Home : SumatraPDF : Polish translations Not logged in. Log in with GitHub

0 untranslated out of 376 total strings
Progress:
100%

%s annotation. Ctrl+click to edit. => Adnotacja %s. Ctrl+kliknięcie, aby edytować. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Adnotacja %s. Ctrl+kliknięcie, aby edytować.
previous: Adnotacja %s. Ctrl+kliknięcie, aby edytować.
&About => &O programie SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: &O SumatraPDF
About SumatraPDF => O programie SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: O SumatraPDF
&Actual Size => &Rozmiar rzeczywisty Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Add Favorite => Dodaj do ulubionych Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Add page %s to favorites => Dodaj stronę %s do ulubionych Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Add page %s to favorites with (optional) name: => Dodaj stronę %s do ulubionych pod (opcjonalną) nazwą: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Add to favorites => Dodaj do ulubionych Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Advanced => Zaawansowane Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Advanced Options... => Opcje &zaawansowane... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Opcje zaawansowane...
previous: &Opcje zaawansowane...
previous: Opcje zaawansowane...
All files => Wszystkie pliki Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&All selected pages => &Zaznaczone strony Edit • see on DeepL • see on Google Translate
All supported documents => Wszystkie obsługiwane pliki Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Annotations => Adnotacje Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Application: => Program: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Czy na pewno chcesz usunąć SumatraPDF? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Associate with PDF files? => Skojarzyć z plikami PDF? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Attachment: %s => Załącznik: %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Author: => Autor: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Author: %s => Autor: %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Automatic => Automatyczny Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Automatycznie
Automatically check for &updates => &Szukaj aktualizacji automatycznie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Back => &Wstecz Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Background Color: => Kolor tła: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Book View => Widok o&dczytu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Book View => Widok odczytu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bookmark shortcut to page %s of %s => Wstaw zakładkę do strony %s z %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bookmark Shortcuts => Zakładki Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bookmarks => Zakładki Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Border: %d => Obramowanie: %d Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Bytes => bajtów Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Can't connect to the Internet (error %#x). => Nie można połączyć z Internetem (błąd %#x). Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Cancel => &Anuluj Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cancel => Anuluj Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cannot print this file => Nie można drukować tego pliku Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Nie można rozpocząć odwrotnego wyszukiwania. Proszę sprawdzić ustawienia wiersza poleceń. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Caret => &Kareta Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Change Language => Zmień język (Change Language) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
[Changes detected; refreshing] %s => [wykryto zmiany; odświeżanie] %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Check for &Updates => Szukaj &aktualizacji Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Checking for update... => Szukanie aktualizacji... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Sprawdzanie aktualizacji...
CHM documents => Dokumenty CHM Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Circle => Okrąg Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cleared history of %d files, deleted thumbnails. => Wyczyszczono historię %d plików, usunięto miniatury. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Clearing history... => Czyszczenie historii... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Close => &Zamknij Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Close => Zamknij Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Close All Tabs => Zamknij wszystkie karty Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Close Other Tabs => Zamknij inne karty Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Close Tabs To The Left => Zamknij karty po lewej stronie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Close Tabs To The Right => Zamknij karty po prawej stronie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Collapse All => Zwiń wszystko Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Zwiń wszystkie
Color: => Kolor: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Comic books => Komiksy Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Command Palette => Paleta poleceń Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Compatibility => Zgodność Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Contents: => Zawartość: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Continue installing 32-bit version => &Kontynuuj instalację wersji 32-bitowej Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Continuous => Pojedyncza strona - układ ciągły Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Continuous Book View => Widok odczytu - układ ciągły Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Continuous Facing => Wiele stron - układ ciągły Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Contribute Translation => Dodaj swoje tłumaczenie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copy &Image => Kopiuj o&braz Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Kopiuj obraz
Copy &Link Address => Kopiuj adres z &odnośnika Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copy Co&mment => Kopiuj ko&mentarz Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copy File Path => Kopiuj ścieżkę pliku Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Copy Selection => Kopiuj &zaznaczenie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copy To Clipboard => Kopiuj do schowka Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Copy To Clipboard => Kopiuj do s&chowka Edit • see on DeepL • see on Google Translate
copying text => kopiowanie tekstu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copying text was denied (copying as image only) => Nie można kopiować tekstu (można kopiować jako obrazy) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Copyright: => Prawo autorskie: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Could not obtain Printer properties => Nie można uzyskać właściwości drukarki Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't create the installation directory => Nie można utworzyć katalogu instalacyjnego Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't get printer name => Nie można uzyskać nazwy drukarki Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't initialize printer => Nie można zainicjować drukarki Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't install PDF previewer => Nie można zainstalować podglądu PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't install PDF search filter => Nie można zainstalować filtru przeszukiwania PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't render the page => Nie można wyświetlić strony Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't uninstall browser plugin => Nie można usunąć wtyczki do przeglądarek Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't uninstall PDF previewer => Nie można usunąć podglądu PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Nie można odinstalować filtru wyszukiwania Sumatry Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Couldn't write %s to disk => Nie można zapisać %s na dysk Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Create Annotation &Under Cursor => Utwórz adnotację &pod kursorem Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Create Annotation From Selection => Utwórz adnotację z zaznaczenia Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Created: => Utworzono: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Current file => Bieżący plik Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Cursor position: => Pozycja kursora: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Custom &Zoom... => &Własne powiększenie... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Dark => Ciemny Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Darker => Ciemniejszy Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Date: => Data: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Data:
previous: Data:
previous: Data:
previous: Date:
previous: Data:
previous: Data:
Default &Layout: => &Układ domyślny: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Default &Zoom: => Domyślne &powiększenie: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Delete => Usuń Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Delete Annotation => Usuń adnotację Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Denied Permissions: => Brak zezwoleń: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Discard changes => O&drzuć zmiany Edit • see on DeepL • see on Google Translate
DjVu documents => Dokumenty DjVu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Document Properties => Właściwości dokumentu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Don't ask me again => &Nie pytaj więcej Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Don't install => Nie instaluj Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Download 64-bit version => Pobierz wersję 64-bitową Edit • see on DeepL • see on Google Translate
E&xit => &Wyjście Edit • see on DeepL • see on Google Translate
E&xit Fullscreen => W&yjdź z trybu pełnoekranowego Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: W&yjdź z trybu pełnoekranowego
previous: W&yjście z trybu pełnoekranowego
Edit %s Annotation => Edytuj adnotację %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Edit Annotations => Edytuj adnotacje Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Enter password => Podaj hasło Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Enter password for %s => Podaj hasło dla %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Podaj polecenie wykonywane po dwukrotnym kliknięciu pliku PDF: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
EPUB ebooks => Dokumenty EPUB Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Error => Błąd Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Error loading %s => Błąd ładowania pliku %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Even pages only => Strony &parzyste Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Expand All => Rozwiń wszystko Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Rozwiń wszystkie
F&avorites => &Ulubione Edit • see on DeepL • see on Google Translate
F&orward => &Dalej Edit • see on DeepL • see on Google Translate
F&ullscreen => Pełny &ekran Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Facing => Wiele stron Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Facing => &Wiele stron Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to delete uninstaller registry keys => Nie można usunąć kluczy deinstalatora z rejestru Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to rename the file! => Błąd zmiany nazwy pliku! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to save a file => Błąd zapisywania pliku Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to write the extended file extension information to the registry => Nie można wprowadzić poszerzonych informacji o rozszerzeniu pliku do rejestru Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Failed to write the uninstallation information to the registry => Nie można zapisać informacji o usunięciu programu do rejestru Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fast Web View => Szybkie wyświetlanie w Internecie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Favorites => Ulubione Edit • see on DeepL • see on Google Translate
FictionBook documents => Dokumenty FictionBook Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&File => &Plik Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File: => Plik: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File %s not found => Nie znaleziono pliku %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File Attachment => Załącznik Edit • see on DeepL • see on Google Translate
File Size: => Rozmiar pliku: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fin&d... => &Znajdź... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Find => Znajdź Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Find: => Znajdź: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Find Next => Znajdź następny Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Find Previous => Znajdź poprzedni Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Find what: => &Szukaj: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&First Page => &Pierwsza strona Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit &Content => Dopasuj do &zawartości Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit &Page => Dopasuj do s&trony Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit &Width => Dopasuj do sz&erokości Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit a Single Page => Dopasuj pojedynczą stronę Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Content => Dopasuj do zawartości strony Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Page => Dopasuj do całej strony Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Fit pages to printable area => Dopasuj strony do rozmiaru &wydruku Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Width => Dopasuj szerokości strony Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fit Width and Show Pages Continuously => Dopasuj szerokość i wyświetlaj strony w układzie ciągłym Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Fonts: => Czcionki: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Found text at page %s => Znaleziono tekst na stronie %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Found text at page %s (again) => Znaleziono tekst na stronie %s (znowu) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Free Text => &Dowolny tekst Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Frequently Read => Ostatnio otwierane Edit • see on DeepL • see on Google Translate
GB => GB Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Get Fonts Info => Uzyskaj informacje o czcionkach Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Go To => &Idź do Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Go to page: => Idź &do strony: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Go to page => Idź do strony Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Przejdź do strony
&Help => &Pomoc Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Hide &Options => Ukryj &opcje Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Ukryj &Opcje
Hide frequently read => Ukryj ostatnio otwierane Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Ukryj ostanio otwierane
&Highlight => &Wyróżnienie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Hint: Use the F3 key for finding again => Wskazówka: użyj klawisza F3, aby szukać dalej Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Icon: => Ikona: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Image files (*.%s) => Pliki graficzne (*.%s) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Images => Obrazy Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Ink => Atrament Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Install and relaunch => Zainstaluj i uruchom ponownie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Install for all users => Zainstaluj dla wszystkich użytkowników Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Install SumatraPDF => Zainstaluj SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Install SumatraPDF in &folder: => Zainstaluj SumatraPDF w &folderze: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Installation failed! => Błąd instalacji! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Installation in progress... => Trwa instalacja... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS => Instalowanie 32-bitowego programu SumatraPDF w 64-bitowym systemie operacyjnym Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Interior Color: => Kolor wnętrza: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
KB => KB Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Keyboard Shortcuts => Skróty &klawiaturowe Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Last Page => &Ostatnia strona Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows ma &przeszukiwać pliki PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Let Windows show &previews of PDF documents => Windows ma pokazywać &podgląd plików PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Light => Jasny Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Line => Linia Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Wiersz
Line End: => Koniec linii: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Line Start: => Początek linii: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Loading %s ... => Ładowanie %s ... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Magnification: => &Powiększenie: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Ustawić program SumatraPDF jako domyślną przeglądarkę plików PDF? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Man&ga Mode => Tryb &mangi Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Tryb mangi
&Manual => Instrukcja o&bsługi Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Match case => &Uwzględnij wielkość liter Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Match Case => Uwzględnij wielkość liter Edit • see on DeepL • see on Google Translate
MB => MB Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Mobi documents => Dokumenty Mobi Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Modified: => Zmodyfikowano: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
New &window => Nowe &okno Edit • see on DeepL • see on Google Translate
New version available => Dostępna nowa wersja Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Next Page => Następna strona Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: &Następna strona
&Next Page => &Następna strona Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&No => &Nie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No matches were found => Nie znaleziono wyników Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No result found around line %u in file %s => Nie znaleziono wyników w okolicach wiersza %u w pliku %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No synchronization file found => Nie znaleziono pliku synchronizacji Edit • see on DeepL • see on Google Translate
No synchronization info at this position => Brak informacji o synchronizacji w tej pozycji Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Number of Pages: => Liczba stron: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Odd pages only => Strony &nieparzyste Edit • see on DeepL • see on Google Translate
(of %d) => (z %d) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
OK => OK Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Opacity: => Nieprzezroczystość: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Opacity: %d => Nieprzezroczystość: %d Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open => Otwórz Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open &in PDF-XChange => Otwórz &w PDF-XChange Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Otwórz w PDF-XChange
Open a document... => Otwórz dokument... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open Attachment => Otwórz załącznik Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open Directory in &Double Commander => Otwórz katalog w &Double Commanderze Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open Directory in &Explorer => Otwórz katalog w &Eksploratorze Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open Directory in &Total Commander => Otwórz katalog w &Total Commanderze Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open Directory in Directory &Opus => Otwórz katalog w Directory &Opus Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Open Document => &Otwórz dokument Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open Embedded PDF => Otwórz osadzony PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in %s => Otwórz w %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in &Adobe Reader => Otwórz w &Adobe Reader Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in &Foxit Reader => Otwórz w &Foxit Reader Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Otwórz w &Microsoft XPS-Viewer Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Otwórz w Microsoft XPS-Viewer
Open in Microsoft &HTML Help => Otwórz w Microsoft &HTML Help Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Open In New Window => Otwórz w nowym oknie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Open... => &Otwórz... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Options => &Opcje Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Options... => &Opcje... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
P&roperties => &Właściwości Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Właściwości
Pa&ge... => &Strona... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page: => Strona: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page %s => Strona %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
(page %s) => (strona %s) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page number %u inexistant => Brak strony o numerze %u Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page scaling => Skalowanie strony Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Page Size: => Rozmiar strony: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PalmDoc documents => Dokumenty PalmDoc Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Password: => &Hasło: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF Document => Dokument PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF documents => Dokumenty PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF Optimizations: => Optymalizacja PDF: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF Producer: => Producent PDF: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
PDF Version: => Wersja PDF: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Pin Document => &Przypnij dokument Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Please close %s to proceed! => Zamknij %s, aby kontynuować! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Please wait - loading... => Proszę czekać - ładowanie... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Please wait - rendering... => Proszę czekać - renderowanie... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Poly Line => Polilinia Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Polygon => Wielokąt Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Popup: %d 0 R => Wyskakujące okienko: %d 0 R Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Postscript documents => Dokumenty PostScript Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Dokumenty postscript
Pr&esentation => &Prezentacja Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Previous Page => Poprzednia strona Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Previous Page => &Poprzednia strona Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Print => Drukuj Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Print range => Zakres druku Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Print... => &Drukuj... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Print... (denied) => &Drukuj... (odmówiono) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printer with given name doesn't exist => Drukarka o podanej nazwie nie istnieje Edit • see on DeepL • see on Google Translate
printing document => drukowanie dokumentu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing in progress. => Trwa drukowanie. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and quit? => Nadal trwa drukowanie. Przerwać i wyjść? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and start over? => Nadal trwa drukowanie. Przerwać i zacząć od nowa? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Jeszcze trwa drukowanie. Przerwać i zacząć od nowa?
Printing page %d of %d... => Drukowanie strony %d z %d... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Printing problem. => Problem z drukowaniem. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Properties... => Właściwości... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Re&name... => Zmień &nazwę... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d => Prostokąt: x=%d y=%d dx=%d dy=%d Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Redact => Redaguj Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Remember &opened files => Pamiętaj &otwierane pliki Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Remember the password for this document => Pamiętaj &hasło dla tego dokumentu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Remember these settings for each document => Pamiętaj ustawienia dla &każdego dokumentu Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Remove from favorites => Usuń z ulubionych Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Remove From History => &Usuń z historii Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Remove page %s from favorites => Usuń stronę %s z ulubionych Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Rename To => Zmień nazwę na Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Rotate &Left => Obróć w &lewo Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Rotate &Right => Obróć w &prawo Edit • see on DeepL • see on Google Translate
S&election => Z&aznaczenie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
S&quiggly => &Falowanie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save Annotations to existing PDF => Zapisz adnotacje do istniejącego pliku PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save annotations? => Zapisać adnotacje? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Save As... => Zapisz &jako... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Zapisz jako...
Save Attachment... => Zapisz załącznik... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save changes to a new PDF => Zapisz zmiany w nowym pliku PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save changes to existing PDF => Zapisz zmiany w istniejącym pliku PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save Embedded File... => Zapisz osadzony plik... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save S&hortcut... => Zapisz s&krót... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Save to &new PDF => Zapisz w &nowym pliku PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Save to existing PDF => &Zapisz w istniejącym pliku PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Saved annotations to '%s' => Zapisano adnotacje w '%s' Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Zapisano adnotacje do '%s'
Saving of '%s' failed with: '%s' => Zapisywanie '%s' nie powiodło się z: '%s' Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Search With &Bing => Szukaj za pomocą &Bing Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Search With &Google => Szukaj za pomocą &Google Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Search With Google => &Szukaj za pomocą Google Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Searching %d of %d... => Szukanie %d z %d... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Select &All => Zaznacz &wszystko Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Zaznacz wszystko
Select content with Ctrl+left mouse button => Zaznacz zawartość, wciskając Ctrl i lewy przycisk myszy Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Zaznacz zawartość wciskając Ctrl i lewy przycisk myszy
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Wybierz folder, w którym należy zainstalować program SumatraPDF: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Selection: => Zaznaczenie: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Selekcja:
Send by &E-mail... => Dołącz do wiadomości &e-mail... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Set inverse search command-line => Ustaw wiersz poleceń do odwrotnego wyszukiwania Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Settings => &Ustawienia Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Bookmarks => Pokaż &zakładki Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Pokaż &Zakładki
Show &Favorites => Pokaż &ulubione Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Pages Continuously => Wyświetlaj strony w układzie &ciągłym Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Scrollbars => Pokaż &paski przewijania Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show &Toolbar => Pokaż pasek &narzędzi Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show Book&marks => Pokaż za&kładki Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show Favorites => Pokaż ulubione Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show frequently read => Pokaż często otwierane Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show in &folder => Pokaż w &folderze Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show in folder => Pokaż w folderze Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show Scr&ollbars => Pokaż p&aski przewijania Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Show the &bookmarks sidebar when available => Pokaż panel za&kładek, gdy są dostępne Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Zmniejsz strony do rozmiaru wydruku (w razie potrzeby) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Single Page => &Pojedyncza strona Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Single Page => Pojedyncza strona Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Skip this version => Pomiń tę wersję Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Przepraszamy - to nie powinno się zdarzyć!\n\nProszę nacisnąć przycisk 'Anuluj', jeżeli chcesz pomóc nam w usunięciu tego problemu. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Source file %s has no synchronization point => Plik źródłowy %s nie posiada punktów synchronizacji Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Square => Kwadrat Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Stamp => Pie&częć Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Start SumatraPDF => Uruchom SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Strike Out => &Skreślenie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Subject: => Temat: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF %s Installer => Instalator SumatraPDF %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF %s Uninstaller => Usuń SumatraPDF %s Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF crashed => SumatraPDF uległ awarii Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF has been uninstalled. => Program SumatraPDF został usunięty. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF installation not found. => Program SumatraPDF nie został znaleziony. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF Options => Opcje SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SumatraPDF Update => Aktualizacja SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
SVG documents => Documenty SVG Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Synchronization file cannot be opened => Nie można otworzyć pliku synchronizacji Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Tagged PDF => Tagowany plik PDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Text => &Tekst Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text Alignment: => Wyrównanie tekstu: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text Color: => Kolor tekstu: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text documents => Pliki tekstowe Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text Size: => Rozmiar tekstu: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Text Size: %d => Rozmiar tekstu: %d Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Thank you for choosing SumatraPDF! => Dziękujemy za wybór SumatraPDF! Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Program SumatraPDF został zainstalowany. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Plik instalacyjny jest uszkodzony. Pobierz go jeszcze raz.\nPrzepraszamy za kłopot. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Theme => &Motyw Edit • see on DeepL • see on Google Translate
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Ten dokument używa niewspieranych funkcji (%s) i może wyświetlać się niepoprawnie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Title: => Tytuł: Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Translate with &DeepL => Tłumacz za pomocą &DeepL Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Translate With Google => &Tłumacz za pomocą Google Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Underline => &Podkreślenie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Uninstall SumatraPDF => Usuń SumatraPDF Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Uninstallation failed => Usunięcie programu nie powiodło się Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Uninstallation in progress... => Trwa usuwanie... Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Unknown source file (%s) => Nieznany plik źródłowy (%s) Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Unsaved annotations => Niezapisane adnotacje Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Unsaved annotations in '%s' => Niezapisane adnotacje w '%s' Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Use &tabs => Włącz wyświetlanie &kart Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Use original page sizes => Użyj &oryginalnego rozmiaru stron Edit • see on DeepL • see on Google Translate
View => Widok Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&View => &Widok Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Visit &Website => Odwiedź &stronę internetową Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Warning => Uwaga Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Window => &Okno Edit • see on DeepL • see on Google Translate
XPS documents => Pliki XPS Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Yes => &Tak Edit • see on DeepL • see on Google Translate
You have the latest version. => Masz najnowszą wersję. Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Posiadasz najnowszą wersję.
You have unsaved annotations => Masz niezapisane adnotacje Edit • see on DeepL • see on Google Translate
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? => Masz wersję '%s', a dostępna jest wersja '%s'.\nCzy chcesz zainstalować nową wersję? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? => Instalujesz 32-bitowy program SumatraPDF w 64-bitowym systemie operacyjnym.\nCzy chcesz pobrać\nwersję 64-bitową? Edit • see on DeepL • see on Google Translate
&Zoom => Po&większenie Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Zoom => Powiększ Edit • see on DeepL • see on Google Translate
previous: Powiększenie
Zoom factor => Współczynnik powiększenia Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Zoom In => Powiększ Edit • see on DeepL • see on Google Translate
Zoom Out => Zmniejsz Edit • see on DeepL • see on Google Translate

122 unused strings:

Colapse All
Hide &Favorites
Selekcja:
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs
%s annotation. Ctrl+click to select. Ctrl+dbl click to edit. => Adnotacja %s. Ctrl+kliknięcie, aby zaznaczyć. Ctrl+podwójne kliknięcie, aby edytować.
%s installation not found. => Nie znaleziono instalacji %s.
%s of %s => %s z %s
&Actual Size\tCtrl+1 => &Rozmiar rzeczywisty\tCtrl+1
previous: Rozmiar &rzeczywisty\tCtrl+1
Add child => Dodaj potomka
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Dodaj stronę %s do ulubionych\tCtrl+B
Add PDF as a child => Dodaj PDF jako potomka
Add PDF as a sibling => Dodaj PDF jako rodzeństwo
Add sibling => Dodaj rodzeństwo
Are you sure you want to uninstall %s? => Czy na pewno chcesz odinstalować %s?
&Back\tAlt+Left Arrow => &Wstecz\tAlt+W lewo
&Book View\tCtrl+8 => Widok o&dczytu\tCtrl+8
Book&marks\tF12 => &Zakładki\tF12
Caret => Kareta
&Close\tCtrl+W => &Zamknij\tCtrl+W
Color => Kolor
&Copy Selection \tCtrl-C => &Kopiuj zaznaczenie\tCtrl-C
previous: &Kopiuj zaznaczenie \tCtrl-C
&Copy Selection\tCtrl+C => Kopiuj &zaznaczenie\tCtrl+C
&Copy To Clipboard\tCtrl-C => &Kopiuj do schowka\tCtrl-C
Couldn't create temporary directory => Nie można utworzyć katalogu tymczasowego
Couldn't install browser plugin => Nie można zainstalować wtyczki do przeglądarek
Couldn't obtain temporary directory => Nie można uzyskać katalogu tymczasowego
Couldn't remove installation directory => Nie można usunąć katalogu instalacyjnego
Couldn't remove the shortcut => Nie można usunąć skrótu
Couldn't uninstall PDF search filter => Nie można usunąć filtru przeszukiwania PDF
Create Annotation => Utwórz adnotację
Create Annotation Under Cursor => Utwórz adnotację pod kursorem
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => &Własne powiększenie...\tCtrl+Y
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Domyślna przeglądarka PDF nie może być zmieniona w trybie przenośnym
Delete Annotation\tDel => Usuń adnotację\tDel
&Discard => O&drzuć
Discard => Odrzuć
Download => Pobierz
E&xit\tCtrl+Q => &Wyjdź\tCtrl+Q
previous: &Wyjście\tCtrl+Q
Edit => Edytuj
Edit Bookmarks => Edytuj zakładki
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Błąd: nie można uruchomić SumatraPDF
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Błąd: nie znaleziono SumatraPDF
Error: The document couldn't be downloaded! => Błąd: nie można pobrać dokumentu!
Export Bookmarks => Eksportuj zakładki
F&orward\tAlt+Right Arrow => &Dalej\tAlt+W prawo
F&ullscreen\tCtrl+L => Pełny ekran\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Pełny ekran\tCtrl+Shift+L
F&ullscreen\tF11 => Pełny &ekran\tF11
previous: Pełny ekran\tCtrl+Shift+L
&Facing\tCtrl+7 => &Wiele stron\tCtrl+7
Failed to copy uninstaller to temp directory => Nie można skopiować deinstalatora do katalogu tymczasowego
Failed to create a shortcut => Błąd przy tworzeniu skrótu
Failed to register as default program on win 10 => Nie udało się zarejestrować jako domyślny program na Windows 10
Fin&d...\tCtrl+F => &Znajdź...\tCtrl+F
&First Page\tHome => &Pierwsza strona\tHome
Fit &Content\tCtrl+3 => Dopasuj do &zawartości\tCtrl+3
Fit &Page\tCtrl+0 => Dopasuj do s&trony\tCtrl+0
Fit &Width\tCtrl+2 => Dopasuj do sz&erokości\tCtrl+2
Formatting the book... %d pages => Formatowanie książki... %d stron
Free Text => Dowolny tekst
Highlight => Wyróżnienie
previous: Wyróżnij
&Highlight\ta => &Wyróżnienie\ta
&Highlight\tA => &Wyróżnienie\tA
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Zainstaluj &wtyczkę PDF do przeglądarek Firefox, Chrome i Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Pozostaw zainstalowaną &wtyczkę PDF do przeglądarek (już nie jest wspierana)
&Last Page\tEnd => &Ostatnia strona\tEnd
Loading file %s... => Wczytywanie pliku %s...
Make SumatraPDF my default PDF reader => Ustaw program SumatraPDF jako domyślną przeglądarkę PDF
previous: Ustaw SumatraPDF jako domyślną przeglądarkę PDF
New &window\tCtrl+N => Nowe &okno\tCtrl+N
New Bookmarks => Nowe zakładki
New version %s is available. Download new version? => Nowa wersja %s jest dostępna. Pobrać nową wersję?
&Next Page\tRight Arrow => &Następna strona\tW prawo
&No, thanks => Nie, &dziękuję
Open Directory in Direcotry &Opus => Otwórz katalog w Directory &Opus
Open in &Microsoft HTML Help => Otwórz w &Microsoft HTML Help
previous: Otwórz w Microsoft HTML Help
&Open...\tCtrl+O => &Otwórz...\tCtrl+O
previous: &Otwórz…\tCtrl+O
Opening document in SumatraPDF... => Otwieranie dokumentu w SumatraPDF...
P&roperties\tCtrl+D => &Właściwości\tCtrl+D
Pa&ge...\tCtrl+G => &Strona...\tCtrl+G
Pr&esentation\tCtrl+L => &Prezentacja\tCtrl+L
Pr&esentation\tF5 => &Prezentacja\tF5
previous: &Prezentacja\tCtrl+L
&Previous Page\tLeft Arrow => &Poprzednia strona\tW lewo
Print as &image (requires more memory) => Wydrukuj jako &obraz (wymaga więcej pamięci)
&Print...\tCtrl+P => &Drukuj...\tCtrl+P
Re&name...\tF2 => Zmień &nazwę...\tF2
&Remove Document => &Usuń dokument
Remove Item => Usuń element
Replace document &colors with Windows color scheme => Wymień kolory dokumentu na kolory systemowe Windows
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Obróć w &lewo\tCtrl+Shift+Minus
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Obróć w &prawo\tCtrl+Shift+Plus
Save annoations? => Zapisać adnotacje?
Save Annotations => Zapisz adnotacje
Save Annotations to existing PDF\tCtrl+Shift+S => Zapisz adnotacje w istniejącym pliku PDF\tCtrl+Shift+S
Save As => Zapisz jako
&Save As...\tCtrl+S => Zapisz &jako...\tCtrl+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Zapisz s&krót...\tCtrl+Shift+S
previous: Utwórz skrót do dokumentu\tCtrl+Shift+S
Select &All\tCtrl+A => Zaznacz &wszystko\tCtrl+A
Select Annotation in Editor => Wybierz adnotację w edytorze
Show &Bookmarks\tF12 => Pokaż za&kładki\tF12
Show &pages continuously => Wyświetlaj strony w układzie &ciągłym
Show &Toolbar\tF8 => Pokaż pasek &narzędzi\tF8
previous: Pokaż pasek &narzędzi
Show Book&marks\tF12 => Pokaż za&kładki\tF12
&Single Page\tCtrl+6 => &Pojedyncza strona\tCtrl+6
&Skip this version => &Pomiń tę wersję
Some files to be installed are damaged or missing => Niektóre pliki instalacyjne są uszkodzone lub niedostępne
previous: Niektóre pliki instalacyjne są uszkodzone lub brakujące
Sort By => Sortuj według
Squiggly => Falowanie
previous: Zygzakowaty
Stamp => Pieczęć
Strike Out => Skreślenie
previous: Skreślony
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF jest domyślną przeglądarką PDF
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF powinien być teraz domyślną przeglądarką PDF
Support SumatraPDF => Wesprzyj SumatraPDF
Tag (big first) => Tag (najpierw duży)
Tag (small first) => Tag (najpierw mały)
Text => Tekst
Thank you for choosing RA-MICRO PDF! => Dziękujemy za wybranie RA-MICRO PDF!
Underline => Podkreślenie
&Underline\tu => Pod&kreślenie\tu
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Używaj SumatraPDF jako &domyślnej przeglądarki PDF
previous: Używaj SumatraPDF jako domyślnej przeglądarki PDF
You have unsaved annotations. Save them? => Masz niezapisane adnotacje. Zapisać je?
You have version %s => Masz wersję %s
previous: Posiadasz wersję %s.
previous: Masz wersję %s.


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk