google Translate
&Use original page sizes => &Користи оригинални димензии на страници Edit • see on Google Translate
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Користи го SumatraPDF како &основен читач на PDF Edit • see on Google Translate
&View => &Поглед Edit • see on Google Translate
View => Поглед Edit • see on Google Translate
Visit &Website => Посети веб-сајт Edit • see on Google Translate
Warning => Предупредување Edit • see on Google Translate
&Window => &Прозорец Edit • see on Google Translate
XPS documents => XPS-документи Edit • see on Google Translate
&Yes => &Да Edit • see on Google Translate
You have the latest version. => Ја имате најновата верзија. Edit • see on Google Translate
&Zoom => &Зумирање Edit • see on Google Translate
Zoom => Зумирање Edit • see on Google Translate
Zoom factor => Степен на зумирање Edit • see on Google Translate
Zoom In => Зголеми Edit • see on Google Translate
Zoom Out => Намали Edit • see on Google Translate

97 unused strings:

%s installation not found.
Add child
Add PDF as a child
Add PDF as a sibling
Add sibling
Are you sure you want to uninstall %s?
Author: %s
Border: %d
Caret
Colapse All
Color
Contents:
Create Annotation
Create Annotation Under Cursor
Date:
Discard
&Discard
Edit
Edit Bookmarks
Export Bookmarks
Free Text
Hide &Favorites
Highlight
&Highlight\tA
Icon:
Interior Color:
Line End:
Line Start:
New Bookmarks
Opacity:
Opacity: %d
Popup: %d 0 R
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d
Remove Item
Save annoations?
Save Annotations
Saved annotations to '%s'
Saving of '%s' failed with: '%s'
Selekcja:
Sort By
Squiggly
Stamp
Strike Out
SumatraPDF %s Instaler
Support SumatraPDF
Tag (big first)
Tag (small first)
Text
Text Alignment:
Text Color:
Text Size:
Text Size: %d
Thank you for choosing RA-MICRO PDF!
&Underline
Underline
Use &Tabs
You have unsaved annotations. Save them?
%s of %s => %s од %s
Book&marks\tF12 => Обележувачи\tF12
&Copy Selection => &Копирај селекција
&Copy Selection\tCtrl+C => Копирај селекција\tCtrl+C
Couldn't create temporary directory => Не можам да создадам привремена папка
Couldn't install browser plugin => Не можам да го инсталирам додатокот за прелистувачи
Couldn't obtain temporary directory => Не можам да пристапам до привремената папка
Couldn't remove the shortcut => Не можам да ја избришам кратенката
previous: Не успеав да ја избришам кратенката
Couldn't uninstall PDF search filter => Не можам да го избришам филтерот за пребарување на PDF
Download => Преземи
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Грешка: SumatraPDF не може да се изврши!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Грешка: SumatraPDF не постои!
Error: The document couldn't be downloaded! => Грешка: Документот не може да се преземе!
F&ullscreen\tCtrl+L => На цел екран\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => На цел екран\tCtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory => Не успеав да го ископирам деинсталаторот во привремената папка
Failed to create a shortcut => Не успеав да создадам кратенка
Formatting the book... %d pages => Ја форматирам книгата... %d страници
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Инсталирај додаток за PDF во Firefox, Chrome и Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Задржи го додатокот за PDF за &прелистувачи (не е повеќе поддржан)
Loading file %s... => Ја вчитувам датотеката %s...
New version %s is available. Download new version? => Нова верзија %s е достапна. Сакате да ја преземам?
&No, thanks => &Не, благодарам
Opening document in SumatraPDF... => Го отворам документот во SumatraPDF...
P&roperties => &Својства
Pr&esentation\tCtrl+L => Презентација\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Печати како слика (бара повеќе меморија)
&Print... => &Печати...
&Remove Document => Отстрани документ
Replace document &colors with Windows color scheme => Замени ги &боите во документот со палетата на Windows
Save As => Зачувај како
&Save As... => &Зачувај како...
Select &All => Избери сè
Show &Bookmarks => Прикажи &обележувачи
Show &pages continuously => Прикажувај страници непрекинато
Show &Toolbar => Прикажи алатник
&Skip this version => &Прескокни ја оваа верзија
Some files to be installed are damaged or missing => Некои од датотеките што треба да се инсталираат се оштетени или недостасуваат
You have version %s => Ја имате верзијата %s


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk