Home : SumatraPDF : Tagalog translations Not logged in. Log in with GitHub

15 untranslated out of 381 total strings
Progress:
96%

%s annotation. Ctrl+click to edit. Add a translation...
Cleared history of %d files, deleted thumbnails. Add a translation...
Clearing history... Add a translation...
Close All Tabs Add a translation...
Close Tabs To The Left Add a translation...
Delete Add a translation...
Delete Annotation Add a translation...
Edit %s Annotation Add a translation...
Error Add a translation...
&Keyboard Shortcuts Add a translation...
Manual On Website Add a translation...
No Add a translation...
Search with &Google Scholar Add a translation...
Search with &Wikipedia Add a translation...
Yes Add a translation...
&About => &Tungkol sa Edit
previous: Tungkol S&a...
About SumatraPDF => Tungkol sa SumatraPDF Edit
&Actual Size => &Actual na Sukat Edit
previous: &Totoong Sukat
Add Favorite => Idagdag sa Favorite Edit
previous: I-Add sa favorite
previous: I-Add sa Favorite
Add page %s to favorites => Magdagdag ng pahina %s sa mga paborito Edit
Add page %s to favorites with (optional) name: => Magdagdag ng pahina %s sa mga paborito na may (opsyonal) na pangalan: Edit
Add to favorites => Idagdag sa mga paborito Edit
Advanced => Advanced Edit
&Advanced Options... => &Advanced na mga pagpipilian... Edit
All files => Lahat ng files Edit
&All selected pages => &Lahat ng napiling pahina Edit
All supported documents => Lahat ng suportadong dokumento Edit
Annotations => Mga anotasyon Edit
Application: => Pangalan ng aplikasyon: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Sigurado ka bang gusto mong i-uninstall ang SumatraPDF? Edit
Associate with PDF files? => I-associate sa mga PDF file? Edit
Attachment: %s => Nakasama: %s Edit
Author: => May-akda: Edit
Author: %s => May-akda: %s Edit
Automatic => Awtomatiko Edit
Automatically check for &updates => Awtomatikong tignan kung may mga pagbabago Edit
&Back => &Bumalik Edit
Background Color: => Kulay ng background: Edit
previous: Kulay ng background
Book View => Pang-aklat na tingin Edit
&Book View => &View ng libro Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => I-Bookmark shortcut sa page %s of %s Edit
Bookmark Shortcuts => Mga shortcut sa bookmark Edit
Bookmarks => Mga Pananda Edit
Border: %d => Gilid: %d Edit
Bytes => Bytes Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Hindi makakonekta sa Internet (error %#x). Edit
Cancel => Ikansela Edit
&Cancel => &Kanselahin Edit
Cannot print this file => Hindi mai-print ang file Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Hindi ma-execute ang command para sa inverse search. Pakitingnan ang command line sa settings. Edit
&Caret => &Kareta Edit
Change Language => Ibahin ang Wika (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [May napansing mga pagbabago; nagre-refresh] %s Edit
Check for &Updates => Tignan kung may bagong &bersyon Edit
Checking for update... => Nagsusuri ng update... Edit
CHM documents => Mga CHM documents Edit
Circle => Bilog Edit
&Close => &Isara Edit
Close => Isara Edit
Close Other Tabs => I-Close ang ibang Tabs Edit
Close Tabs To The Right => I-Close ang Tabs sa kanan Edit
Collapse All => I-collapse lahat Edit
Color: => Kulay: Edit
Comic books => Mga komiks Edit
Command Palette => Command Palette Edit
Compatibility => Pagkakatugma Edit
Contents: => Nilalaman: Edit
&Continue installing 32-bit version => &Magpatuloy sa pag-install ng 32-bit na bersyon Edit
Continuous => Tuloy-tuloy Edit
Continuous Book View => Tuluy-tuloy na tinging pang-aklat Edit
Continuous Facing => Tuloy-tuloy na Magkaharap Edit
Contribute Translation => Magbigay ng Saling-wika Edit
Copy &Image => Kopyahin ang &Larawan Edit
Copy &Link Address => Kopyahin nag address ng &link Edit
Copy Co&mment => Kopyahin ang komento Edit
Copy File Path => Kopyahin ang File Path Edit
&Copy Selection => Kopyahin ang napili Edit
Copy To Clipboard => Kopyahin sa clipboard Edit
&Copy To Clipboard => &Kopyahin sa clipboard Edit
copying text => kinokopya ang mensahe Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Hindi maaaring kopyahin ang mensahe (kinopya bilang isang imahe lamang) Edit
Copyright: => Kapirayt: Edit
Could not obtain Printer properties => Hindi makuha ang Printer properties Edit
Couldn't create the installation directory => Hindi magawa ang installation directory Edit
Couldn't get printer name => Hindi makuha ang pangalan ng printer Edit
Couldn't initialize printer => Hindi ma-initialize ang printer Edit
Couldn't install PDF previewer => Hindi ma-install ang PDF previewer Edit
Couldn't install PDF search filter => Hindi ma-install ang PDF search filter Edit
Couldn't render the page => Hindi maipakita ang pahina Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Hindi ma-uninstall ang browser plugin Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => Hindi ma-uninstall ang PDF previewer Edit
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Hindi ma-uninstall ang Sumatra search filter Edit
Couldn't write %s to disk => Hindi maisulat ang %s sa disk Edit
Create Annotation &Under Cursor => Lumikha ng anotasyon &Ilalim ng Cursor Edit
Create Annotation From Selection => Lumikha ng anotasyon mula sa pinili Edit
Created: => Ginawa noong: Edit
Current file => Kasalukuyang file Edit
Cursor position: => Posisyon ng cursor: Edit
Custom &Zoom... => Pasadya &Mag-zoom Edit
Dark => Madilim Edit
Darker => Mas maitim Edit
Date: => Petsa: Edit
Default &Layout: => Default na Ayos: Edit
Default &Zoom: => Default na Laki: Edit
Denied Permissions: => Mga hindi maaaring gawin: Edit
&Discard changes => &Itapon ang mga pagbabago Edit
DjVu documents => Mga dokumento ng DjVu Edit
Document Properties => Mga katangian ng dokumento Edit
&Don't ask me again => Huwag na akong tanunging muli Edit
Don't install => Huwag i-install Edit
Download 64-bit version => I-download ang 64-bit na bersyon Edit
E&xit => &Lumabas Edit
E&xit Fullscreen => &Lumabas sa fullscreen Edit
Edit Annotations => I-edit ang mga anotasyon Edit
Enter password => Ipasok ang password Edit
Enter password for %s => Ipasok ang password ng %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Pakisulat ang command na gagawin kapag dalawang beses na kli-nik ang dokumentong PDF: Edit
EPUB ebooks => EPUB ebooks Edit
Error loading %s => Error sa paglo-load ng %s Edit
&Even pages only => Mga &even na pahina lamang Edit
Expand All => Palawakin lahat Edit
F&avorites => &Mga paborito Edit
F&orward => &Pasulong Edit
F&ullscreen => I-F&ullscreen Edit
&Facing => Nakaharap Edit
Facing => Magkaharap Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Nabigong tanggalin ang mga registry key ng uninstaller Edit
Failed to rename the file! => Nabigong palitan ang pangalan ng file! Edit
Failed to save a file => Hindi ma-i-save ang file Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Nabigong isulat ang impormasyon ng extended file extension sa registry Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Nabigong isulat ang impormasyon ng uninstallation sa registry Edit
Fast Web View => Mabilis na Web View Edit
Favorites => Mga paborito Edit
FictionBook documents => Mga dokumento sa FictionBook Edit
File: => File: Edit
&File => &File Edit
File %s not found => Hindi nahanap ang file %s Edit
File Attachment => Attachment ng file Edit
File Size: => Laki ng file: Edit
Fin&d... => &Hanapin Edit
Find: => Hanapin: Edit
Find => Hanapin Edit
Find Next => Hanapin ang Susunod Edit
Find Previous => Hanapin ang Nauna Edit
&Find what: => Hanapin ang: Edit
&First Page => &Unang pahina Edit
Fit &Content => akma sa &nilalaman Edit
Fit &Page => Akma &Pahina Edit
Fit &Width => I-Fit sa &Width Edit
Fit a Single Page => Pagkasyahin ang isang pahina Edit
Fit Content => Pagkasyahin ang laman Edit
Fit Page => Ipagkasya ang Pahina Edit
&Fit pages to printable area => Pagkasyahin ang mga pahina sa printable na area Edit
Fit Width => Ipagkasya ang Lapad Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Pagkasyahin ang lapad at ipakita nang tuluy-tuloy ang mga pahina Edit
Fonts: => Mga font: Edit
Found text at page %s => Nakita ang salita sa pahina %s Edit
Found text at page %s (again) => Natagpuan ang teksto sa pahina %s (muli) Edit
&Free Text => &Free Text Edit
Frequently Read => Madalas basahin Edit
GB => GB Edit
Get Fonts Info => Kumuha ng impormasyon ng mga font Edit
&Go To => Pumun&ta Sa... Edit
&Go to page: => Pumunta sa pahina: Edit
Go to page => Pumunta sa Pahina Edit
&Help => Tulong Edit
Hide &Options => Itago ang &Options Edit
Hide frequently read => Itago ang madalas basahin Edit
&Highlight => I-&Highlight Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Payo: Pindutin ang F3 para maghanap muli Edit
Icon: => Icon: Edit
Image files (*.%s) => Mga file ng image (*.%s) Edit
Images => Mga imahe Edit
Ink => Tinta Edit
Install and relaunch => I-install at muling ilunsad Edit
Install for all users => I-install para sa lahat ng user Edit
Install SumatraPDF => I-install ang SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => I-install ang SumatraPDF sa &folder: Edit
Installation failed! => Nabigo ang pag-install! Edit
Installation in progress... => Kasalukuyang isinasagawa ang pag-install... Edit
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS => Pag-install ng 32-bit SumatraPDF sa 64-bit OS Edit
Interior Color: => Kulay ng panloob: Edit
KB => KB Edit
&Last Page => Hu&ling pahina Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Hayaan ang Windows Desktop Search na i-&search ang mga PDF documents Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Hayaan ang Windows na ipakita ang &previews ng mga PDF documents Edit
Light => Liwanag Edit
Line => Linya Edit
Line End: => Dulo ng linya: Edit
previous: Dulo ng linya
Line Start: => Simula ng linya: Edit
Loading %s ... => Naglo-loading %s ... Edit
&Magnification: => &Laki Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Gawin ang SumatraPDF bilang default na pambukas ng mga PDF files? Edit
Man&ga Mode => Man&ga Mode Edit
&Manual => Gabay Edit
Match Case => Ipantay ang Laki ng Titik Edit
&Match case => &Itugma ang laki ng mga letra Edit
previous: Itug&ma ang laki ng mga letra
MB => MB Edit
Mobi documents => Mga dokumento ng mobi Edit
Modified: => Nabago noong: Edit
New &window => Bagong &window Edit
New version available => Bagong bersyon na magagamit Edit
Next Page => Sunod na Pahina Edit
&Next Page => &Next na pahina Edit
&No => Hindi Edit
No matches were found => Walang makitang kapareha Edit
No result found around line %u in file %s => Walang nakitang resulta sa line %u ng file %s Edit
No synchronization file found => Walang makitang synchronization file Edit
No synchronization info at this position => Walang makitang detalye ng synchronization dito Edit
Number of Pages: => Bilang ng mga pahina: Edit
&Odd pages only => Mga &Odd na pahina lamang Edit
previous: Mga odd na pahina lamang
(of %d) => (ng %d) Edit
OK => OK Edit
Opacity: => Kalabuan: Edit
Opacity: %d => Kalabuan: %d Edit
Open => Buksan Edit
Open &in PDF-XChange => Buksan sa PDF-XChange Edit
Open a document... => magbukas ng dokumento... Edit
Open Attachment => Buksan ang Attachment Edit
Open Directory in &Double Commander => Buksan ang Directory sa &Double Commander Edit
Open Directory in &Explorer => Buksan ang Directory sa &Explorer Edit
Open Directory in &Total Commander => Buksan ang Directory sa &Total Commander Edit
Open Directory in Directory &Opus => Buksan ang Directory sa Directory &Opus Edit
&Open Document => I-&Open ang Document Edit
Open Embedded PDF => Buksan ang naka-embed na PDF Edit
Open in %s => Buksan sa %s Edit
Open in &Adobe Reader => Buksan sa Adobe Reader Edit
Open in &Foxit Reader => Buksan sa Foxit Reader Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Buksan sa Microsoft XPS-Viewer Edit
Open in Microsoft &HTML Help => Buksan sa Microsoft &HTML Help Edit
Open In New Window => Buksan sa bagong Window Edit
&Open... => I-&Open... Edit
&Options => Mga &Options Edit
&Options... => Mga Pagpipilian Edit
P&roperties => Mga katangian Edit
Pa&ge... => Pa&ge... Edit
Page: => Pahina: Edit
(page %s) => (Pahina %s) Edit
Page %s => Pahina %s Edit
Page number %u inexistant => Walang pahinang %u Edit
Page scaling => Pagkalaki ng pahina Edit
Page Size: => Laki ng Page Edit
PalmDoc documents => Mga dokumento ng PalmDoc Edit
&Password: => &Password: Edit
PDF Document => PDF Document Edit
PDF documents => Mga PDF na dokumento Edit
PDF Optimizations: => PDF Optimizations: Edit
PDF Producer: => Gumawa ng PDF: Edit
PDF Version: => Bersyon ng PDF: Edit
&Pin Document => I-&Pin ang Document Edit
Please close %s to proceed! => mangyaring isara ang %s upang magpatuloy! Edit
Please wait - loading... => Mangyaring maghintay - naglo-loading... Edit
Please wait - rendering... => Maghintay - pinapakita... Edit
Poly Line => Poly Line Edit
Polygon => Polygon Edit
Popup: %d 0 R => Popup: %d 0 R Edit
Postscript documents => Mga dokumento ng Postscript Edit
Pr&esentation => Pr&esentasyon Edit
&Previous Page => &Previous na pahina Edit
Previous Page => Naunang Pahina Edit
Print => Ilimbag Edit
Print range => Mga ipi-print na pahina Edit
&Print... => I-&print Edit
&Print... (denied) => &I-print... (hindi maaari) Edit
Printer with given name doesn't exist => Printer na may ibinigay na pangalan ay wala Edit
printing document => ipini-print ang dokumento Edit
Printing in progress. => kasalukuyang napi-print Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Kasalukuyang isinasagawa ang pagpi-print. Itigil at huminto? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Kasalukuyang isinasagawa ang pagpi-print. itigil at magsimulang muli? Edit
Printing page %d of %d... => Nagpi-print na pahina %d ng %d... Edit
previous: Nagpi-print na pahina %d ng %d
Printing problem. => May Problema sa Pagpi-print. Edit
Properties... => Properties... Edit
Re&name... => I-Re&name... Edit
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d => Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d Edit
Redact => I-Redact Edit
Remember &opened files => Alalahanin ang mga binuksang files Edit
&Remember the password for this document => Tandaan ang password para sa dokumentong ito Edit
&Remember these settings for each document => Tandaan ang settings ng bawat dokumento Edit
Remove from favorites => Alisin mula sa mga paborito Edit
&Remove From History => I-&Remove sa History Edit
Remove page %s from favorites => I-Remove ang pahina %s sa favorites Edit
Rename To => Palitan ang pangalan sa Edit
Rotate &Left => Paikutin sa &Left Edit
Rotate &Right => Paikutin sa &Right Edit
S&election => S&election Edit
S&quiggly => S&quiggly Edit
Save Annotations to existing PDF => I-Save ang Annotations sa existing PDF Edit
Save annotations? => I-save ang mga anotasyon? Edit
&Save As... => I-&save bilang... Edit
Save Attachment... => I-Save ang Attachment... Edit
Save changes to a new PDF => I-save ang mga pagbabago sa isang bagong PDF Edit
Save changes to existing PDF => I-Save ang mga pagbabago sa exising PDF Edit
Save Embedded File... => I-save ang naka-embed na file... Edit
Save S&hortcut... => I-Save ang S&hortcu... Edit
Save to &new PDF => I-Save sa &new PDF Edit
&Save to existing PDF => I-&Save sa existing PDF Edit
Saved annotations to '%s' => Nai-save ang mga anotasyon sa '%s' Edit
Saving of '%s' failed with: '%s' => Saving ng '%s' ay pumalya: '%s' Edit
Search With &Bing => Maghanap Gamit ang &Bing Edit
Search With &Google => Hanaping gamit ang &Google Edit
&Search With Google => I-&Search gamit ang Google Edit
Searching %d of %d... => Hinahanap ang %d ng %d... Edit
previous: Hinahanap ang %d ng %d…
Select &All => Piliin lahat Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Mamili ng content gamit ang Ctrl+left mouse button Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Piliin ang folder kung saan dapat i-install ang SumatraPDF: Edit
Selection: => Pagpipilian: Edit
Send by &E-mail... => Ipadala sa &email... Edit
Set inverse search command-line => Itakda ang inverse search command-line Edit
previous: Iayos ang Utos-Linya ng Tiwarik na Paghahanap
&Settings => Mga Setting Edit
Show &Bookmarks => Ipakita ang &Bookmarks Edit
Show &Favorites => Ipakita ang &Favorites Edit
Show &Pages Continuously => Ipakita nang tuloy-tuloy ang mga &pahina Edit
Show &Scrollbars => Ipakita ang &Scrollbars Edit
Show &Toolbar => Ipakita ang toolbar Edit
Show Book&marks => Ipakita ang Book&marks Edit
Show Favorites => Ipakita ang mga paborito Edit
Show frequently read => Ipakita ang madalas basahin Edit
Show in &folder => Ipakita sa &folder Edit
Show in folder => Ipakita sa folder Edit
Show Scr&ollbars => Ipakita ang Scr&ollbars Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Ipakita ang &bookmarks sidebar kung naangkop Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => Paliitin ang pahina sa printable na area (kung kinakailangan) Edit
&Single Page => &Single na pahina Edit
Single Page => Iisang Pahina Edit
Skip this version => Laktawan ang bersyong ito Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Paumanhin, hindi dapat nangyari iyon!\n\nPakipindot ang 'Kanselahin', kung gusto mong tulungan kaming ayusin ang sanhi ng pag-crash na ito. Edit
Source file %s has no synchronization point => Walang synchronization point ang source file na %s Edit
Square => Parisukat Edit
&Stamp => &Stamp Edit
Start SumatraPDF => Simulan ang SumatraPDF Edit
&Strike Out => &Strike Out Edit
Subject: => Paksa: Edit
SumatraPDF %s Installer => Installer ng SumatraPDF %s Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => Uninstaller ng SumatraPDF %s Edit
SumatraPDF crashed => Nag-crash ang SumatraPDF Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => Ang SumatraPDF ay na-uninstall. Edit
SumatraPDF installation not found. => Hindi natagpuan ang installation ng SumatraPDF. Edit
SumatraPDF Options => Mga Opsyon para sa SumatraPDF Edit
SumatraPDF Update => Update sa SumatraPDF Edit
SVG documents => SVG na mga dokumento Edit
Synchronization file cannot be opened => Hindi mabuksan ang synchronization file Edit
Tagged PDF => Naka-tag na PDF Edit
&Text => &Text Edit
Text Alignment: => Alignment ng Text: Edit
previous: Alignment ng Text
Text Color: => Kulay ng Text: Edit
Text documents => Mga tekstong dokumento Edit
Text Size: => Laki ng Text: Edit
Text Size: %d => Laki ng Text: %d Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Salamat sa pagpili sa SumatraPDF Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Salamat! Na-install na ang SumatraPDF. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Nasira ang installer. Paki-download muli.\nPaumanhin sa abala! Edit
&Theme => &Tema Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Gumagamit ang dokumentong ito ng mga hindi sinusuportahang feature (%s) at maaaring hindi mai-render nang maayos Edit
Title: => Pamagat: Edit
Translate with &DeepL => I-Translate gamit ang &DeepL Edit
&Translate With Google => I-&Translate gamit ang Google Edit
&Underline => &Underline Edit
Uninstall SumatraPDF => I-uninstall ang SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Nabigo ang pag-uninstall Edit
Uninstallation in progress... => Kasalukuyang isinasagawa ang pag-uninstall... Edit
Unknown source file (%s) => Hindi alam na source file (%s) Edit
Unsaved annotations => Mga hindi na-save na anotasyon Edit
Unsaved annotations in '%s' => Hindi na-save na mga anotasyon sa '%s' Edit
Use &tabs => Gamitin ang &tabs Edit
&Use original page sizes => Gamitin ang orihinal na laki ng mga pahina Edit
&View => Tignan Edit
View => Tignan Edit
Visit &Website => bisitahin &Website Edit
previous: Puntahan ang Websa&yt
Warning => Babala Edit
&Window => &Window Edit
XPS documents => XPS na mga dokumento Edit
&Yes => &Oo Edit
previous: Oo
You have the latest version. => Mayroon kang pinakabagong bersyon. Edit
previous: Ito ang pinakabagong bersyon.
You have unsaved annotations => Mayroon kang mga hindi na-save na anotasyon Edit
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? => Mayroon kang bersyon na '%s' at available ang bersyon na '%s'.\nGusto mo bang mag-install ng bagong bersyon? Edit
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? => Nag-i-install ka ng 32-bit na SumatraPDF sa 64-bit na OS.\nGusto mo bang mag-download ng\n64-bit na bersyon? Edit
&Zoom => Mag-&Zoom Edit
previous: Palakihin/paliitin
previous: &Mag-Zoom
Zoom => Mag-zoom Edit
previous: Laki
Zoom factor => Antas ng laki Edit
Zoom In => Palakihin Edit
Zoom Out => Paliitin Edit

122 unused strings:

%s annotation. Ctrl+click to select. Ctrl+dbl click to edit.
%s installation not found.
%s of %s
Add child
Add PDF as a child
Add PDF as a sibling
Add sibling
Are you sure you want to uninstall %s?
&Book View\tCtrl+8
Caret
Colapse All
Color
&Copy Selection \tCtrl-C
&Copy To Clipboard\tCtrl-C
Couldn't create temporary directory
Couldn't install browser plugin
Couldn't obtain temporary directory
Couldn't remove the shortcut
Couldn't uninstall PDF search filter
Create Annotation
Create Annotation Under Cursor
&Discard
Discard
Edit
Edit Bookmarks
Error: Couldn't run SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found!
Error: The document couldn't be downloaded!
Export Bookmarks
F&ullscreen\tCtrl+L
Failed to copy uninstaller to temp directory
Failed to create a shortcut
Failed to register as default program on win 10
Formatting the book... %d pages
Free Text
Hide &Favorites
Highlight
&Highlight\tA
&Highlight\ta
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported)
Loading file %s...
New &window\tCtrl+N
New Bookmarks
Open Directory in Direcotry &Opus
Opening document in SumatraPDF...
Print as &image (requires more memory)
Re&name...\tF2
&Remove Document
Remove Item
Replace document &colors with Windows color scheme
Save annoations?
Save Annotations
Save Annotations to existing PDF\tCtrl+Shift+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S
Selekcja:
Show &Bookmarks\tF12
Show Book&marks\tF12
&Single Page\tCtrl+6
Some files to be installed are damaged or missing
Sort By
Squiggly
Stamp
Strike Out
SumatraPDF %s Instaler
Support SumatraPDF
Tag (big first)
Tag (small first)
Text
Thank you for choosing RA-MICRO PDF!
Underline
&Underline\tu
Use &Tabs
Use SumatraPDF as the &default PDF reader
You have unsaved annotations. Save them?
&Actual Size\tCtrl+1 => Tunay na Laki\tCtrl+1
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Magdagdag ng pahina %s sa mga paborito\tCtrl+B
&Back\tAlt+Left Arrow => Bumalik\tAlt+Left Arrow
Book&marks\tF12 => Mga Pananda\tF12
&Close\tCtrl+W => Isara\tCtrl+W
&Copy Selection\tCtrl+C => &Kopyahin ang Napili\tCtrl+C
Couldn't remove installation directory => Hindi maalis ang direktoryo ng pag-install
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Custom na laki...\tCtrl+Y
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Hindi maaaring palitan ang default na PDF reader sa portable na mode
Delete Annotation\tDel => Tanggalin ang anotasyon\tDel
Download => I-download
E&xit\tCtrl+Q => Isara\tCtrl+Q
F&orward\tAlt+Right Arrow => Susunod\tAlt+Right Arrow
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Pagkasyahin sa buong screen\tCtrl+Shift+L
F&ullscreen\tF11 => Pagkasyahin sa buong screen\tCtrl+Shift+L
&Facing\tCtrl+7 => &Magkaharap\tCrtl+7
Fin&d...\tCtrl+F => Hanapin...\tCtrl+F
&First Page\tHome => Unang Pahina\tHome
Fit &Content\tCtrl+3 => Pagkasyahin ang laman\tCtrl+3
Fit &Page\tCtrl+0 => Ipagkasya ang &Pahina\tCtrl+0
Fit &Width\tCtrl+2 => &Ipagkasya ang Lapad\tCtrl+2
&Last Page\tEnd => Huling Pahina\tEnd
Make SumatraPDF my default PDF reader => Gawin ang SumatraPDF bilang default na pambukas ng mga PDF files
New version %s is available. Download new version? => May bagong bersyon: %s. I-download?
&Next Page\tRight Arrow => Sunod na Pahina\t->
&No, thanks => 'Di bale na lang
Open in &Microsoft HTML Help => Buksan sa Microsoft HTML Help
&Open...\tCtrl+O => Buksan...\tCtrl+O
P&roperties\tCtrl+D => Mga Katangian\tCtrl+D
Pa&ge...\tCtrl+G => Pahina...\tCtrl+G
Pr&esentation\tCtrl+L => Pr&esentasyon\tCtrl+L
Pr&esentation\tF5 => Pr&esentasyon\tCtrl+L
&Previous Page\tLeft Arrow => Naunang Pahina\t<-
&Print...\tCtrl+P => I-&print\tCtrl+P
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Iikot Pakaliwa\tCtrl+Shift+-
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Iikot Pakanan\tCtrl+Shift++
Save As => I-save bilang
&Save As...\tCtrl+S => I-save Bilang...\tCtrl+S
Select &All\tCtrl+A => Piliin L&ahat\tCtrl+A
Select Annotation in Editor => Piliin ang Anotasyon sa Editor
Show &pages continuously => Ipakita nang tuloy-tuloy ang mga &pahina
Show &Toolbar\tF8 => Ipakita ang toolbar
&Skip this version => Laktawan ang bersyong ito
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF ang iyong default na pambasa ng mga PDF file
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF na dapat ang iyong default na pambasa ng mga PDF file
You have version %s => Ang bersyong nasa iyo ay %s


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk