Home : SumatraPDF : Nepali translations Not logged in. Log in with Twitter

71 untranslated out of 340 total strings
Progress:
79%

Add page %s to favorites\tCtrl+B Add a translation... • see on Google Translate
Annotations Add a translation... • see on Google Translate
Background Color: Add a translation... • see on Google Translate
&Cancel Add a translation... • see on Google Translate
&Caret Add a translation... • see on Google Translate
Checking for update... Add a translation... • see on Google Translate
Circle Add a translation... • see on Google Translate
Collapse All Add a translation... • see on Google Translate
Color: Add a translation... • see on Google Translate
&Continue installing 32-bit version Add a translation... • see on Google Translate
&Copy Selection \tCtrl-C Add a translation... • see on Google Translate
&Copy To Clipboard\tCtrl-C Add a translation... • see on Google Translate
Couldn't get printer name Add a translation... • see on Google Translate
Couldn't uninstall Sumatra search filter Add a translation... • see on Google Translate
Create Annotation &Under Cursor Add a translation... • see on Google Translate
Create Annotation From Selection Add a translation... • see on Google Translate
Delete Annotation\tDel Add a translation... • see on Google Translate
&Discard changes Add a translation... • see on Google Translate
Don't install Add a translation... • see on Google Translate
Download 64-bit version Add a translation... • see on Google Translate
E&xit Fullscreen Add a translation... • see on Google Translate
Edit Annotations Add a translation... • see on Google Translate
Expand All Add a translation... • see on Google Translate
File Attachment Add a translation... • see on Google Translate
&Free Text Add a translation... • see on Google Translate
&Highlight\ta Add a translation... • see on Google Translate
Images Add a translation... • see on Google Translate
Ink Add a translation... • see on Google Translate
Install and relaunch Add a translation... • see on Google Translate
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS Add a translation... • see on Google Translate
Line Add a translation... • see on Google Translate
New &window\tCtrl+N Add a translation... • see on Google Translate
New version available Add a translation... • see on Google Translate
Open Embedded PDF Add a translation... • see on Google Translate
Poly Line Add a translation... • see on Google Translate
Polygon Add a translation... • see on Google Translate
Redact Add a translation... • see on Google Translate
&Remove From History Add a translation... • see on Google Translate
S&election Add a translation... • see on Google Translate
S&quiggly Add a translation... • see on Google Translate
Save Annotations to existing PDF Add a translation... • see on Google Translate
Save annotations? Add a translation... • see on Google Translate
Save changes to a new PDF Add a translation... • see on Google Translate
Save changes to existing PDF Add a translation... • see on Google Translate
Save Embedded File... Add a translation... • see on Google Translate
Save to &new PDF Add a translation... • see on Google Translate
&Save to existing PDF Add a translation... • see on Google Translate
Search With &Bing Add a translation... • see on Google Translate
Search With &Google Add a translation... • see on Google Translate
&Search With Google Add a translation... • see on Google Translate
Select Annotation in Editor Add a translation... • see on Google Translate
Show &Bookmarks\tF12 Add a translation... • see on Google Translate
Show &Favorites Add a translation... • see on Google Translate
Show &Scrollbars Add a translation... • see on Google Translate
Show Book&marks\tF12 Add a translation... • see on Google Translate
Show in &folder Add a translation... • see on Google Translate
Show Scr&ollbars Add a translation... • see on Google Translate
Skip this version Add a translation... • see on Google Translate
Square Add a translation... • see on Google Translate
&Stamp Add a translation... • see on Google Translate
&Strike Out Add a translation... • see on Google Translate
SVG documents Add a translation... • see on Google Translate
&Text Add a translation... • see on Google Translate
Translate with &DeepL Add a translation... • see on Google Translate
&Translate With Google Add a translation... • see on Google Translate
&Underline\tu Add a translation... • see on Google Translate
Unsaved annotations Add a translation... • see on Google Translate
Unsaved annotations in '%s' Add a translation... • see on Google Translate
You have unsaved annotations Add a translation... • see on Google Translate
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? Add a translation... • see on Google Translate
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? Add a translation... • see on Google Translate
&About => &बारेमा Edit • see on Google Translate
previous: SumatraPDF बारेमा (&A)
previous: SumatraPDF &बारेमा
About SumatraPDF => SumatraPDF बारेमा Edit • see on Google Translate
&Actual Size\tCtrl+1 => &सही आकार\tCtrl+1 Edit • see on Google Translate
previous: सही आकार \tCtrl+1
previous: सही आकार (&A)\tCtrl+1
Add Favorite => मनपर्नेमा थप्नुहोस् Edit • see on Google Translate
Add page %s to favorites => पृष्ठ %s लाई मनपर्नेमा थप्नुहोस् Edit • see on Google Translate
previous: पाना %s लाई मनपर्नेमा थप्नुहोस्
Add page %s to favorites with (optional) name: => पृष्ठ %s लाई मनपर्नेमा (ऐच्छिक) नाम सहित थप्नुहोस् : Edit • see on Google Translate
previous: पाना %s लाई मनपर्नेमा (ऐच्छिक) नाम सहित थप्नुहोस्
previous: पृष्ठ %s लाई मनपर्नेमा (ऐच्छिक) नाम सहित थप्नुहोस्
Add to favorites => मनपर्नेमा थप्नुहोस् Edit • see on Google Translate
Advanced => उन्नत Edit • see on Google Translate
&Advanced Options... => &उन्नत विकल्प Edit • see on Google Translate
All files => सबै फाइलहरु Edit • see on Google Translate
&All selected pages => चयन गरिएका &सबै पृष्ठहरु Edit • see on Google Translate
previous: चयन गरिएका सबै पानाहरु (&A)
previous: चयन गरिएका &सबै पानाहरु
All supported documents => सबै समर्थनयोग्य कागजातहरू Edit • see on Google Translate
Application: => अनुप्रयोग: Edit • see on Google Translate
previous: अनुप्रयोग
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => SumatraPDF हटाउन चाहानुहुन्छ? Edit • see on Google Translate
Associate with PDF files? => PDF फाइलहरु सँग सम्बन्धन गराउने? Edit • see on Google Translate
Attachment: %s => संलग्नहरू: %s Edit • see on Google Translate
Author: => लेखक: Edit • see on Google Translate
previous: लेखक
Automatic => स्वत: Edit • see on Google Translate
Automatically check for &updates => &अद्यावधिकहरु स्वतः जाँच्नुहोस् Edit • see on Google Translate
previous: अद्यावधिकहरु स्वतः जाँच्नुहोस् (&u)
&Back\tAlt+Left Arrow => &पछाडि\tAlt+बायाँ बाण Edit • see on Google Translate
previous: पछाडि\tAlt+बायाँ बाण (&B)
Book View => पुस्तिका दृश्य Edit • see on Google Translate
&Book View\tCtrl+8 => &पुस्तिका दृश्य\tCtrl+8 Edit • see on Google Translate
previous: पुस्तिका दृश्य (&B)\tCtrl+8
Bookmark shortcut to page %s of %s => पृष्ठ %s (कुल %s मध्ये) को सर्टकटलाई पुस्तकचिनो बनाउनुहोस् Edit • see on Google Translate
Bookmark Shortcuts => पुस्तकचिनो सर्टकटहरु Edit • see on Google Translate
Bookmarks => पुस्तकचिनो Edit • see on Google Translate
Bytes => बाईट Edit • see on Google Translate
Can't connect to the Internet (error %#x). => इन्टरनेट जडान गर्न सकिएन (त्रुटि %#x). Edit • see on Google Translate
Cancel => रद्द गर्नुहोस् Edit • see on Google Translate
Cannot print this file => यो फाइल छाप्न सकिंदैन Edit • see on Google Translate
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => आदेश पङ्‌क्ति उल्टो खोजाई सुरु गर्न सकिएन | कृपया सेटिङमा आदेश पङ्‌क्ति हेर्नुहोस | Edit • see on Google Translate
Change Language => भाषा परिवर्तन गर्नुहोस् (Change Language) Edit • see on Google Translate
previous: भाषा परिवर्तन गर्नुहोस्
[Changes detected; refreshing] %s => [परिवर्तन पत्ता लाग्यो; ताजा गरिँदैछ] %s Edit • see on Google Translate
Check for &Updates => &अद्यावधिकहरु जाँच्नुहोस् Edit • see on Google Translate
previous: अद्यावधिकहरु जाँच्नुहोस् (&U)
CHM documents => CHM कागजातहरु Edit • see on Google Translate
Close => बन्द गर्नुहोस् Edit • see on Google Translate
previous: बन्द गर्नुहोस्
&Close\tCtrl+W => &बन्द गर्नुहोस्\tCtrl+W Edit • see on Google Translate
previous: बन्द गर्नुहोस् (&C)\tCtrl+W
Comic books => कमिक पुस्तिका Edit • see on Google Translate
Compatibility => अनुकूलता Edit • see on Google Translate
previous: मिल्दोजुल्दो
Continuous => निरन्तर Edit • see on Google Translate
Continuous Book View => निरन्तर पुस्तिका दृश्य Edit • see on Google Translate
Continuous Facing => निरन्तर सम्मुख पृष्ठ Edit • see on Google Translate
Contribute Translation => अनुवादमा योगदान दिनुहोस् Edit • see on Google Translate
Copy &Image => &छवि प्रतिलिपि बनाउनुहोस् Edit • see on Google Translate
Copy &Link Address => &लिङ्क ठेगानाको प्रतिलिपि बनाउनुहोस् Edit • see on Google Translate
Copy Co&mment => &टिप्पणीको प्रतिलिपि बनाउनुहोस् Edit • see on Google Translate
copying text => पाठ प्रतिलिपि बनाईदैछ Edit • see on Google Translate
Copying text was denied (copying as image only) => पाठ प्रतिलिपि अस्वीकार भयो (छविको रुपमा प्रतिलिपि बनाईदैछ) Edit • see on Google Translate
Copyright: => प्रतिलिपिअधिकार: Edit • see on Google Translate
Could not obtain Printer properties => मुद्रक गुणहरु प्राप्त गर्न सकिएन Edit • see on Google Translate
Couldn't create the installation directory => स्थापना निर्देशिका सिर्जना गर्न सकिएन Edit • see on Google Translate
previous: स्थापना डाइरेक्टरी सिर्जना गर्न असमर्थ
Couldn't initialize printer => मुद्रकलाई आरम्भ गर्न सकिएन Edit • see on Google Translate
Couldn't install PDF previewer => PDF पूर्वावलोकनकर्ता स्थापना गर्न सकिएन Edit • see on Google Translate
previous: PDF पूर्वावलोकनकर्ता स्थापना गर्न असमर्थ
Couldn't install PDF search filter => PDF खोज फिल्टर स्थापना गर्न सकिएन Edit • see on Google Translate
previous: PDF खोज फिल्टर स्थापना गर्न असमर्थ
Couldn't remove installation directory => स्थापना निर्देशिका हटाउन सकिएन Edit • see on Google Translate
previous: स्थापना डाइरेक्टरी हटाउन गर्न असमर्थ
Couldn't render the page => पृष्ठ प्रस्तुत गर्न सकिएन Edit • see on Google Translate
previous: पृष्ट रेन्डर गर्न सकिएन
previous: पृष्ठ रेन्डर गर्न सकिएन
Couldn't uninstall browser plugin => ब्राउजर प्लगइन हटाउन सकिएन Edit • see on Google Translate
previous: ब्राउजर प्लगइन हटाउन असमर्थ
Couldn't uninstall PDF previewer => PDF देखाउनेलाई हटाउन सकिएन Edit • see on Google Translate
previous: पूर्वावलोकनकर्ता हटाउन असमर्थ
previous: पूर्वावलोकनकर्ता हटाउन सकिएन
Couldn't write %s to disk => %s डिस्कमा लेख्न सकिएन Edit • see on Google Translate
Created: => सिर्जना गरिएको: Edit • see on Google Translate
Current file => हालको फाइल Edit • see on Google Translate
Cursor position: => कर्सर स्थिति: Edit • see on Google Translate
previous: कर्सर स्थिति
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => अनुकुल &आकार ...\tCtrl+Y Edit • see on Google Translate
previous: अनुकुल &जुम ...\tCtrl+Y
Dark => गाढ़ा Edit • see on Google Translate
Darker => अझै गाढ़ा Edit • see on Google Translate
Default &Layout: => पूर्वनिर्धारित स&जावट: Edit • see on Google Translate
previous: पूर्वनिर्धारित &सजावट:
Default &Zoom: => पूर्वनिर्धारित &जुम: Edit • see on Google Translate
previous: पूर्वनिर्धारित &जुम:
previous: पूर्वनिर्धारित &आकार:
Default PDF reader can't be changed in portable mode => चलायमान मोडमा पूर्वनिर्धारित PDF पाठक परिवर्तन गर्न मिल्दैन Edit • see on Google Translate
Denied Permissions: => अस्वीकृत अनुमतिहरु: Edit • see on Google Translate
DjVu documents => DjVu कागजातहरु Edit • see on Google Translate
Document Properties => कागजात गुणहरू Edit • see on Google Translate
&Don't ask me again => मलाई पुनः &नसोध्नुहोस् Edit • see on Google Translate
E&xit\tCtrl+Q => बाहिर &जानुहोस्\tCtrl+Q Edit • see on Google Translate
Enter password => पासवर्ड भर्नुहोस् Edit • see on Google Translate
previous: पासवर्ड प्रविष्टि गराउनुहोस्
Enter password for %s => %s को पासवर्ड भर्नुहोस् Edit • see on Google Translate
previous: %s को पासवर्ड प्रविष्टि गराउनुहोस्
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => PDF कागजातमा दोहोरो क्लिक गर्दा आह्वान गर्ने आदेश पङ्‌क्ति प्रविष्ट गराउनुहोस्: Edit • see on Google Translate
EPUB ebooks => EPUB ई-पुस्तकहरु Edit • see on Google Translate
Error loading %s => %s लोड त्रुटि Edit • see on Google Translate
&Even pages only => &जोर पृष्ठ मात्र Edit • see on Google Translate
previous: &जोर पाना मात्र
F&avorites => &मनपर्ने Edit • see on Google Translate
F&orward\tAlt+Right Arrow => अ&गाडि\tAlt+दायाँ बाण Edit • see on Google Translate
previous: अगाडि\tAlt+दायाँ बाण
F&ullscreen\tF11 => पू&र्णस्क्रिन\tCtrl+Shift+L Edit • see on Google Translate
Facing => सम्मुख Edit • see on Google Translate
&Facing\tCtrl+7 => &सम्मुख\tCtrl+7 Edit • see on Google Translate
Failed to delete uninstaller registry keys => अनस्थापकको रजिस्टरी कुञ्जीहरू हटाउन असफल भयो Edit • see on Google Translate
previous: अनस्थापकको रजिस्टरी कुञ्जीहरू हटाउन असमर्थ
Failed to register as default program on win 10 => Win 10 मा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमको रूपमा दर्ता गर्न असफल भयो Edit • see on Google Translate
previous: Win 10 मा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमको रूपमा दर्ता गर्न असमर्थ
Failed to rename the file! => नाम फेराई असफल भयो Edit • see on Google Translate
previous: नाम फेराई असफल
Failed to save a file => फाइल सुरक्षित गर्न असफल भयो Edit • see on Google Translate
previous: फाइल बचत असफल
Failed to write the extended file extension information to the registry => रजिस्ट्रीमा विस्तृत फाइल एक्स्टेनसन जानकारी लेख्न असफल भयो Edit • see on Google Translate
previous: रजिस्ट्रीमा विस्तृत फाइल एक्स्टेनसन जानकारी लेख्न असमर्थ
Failed to write the uninstallation information to the registry => रजिस्ट्रीमा अनस्थापना जानकारी लेख्न असफल भयो Edit • see on Google Translate
previous: रजिस्ट्रीमा अनस्थापना जानकारी लेख्न असमर्थ
Fast Web View => द्रुत वेब दृश्य Edit • see on Google Translate
Favorites => मनपर्नेहरु Edit • see on Google Translate
FictionBook documents => FictionBook कागजातहरु Edit • see on Google Translate
File: => फाइल: Edit • see on Google Translate
&File => &फाइल Edit • see on Google Translate
File %s not found => फाइल %s भेटिएन Edit • see on Google Translate
File Size: => फाइल साइज: Edit • see on Google Translate
previous: फाइल साइज
Fin&d...\tCtrl+F => &फेला पार्नुहोस् ...\tCtrl+F Edit • see on Google Translate
Find: => खोज्नुहोस्: Edit • see on Google Translate
previous: फेला पार्नुहोस्:
Find => खोज्नुहोस् Edit • see on Google Translate
previous: फेला पार्नुहोस्
Find Next => अर्को खोज्नुहोस् Edit • see on Google Translate
previous: अर्को फेला पार्नुहोस्
previous: पछिल्लो फेला पार्नुहोस्
previous: अर्को फेला पार्नुहोस्
previous: अर्को
Find Previous => अघिल्लो खोज्नुहोस् Edit • see on Google Translate
previous: अघिल्लो फेला पार्नुहोस्
previous: अघिल्लो
&Find what: => के फेला पार्ने: Edit • see on Google Translate
&First Page\tHome => &पहिलो पृष्ठ\tHome Edit • see on Google Translate
Fit &Content\tCtrl+3 => &सामग्री अटाउनुहोस्\tCtrl+3 Edit • see on Google Translate
Fit &Page\tCtrl+0 => &पृष्ठ अटाउनुहोस्\tCtrl+0 Edit • see on Google Translate
previous: &पृष्ट अटाउनुहोस्\tCtrl+0
Fit &Width\tCtrl+2 => &चौडाइ अटाउनुहोस्\tCtrl+2 Edit • see on Google Translate
Fit a Single Page => एकल पृष्ठ अटाउनुहोस् Edit • see on Google Translate
previous: एकल पृष्ट अटाउनुहोस्
Fit Content => सामग्री अटाउनुहोस् Edit • see on Google Translate
Fit Page => पृष्ठ अटाउनुहोस् Edit • see on Google Translate
previous: पृष्ट अटाउनुहोस्
&Fit pages to printable area => पृष्ठहरुलाई छाप्नयोग्य क्षेत्रमा &अटाउनुहोस् Edit • see on Google Translate
Fit Width => चौडाइ अटाउनुहोस् Edit • see on Google Translate
Fit Width and Show Pages Continuously => चौडाई अटाउनुहोस् र पृष्ठहरु निरन्तर देखाउनुहोस् Edit • see on Google Translate
Fonts: => फन्टहरू: Edit • see on Google Translate
Found text at page %s => पृष्ठ %s मा पाठ भेटियो Edit • see on Google Translate
Found text at page %s (again) => पृष्ठ %s मा पाठ भेटियो (पुनः) Edit • see on Google Translate
Frequently Read => प्रायजसो पढिएको Edit • see on Google Translate
GB => जिबी Edit • see on Google Translate
&Go To => &जानुहोस् Edit • see on Google Translate
&Go to page: => &पृष्ठमा जानुहोस्: Edit • see on Google Translate
previous: &पृष्टमा जानुहोस्
previous: &पृष्ठमा जानुहोस्
Go to page => पृष्ठमा जानुहोस् Edit • see on Google Translate
previous: पृष्टमा जानुहोस्
&Help => &मदत Edit • see on Google Translate
previous: &मदत
previous: म&दत
Hide &Options => &विकल्पहरु लुकाउनुहोस् Edit • see on Google Translate
Hide frequently read => प्रायजसो पढिएको लुकाउनुहोस् Edit • see on Google Translate
Hint: Use the F3 key for finding again => सङ्केत: पुनः फेलापार्न F3 कुञ्जी प्रयोग गर्नुहोस् Edit • see on Google Translate
Image files (*.%s) => छवि फाइल (*.%s) Edit • see on Google Translate
Install SumatraPDF => SumatraPDF स्थापना गर्नुहोस Edit • see on Google Translate
Install SumatraPDF in &folder: => SumatraPDF स्थापना फोल्डर: Edit • see on Google Translate
Installation failed! => स्थापना असफल भयो ! Edit • see on Google Translate
previous: स्थापना विफल भयो!
Installation in progress... => स्थापना प्रगति हुँदै... Edit • see on Google Translate
KB => केबी Edit • see on Google Translate
&Last Page\tEnd => अन्ति&म पृष्ठ\tEnd Edit • see on Google Translate
previous: &अन्तिम पृष्ट\tEnd
previous: &अन्तिम पृष्ठ\tEnd
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Windows डेस्कटप खोजलाई PDF कागजात खोजी गर्न दिनुहोस् Edit • see on Google Translate
Let Windows show &previews of PDF documents => Windows लाई PDF कागजात पूर्वावलोकन देखाउन दिनुहोस् Edit • see on Google Translate
Light => हल्का Edit • see on Google Translate
&Magnification: => &बृहत्तरकरण: Edit • see on Google Translate
previous: &आवर्धन:
Make SumatraPDF default application for PDF files? => SumatraPDF लाई PDF फाइलको पूर्वनिर्धारित अनुप्रयोग बनाउने? Edit • see on Google Translate
Make SumatraPDF my default PDF reader => SumatraPDF लाई PDF फाइलको पूर्वनिर्धारित अनुप्रयोग बनाउनुहोस् Edit • see on Google Translate
Man&ga Mode => Manga मोड Edit • see on Google Translate
&Manual => &पुस्तिका Edit • see on Google Translate
&Match case => &केस मिलाउनुहोस् Edit • see on Google Translate
Match Case => केस मिलाउनुहोस् Edit • see on Google Translate
MB => एमबी Edit • see on Google Translate
Mobi documents => Mobi कागजातहरु Edit • see on Google Translate
Modified: => परिमार्जित: Edit • see on Google Translate
Next Page => अर्को पृष्ठ Edit • see on Google Translate
previous: अर्को पृष्ठ
previous: पछिल्लो पृष्ठ
&Next Page\tRight Arrow => &अर्को पृष्ठ\tदायाँ बाण Edit • see on Google Translate
previous: &अघिल्लो पृष्ठ
previous: &पछिल्लो पृष्ठ\tदायाँ बाण
&No => &नाइँ/हैन Edit • see on Google Translate
previous: &बेठिक
No matches were found => जोडाहरु प्राप्त भएन Edit • see on Google Translate
No result found around line %u in file %s => पङ्क्ति %u (फाइल %s को) वरपर कुनै नतिजा फेला परेन Edit • see on Google Translate
No synchronization file found => कुनै समक्रमण फाइल भेटिएन् Edit • see on Google Translate
No synchronization info at this position => यो स्थानमा समक्रमण जानकारी छैन Edit • see on Google Translate
Number of Pages: => पृष्ठ संख्या: Edit • see on Google Translate
previous: जम्मा पृष्ठ संख्या:
&Odd pages only => &बिजोर पृष्ठ मात्र Edit • see on Google Translate
previous: &बिजोर पाना मात्र
(of %d) => (कुल %d मध्ये) Edit • see on Google Translate
OK => हुन्छ Edit • see on Google Translate
previous: ठीक
Open => खोल्नुहोस् Edit • see on Google Translate
Open &in PDF-XChange => PDF-XChange मा &खोल्नुहोस् Edit • see on Google Translate
previous: PDF-XChange मा खोल्नुहोस्
Open a document... => कागजात खोल्नुहोस् Edit • see on Google Translate
&Open Document => &कागजात खोल्नुहोस् Edit • see on Google Translate
Open in %s => %s मा खोल्नुहोस् Edit • see on Google Translate
Open in &Adobe Reader => Adobe Reader मा &खोल्नुहोस् Edit • see on Google Translate
previous: &Adobe Reader मा खोल्नुहोस्
Open in &Foxit Reader => Foxit Reader मा &खोल्नुहोस् Edit • see on Google Translate
previous: &Foxit Reader मा खोल्नुहोस्
Open in &Microsoft HTML Help => Microsoft HTML Help मा &खोल्नुहोस् Edit • see on Google Translate
previous: &Microsoft HTML Help मा खोल्नुहोस्
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Microsoft XPS-Viewer मा &खोल्नुहोस् Edit • see on Google Translate
previous: &Microsoft XPS-Viewer मा खोल्नुहोस्
&Open...\tCtrl+O => खोल्नु&होस्...\tCtrl+O Edit • see on Google Translate
previous: &खोल्नुहोस्...\tCtrl+O
&Options => &विकल्पहरु Edit • see on Google Translate
&Options... => &विकल्पहरु... Edit • see on Google Translate
previous: &विकल्पहरु
P&roperties\tCtrl+D => &गुणहरु\tCtrl+D Edit • see on Google Translate
Pa&ge...\tCtrl+G => &पृष्ठ ...\tCtrl+G Edit • see on Google Translate
Page: => पृष्ठ: Edit • see on Google Translate
(page %s) => (पृष्ठ %s) Edit • see on Google Translate
previous: (पृष्ट %s)
Page %s => पृष्ठ %s Edit • see on Google Translate
Page number %u inexistant => पृष्ट संख्या %u अवस्थित छैन Edit • see on Google Translate
Page scaling => पृष्ठ मापन Edit • see on Google Translate
Page Size: => पृष्ठ साइज: Edit • see on Google Translate
PalmDoc documents => PalmDoc कागजात Edit • see on Google Translate
&Password: => &पासवर्ड Edit • see on Google Translate
PDF Document => PDF कागजात Edit • see on Google Translate
PDF documents => PDF कागजात Edit • see on Google Translate
PDF Optimizations: => PDF अप्टिमाइजेसन: Edit • see on Google Translate
previous: PDF अप्टिमाइजेसन
PDF Producer: => PDF निर्माता: Edit • see on Google Translate
previous: PDF निर्माता
PDF Version: => PDF संस्करण: Edit • see on Google Translate
previous: PDF संस्करण
&Pin Document => कागजातलाई &टाँस्नुहोस् Edit • see on Google Translate
Please close %s to proceed! => अगाडि बढ्न कृपया %s बन्द गर्नुहोस्! Edit • see on Google Translate
Please wait - rendering... => कृपया पर्खनुहोस - प्रतिपादन हुदैछ ... Edit • see on Google Translate
previous: कृपया पर्खनुहोस - रेन्डरिङ हुदैछ ...
Postscript documents => पोस्ट स्क्रिप्ट कागजातहरु Edit • see on Google Translate
Pr&esentation\tF5 => प्रस्तुती&करण\tCtrl+L Edit • see on Google Translate
Previous Page => अघिल्लो पृष्ठ Edit • see on Google Translate
&Previous Page\tLeft Arrow => अ&घिल्लो पृष्ठ\tबायाँ बाण Edit • see on Google Translate
previous: &अघिल्लो पृष्ठ\tबायाँ बाण
Print => छाप्नुहोस् Edit • see on Google Translate
Print range => छपाई दायरा Edit • see on Google Translate
&Print... (denied) => &छपाई... (अस्वीकार भयो) Edit • see on Google Translate
previous: &छपाई... (अस्वीकार गरियो)
&Print...\tCtrl+P => &छाप्नुहोस्...\tCtrl+P Edit • see on Google Translate
Printer with given name doesn't exist => दिईएको नाम भएको मुद्रक अवस्थित छैन Edit • see on Google Translate
printing document => कागजात छपाइ Edit • see on Google Translate
Printing in progress. => मुद्रण/छपाई हुदै छ | Edit • see on Google Translate
previous: मुद्रण प्रगति.
previous: मुद्रण/छपाई हुदै छ.
Printing is still in progress. Abort and quit? => छपाई हुदैछ | परित्याग गरि बन्द गर्ने? Edit • see on Google Translate
previous: छपाई कार्य प्रगति हुदैछ | परित्याग गरि बन्द गर्ने?
Printing is still in progress. Abort and start over? => छपाई हुदैछ | परित्याग गरि पुनः सुरु गर्ने? Edit • see on Google Translate
previous: छपाई कार्य प्रगति हुदैछ | परित्याग गरि पुनः सुरु गर्ने?
Printing page %d of %d... => पृष्ठ %d (कुल %d मध्ये) को छपाई हुदैछ ... Edit • see on Google Translate
Printing problem. => छपाइ समस्या. Edit • see on Google Translate
Re&name...\tF2 => नाम &फेर्नुहोस्...\tF2 Edit • see on Google Translate
Remember &opened files => &खोलिएका फाइलहरु सम्झनुहोस् Edit • see on Google Translate
&Remember the password for this document => यो कागजातको पासवर्ड &सम्झनुहोस् Edit • see on Google Translate
&Remember these settings for each document => यी सेटिङहरु प्रत्येक कागजातको लागि &सम्झनुहोस् Edit • see on Google Translate
Remove from favorites => मनपर्ने बाट हटाउनुहोस् Edit • see on Google Translate
Remove page %s from favorites => मनपर्ने बाट पृष्ठ %s लाई हटाउनुहोस् Edit • see on Google Translate
previous: मनपर्ने बाट पृष्ट %s लाई हटाउनुहोस्
Rename To => नाम फेर्नुहोस् Edit • see on Google Translate
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => &बायाँ घुमाउनुहोस्\tCtrl+Shift+- Edit • see on Google Translate
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => &दायाँ घुमाउनुहोस्\tCtrl+Shift++ Edit • see on Google Translate
&Save As...\tCtrl+S => ब&चत गर्नुहोस्...\tCtrl+S Edit • see on Google Translate
previous: &बचत गर्नुहोस्...\tCtrl+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => &सर्टकट बचत गर्नुहोस्...\tCtrl+Shift+S Edit • see on Google Translate
Searching %d of %d... => %d (कुल %d मध्ये) मा खोजि हुदैछ... Edit • see on Google Translate
Select &All\tCtrl+A => सबै &चयन गर्नुहोस्\tCtrl+A Edit • see on Google Translate
previous: &सबै चयन गर्नुहोस्\tCtrl+A
Select content with Ctrl+left mouse button => Ctrl+बायाँ माउसबटनले सामाग्री चयन गर्नुहोस् Edit • see on Google Translate
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => SumatraPDF स्थापना गर्ने फोल्डर चयन गर्नुहोस्: Edit • see on Google Translate
Selection: => चयन: Edit • see on Google Translate
Send by &E-mail... => &ई-मेल द्वारा पठाउनुहोस्... Edit • see on Google Translate
Set inverse search command-line => आदेश पङ्‌क्ति उल्टो खोजाई सेट गर्नुहोस् Edit • see on Google Translate
&Settings => &सेटिङहरू Edit • see on Google Translate
Show &Pages Continuously => पृष्ठहरु &निरन्तर देखाउनुहोस् Edit • see on Google Translate
Show &Toolbar\tF8 => &उपकरणपट्टी देखाउनुहोस् Edit • see on Google Translate
Show Favorites => मनपर्नेहरु देखाउनुहोस् Edit • see on Google Translate
Show frequently read => प्रायजसो पढिएको देखाउनुहोस् Edit • see on Google Translate
Show the &bookmarks sidebar when available => उपलब्ध भएमा &पुस्तकचिनो छेउपट्‍टि देखाउनुहोस् Edit • see on Google Translate
&Shrink pages to printable area (if necessary) => पृष्ठहरुलाई छाप्नयोग्य क्षेत्रमा &खुम्च्याउनुहोस् (आवस्यक परेमा) Edit • see on Google Translate
Single Page => एकल पृष्ठ Edit • see on Google Translate
&Single Page\tCtrl+6 => &एकल पृष्ठ\tCtrl+6 Edit • see on Google Translate
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => माफ गर्नुहोला, यस्तो हुनुहुदैनथ्यो\n\nयदि तपाई यो क्र्यास ठिक गर्न सहयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने कृपया 'रद्द गर्नुस्' मा थिच्नुस | Edit • see on Google Translate
Source file %s has no synchronization point => स्रोत फाइल %s मा समक्रमण विन्दु छैन Edit • see on Google Translate
Start SumatraPDF => SumatraPDF सुरुवात गर्नुहोस Edit • see on Google Translate
Subject: => बिषय: Edit • see on Google Translate
previous: बिषय
SumatraPDF %s Installer => Sumatrapdf %s स्थापक Edit • see on Google Translate
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s अनस्थापक Edit • see on Google Translate
SumatraPDF crashed => SumatraPDF बिग्रियो Edit • see on Google Translate
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF अनस्थापना भयो. Edit • see on Google Translate
SumatraPDF installation not found. => SumatraPDF स्थापना फेला परेन. Edit • see on Google Translate
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF तपाईको पूर्वनिर्धारित PDF पाठक हो Edit • see on Google Translate
SumatraPDF Options => SumatraPDF विकल्पहरु Edit • see on Google Translate
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF अब तपाईको पूर्वनिर्धारित PDF पाठक हुनुपर्छ Edit • see on Google Translate
SumatraPDF Update => SumatraPDF अद्यावधिक Edit • see on Google Translate
Synchronization file cannot be opened => समक्रमण फाइल खोल्न सकिदैन् Edit • see on Google Translate
Tagged PDF => ट्याग गरिएको PDF Edit • see on Google Translate
Text documents => पाठ कागजातहरु Edit • see on Google Translate
Thank you for choosing SumatraPDF! => SumatraPDF चयन गर्नुभएकोमा धन्यवाद ! Edit • see on Google Translate
Thank you! SumatraPDF has been installed. => धन्यबाद! SumatraPDF इन्सटल गरिएको छ Edit • see on Google Translate
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => अनस्थापक बिगारिएको छ | कृपया पुनः डाउनलोड गर्नुहोस् | \n असुविधाको लागि क्षमाप्रार्थी छौं। Edit • see on Google Translate
&Theme => &थिम Edit • see on Google Translate
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => यो कागजातले असमर्थित सुविधा प्रयोग गर्छ (%s) र सहि रुपमा प्रस्तुत नहुन सक्छ Edit • see on Google Translate
previous: यो कागजातले असमर्थित सुविधा प्रयोग गर्छ (%s) र सहि रेंडर नहुन सक्छ
Title: => शीर्षक: Edit • see on Google Translate
Uninstall SumatraPDF => SumatraPDF अनस्थापना गर्नुहोस Edit • see on Google Translate
Uninstallation failed => अनस्थापना विफल Edit • see on Google Translate
Uninstallation in progress... => अनस्थापना प्रगति... Edit • see on Google Translate
Unknown source file (%s) => अज्ञात स्रोत फाइल (%s) Edit • see on Google Translate
Use &tabs => &ट्याबहरू प्रयोग गर्नुहोस Edit • see on Google Translate
&Use original page sizes => &मौलिक पृष्ठ साईज प्रयोग गर्नुहोस् Edit • see on Google Translate
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => SumatraPDF पूर्वनिर्धारित PDF पाठकको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस Edit • see on Google Translate
View => हेर्नुहोस् Edit • see on Google Translate
&View => &हेर्नुहोस् Edit • see on Google Translate
Visit &Website => &वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस् Edit • see on Google Translate
Warning => चेतावनी Edit • see on Google Translate
&Window => &सन्झ्याल Edit • see on Google Translate
XPS documents => XPS कागजातहरु Edit • see on Google Translate
&Yes => &हुन्छ Edit • see on Google Translate
previous: &ठिक
You have the latest version. => तपाई संग अद्यावधिक संस्करण छ | Edit • see on Google Translate
&Zoom => &आकार परिवर्तन Edit • see on Google Translate
previous: &ठुलो बनाउनुहोस्
Zoom => आकार परिवर्तन Edit • see on Google Translate
previous: ठुलो बनाउनुहोस्
Zoom factor => आकार कारकतत्व Edit • see on Google Translate
previous: जुम कारकतत्व
Zoom In => ठुलो बनाउनुहोस् Edit • see on Google Translate
Zoom Out => सानो बनाउनुहोस् Edit • see on Google Translate

97 unused strings:

%s installation not found.
%s of %s
Add child
Add PDF as a child
Add PDF as a sibling
Add sibling
Are you sure you want to uninstall %s?
Author: %s
Border: %d
Caret
Colapse All
Color
Contents:
Couldn't install browser plugin
Create Annotation
Create Annotation Under Cursor
Date:
Discard
&Discard
Edit
Edit Bookmarks
Error: Couldn't run SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found!
Error: The document couldn't be downloaded!
Export Bookmarks
Free Text
Hide &Favorites
Highlight
&Highlight\tA
Icon:
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera
Interior Color:
Line End:
Line Start:
New Bookmarks
Opacity:
Opacity: %d
Opening document in SumatraPDF...
Popup: %d 0 R
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d
Remove Item
Save annoations?
Save Annotations
Saved annotations to '%s'
Saving of '%s' failed with: '%s'
Selekcja:
Sort By
Squiggly
Stamp
Strike Out
SumatraPDF %s Instaler
Support SumatraPDF
Tag (big first)
Tag (small first)
Text
Text Alignment:
Text Color:
Text Size:
Text Size: %d
Thank you for choosing RA-MICRO PDF!
Underline
&Underline
Use &Tabs
You have unsaved annotations. Save them?
Book&marks\tF12 => पुस्तक&चिनोहरू\tF12
previous: पुस्तकचिनोहरू (&m)\tF12
&Copy Selection => चयनको प्रति&लिपि बनाउनुहोस्
previous: &चयनको प्रतिलिपि बनाउनुहोस्
&Copy Selection\tCtrl+C => चयनको प्रति&लिपि बनाउनुहोस्\tCtrl+C
previous: &चयनको प्रतिलिपि बनाउनुहोस्\tCtrl+C
Couldn't create temporary directory => अस्थाई निर्देशिका सिर्जना गर्न सकिएन
previous: अस्थाई डाइरेक्टरी बनाउन सकिएन
previous: अस्थाई डाइरेक्टरी सिर्जना गर्न असमर्थ
Couldn't obtain temporary directory => अस्थाई निर्देशिका प्राप्त गर्न सकिएन
previous: अस्थाई डाइरेक्टरी प्राप्त गर्न असमर्थ
Couldn't remove the shortcut => सर्टकट हटाउन सकिएन
previous: सर्टकट हटाउन गर्न असमर्थ
Couldn't uninstall PDF search filter => PDF खोज फिल्टर हटाउन सकिएन
previous: खोज फिल्टर हटाउन असमर्थ
Download => डाउनलोड
F&ullscreen\tCtrl+L => पू&र्णस्क्रिन\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => पू&र्णस्क्रिन\tCtrl+Shift+L
previous: पूर्णस्क्रिन\tCtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory => अनस्थापकको प्रतिलिपि temp फोल्डरमा बनाउन असफल भयो
previous: अनस्थापकको प्रतिलिपि टेम्प फोल्डरमा बनाउन असमर्थ
Failed to create a shortcut => सर्टकट सिर्जना गर्न असफल भयो
previous: सर्टकट सिर्जना गर्न असमर्थ
Formatting the book... %d pages => पुस्तक स्वरूपण ... %d पृष्ठहरु
previous: पुस्तक स्वरूपण ... %d पृष्टहरु
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => PDF ब्राउजर प्लगइन राख्नुहोस् (समर्थनयोग्य छैन)
Loading file %s... => %s फाइल लोड हुँदैछ ...
New version %s is available. Download new version? => नया संस्करण %s उपलब्ध छ | डाउनलोड गर्ने?
&No, thanks => धन्यबाद, तर &पर्दैन
P&roperties => &गुणहरु
previous: गुणहरु
Pr&esentation\tCtrl+L => प्रस्तुती&करण\tCtrl+L
previous: &प्रस्तुतीकरण\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => &छविको रुपमा छाप्नुहोस् (धेरै स्मृति चाहिन्छ)
&Print... => &छाप्नुहोस् ...
&Remove Document => कागजात &हटाउनुहोस्
Replace document &colors with Windows color scheme => कागजात &रङ्गलाई विन्डोज रङ योजना अनुसार बदल्नुहोस्
previous: कागजात रङ्गलाई विन्डोज रङ योजना अनुसार बदल्नुहोस्
Save As => बचत गर्नुहोस्
&Save As... => ब&चत गर्नुहोस्...
previous: &बचत गर्नुहोस्...
Select &All => सबै &चयन गर्नुहोस्
previous: &सबै चयन गर्नुहोस्
Show &Bookmarks => &पुस्तकचिनोहरू देखाउनुहोस्
Show &pages continuously => पृष्ठहरु &निरन्तर देखाउनुहोस्
previous: &पृष्टहरु निरन्तर देखाउनुहोस्
previous: &पृष्ठहरु निरन्तर देखाउनुहोस्
Show &Toolbar => &उपकरणपट्टी देखाउनुहोस्
&Skip this version => यो संस्करणलाई & छोड्नुहोस्
previous: यो संस्करणलाई फड्किनुहोस्
previous: यो संस्करणलाई &फड्किनुहोस्
Some files to be installed are damaged or missing => स्थापना गर्नुपर्ने केहि फाईलहरु बिग्रिएका अथवा हराएका छन्
You have version %s => तपाई संग %s संस्करण छ
previous: तपाई संग संस्करण %s छ


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk