Home : SumatraPDF : Norwegian Neo-Norwegian translations Not logged in. Log in with GitHub

85 untranslated out of 373 total strings
Progress:
77%

%s annotation. Ctrl+click to edit. Add a translation...
&Actual Size Add a translation...
Annotations Add a translation...
&Book View Add a translation...
Border: %d Add a translation...
&Caret Add a translation...
Cleared history of %d files, deleted thumbnails. Add a translation...
Clearing history... Add a translation...
Close Other Tabs Add a translation...
Close Tabs To The Right Add a translation...
Collapse All Add a translation...
Command Palette Add a translation...
&Continue installing 32-bit version Add a translation...
&Copy To Clipboard Add a translation...
Copy To Clipboard Add a translation...
Couldn't get printer name Add a translation...
Couldn't uninstall Sumatra search filter Add a translation...
Create Annotation &Under Cursor Add a translation...
Create Annotation From Selection Add a translation...
Custom &Zoom... Add a translation...
Delete Annotation Add a translation...
&Discard changes Add a translation...
Edit %s Annotation Add a translation...
Edit Annotations Add a translation...
Error Add a translation...
Expand All Add a translation...
F&orward Add a translation...
&Facing Add a translation...
Fin&d... Add a translation...
&First Page Add a translation...
Fit &Content Add a translation...
Fit &Page Add a translation...
Fit &Width Add a translation...
&Free Text Add a translation...
Get Fonts Info Add a translation...
&Highlight Add a translation...
Install and relaunch Add a translation...
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS Add a translation...
Interior Color: Add a translation...
&Keyboard Shortcuts Add a translation...
&Last Page Add a translation...
&Next Page Add a translation...
Opacity: Add a translation...
Opacity: %d Add a translation...
Open Directory in &Double Commander Add a translation...
Open Directory in &Explorer Add a translation...
Open Directory in &Total Commander Add a translation...
Open Directory in Directory &Opus Add a translation...
Open Embedded PDF Add a translation...
Open in Microsoft &HTML Help Add a translation...
Poly Line Add a translation...
Popup: %d 0 R Add a translation...
Pr&esentation Add a translation...
&Previous Page Add a translation...
Re&name... Add a translation...
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d Add a translation...
Redact Add a translation...
&Remove From History Add a translation...
S&election Add a translation...
S&quiggly Add a translation...
Save Annotations to existing PDF Add a translation...
Save annotations? Add a translation...
Save Embedded File... Add a translation...
Save S&hortcut... Add a translation...
Save to &new PDF Add a translation...
&Save to existing PDF Add a translation...
Saved annotations to '%s' Add a translation...
Saving of '%s' failed with: '%s' Add a translation...
Search With &Bing Add a translation...
Search With &Google Add a translation...
&Search With Google Add a translation...
Show &Scrollbars Add a translation...
Show Book&marks Add a translation...
Show Scr&ollbars Add a translation...
&Single Page Add a translation...
&Stamp Add a translation...
&Strike Out Add a translation...
&Text Add a translation...
Translate with &DeepL Add a translation...
&Translate With Google Add a translation...
Unsaved annotations Add a translation...
Unsaved annotations in '%s' Add a translation...
You have unsaved annotations Add a translation...
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? Add a translation...
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? Add a translation...
&About => &Om Edit
About SumatraPDF => Om SumatraPDF Edit
Add Favorite => Legg til ein favoritt Edit
Add page %s to favorites => Legg til side %s i favorittane Edit
Add page %s to favorites with (optional) name: => Legg til side %s i favorittane med (valfritt) namn: Edit
Add to favorites => Legg til i favorittar Edit
Advanced => Avansert Edit
&Advanced Options... => &Avanserte innstillingar Edit
All files => Alle filar Edit
&All selected pages => &Alle valde sider Edit
All supported documents => Alle støttede dokumentar Edit
Application: => Applikasjon: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Er du sikker på at du vil avinstallere SumatraPDF? Edit
Associate with PDF files? => Tilknytte PDF-filer? Edit
Attachment: %s => Vedlegg: %s Edit
Author: => Skapar: Edit
Author: %s => Skapar: %s Edit
previous: Forfattar: %s
Automatic => Automatisk Edit
Automatically check for &updates => Søk automatisk etter &oppdateringar Edit
&Back => &Tilbake Edit
Background Color: => Bakgrunnsfarge: Edit
Book View => Bokvising Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Bokmerk snarveg til side %s av %s Edit
Bookmark Shortcuts => Bokmerk snarveg Edit
previous: Bokmerkesnarveger
Bookmarks => Bokmerkar Edit
Bytes => Bytes Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Kan ikkje kople til internettet (Feilkode %#x). Edit
previous: Kan ikkje kople til internettet (Feil %#x).
Cancel => Lukk Edit
&Cancel => &Avbryt Edit
Cannot print this file => Kan ikkje skrive ut denne fila Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Kan ikkje starte invertert søkjekommando. Venligst sjekk kommandolinja i innstillingane. Edit
Change Language => Byt språk (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [Endringar oppdaga; lastar inn på nytt] %s Edit
Check for &Updates => &Sjå etter ny versjon Edit
Checking for update... => Ser etter oppdatering... Edit
CHM documents => CHM-dokumentar Edit
Circle => Sirkel Edit
Close => Lukk Edit
&Close => &Lukk Edit
Color: => Farge: Edit
Comic books => Teikneseriebøkjer Edit
Compatibility => Kompatibilitet Edit
Contents: => Innhald: Edit
Continuous => Kontinuerleg Edit
Continuous Book View => Kontinuerleg bokvising Edit
Continuous Facing => Kontunuerleg motståande Edit
Contribute Translation => Delta med omsetjing Edit
Copy &Image => Kopier &bilete Edit
Copy &Link Address => Kopier &lenkeadresse Edit
Copy Co&mment => Kopier ko&mmentar Edit
Copy File Path => Kopier Filbane Edit
&Copy Selection => &Kopier utval Edit
copying text => Kopierer tekst Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Kopiering av tekst blei nektast (Kopierer kun som bilete) Edit
Copyright: => Opphavsret: Edit
Could not obtain Printer properties => Kunne ikkje hente utskrivaregenskapene Edit
Couldn't create the installation directory => Kunne ikkje lage installasjonsdirektivet Edit
Couldn't initialize printer => Kunne ikkje starte utskrivaren Edit
Couldn't install PDF previewer => Kunne ikkje installere PDF-forhandsvisar Edit
Couldn't install PDF search filter => Kunne ikkje installere PDF-søkjefilter Edit
Couldn't render the page => Kunne ikkje rendre siden Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Kunne ikkje avinstallere nettlesartillegget Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => Kunne ikkje avinstallere PDF-forhandsvisar Edit
Couldn't write %s to disk => Kunne ikkje lagre %s til disken Edit
Created: => Skapt: Edit
Current file => Nåverande fil Edit
Cursor position: => Markørposisjon: Edit
Dark => Mørkt Edit
Darker => Mørkare Edit
Date: => Dato: Edit
Default &Layout: => Standard &oppsett: Edit
Default &Zoom: => Standard &zooming: Edit
Denied Permissions: => Permisjonar som blei nekta: Edit
DjVu documents => DjVu-dokumentar Edit
Document Properties => Dokumentegenskaper Edit
&Don't ask me again => Ikkje spør meg igjen Edit
Don't install => Ikkje installer Edit
Download 64-bit version => Last ned 64-bit versjon Edit
E&xit => A&vslutt Edit
E&xit Fullscreen => A&vslutt Fullskjerm Edit
Enter password => Skriv inn passord Edit
Enter password for %s => Skriv inn passord for %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Gå inn i kommandolinja for å hentast, når du dobbeltklikkar på PDF-dokumentet: Edit
EPUB ebooks => EPUB digitale bøkjer Edit
Error loading %s => Feil ved innlasting av %s Edit
&Even pages only => &Kun partalssider Edit
F&avorites => F&avorittar Edit
F&ullscreen => F&ullskjerm Edit
Facing => Fleire sider Edit
previous: Motståande
Failed to delete uninstaller registry keys => Mislykkast i å slette avinstalleringsregisternøklane Edit
Failed to rename the file! => Klarte ikkje å omdøpe fila! Edit
Failed to save a file => Feil under lagring av fil Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Mislykkast i å skrive den utvida filutvidingsinformasjonen til registeret Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Mislykkast i å skrive avinstalleringsinformasjonen til registeret Edit
Fast Web View => Rask nettvising Edit
Favorites => Favorittar Edit
FictionBook documents => FictionBook-dokumentar Edit
File: => Fil: Edit
&File => &Fil Edit
File %s not found => Filen %s blei ikkje funnet Edit
File Attachment => Filvedlegg: Edit
File Size: => Filstørrelse: Edit
Find: => Finn Edit
Find => Finn Edit
Find Next => Finn neste Edit
Find Previous => Finn førre Edit
&Find what: => &Finn hvilke: Edit
Fit a Single Page => Tilpass ein enkel side Edit
Fit Content => Tilpass innhald Edit
Fit Page => Tilpass side Edit
&Fit pages to printable area => &Tilpass sider til utskrivbart område Edit
Fit Width => Tilpass breidde Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Tilpass bredde og vis sider kontinuerleg Edit
Fonts: => Fontar: Edit
Found text at page %s => Fann tekst på side %s Edit
Found text at page %s (again) => Fann tekst på side %s (igjen) Edit
Frequently Read => Ofte lesne Edit
GB => GB Edit
&Go To => &Gå til Edit
&Go to page: => &Hopp til side: Edit
Go to page => Gå til side Edit
&Help => &Hjelp Edit
Hide &Options => Skjul &innstillingar Edit
Hide frequently read => Skjul ofte lesne Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Tips: Bruk F3-knappen for å finne igjen Edit
Icon: => Ikon: Edit
Image files (*.%s) => Biletfilar (*.%s) Edit
Images => Bilete Edit
previous: Bilder
Ink => Blekk Edit
Install for all users => Installer for alle brukarar Edit
Install SumatraPDF => Installer SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Installer SumatraPDF i mappa: Edit
Installation failed! => Installering mislykkast! Edit
Installation in progress... => Installering under arbeid... Edit
KB => KB Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Let Windows Skrivebordssøk &søkje gjennom PDF-dokumentar Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Let Windows vise &forhandsvisingar av PDF-dokumentar Edit
Light => Lyst Edit
Line => Linje Edit
Line End: => Linje Slutt: Edit
previous: Linje Start:
Line Start: => Linje Start: Edit
Loading %s ... => Laster %s ... Edit
&Magnification: => &Forstørring: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Gjere SumatraPDF til standardprogram for PDF-filer? Edit
Man&ga Mode => Man&ga-vising Edit
&Manual => &Anvisning Edit
&Match case => &Skil mellom store/små bokstaver Edit
previous: &Samkjør staving
previous: &Skill mellom store og små bokstaver
previous: &Skill mellom store/små bokstaver
Match Case => Skil mellom store/små bokstavar Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Mobi-dokumentar Edit
Modified: => Endrast: Edit
New &window => Nytt &vindauge Edit
New version available => Ny versjon tilgjengeleg Edit
Next Page => Neste side Edit
&No => &Nei Edit
No matches were found => Ingen treff blei funnet Edit
No result found around line %u in file %s => Ingen resultat funnet omkring linje %u i fila %s Edit
No synchronization file found => Ingen synkroniseringsfil blei funna Edit
No synchronization info at this position => Ingen synkroniseringsinfo på denne posisjonen Edit
Number of Pages: => Antal sider: Edit
&Odd pages only => &Kun oddetalssider Edit
(of %d) => (av %d) Edit
OK => OK Edit
Open => Opne Edit
Open &in PDF-XChange => Opne &i PDF-XChange Edit
Open a document... => Opne eit dokument Edit
Open Attachment => Opne Vedlegg Edit
&Open Document => &Opne dokument Edit
Open in %s => Opne i %s Edit
Open in &Adobe Reader => Opne i &Adobe Reader Edit
Open in &Foxit Reader => Opne i &Foxit Reader Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Opne i &Microsoft XPS-visar Edit
Open In New Window => Opne i nytt vindauge Edit
&Open... => &Opne... Edit
&Options => &Innstillingar Edit
&Options... => &Innstillingar... Edit
P&roperties => E&genskaper Edit
Pa&ge... => Si&de... Edit
Page: => Side: Edit
Page %s => Side %s Edit
(page %s) => (side %s) Edit
Page number %u inexistant => Side nummer %u eksisterer ikkje Edit
Page scaling => Sideskalering Edit
Page Size: => Sidestorleik: Edit
PalmDoc documents => PalmDoc-dokumentar Edit
&Password: => &Passord: Edit
PDF Document => PDF-dokument Edit
PDF documents => PDF-dokumentar Edit
PDF Optimizations: => PDF-optimaliseringer: Edit
PDF Producer: => PDF-lagar: Edit
PDF Version: => PDF-versjon: Edit
&Pin Document => &Fest dokument Edit
Please close %s to proceed! => Vennlig lukk %s for å fortsetje! Edit
Please wait - loading... => Ver vennleg og vent - lastar... Edit
Please wait - rendering... => Venligst vent - Visar... Edit
Polygon => Polygon Edit
Postscript documents => Etterskriv dokumentar Edit
Previous Page => Førre side Edit
Print => Skriv ut Edit
Print range => Utskrivingsrekkevidde Edit
&Print... => &Skriv ut Edit
&Print... (denied) => &Skriv ut... (Blei nekta) Edit
Printer with given name doesn't exist => Ein skriver med det namnet finnes ikkje Edit
printing document => Skrivar ut dokument Edit
Printing in progress. => Utskriving under arbeid. Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Utskrivinga pågår framleis. Vil du stoppe og avslutte? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Utskrivinga pågår framleis. Vil du stoppe og starte på nytt? Edit
Printing page %d of %d... => Skriver ut side %d av %d... Edit
Printing problem. => Skrivarfeil Edit
Properties... => Eigenskapar... Edit
Remember &opened files => Husk &opna filar Edit
&Remember the password for this document => &Husk passordet for dette dokumentet Edit
&Remember these settings for each document => &Husk innstillingane for kvart dokument Edit
Remove from favorites => Fjern frå favorittar Edit
Remove page %s from favorites => Fjern side %s frå favorittene Edit
Rename To => Gjev nytt namn Edit
previous: Gi nytt namn til
previous: Gi nytt namn
Rotate &Left => Roter &Venstre Edit
previous: Rotar &Venstre
Rotate &Right => Roter &Høgre Edit
&Save As... => &Lagre som... Edit
Save Attachment... => Lagre vedlegg... Edit
Save changes to a new PDF => Lagre endringar til ny PDF Edit
Save changes to existing PDF => Lagre endringar til eksisterande PDF Edit
Searching %d of %d... => Søkjer gjennom %d av %d... Edit
Select &All => Vel &alle Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Vel innhald med Ctrl + venstre museknapp Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Vel mappa der SumatraPDF skal bli installert: Edit
Selection: => Utval: Edit
Send by &E-mail... => Send med &E-post... Edit
Set inverse search command-line => Velg motsatt søk-kommandolinje Edit
&Settings => &Innstillingar Edit
Show &Bookmarks => Vis &bokmerkar Edit
Show &Favorites => Vis &Favorittar Edit
Show &Pages Continuously => Vis &sider kontinuerleg Edit
Show &Toolbar => Vis verktylinje Edit
Show Favorites => Vis favorittar Edit
Show frequently read => Vis ofte lesne Edit
Show in &folder => Vis i &mappe Edit
Show in folder => Vis i mappe Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Vis &bokmerkesidelinja hvis den er tilgjengeleg Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Krymp sider til utskrivbart område (hvis nødvendig) Edit
Single Page => Enkel side Edit
Skip this version => Hopp over denne versjonen Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Beklager, dét skulle ikkje ha skjedd!\n\nVenligst trykk 'Lukk' hvis du vil hjelpe oss å fikse orsaka til dette krasjet. Edit
Source file %s has no synchronization point => Kildefila %s har ikkje nokre synkroniseringspunkt Edit
Square => Firkant Edit
Start SumatraPDF => Start SumatraPDF Edit
Subject: => Tema: Edit
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF %s-installerer Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s-avinstallerer Edit
SumatraPDF crashed => SumatraPDF har krasja Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF har blitt avinstallert. Edit
SumatraPDF installation not found. => SumatraPDF-installeringa blei ikkje funnet. Edit
SumatraPDF Options => SumatraPDF-innstillingar Edit
SumatraPDF Update => SumatraPDF Oppdatering Edit
SVG documents => SVG-dokument Edit
Synchronization file cannot be opened => Synkroniseringsfila kan ikkje opnes Edit
Tagged PDF => Merka PDF Edit
Text Alignment: => Tekstjustering: Edit
Text Color: => Tekstfarge: Edit
Text documents => Tekstdokumentar Edit
Text Size: => Tekststorleik: Edit
Text Size: %d => Tekststorleik: %d Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Takk for at du valde SumatraPDF! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Tusen takk! SumatraPDF har blitt installert. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Installeringsprogrammet har blitt korrumpert. Venligst installer han igjen.\nVi beklager for problemane! Edit
&Theme => &Tema Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Dette dokumentet bruker ustøtta funksjoner (%s) og kan kanskje ikkje visast riktig. Edit
Title: => Tittel: Edit
&Underline => &Understreking Edit
Uninstall SumatraPDF => Avinstaller SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Avinstallering mislykkast Edit
Uninstallation in progress... => Avinstallasjon under arbeid... Edit
Unknown source file (%s) => Ukjend kildefil (%s) Edit
Use &tabs => Bruk &faner Edit
&Use original page sizes => &Bruk opprinnelige sidestorleikar Edit
&View => &Vis Edit
View => Vis Edit
Visit &Website => Vitj &heimeside Edit
Warning => Fare Edit
&Window => &Vindauge Edit
previous: &Vindu
XPS documents => XPS-dokumentar Edit
&Yes => &Ja Edit
You have the latest version. => Du har den siste versjonen. Edit
&Zoom => &Zoom Edit
Zoom => Zoom Edit
Zoom factor => Zoomfaktor Edit
previous: Zoomfactor
Zoom In => Zoom inn Edit
Zoom Out => Zoom ut Edit

122 unused strings:

%s annotation. Ctrl+click to select. Ctrl+dbl click to edit.
%s installation not found.
%s of %s
Add child
Add page %s to favorites\tCtrl+B
Add PDF as a child
Add PDF as a sibling
Add sibling
Are you sure you want to uninstall %s?
Caret
Colapse All
Color
&Copy Selection \tCtrl-C
&Copy To Clipboard\tCtrl-C
Couldn't install browser plugin
Create Annotation
Create Annotation Under Cursor
Delete Annotation\tDel
&Discard
Discard
Edit
Edit Bookmarks
Error: Couldn't run SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found!
Error: The document couldn't be downloaded!
Export Bookmarks
F&ullscreen\tCtrl+L
Free Text
Hide &Favorites
Highlight
&Highlight\ta
&Highlight\tA
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera
Loading file %s...
New &window\tCtrl+N
New Bookmarks
Open Directory in Direcotry &Opus
Opening document in SumatraPDF...
Pr&esentation\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory)
Remove Item
Replace document &colors with Windows color scheme
Save annoations?
Save Annotations
Save Annotations to existing PDF\tCtrl+Shift+S
Select Annotation in Editor
Selekcja:
Show &Bookmarks\tF12
Show &pages continuously
Show Book&marks\tF12
Sort By
Squiggly
Stamp
Strike Out
SumatraPDF %s Instaler
Support SumatraPDF
Tag (big first)
Tag (small first)
Text
Thank you for choosing RA-MICRO PDF!
Underline
&Underline\tu
Use &Tabs
You have unsaved annotations. Save them?
&Actual Size\tCtrl+1 => F&aktisk storleik\tCtrl+1
&Back\tAlt+Left Arrow => &Tilbake\tAlt+Venstretast
&Book View\tCtrl+8 => &Bokvising\tCtrl+8
Book&marks\tF12 => Bokmerker\tF12
&Close\tCtrl+W => &Lukk\tCtrl+W
&Copy Selection\tCtrl+C => &Kopier utval\tCtrl+C
Couldn't create temporary directory => Kunne ikkje lage midlertidig direktiv
Couldn't obtain temporary directory => Kunne ikkje hente midlertidig direktiv
Couldn't remove installation directory => Kunne ikkje fjerne installasjonsdirektiv
Couldn't remove the shortcut => Kunne ikkje fjerne snarvegen
Couldn't uninstall PDF search filter => Kunne ikkje avinstallere PDF-søkjefilteret
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Tilpassa &zooming...\tCtrl+Y
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Standard PDF-lesar kan ikkje bli endra i flyttbar modus
Download => Last ned
E&xit\tCtrl+Q => &Avslutt\tCtrl+Q
F&orward\tAlt+Right Arrow => F&ramover\tAlt+Høyretast
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Full skjerm\tCtrl+Shift+L
F&ullscreen\tF11 => Full skjerm\tCtrl+Shift+L
&Facing\tCtrl+7 => &Fleire sider\tCtrl+7
previous: &Mange sider\tCtrl+7
Failed to copy uninstaller to temp directory => Mislykkas i å kopiere installasjonsfjernar til det midlertidige direktivet
Failed to create a shortcut => Klarte ikkje å lage ein snarveg
Failed to register as default program on win 10 => Klarte ikkje å bli registrert som standardprogram i Windows 10.
Fin&d...\tCtrl+F => Finn...\tCtrl+F
&First Page\tHome => Fyrste side\tHome
Fit &Content\tCtrl+3 => Tilpass &innhald\tCtrl+3
Fit &Page\tCtrl+0 => Tilpass &side\tCtrl+0
Fit &Width\tCtrl+2 => Tilpass &breidde\tCtrl+2
Formatting the book... %d pages => Formatterer boka... %d sider
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Behald installeringa av PDF-&nettlesartillegget (Ikkje lenger støtta)
&Last Page\tEnd => Siste side\tEnd
Make SumatraPDF my default PDF reader => Bruk SumatraPDF som standard PDF-lesar
New version %s is available. Download new version? => Ny versjon (ver. %s) tilgjengeleg. Laste ned?
&Next Page\tRight Arrow => Neste side\t->
&No, thanks => &Nei takk
Open in &Microsoft HTML Help => Opne i &Microsoft HTML-hjelp
&Open...\tCtrl+O => &Opne...\tCtrl+O
P&roperties\tCtrl+D => E&genskaper\tCtrl+D
Pa&ge...\tCtrl+G => Side...\tCtrl+G
Pr&esentation\tF5 => Pr&esentasjon\tF5
&Previous Page\tLeft Arrow => Førre side\t<-
&Print...\tCtrl+P => Skriv &ut...\tCtrl+P
Re&name...\tF2 => Gjev n&ytt namn...\tF2
previous: Gi n&ytt namn...\tF2
&Remove Document => &Fjern dokument
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Roter til venstre\tCtrl+Shift+-
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Roter til høgre\tCtrl+Shift++
Save As => Lagre som
&Save As...\tCtrl+S => Lagre &som...\tCtrl+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Large s&narveg...\tCtrl+Shift+S
previous: Large S&narveg...\tCtrl+Shift+S
Select &All\tCtrl+A => Vel &alle\tCtrl+A
Show &Toolbar\tF8 => Vis verktylinje
&Single Page\tCtrl+6 => &Enkeltside\tCtrl+6
&Skip this version => Hopp over denne versjonen
Some files to be installed are damaged or missing => Nokre filar som skal installeres, enten mangler eller har forsvunnet.
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF er din standard PDF-lesar
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF skulle no vere din standard PDF-lesar
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Bruk SumatraPDF som standard PDF-lesar
You have version %s => Du har versjon %s


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk