Home : SumatraPDF : Vietnamese translations Not logged in. Log in with Twitter

54 untranslated out of 340 total strings
Progress:
84%

&Caret Add a translation... • see on Google Translate
Couldn't get printer name Add a translation... • see on Google Translate
Create Annotation &Under Cursor Add a translation... • see on Google Translate
Create Annotation From Selection Add a translation... • see on Google Translate
Delete Annotation\tDel Add a translation... • see on Google Translate
&Discard changes Add a translation... • see on Google Translate
Don't install Add a translation... • see on Google Translate
Download 64-bit version Add a translation... • see on Google Translate
Edit Annotations Add a translation... • see on Google Translate
Expand All Add a translation... • see on Google Translate
&Free Text Add a translation... • see on Google Translate
&Highlight\ta Add a translation... • see on Google Translate
Images Add a translation... • see on Google Translate
Ink Add a translation... • see on Google Translate
Install and relaunch Add a translation... • see on Google Translate
Installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS Add a translation... • see on Google Translate
Line Add a translation... • see on Google Translate
New version available Add a translation... • see on Google Translate
Open Embedded PDF Add a translation... • see on Google Translate
Poly Line Add a translation... • see on Google Translate
Polygon Add a translation... • see on Google Translate
Redact Add a translation... • see on Google Translate
&Remove From History Add a translation... • see on Google Translate
S&election Add a translation... • see on Google Translate
S&quiggly Add a translation... • see on Google Translate
Save Annotations to existing PDF Add a translation... • see on Google Translate
Save annotations? Add a translation... • see on Google Translate
Save changes to a new PDF Add a translation... • see on Google Translate
Save changes to existing PDF Add a translation... • see on Google Translate
Save Embedded File... Add a translation... • see on Google Translate
Save to &new PDF Add a translation... • see on Google Translate
&Save to existing PDF Add a translation... • see on Google Translate
Search With &Bing Add a translation... • see on Google Translate
Search With &Google Add a translation... • see on Google Translate
&Search With Google Add a translation... • see on Google Translate
Select Annotation in Editor Add a translation... • see on Google Translate
Show &Bookmarks\tF12 Add a translation... • see on Google Translate
Show Book&marks\tF12 Add a translation... • see on Google Translate
Show in &folder Add a translation... • see on Google Translate
Show Scr&ollbars Add a translation... • see on Google Translate
Skip this version Add a translation... • see on Google Translate
Square Add a translation... • see on Google Translate
&Stamp Add a translation... • see on Google Translate
&Strike Out Add a translation... • see on Google Translate
SVG documents Add a translation... • see on Google Translate
&Text Add a translation... • see on Google Translate
Translate with &DeepL Add a translation... • see on Google Translate
&Translate With Google Add a translation... • see on Google Translate
&Underline\tu Add a translation... • see on Google Translate
Unsaved annotations Add a translation... • see on Google Translate
Unsaved annotations in '%s' Add a translation... • see on Google Translate
You have unsaved annotations Add a translation... • see on Google Translate
You have version '%s' and version '%s' is available.\nDo you want to install new version? Add a translation... • see on Google Translate
You're installing 32-bit SumatraPDF on 64-bit OS.\nWould you like to download\n64-bit version? Add a translation... • see on Google Translate
&About => Giới thiệu Edit • see on Google Translate
About SumatraPDF => Giới thiệu SumatraPDF Edit • see on Google Translate
previous: Giới thiệu SumatraPDF
&Actual Size\tCtrl+1 => Kích thướ&c thật\tCtrl+1 Edit • see on Google Translate
Add Favorite => Thêm Ưa thích Edit • see on Google Translate
Add page %s to favorites => Thêm trang %s vào Ưa thích Edit • see on Google Translate
Add page %s to favorites with (optional) name: => Thêm trang %s vào Ưa thích với tên (tùy chọn): Edit • see on Google Translate
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Thêm trang %s vào mục ưa thích\tCtrl+B Edit • see on Google Translate
Add to favorites => Thêm vào Ưa thích Edit • see on Google Translate
Advanced => Nâng cao Edit • see on Google Translate
&Advanced Options... => Tùy chọn &nâng cao... Edit • see on Google Translate
previous: Tùy chọn &nâng cao...
All files => Mọi tập tin Edit • see on Google Translate
&All selected pages => Tất cả các tr&ang được chọn Edit • see on Google Translate
All supported documents => Tất cả các định dạng được hỗ trợ Edit • see on Google Translate
Annotations => Ghi chú Edit • see on Google Translate
Application: => Ứng dụng: Edit • see on Google Translate
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Bạn có chắc muốn gỡ bỏ SumatraPDF không? Edit • see on Google Translate
Associate with PDF files? => Liên kết với tập tin PDF? Edit • see on Google Translate
Attachment: %s => Đính kèm: %s Edit • see on Google Translate
Author: => Tác giả Edit • see on Google Translate
Automatic => Tự động Edit • see on Google Translate
Automatically check for &updates => Tự động kiểm tra cập nhật Edit • see on Google Translate
&Back\tAlt+Left Arrow => Trở về\tAlt+Mũi tên trái Edit • see on Google Translate
Background Color: => Màu nền Edit • see on Google Translate
Book View => Xem dạng sách Edit • see on Google Translate
&Book View\tCtrl+8 => Xem dạng sách\tCtrl+8 Edit • see on Google Translate
Bookmark shortcut to page %s of %s => Lối tắt chỉ dấu sách đến trang %s của %s Edit • see on Google Translate
Bookmark Shortcuts => Lối tắt chỉ dấu sách Edit • see on Google Translate
Bookmarks => Chỉ dấu sách Edit • see on Google Translate
Bytes => Bytes Edit • see on Google Translate
Can't connect to the Internet (error %#x). => Không thể kết nối Internet (lỗi %#x). Edit • see on Google Translate
Cancel => Hủy Edit • see on Google Translate
&Cancel => &Hủy Edit • see on Google Translate
Cannot print this file => Không in được tập tin này Edit • see on Google Translate
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Không thể bắt đầu lệnh tìm kiếm ngược. Xin kiểm tra phần dòng lệnh trong Cài đặt. Edit • see on Google Translate
Change Language => Đổi ngôn ngữ (Change Language) Edit • see on Google Translate
previous: Đổi ngôn ngữ
[Changes detected; refreshing] %s => [Phát hiện thay đổi; đang cập nhật] %s Edit • see on Google Translate
Check for &Updates => Kiểm tra cập nhật Edit • see on Google Translate
Checking for update... => Kiểm tra bản cập nhật mới... Edit • see on Google Translate
CHM documents => Tập tin CHM Edit • see on Google Translate
Circle => Vòng tròn Edit • see on Google Translate
Close => Đóng lại Edit • see on Google Translate
&Close\tCtrl+W => Đóng tập tin\tCtrl+W Edit • see on Google Translate
Collapse All => Thu gọn tất cả Edit • see on Google Translate
Color: => Màu: Edit • see on Google Translate
Comic books => Truyện tranh comic Edit • see on Google Translate
Compatibility => Tính tương thích Edit • see on Google Translate
&Continue installing 32-bit version => &Tiếp tục cài đặt bản 32-bit Edit • see on Google Translate
Continuous => Liên tiếp Edit • see on Google Translate
Continuous Book View => Xem sách liên tiếp Edit • see on Google Translate
Continuous Facing => Trang kép liên tiếp Edit • see on Google Translate
Contribute Translation => Đóng góp dịch thuật Edit • see on Google Translate
Copy &Image => Sao chép hình ảnh Edit • see on Google Translate
Copy &Link Address => Chép địa chỉ liên kết Edit • see on Google Translate
Copy Co&mment => Chép chú thích Edit • see on Google Translate
&Copy Selection \tCtrl-C => &Sao chép \tCtrl-C Edit • see on Google Translate
&Copy To Clipboard\tCtrl-C => &Sao chép vào Clipboard\tCtrl-C Edit • see on Google Translate
copying text => đang chép văn bản Edit • see on Google Translate
Copying text was denied (copying as image only) => Chép văn bản bị từ chối (chỉ được chép như hình ảnh) Edit • see on Google Translate
Copyright: => Quyền tác giả: Edit • see on Google Translate
Could not obtain Printer properties => Không thể có được thuộc tính Máy in Edit • see on Google Translate
Couldn't create the installation directory => Không tạo được thư mục cài đặt Edit • see on Google Translate
Couldn't initialize printer => Không khởi động được máy in Edit • see on Google Translate
Couldn't install PDF previewer => Không thể cài đặt phần hiển thị trước PDF Edit • see on Google Translate
Couldn't install PDF search filter => Không thể cài đặt bộ lọc tìm kiếm PDF Edit • see on Google Translate
Couldn't remove installation directory => Không thể gỡ bỏ thư mục cài đặt Edit • see on Google Translate
Couldn't render the page => Không hiện được trang Edit • see on Google Translate
Couldn't uninstall browser plugin => Không thể gỡ cài đặt Plugin trình duyệt Edit • see on Google Translate
Couldn't uninstall PDF previewer => Không thể gỡ cài đặt bộ xem truớc PDF Edit • see on Google Translate
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Không thể gỡ cài đặt bộ lọc tìm kiếm Sumatra Edit • see on Google Translate
Couldn't write %s to disk => Không thể ghi %s vào đĩa Edit • see on Google Translate
Created: => Ngày tạo: Edit • see on Google Translate
Current file => Tập tin hiện hành Edit • see on Google Translate
Cursor position: => Vị trí con trỏ: Edit • see on Google Translate
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Thu phóng &tuỳ ý...\tCtrl+Y Edit • see on Google Translate
Dark => Tối Edit • see on Google Translate
Darker => Tối hơn Edit • see on Google Translate
Default &Layout: => Khung nhìn mặc định Edit • see on Google Translate
Default &Zoom: => Kích thước mặc định Edit • see on Google Translate
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Không thay đổi được trình đọc PDF chính ở chế độ di động Edit • see on Google Translate
Denied Permissions: => Các quyền bị từ chối Edit • see on Google Translate
DjVu documents => Tập tin DjVu Edit • see on Google Translate
Document Properties => Thuộc tính tập tin Edit • see on Google Translate
&Don't ask me again => Không hỏi lại Edit • see on Google Translate
E&xit Fullscreen => Thoát khỏi chế độ Toàn màn hình Edit • see on Google Translate
E&xit\tCtrl+Q => Th&oát\tCtrl+Q Edit • see on Google Translate
Enter password => Nhập mật khẩu Edit • see on Google Translate
Enter password for %s => Nhập mật khẩu cho %s Edit • see on Google Translate
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Nhập dòng lệnh gọi khi bạn nhấp đúp vào tập tin PDF: Edit • see on Google Translate
EPUB ebooks => Tập tin EPUB Edit • see on Google Translate
Error loading %s => Không mở %s được Edit • see on Google Translate
&Even pages only => Chỉ những trang lẻ Edit • see on Google Translate
F&avorites => Ưa thích Edit • see on Google Translate
F&orward\tAlt+Right Arrow => Tiếp tục\tAlt+Mũi tên phải Edit • see on Google Translate
F&ullscreen\tF11 => Toàn màn hình\tCtrl+Shift+L Edit • see on Google Translate
Facing => Trang kép Edit • see on Google Translate
&Facing\tCtrl+7 => Trang kép\tCtrl+7 Edit • see on Google Translate
Failed to delete uninstaller registry keys => Không thể xóa các khóa Registry của bộ gỡ cài đặt Edit • see on Google Translate
Failed to register as default program on win 10 => Không thể đăng ký làm chương trình mặc định trên Windows 10 Edit • see on Google Translate
previous: Đăng ký làm chương trình mặc định trên Windows 10 bị thất bại
Failed to rename the file! => Không thể đổi tên tập tin! Edit • see on Google Translate
Failed to save a file => Không lưu được tập tin. Edit • see on Google Translate
Failed to write the extended file extension information to the registry => Không thể ghi thông tin về phần mở rộng của tập tin vào khóa Registry Edit • see on Google Translate
Failed to write the uninstallation information to the registry => Không thể ghi thông tin về việc gỡ cài đặt vào khóa Registry Edit • see on Google Translate
previous: Không thể ghi thông tin gỡ cài đặt vào khóa Registry
Fast Web View => Xem dạng Web nhanh Edit • see on Google Translate
Favorites => Ưa thích Edit • see on Google Translate
FictionBook documents => Tập tin FictionBook Edit • see on Google Translate
File: => Tập tin: Edit • see on Google Translate
&File => Tập tin Edit • see on Google Translate
File %s not found => Không tìm thấy tập tin %s Edit • see on Google Translate
File Attachment => Tệp đính kèm Edit • see on Google Translate
File Size: => Kích thước: Edit • see on Google Translate
Fin&d...\tCtrl+F => Tìm kiếm...\tCtrl+F Edit • see on Google Translate
Find: => Tìm kiếm: Edit • see on Google Translate
Find => Tìm kiếm Edit • see on Google Translate
Find Next => Tìm xuống Edit • see on Google Translate
Find Previous => Tìm lên Edit • see on Google Translate
&Find what: => Tìm (các) từ sau: Edit • see on Google Translate
&First Page\tHome => Trang đầu\tHome Edit • see on Google Translate
Fit &Content\tCtrl+3 => Vừa nội dung\tCtrl+3 Edit • see on Google Translate
Fit &Page\tCtrl+0 => Vừa &trang\tCtrl+0 Edit • see on Google Translate
Fit &Width\tCtrl+2 => Vừa chiều &rộng\tCtrl+2 Edit • see on Google Translate
Fit a Single Page => Vừa một trang đơn Edit • see on Google Translate
Fit Content => Vừa nội dung Edit • see on Google Translate
Fit Page => Vừa trang Edit • see on Google Translate
&Fit pages to printable area => Vừa trang in Edit • see on Google Translate
Fit Width => Vừa chiều rộng Edit • see on Google Translate
Fit Width and Show Pages Continuously => Vừa chiều rộng và Xem trang liên tiếp Edit • see on Google Translate
Fonts: => Font chữ Edit • see on Google Translate
Found text at page %s => Tìm thấy từ ở trang %s Edit • see on Google Translate
Found text at page %s (again) => Tìm thấy đoạn văn bản tại trang %s (lần nữa) Edit • see on Google Translate
Frequently Read => Đọc thường xuyên Edit • see on Google Translate
GB => GB Edit • see on Google Translate
&Go To => Nhảy đến Edit • see on Google Translate
Go to page => Nhảy đến trang Edit • see on Google Translate
&Go to page: => Nhảy đến trang: Edit • see on Google Translate
&Help => Trợ &giúp Edit • see on Google Translate
Hide &Options => Thiết lập ẩn và tùy chọn Edit • see on Google Translate
Hide frequently read => Ẩn Đọc thường xuyên Edit • see on Google Translate
Hint: Use the F3 key for finding again => Gợi ý: Nhấn phím F3 để tìm lại Edit • see on Google Translate
Image files (*.%s) => Tập tin ảnh (*.%s) Edit • see on Google Translate
Install SumatraPDF => Cài đặt SumatraPDF Edit • see on Google Translate
Install SumatraPDF in &folder: => Cài đặt SumatraPDF trong &thư mục: Edit • see on Google Translate
Installation failed! => Cài đặt thất bại! Edit • see on Google Translate
previous: Cài đặt thất bại!
Installation in progress... => Đang cài đặt... Edit • see on Google Translate
KB => KB Edit • see on Google Translate
&Last Page\tEnd => Trang cuối\tEnd Edit • see on Google Translate
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Cho phép Windows &tìm kiếm các tài liệu PDF Edit • see on Google Translate
previous: Cho phép bộ tìm kiếm của Windows tìm kiếm các tài liệu PDF
Let Windows show &previews of PDF documents => Cho phép Windows hiển thị hình ảnh &xem trước của các tài liệu PDF Edit • see on Google Translate
previous: Cho phép Windows hiển thị hình ảnh xem trước của tài liệu PDF
Light => Sáng Edit • see on Google Translate
&Magnification: => Phóng đại: Edit • see on Google Translate
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Đặt SumatraPDF làm trình đọc PDF mặc định? Edit • see on Google Translate
Make SumatraPDF my default PDF reader => Đặt SumatraPDF làm trình đọc PDF chính Edit • see on Google Translate
Man&ga Mode => Kiểu &Manga Edit • see on Google Translate
&Manual => Hướng dẫn sử dụng Edit • see on Google Translate
Match Case => Phân biệt HOA-thường Edit • see on Google Translate
&Match case => Phân biệt &HOA-thường Edit • see on Google Translate
MB => MB Edit • see on Google Translate
Mobi documents => Tập tin Mobi Edit • see on Google Translate
Modified: => Ngày chỉnh sửa Edit • see on Google Translate
New &window\tCtrl+N => Mở cửa sổ mới\tCtrl+N Edit • see on Google Translate
Next Page => Trang sau Edit • see on Google Translate
&Next Page\tRight Arrow => Trang sau\tMũi tên phải Edit • see on Google Translate
&No => Không Edit • see on Google Translate
No matches were found => Không tìm thấy Edit • see on Google Translate
No result found around line %u in file %s => Không tìm thấy gì quanh dòng %u trong tập tin %s Edit • see on Google Translate
No synchronization file found => Không tìm thấy tập tin đồng bộ nào Edit • see on Google Translate
No synchronization info at this position => Không có thông tin đồng bộ ở chỗ này Edit • see on Google Translate
Number of Pages: => Số trang: Edit • see on Google Translate
&Odd pages only => Chỉ những trang chẵn Edit • see on Google Translate
(of %d) => (trên %d) Edit • see on Google Translate
OK => Đồng ý Edit • see on Google Translate
Open => Mở tập tin Edit • see on Google Translate
Open &in PDF-XChange => Mở bằng PDF-XChange Edit • see on Google Translate
Open a document... => Mở một tập tin... Edit • see on Google Translate
&Open Document => Mở tập tin Edit • see on Google Translate
Open in %s => Mở bằng %s Edit • see on Google Translate
Open in &Adobe Reader => Mở bằng Adobe Reader Edit • see on Google Translate
Open in &Foxit Reader => Mở bằng Foxit Reader Edit • see on Google Translate
Open in &Microsoft HTML Help => Mở bằng Microsoft HTML Help Edit • see on Google Translate
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Mở bằng Microsoft XPS-Viewer Edit • see on Google Translate
&Open...\tCtrl+O => Mở tập tin...\tCtrl+O Edit • see on Google Translate
&Options => &Tùy chọn Edit • see on Google Translate
&Options... => Tuỳ chọn Edit • see on Google Translate
P&roperties\tCtrl+D => Thuộc tính\tCtrl+D Edit • see on Google Translate
Pa&ge...\tCtrl+G => Trang...\tCtrl+G Edit • see on Google Translate
Page: => Trang: Edit • see on Google Translate
Page %s => Trang %s Edit • see on Google Translate
(page %s) => (trang %s) Edit • see on Google Translate
Page number %u inexistant => Trang %u không tồn tại Edit • see on Google Translate
Page scaling => Thước đo trang Edit • see on Google Translate
Page Size: => Kích thước trang: Edit • see on Google Translate
PalmDoc documents => Tài liệu PalmDoc Edit • see on Google Translate
&Password: => Mật khẩu: Edit • see on Google Translate
PDF Document => Tập tin PDF Edit • see on Google Translate
PDF documents => Tập tin PDF Edit • see on Google Translate
PDF Optimizations: => Các tối ưu PDF Edit • see on Google Translate
PDF Producer: => Phần mềm tạo PDF: Edit • see on Google Translate
PDF Version: => Phiên bản PDF: Edit • see on Google Translate
&Pin Document => Ghim tập tin Edit • see on Google Translate
Please close %s to proceed! => Hãy đóng %s lại để tiến hành! Edit • see on Google Translate
Please wait - rendering... => Xin chờ đợi, đang hiện... Edit • see on Google Translate
Postscript documents => Tập tin Postscript Edit • see on Google Translate
Pr&esentation\tF5 => Trình chiếu\tCtrl+L Edit • see on Google Translate
Previous Page => Trang trước Edit • see on Google Translate
&Previous Page\tLeft Arrow => Trang trước\tMũi tên trái Edit • see on Google Translate
Print => In Edit • see on Google Translate
Print range => Giới hạn vùng in Edit • see on Google Translate
&Print... (denied) => &In... (bị từ chối) Edit • see on Google Translate
&Print...\tCtrl+P => In...\tCtrl+P Edit • see on Google Translate
Printer with given name doesn't exist => Máy in với tên được cho không tồn tại Edit • see on Google Translate
printing document => đang in tập tin Edit • see on Google Translate
Printing in progress. => Đang in. Edit • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and quit? => Vẫn còn đang in. Hủy bỏ và thoát ra? Edit • see on Google Translate
Printing is still in progress. Abort and start over? => Vẫn còn đang in. Thoát và bắt đầu lại? Edit • see on Google Translate
Printing page %d of %d... => Đang in trang %d trên %d... Edit • see on Google Translate
Printing problem. => Lỗi in. Edit • see on Google Translate
Re&name...\tF2 => Đổi tê&n...\tF2 Edit • see on Google Translate
Remember &opened files => Nhớ các tập tin đã mở Edit • see on Google Translate
&Remember the password for this document => Nhớ mật khẩu cho tập tin này Edit • see on Google Translate
&Remember these settings for each document => Nhớ các cài đặt này cho từng tập tin Edit • see on Google Translate
Remove from favorites => Xóa khỏi Ưa thích Edit • see on Google Translate
Remove page %s from favorites => Xoá trang %s khỏi Ưa thích Edit • see on Google Translate
Rename To => Đổi tên thành Edit • see on Google Translate
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Quay trái\tCtrl+Shift+- Edit • see on Google Translate
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Quay phải\tCtrl+Shift++ Edit • see on Google Translate
&Save As...\tCtrl+S => Lưu thành...\tCtrl+S Edit • see on Google Translate
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Lưu lối tắt...\tCtrl+Shift+S Edit • see on Google Translate
Searching %d of %d... => Đang tìm %d trên %d Edit • see on Google Translate
Select &All\tCtrl+A => Chọn hết\tCtrl+A Edit • see on Google Translate
Select content with Ctrl+left mouse button => Đánh dấu nội dung bằng Ctrl+phím chuột trái Edit • see on Google Translate
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Chọn thư mục nơi mà SumatraPDF sẽ được cài đặt: Edit • see on Google Translate
Selection: => Lựa chọn: Edit • see on Google Translate
Send by &E-mail... => Gửi qua &email... Edit • see on Google Translate
Set inverse search command-line => Đặt dòng lệnh tìm kiếm ngược Edit • see on Google Translate
&Settings => Cài đặt Edit • see on Google Translate
Show &Favorites => Hiện mục Ưa thích Edit • see on Google Translate
Show &Pages Continuously => Xem trang liên tiếp Edit • see on Google Translate
Show &Scrollbars => Hiện &Thanh cuộn Edit • see on Google Translate
Show &Toolbar\tF8 => Hiện thanh công cụ Edit • see on Google Translate
Show Favorites => Hiện Ưa thích Edit • see on Google Translate
Show frequently read => Hiện Đọc thường xuyên Edit • see on Google Translate
Show the &bookmarks sidebar when available => Hiện chỉ dấu sách nếu có Edit • see on Google Translate
&Shrink pages to printable area (if necessary) => Nén vừa trang in (nếu cần thiết) Edit • see on Google Translate
Single Page => Trang đơn Edit • see on Google Translate
&Single Page\tCtrl+6 => Trang đơn\tCtrl+6 Edit • see on Google Translate
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Xin lỗi, điều đó không nên xảy ra!\n\nVui lòng bấm 'Cancel', nếu bạn muốn giúp chúng tôi sửa chữa lý do của trường hợp lỗi này. Edit • see on Google Translate
previous: Xin lỗi, điều đó không nên xảy ra!\n\nVui lòng bấm 'Hủy', nếu bạn muốn giúp chúng tôi sửa chữa lý do của trường hợp lỗi này.
Source file %s has no synchronization point => Tập tin nguồn %s không có điểm đồng bộ Edit • see on Google Translate
Start SumatraPDF => Mở SumatraPDF Edit • see on Google Translate
Subject: => Chủ đề: Edit • see on Google Translate
SumatraPDF %s Installer => Bộ cài đặt %s SumatraPDF Edit • see on Google Translate
SumatraPDF %s Uninstaller => Bộ gỡ cài đặt %s SumatraPDF Edit • see on Google Translate
SumatraPDF crashed => SumatraPDF đã ngưng hoạt đọng Edit • see on Google Translate
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF đã được gỡ bỏ. Edit • see on Google Translate
SumatraPDF installation not found. => Không tìm thấy gói cài đặt SumatraPDF. Edit • see on Google Translate
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF là trình đọc PDF chính của bạn Edit • see on Google Translate
SumatraPDF Options => Tuỳ chọn SumatraPDF Edit • see on Google Translate
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF giờ là trình đọc PDF chính của bạn Edit • see on Google Translate
SumatraPDF Update => Cập nhật SumatraPDF Edit • see on Google Translate
Synchronization file cannot be opened => Không mở được tập tin đồng bộ Edit • see on Google Translate
Tagged PDF => PDF được gắn thẻ Edit • see on Google Translate
Text documents => Tập tin văn bản Edit • see on Google Translate
Thank you for choosing SumatraPDF! => Cảm ơn vì đã chọn SumatraPDF! Edit • see on Google Translate
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Cảm ơn bạn! SumatraPDF đã được cài đặt. Edit • see on Google Translate
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Trình cài đặt đã bị lỗi. Xin vui lòng tải về lần nữa.\nRất tiếc về sự bất tiện này! Edit • see on Google Translate
&Theme => &Chủ đề Edit • see on Google Translate
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Tài liệu này có vài tính năng không được hỗ trợ (%s) và không được dựng chính xác Edit • see on Google Translate
Title: => Tựa đề Edit • see on Google Translate
Uninstall SumatraPDF => Gỡ bỏ SumatraPDF Edit • see on Google Translate
Uninstallation failed => Không gỡ bỏ được Edit • see on Google Translate
previous: Gỡ bỏ thất bại
Uninstallation in progress... => Đang gỡ bỏ... Edit • see on Google Translate
Unknown source file (%s) => Không rõ tập tin nguồn (%s) Edit • see on Google Translate
Use &tabs => Dùng &thẻ Edit • see on Google Translate
&Use original page sizes => Sử dụng kích thước trang gốc Edit • see on Google Translate
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Đặt SumatraPDF là trình đọc PDF mặc định Edit • see on Google Translate
View => Hiển thị Edit • see on Google Translate
&View => Hiển thị Edit • see on Google Translate
Visit &Website => Trang chủ Edit • see on Google Translate
Warning => Cảnh báo Edit • see on Google Translate
&Window => &Cửa sổ Edit • see on Google Translate
XPS documents => Tập tin XPS Edit • see on Google Translate
&Yes => Đồng ý Edit • see on Google Translate
You have the latest version. => Bạn đang dùng phiên bản mới nhất. Edit • see on Google Translate
&Zoom => Thu-&Phóng Edit • see on Google Translate
Zoom => Thu Phóng Edit • see on Google Translate
Zoom factor => Hệ số thu phóng Edit • see on Google Translate
Zoom In => Phóng to Edit • see on Google Translate
previous: Phóng to
Zoom Out => Thu nhỏ Edit • see on Google Translate
previous: Thu nhỏ

97 unused strings:

Add child
Add PDF as a child
Add PDF as a sibling
Add sibling
Author: %s
Border: %d
Caret
Colapse All
Contents:
Create Annotation
Create Annotation Under Cursor
Date:
&Discard
Discard
Edit
Export Bookmarks
Free Text
Hide &Favorites
Highlight
&Highlight\tA
Icon:
Interior Color:
Line End:
Line Start:
Opacity:
Opacity: %d
Popup: %d 0 R
Rect: x=%d y=%d dx=%d dy=%d
Remove Item
Save annoations?
Save Annotations
Saved annotations to '%s'
Saving of '%s' failed with: '%s'
Selekcja:
Squiggly
Stamp
SumatraPDF %s Instaler
Tag (big first)
Tag (small first)
Text
Text Alignment:
Text Color:
Text Size:
Text Size: %d
Thank you for choosing RA-MICRO PDF!
&Underline
Use &Tabs
You have unsaved annotations. Save them?
%s installation not found. => Không tìm thấy bản cài đặt đặt %s.
%s of %s => %s trên %s
Are you sure you want to uninstall %s? => Bạn có chắc chắn muốn gỡ cài đặt %s?
Book&marks\tF12 => Chỉ dấu sách\tF12
Color => Tô màu
&Copy Selection => &Chép phần đã chọn
&Copy Selection\tCtrl+C => &Chép phần đã chọn\tCtrl+C
Couldn't create temporary directory => Không tạo được thư mục tạm
previous: Không thể tạo thư mục tạm được
Couldn't install browser plugin => Không cài được trình cắm vào trình duyệt
Couldn't obtain temporary directory => Không thể tìm được thư mục tạm
Couldn't remove the shortcut => Không bỏ lối tắt được
previous: Không bỏ được lối tắt
Couldn't uninstall PDF search filter => Không thể gỡ cài đặt bộ lọc tìm kiếm PDF
Download => Tải xuống
Edit Bookmarks => Sửa Dấu trang
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Lỗi: Không thể chạy SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Lỗi: Không tìm thấy SumatraPDF!
Error: The document couldn't be downloaded! => Lỗi: Không thể tải tài liệu xuống!
F&ullscreen\tCtrl+L => Toàn màn hình\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Toàn màn hình\tCtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory => Không thể chép bộ gỡ cài đặt vào thư mục tạm
previous: Không thể chép bộ gỡ cài đặt vào thư mục Temp
previous: Không thể chép bộ gỡ cài đặt vào thư mục Temp
Failed to create a shortcut => Không thể tạo Shortcut
Formatting the book... %d pages => Đang định dạng sách... %d trang
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Cài đặt trình cắm PDF trình duyệt vào Firefox, Chrome và Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Giữ lại Plugin PDF đã cài đặt cho các trình duyệt (không còn được hỗ trợ)
Loading file %s... => Đang mở tập tin %s...
New Bookmarks => Thêm Dấu trang mới
New version %s is available. Download new version? => Đã có phiên bản mới %s. Tải về phiên bản mới?
&No, thanks => Không, cảm ơn
Opening document in SumatraPDF... => Đang mở tài liệu bằng SumatraPDF...
P&roperties => Thuộc tính
Pr&esentation\tCtrl+L => Trình chiếu\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => In thành hình ảnh (cần nhiều bộ nhớ hơn)
&Print... => In...
&Remove Document => Gỡ tập tin xuống
Replace document &colors with Windows color scheme => Thay màu tập tin bằng bảng màu Windows
Save As => Lưu thành
&Save As... => Lưu thành...
Select &All => Chọn hết
Show &Bookmarks => Hiện chỉ dấu sách
Show &pages continuously => Xem trang liên tiếp
Show &Toolbar => Hiện thanh công cụ
&Skip this version => Bỏ qua phiên bản này.
Some files to be installed are damaged or missing => Một số tập tin dùng để cài đặt đã bị lỗi hoặc bị thiếu
Sort By => Sắp xếp theo
Strike Out => Gạch ngang từ
Support SumatraPDF => Hỗ trợ SumatraPDF
Underline => Gạch chân
You have version %s => Bạn đang dùng phiên bản %s


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk