Home : SumatraPDF : Malaysian translations Not logged in. Log in with GitHub

129 untranslated out of 365 total strings
Progress:
64%

&Actual Size Add a translation...
Annotations Add a translation...
Author: %s Add a translation...
&Back Add a translation...
Background Color: Add a translation...
&Book View Add a translation...
Border: %d Add a translation...
&Cancel Add a translation...
&Caret Add a translation...
Checking for update... Add a translation...
Circle Add a translation...
&Close Add a translation...
Close Other Tabs Add a translation...
Close Tabs To The Right Add a translation...
Collapse All Add a translation...
Command Palette Add a translation...
Contents: Add a translation...
&Continue installing 32-bit version Add a translation...
&Copy To Clipboard Add a translation...
Copy To Clipboard Add a translation...
Couldn't get printer name Add a translation...
Create Annotation &Under Cursor Add a translation...
Create Annotation From Selection Add a translation...
Cursor position: Add a translation...
Custom &Zoom... Add a translation...
Dark Add a translation...
Darker Add a translation...
Date: Add a translation...
Delete Annotation\tDel Add a translation...
&Discard changes Add a translation...
Don't install Add a translation...
Download 64-bit version Add a translation...
E&xit Add a translation...
E&xit Fullscreen Add a translation...
Edit Annotations Add a translation...
Expand All Add a translation...
F&orward Add a translation...
F&ullscreen Add a translation...
&Facing Add a translation...
File Attachment Add a translation...
Fin&d... Add a translation...
&First Page Add a translation...
Fit &Content Add a translation...
Fit &Page Add a translation...
Fit &Width Add a translation...
Get Fonts Info Add a translation...
&Highlight Add a translation...
Icon: Add a translation...
Images Add a translation...
Ink Add a translation...
Install and relaunch Add a translation...
Install for all users Add a translation...
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS Add a translation...
Interior Color: Add a translation...
&Last Page Add a translation...
Light Add a translation...
Line Add a translation...
Line End: Add a translation...
Line Start: Add a translation...
Loading %s ... Add a translation...
New &window Add a translation...
New version available Add a translation...
&Next Page Add a translation...
Opacity: Add a translation...
Opacity: %d Add a translation...
Open Attachment Add a translation...
Open Directory in &Double Commander Add a translation...
Open Directory in &Explorer Add a translation...
Open Directory in &Total Commander Add a translation...
Open Directory in Directory &Opus Add a translation...
Open Embedded PDF Add a translation...
Open in Microsoft &HTML Help Add a translation...
&Open... Add a translation...
Pa&ge... Add a translation...
PalmDoc documents Add a translation...
Please wait - loading... Add a translation...
Poly Line Add a translation...
Polygon Add a translation...
Popup: %d 0 R Add a translation...
Pr&esentation Add a translation...
&Previous Page Add a translation...
Re&name... Add a translation...
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d Add a translation...
Redact Add a translation...
&Remove From History Add a translation...
Rotate &Left Add a translation...
Rotate &Right Add a translation...
S&election Add a translation...
S&quiggly Add a translation...
Save Annotations to existing PDF Add a translation...
Save annotations? Add a translation...
Save Attachment... Add a translation...
Save changes to a new PDF Add a translation...
Save changes to existing PDF Add a translation...
Save Embedded File... Add a translation...
Save S&hortcut... Add a translation...
Save to &new PDF Add a translation...
&Save to existing PDF Add a translation...
Saved annotations to '%s' Add a translation...
Saving of '%s' failed with: '%s' Add a translation...
Search With &Bing Add a translation...
Search With &Google Add a translation...
&Search With Google Add a translation...
Select Annotation in Editor Add a translation...
Show &Favorites Add a translation...
Show &Scrollbars Add a translation...
Show Book&marks Add a translation...
Show in &folder Add a translation...
Show in folder Add a translation...
Show Scr&ollbars Add a translation...
&Single Page Add a translation...
Skip this version Add a translation...
Square Add a translation...
&Stamp Add a translation...
&Strike Out Add a translation...
SVG documents Add a translation...
Text Alignment: Add a translation...
&Theme Add a translation...
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly Add a translation...
Translate with &DeepL Add a translation...
&Translate With Google Add a translation...
&Underline Add a translation...
Unsaved annotations Add a translation...
Unsaved annotations in '%s' Add a translation...
Use &tabs Add a translation...
&Window Add a translation...
You have unsaved annotations Add a translation...
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? Add a translation...
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? Add a translation...
&About => &Mengenai Edit
About SumatraPDF => Mengenai SumatraPDF Edit
Add Favorite => Tambah pada Kegemaran Edit
Add page %s to favorites => Tambahkan halaman %s pada kegemaran Edit
Add page %s to favorites with (optional) name: => Tambah halaman %s pada kegemaran dengan nama (pilihan): Edit
Add to favorites => Tambah pada kegemaran Edit
Advanced => Lanjutan Edit
&Advanced Options... => &Tetapan terperinci... Edit
All files => Semua fail Edit
&All selected pages => &Semua mukasurat pilihan Edit
All supported documents => Semua dokumen yang disokong Edit
Application: => Aplikasi Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Adakah anda pasti anda mahu membuang SumatraPDF? Edit
Associate with PDF files? => Kaitkan dengan fail PDF? Edit
Attachment: %s => Lampiran: %s Edit
Author: => Pengarang Edit
Automatic => Automatik Edit
Automatically check for &updates => Semak &kemas kini secara automatik Edit
Book View => Paparan buku Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Bookmark shortcut ke halaman %s daripada %s Edit
Bookmark Shortcuts => Pintasan Penanda Edit
Bookmarks => Penanda Edit
Bytes => Bytes Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Gagal menyambung ke Internet (ralat %#x). Edit
Cancel => Batal Edit
Cannot print this file => Tidak boleh cetak fail ini Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Tidak boleh memulakan arahan carian songsang. Sila periksa baris arahan dalam tetapan. Edit
Change Language => Tukar bahasa (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [Perubahan dikesan; refresh semula] %s Edit
Check for &Updates => Semak &Kemaskini Edit
CHM documents => Dokumen CHM Edit
Close => Tutup Edit
Color: => Warna: Edit
Comic books => Buku komik Edit
Compatibility => Kesesuaian Edit
Continuous => Bersambung Edit
Continuous Book View => Paparan buku berterusan Edit
Continuous Facing => Dua belah mukasurat bersambung Edit
Contribute Translation => Menyumbangkan alihbahasa Edit
Copy &Image => Salin &Imej Edit
Copy &Link Address => Salin &Alamat Pautan Edit
Copy Co&mment => Salin Ko&men Edit
&Copy Selection => &Salin Pilihan Edit
copying text => menyalin teks Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Salinan teks telah ditolak (menyalin sebagai imej sahaja) Edit
Copyright: => Hakcipta Edit
Could not obtain Printer properties => Gagal mendapatkan maklumat Pencetak Edit
Couldn't create the installation directory => Tidak dapat mencipta direktori pemasangan Edit
Couldn't initialize printer => Tidak dapat memulakan pencetak Edit
Couldn't install PDF previewer => Tidak dapat memasang previewer PDF Edit
Couldn't install PDF search filter => Tidak dapat memasang penapis carian PDF Edit
Couldn't render the page => Tidak dapat memuatkan halaman Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Tidak dapat membuang pelayar plugin Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => Tidak dapat membuang previewer PDF Edit
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Tidak dapat membuang penapis carian Sumatra Edit
Couldn't write %s to disk => Tidak boleh memasukkan data %s ke cakera Edit
Created: => Dicipta: Edit
Current file => Fail semasa Edit
Default &Layout: => Default &Susunatur: Edit
Default &Zoom: => Default &Zum: Edit
Denied Permissions: => Kebenaran Dinafikan: Edit
DjVu documents => Dokumen DjVu Edit
Document Properties => Maklumat Dokumen Edit
&Don't ask me again => &Jangan tanya saya lagi Edit
Enter password => Masukkan kata laluan Edit
Enter password for %s => Masukkan kata laluan untuk %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Masukkan baris arahan untuk digunakan apabila anda klik dua kali pada dokumen PDF: Edit
EPUB ebooks => Ebook EPUB Edit
Error loading %s => Ralat memuatkan %s Edit
&Even pages only => &Mukasurat genap sahaja Edit
F&avorites => Kegem&aran Edit
Facing => Dua belah mukasurat Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Gagal untuk memadam kekunci pendaftaran uninstaller Edit
Failed to rename the file! => Gagal menamakan semula fail! Edit
Failed to save a file => Gagal menyimpan fail Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Gagal menulis fail lanjutan maklumat tambahan ke dalam registry Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Gagal untuk menulis maklumat pemasangan untuk registry Edit
Fast Web View => Paparan Web Cepat Edit
Favorites => Kegemaran Edit
FictionBook documents => Dokumen FictionBook Edit
&File => &Fail Edit
File: => Fail: Edit
File %s not found => Fail %s tidak dijumpai Edit
File Size: => Saiz fail: Edit
Find => Cari Edit
Find: => Cari: Edit
Find Next => Cari seterusnya Edit
Find Previous => Cari sebelumnya Edit
&Find what: => &carian: Edit
Fit a Single Page => Muatkan Halaman Tunggal Edit
Fit Content => Muatkan Kandungan Edit
Fit Page => Muatkan mukasurat Edit
&Fit pages to printable area => &Muatkan halaman pada kawasan boleh cetak Edit
Fit Width => Muatkan lebar Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Muatkan Lebar dan Paparkan Halaman Berterusan Edit
Fonts: => Fon: Edit
Found text at page %s => Menjumpai teks pada halaman %s Edit
Found text at page %s (again) => Found teks pada halaman %s (lagi) Edit
&Free Text => &Teks Bebas Edit
Frequently Read => Kerap Dibaca Edit
GB => GB Edit
&Go To => &Pergi Edit
&Go to page: => &Pergi ke halaman: Edit
Go to page => Pergi ke mukasurat Edit
&Help => &Bantuan Edit
Hide &Options => Sembunyi &Tetapan Edit
Hide frequently read => Sembunyikan Bacaan Kerap Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Petunjuk: Gunakan kekunci F3 untuk mencari semula Edit
Image files (*.%s) => Imej Fail (*.%s) Edit
Install SumatraPDF => Pasang SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Pasang SumatraPDF dalam &folder Edit
Installation failed! => Pemasangan gagal! Edit
Installation in progress... => Pemasangan sedang dijalankan... Edit
KB => KB Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Biarkan Windows Desktop Search &mencari dokumen PDF Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Biarkan Windows menunjukkan &preview dokumen PDF Edit
&Magnification: => &Pembesaran: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Jadikan aplikasi SumatraPDF pembaca utama bagi fail PDF? Edit
Man&ga Mode => Mode Man&ga Edit
&Manual => &Manual Edit
&Match case => &Padan case Edit
Match Case => Hampir sama Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Dokumen Mobi Edit
Modified: => Diubah: Edit
Next Page => Mukasurat seterusnya Edit
&No => &Tidak Edit
No matches were found => Tiada padanan dijumpai Edit
No result found around line %u in file %s => Tiada hasil ditemui di sekitar baris %u dalam fail %s Edit
No synchronization file found => Tiada fail penyegerakan ditemui Edit
No synchronization info at this position => Tiada maklumat penyelarasan pada kedudukan ini Edit
Number of Pages: => Jumlah mukasurat: Edit
&Odd pages only => &Mukasurat ganjil sahaja Edit
(of %d) => (dari %d) Edit
OK => OK Edit
Open => Buka Edit
Open &in PDF-XChange => Buka &menggunakan PDF-XChange Edit
Open a document... => Buka dokumen... Edit
&Open Document => &Buka dokumen Edit
Open in %s => Buka dalam %s Edit
Open in &Adobe Reader => Buka menggunakan &Adobe Reader Edit
Open in &Foxit Reader => Buka dengan &Foxit Reader Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Buka menggunakan &Microsoft XPS-Viewer Edit
&Options => &Tetapan Edit
&Options... => &Pilihan... Edit
P&roperties => P&roperties Edit
Page: => Mukasurat: Edit
(page %s) => (halaman %s) Edit
Page %s => Halaman %s Edit
Page number %u inexistant => Halaman bilangan %u tidak wujud Edit
Page scaling => Skala halaman Edit
Page Size: => Saiz mukasurat Edit
&Password: => &Kata laluan Edit
PDF Document => Dokumen PDF Edit
PDF documents => Dokumen-dokumen PDF Edit
PDF Optimizations: => Pengoptimuman PDF: Edit
PDF Producer: => PDF Producer: Edit
PDF Version: => Versi PDF: Edit
&Pin Document => &Pin Dokumen Edit
Please close %s to proceed! => Sila tutup %s untuk meneruskan! Edit
Please wait - rendering... => Sila tunggu - memaparkan... Edit
Postscript documents => Dokumen PostScript Edit
Previous Page => Mukasurat sebelumnya Edit
Print => Cetak Edit
Print range => Cetak julat Edit
&Print... => &Cetak... Edit
&Print... (denied) => &Cetak... (dinafikan) Edit
Printer with given name doesn't exist => Pencetak dengan nama yang diberikan tidak wujud Edit
printing document => mencetak dokumen Edit
Printing in progress. => Cetakan sedang dijalankan. Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Cetakan sedang dilakukan. Batal dan Henti? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Cetakan masih lagi dijalankan. Batalkan dan mulakan semula? Edit
Printing page %d of %d... => Mencetak halaman %d daripada %d... Edit
Printing problem. => Masalah mencetak Edit
Remember &opened files => Ingat &fail yang telah dibuka Edit
&Remember the password for this document => &Ingat katalaluan untuk dokumen ini Edit
&Remember these settings for each document => &Ingat tetapan-tetapan ini untuk setiap dokumen Edit
Remove from favorites => Keluarkan daripada kegemaran Edit
Remove page %s from favorites => Padam halaman %s dari kegemaran Edit
Rename To => Namakan sebagai Edit
&Save As... => &Simpan Sebagai... Edit
Searching %d of %d... => Mencari %d dari %d... Edit
Select &All => Pilih &Semua Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Pilih kandungan dengan Ctrl + butang kiri tetikus Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Pilih folder di mana SumatraPDF harus dipasang: Edit
Selection: => Pilihan Edit
Send by &E-mail... => Hantar melalui &Emel... Edit
Set inverse search command-line => Tetapkan pencarian songsang baris arahan Edit
&Settings => &Tetapan Edit
Show &Bookmarks => Papar &Bookmark Edit
Show &Pages Continuously => Papar mukasurat secara berterusan Edit
Show &Toolbar => Tunjukkan Bar Alat Edit
Show Favorites => Papar kegemaran Edit
Show frequently read => Paparkan dokuman yang kerap dibaca Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Tunjukkan &bookmark sidebar apabila ada Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Kecilkan muka surat ke kawasan cetak (jika perlu) Edit
Single Page => Satu Mukasurat Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Maaf, itu tidak sepatutnya berlaku!\nSila tekan 'Batal', jika anda ingin membantu kami menetapkan punca kemalangan ini. Edit
Source file %s has no synchronization point => Sumber fail %s tidak mempunyai titik penyegerakan Edit
Start SumatraPDF => Mula SumatraPDF Edit
Subject: => Subjek Edit
SumatraPDF %s Installer => Installer SumatraPDF %s Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s Uninstaller Edit
SumatraPDF crashed => SumatraPDF crashed Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF telah dibuang. Edit
SumatraPDF installation not found. => Pemasangan SumatraPDF tidak dijumpai. Edit
SumatraPDF Options => Tetapan-tetapan SumatraPDF Edit
SumatraPDF Update => Kemaskini SumatraPDF Edit
Synchronization file cannot be opened => File penyegerakan tidak boleh dibuka Edit
Tagged PDF => PDF ditanda Edit
&Text => &Teks Edit
Text Color: => Warna Teks: Edit
Text documents => Dokumen teks Edit
Text Size: => Saiz Teks: Edit
Text Size: %d => Saiz Teks: %d Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Terima kasih kerana memilih SumatraPDF! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Terima kasih! SumatraPDF sudah dipasang pada komputer anda. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Installer telah rosak. Sila muat turun sekali lagi.\nMinta maaf atas kesulitan! Edit
Title: => Tajuk: Edit
Uninstall SumatraPDF => Membuang SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Penyahpasangan gagal Edit
Uninstallation in progress... => Penyahpasangan sedang dijalankan ... Edit
Unknown source file (%s) => Fail sumber tidak diketahui (%s) Edit
&Use original page sizes => &Gunakan saiz halaman asal Edit
View => Lihat Edit
&View => &Lihat Edit
Visit &Website => &Lawat lamanweb Edit
Warning => Amaran Edit
XPS documents => Dokumen XPS Edit
&Yes => &Ya Edit
You have the latest version. => Anda mempunyai versi terkini. Edit
Zoom => Zum Edit
&Zoom => &Fokus Edit
Zoom factor => Faktor zoom Edit
Zoom In => Fokus ke dalam Edit
Zoom Out => Fokus ke luar Edit

119 unused strings:

%s installation not found.
Add child
Add page %s to favorites\tCtrl+B
Add PDF as a child
Add PDF as a sibling
Add sibling
Are you sure you want to uninstall %s?
Caret
Colapse All
&Copy Selection \tCtrl-C
&Copy To Clipboard\tCtrl-C
Create Annotation
Create Annotation Under Cursor
&Discard
Discard
Edit
Edit Bookmarks
Export Bookmarks
Failed to register as default program on win 10
Free Text
Hide &Favorites
Highlight
&Highlight\ta
&Highlight\tA
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported)
New &window\tCtrl+N
New Bookmarks
Open Directory in Direcotry &Opus
Remove Item
Save annoations?
Save Annotations
Save Annotations to existing PDF\tCtrl+Shift+S
Selekcja:
Show &Bookmarks\tF12
Show Book&marks\tF12
Sort By
Squiggly
Stamp
Strike Out
SumatraPDF %s Instaler
Support SumatraPDF
Tag (big first)
Tag (small first)
Text
Thank you for choosing RA-MICRO PDF!
Underline
&Underline\tu
Use &Tabs
You have unsaved annotations. Save them?
%s of %s => %s daripada %s
&Actual Size\tCtrl+1 => &Saiz sebenar\tCtrl+1
&Back\tAlt+Left Arrow => &Kembali\tAlt+Left Arrow
&Book View\tCtrl+8 => Lihat &buku\tCtrl+8
Book&marks\tF12 => Penanda\tF12
&Close\tCtrl+W => &Tutup\tCtrl+W
Color => Warna
&Copy Selection\tCtrl+C => &Salin pilihan\tCtrl+C
Couldn't create temporary directory => Tidak dapat mencipta direktori sementara
Couldn't install browser plugin => Tidak dapat memasang pelayar plugin
Couldn't obtain temporary directory => Tidak boleh mendapatkan direktori sementara
Couldn't remove installation directory => Tidak dapat memadamkan direktori pemasangan
Couldn't remove the shortcut => Tidak dapat membuang shortcut
Couldn't uninstall PDF search filter => Tidak dapat memadam penapis carian PDF
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Custom &Zoom...\tCtrl+Y
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Pembaca utama PDF tidak boleh ditukar ketika mod mudah alih
Download => Muat turun
E&xit\tCtrl+Q => &Keluar\tCtrl+Q
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Ralat: Tidak dapat menjalankan SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Ralat: SumatraPDF tidak dijumpai!
Error: The document couldn't be downloaded! => Ralat: Dokumen ini tidak boleh dimuat turun!
F&orward\tAlt+Right Arrow => F&orward \t alt + Panah Kanan
F&ullscreen\tCtrl+L => F&ullscreen\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Mukasurat Penuh\tCtrl+Shift+L
F&ullscreen\tF11 => Mukasurat Penuh\tCtrl+Shift+L
&Facing\tCtrl+7 => &Menghadap\tCtrl+7
Failed to copy uninstaller to temp directory => Gagal untuk menyalin uninstaller untuk direktori sementara
Failed to create a shortcut => Gagal untuk mencipta shortcut
Fin&d...\tCtrl+F => Cari...\tCtrl+F
&First Page\tHome => &Halaman pertama\tHome
Fit &Content\tCtrl+3 => Fit &Kandungan\tCtrl +3
Fit &Page\tCtrl+0 => &Muatkan mukasurat\tCtrl+0
Fit &Width\tCtrl+2 => &Muatkan lebar\tCtrl+2
Formatting the book... %d pages => Format buku ... %d halaman
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Pasang PDF &pelayar plugin untuk Firefox, Chrome dan Opera
&Last Page\tEnd => &Halaman terakhir
Loading file %s... => Memuatkan fail %s...
Make SumatraPDF my default PDF reader => Jadikan SumatraPDF pembaca utama PDF
New version %s is available. Download new version? => Versi terbaru %s tersedia. Muat turun versi terbaru?
&Next Page\tRight Arrow => &Halaman seterusnya\t->
&No, thanks => &Tidak, terima kasih
Open in &Microsoft HTML Help => Buka menggunakan &Microsoft HTML Help
&Open...\tCtrl+O => &Buka...\tCtrl+O
Opening document in SumatraPDF... => Membuka dokumen menggunakan SumatraPDF...
P&roperties\tCtrl+D => P&roperties\tCtrl+D
Pa&ge...\tCtrl+G => Mukasurat...\tCtrl+G
Pr&esentation\tCtrl+L => P&embentangan\tCtrl + L
Pr&esentation\tF5 => P&embentangan\tCtrl + L
&Previous Page\tLeft Arrow => &Halaman sebelumnya\t<-
Print as &image (requires more memory) => Cetak sebagai &imej (memerlukan memori yang lebih)
&Print...\tCtrl+P => &Cetak...\tCtrl+P
Re&name...\tF2 => &Nama semula ...\tF2
previous: &Nama semula ... \ tF2
previous: &Nama semula ... \tF2
&Remove Document => &Buang dokumen
Replace document &colors with Windows color scheme => Menggantikan dokumen &warna dengan skim warna Windows
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Ubah ke kiri\tCtrl+Shift+-
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Ubah ke kanan\tCtrl+Shift++
Save As => Simpan sebagai
&Save As...\tCtrl+S => &Simpan sebagai...\tCtrl+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Simpan S&hortcut...\tCtrl+Shift+S
Select &All\tCtrl+A => Pilih Semu&a\tCtrl+A
Show &pages continuously => Papar mukasurat secara berterusan
Show &Toolbar\tF8 => Tunjukkan Bar Alat
&Single Page\tCtrl+6 => &Halaman Tunggal\tCtrl+6
&Skip this version => &Langkau versi ini
Some files to be installed are damaged or missing => Sesetengah fail yang akan dipasang akan rosak atau hilang
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF ialah pembaca PDF utama anda
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF kini harus menjadi pembaca utama PDF anda
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Jadikan SumatraPDF sebagai aplikasi utama pembaca PDF anda
You have version %s => Versi anda %s


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk